Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Vespera vigila liturgio

Elŝuti 62.06 Kb.

Vespera vigila liturgio
Dato27.12.2017
Grandeco62.06 Kb.

Elŝuti 62.06 Kb.

4.a post la martirigo de S.Johano – jaro B – N.L.A.

4.a DIMANĈO POST LA MARTIRIGO
DE SANKTA JOHANO LA ANTAŬVENANTO


VESPERA VIGILA LITURGIO

ENIRA ANTIFONO (Ps. 17, 19b-20) (starante)

K. La Sinjoro min liberigis,
Li savis min, ĉar Li min amas.


C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.
K. Amen.

EVANGELIO DE LA RESUREKTO (Joh 20,11-18)

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Anonco de la Resurekto de Nia Sinjoro Jesuo Kristo laŭ Johano.

Maria staris ekstere apud la tombo, plorante.
Dum ŝi ploris, ŝi kliniĝis, kaj enrigardis en la tombon;
kaj ŝi vidis du anĝelojn en blankaj vestoj,
sidantajn, unu ĉe la kaploko kaj unu ĉe la piedloko,
kie la korpo de Jesuo antaŭe kuŝis.
Kaj ili diris al ŝi: «Virino, kial vi ploras?»
Ŝi respondis: «Oni forprenis mian Sinjoron,
kaj mi ne scias, kien oni lin metis».
Dirinte tion, ŝi sin turnis malantaŭen,
kaj vidis Jesuon staranta, kaj ne sciis, ke li estas Jesuo.
Jesuo diris al ŝi: «Virino, kial vi ploras? Kiun vi serĉas?»
Ŝi, supozante, ke li estas la ĝardenisto, diris al li:
«Sinjoro, se vi forportis lin, sciigu min, kien vi metis lin, kaj mi lin forprenos».
Jesuo diris al ŝi: «Maria».
Ŝi sin turnis, kaj diris al li Hebrelingve: «Raboni»; - tio estas: «Majstro».
Jesuo diris al ŝi:
«Ne retenu min; ĉar mi ankoraŭ ne supreniris al la Patro;
sed iru al miaj fratoj, kaj diru al ili:
“Mi supreniras al mia Patro kaj via Patro, kaj al mia Dio kaj via Dio”».
Maria Magdalena venis al la disĉiploj, sciigante:
«Mi vidis la Sinjoron»;
kaj ke li tion diris al ŝi.


C. Kristo Sinjoro resurektis
K. Al Dio estu danko!

GLORO AL DIO

C. GLORO AL DIO EN LA ALTOJ
C.K. Kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo.
Ni laŭdas Vin, ni benas Vin, ni adoras Vin, ni gloras Vin,
ni dankas al Vi pro Via granda gloro, Sinjoro Dio,
ĉiela Reĝo, Dio Patro Ĉiopova.
Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo.
Sinjoro Dio, Ŝafido de Dio, Filo de l' Patro;
Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kompatu nin,
Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akceptu nian petegon,
Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin.
Ĉar Vi sola estas sankta, Vi sola Sinjoro,
Vi sola Plejaltulo,
Jesuo Kristo, kun la Sankta Spirito: en la gloro de Dio Patro.
Amen.


JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO

C. Ni preĝu. (silenta momento)

Malfermu, ho Dio, je la aŭskultado de Via Voĉo, la animojn de Viaj filoj
cele, ke pli kreskadu nia kredo kaj, ke nia vivo restu pura je ĉia kulpo
.
Per Jesuo KrIsto, Via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio,
Kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la sama Sankta Spirito,
dum ĉiuj jarcentoj da jarcentoj.
K. Amen.

LITURGIO DE LA PAROLO (sidante)

LEGAĴO (Reĝ 19, 4-8)

L. Benu min, ho Patro.
C. La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"La pano portita de la anĝelo al Elija"

L. Legado de la Libro de la Reĝoj

En tiu tempo Elija irinte en la dezerton laŭ unutaga marŝado,
sidiĝis sub genisto;
kaj sopirante al morto, li diris: «Sufiĉas nun, ho Sinjoro!
Prenu mian vivon, ĉar mi ne estas pli bona ol miaj patroj.»
Li kuŝis kaj endormiĝis sub la genisto.


Tiam anĝelo ektuŝis lin, kaj diris al li: «Leviĝu kaj manĝu!»
Li ekrigardis,
kaj ĉe sia kapo li vidis bakitan paneton kaj kruĉon kun akvo.
Li manĝis kaj trinkis, kaj denove kuŝiĝis, por dormi.


La anĝelo de la Sinjoro venis denove, ektuŝis lin kaj diris:
«Leviĝu kaj manĝu, ĉar tre longa vojo vin atendas.»
Li leviĝis, manĝis kaj trinkis;
kaj per la forto, kiun li ricevis de tiu manĝado,
li marŝadis kvardek tagojn kaj kvardek noktojn,
ĝis Ĥoreb, la monto de Dio.


- Jen la parolo de Dio.
K. Al Dio estu danko!

PSALMO (Ps. 33 (34))

L. Via pano, Sinjoro, subtenas la malriĉulojn dum la irado.
K. Via pano, Sinjoro, subtenas la malriĉulojn dum la irado.

L. Mi gloros la Sinjoron en ĉiu tempo;
ĉiam laŭdo por Li estos en mia buso.
Al la Sinjoro kantas mia animo;
la humiluloj
aŭdu kaj ĝoju.
K. Via pano, Sinjoro, subtenas la malriĉulojn dum la irado.

L. Rigardu al Li kaj vi sereniĝos;
via vizaĝo ne kovriĝos per honto
Jen ĉi tiu mizerulo vokis, kaj la Sinjoro aŭdis,
kaj de ĉiuj liaj afliktitoj Li savis lin.
K. Via pano, Sinjoro, subtenas la malriĉulojn dum la irado.

L. Anĝelo de la Sinjoro postenas ĉirkaŭ tiuj,
kiuj Lin respekte aŭskultas, kaj ilin savas.
Vidu kaj admiru, kiel bona estas la Sinjoro;
feliĉa estas la homo, kiu Lin fidas!

K. Via pano, Sinjoro, subtenas la malriĉulojn dum la irado.

EPISTOLO (Kor. 11, 23-26)

L. Benu min, ho Patro.
C. La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"La eŭkaristiaj pano kaj kaliko en la Eklezio"

L. Letero de la Sankta Apostolo Paŭlo al la Korintanoj

Gefratoj, mi ricevis de la Sinjoro tion,
kion miavice mi transdonis al vi:


la Sinjoro Jesuo en la nokto, en kiu Li estis perfidata,
prenis panon, dankopreĝis, dispecigis ĝin kaj diris:
«Tio estas mia korpo, kiu estos donita por vi.
Ĉi tion faru en mia rememoro.»


Tiel same post la vespermanĝo Li faris per la kaliko, dirante:
«Tiu kaliko estas la nova interligo en mia sango;
ĉiufoje, kiam vi trinkos el ĝi, faru tion en mia memoro.»


Ĉiufoje, kiam vi manĝos ĉi tiun panon kaj trinkos el la kaliko,
vi proklamos la morton de la Sinjoro, ĝis Li revenos.


- Jen la parolo de Dio.
K. Al Dio estu danko!

KANTO ĈE LA EVANGELIO (Joh 6,51) (starante)

K. Haleluja, haleluja.
L. Mi estas la viva pano,
kiu malsupreniris de la ĉielo - diras la Sinjoro.
Se iu manĝos el ĉi tiu pano, li vivos eterne.
K. Haleluja

EVANGELIO (Joh 6, 41-51)

(mallaŭte)
Purigu mian koron kaj miajn lipojn, ho ĉiopova Dio, por ke mi povu digne anonci vian evangelion.

"La pano deveninta de la ĉielo"

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Legado de la Evangelio laŭ Johano
K. Gloro estu al Vi, Sinjoro.

C. En tiu tempo la Judoj murmuris pri Li, ĉar Li diris:
«Mi estas la pano, kiu malsupreniris de la
ĉielo.»
Ili diris: «Ĉu Li ne estas tiu Jesuo, filo de Jozefo,
kies patron kaj patrinon ni konas?
Kiel do Li diras: Mi malsupreniris de la ĉielo?»


Jesuo respondis kaj diris al ili: «Ne murmuru inter vi.
Neniu povas veni al Mi, se la Patro, kiu Min sendis, ne eltiros lin;
kaj Mi revivigos tiun en la lasta tago.
Estas skribite en la profetoj: “Ĉiuj estos instruitaj de Dio”.
Ĉiu do, kiu aŭdis de la Patro kaj lernis, venas al Mi.
Neniu vidis la Patron: nur tiu, kiu estas de Dio, vidis la Patron.
Vere, vere Mi diras al vi: Kiu kredas je Mi, havas vivon eternan.


Mi estas la pano de la vivo.
Viaj patroj manĝis la manaon en la dezerto, kaj ili mortis.
Jen estas la pano, kiu malsupreniris de la ĉielo,
por ke oni manĝu el ĝi kaj ne mortu.
Mi estas la viva pano, kiu malsupreniris de la ĉielo.
Se iu manĝos el ĉi tiu pano, li vivos eterne.
La pano, kiun Mi donos, estas mia karno por la vivo de la mondo.»


- Jen la parolo de la Sinjoro.
K. Al Kristo estu laŭdo!

C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.
K. Ĉiam li estu laŭdata.

(sidante, oni aŭskultas la homilion)

POST LA EVANGELIO (Ps. 12, 6bc)

K. Jubilas mia koro pro via savo,
mi kantas al la Sinjoro, Kiu al mi donas ĉian bonon
kaj mi himnadas al la Plejaltulo.


UNIVERSALA PREĜO

C. Gefratoj, ni alpreĝu fidoplene la Sinjoron,
Kiu deziras la bonon kaj la savon de tiuj, kiuj estas tre malriĉaj,
kaj de la plej foraj.


L. Ni preĝu kune kaj diru: «Dio justa kaj kompatema, elaŭdu nin!»
K. Dio justa kaj kompatema, elaŭdu nin!

L. Por la Eklezio: cele, ke ĝi atestu al la tuta mondo sian realaĵon de popolo de Dio kunigita de la amo de la Patro, Kiu al Si vokis la homojn el ĉiu ter-angulo: ni preĝu.
K. Dio justa kaj kompatema, elaŭdu nin!

L. Por nia socia komunumo: cele, ke neniu metu kalkulon aŭ gajnon baze de sia ago-maniero, kaj cele, ke la serĉado de la justeco lumigata estu de la volo doni al ĉiu ajn, tion, kion tiu bezonas: ni preĝu.
K. Dio justa kaj kompatema, elaŭdu nin!

L. Por tiuj, kiuj rekomencas la engaĝiĝon en la instruado kaj en la lernado: cele, ke docentoj, gepatroj kaj studentoj lernu eduki sin reciproke kaj el la lernejo ili faru veran medion de priformado homa kaj kristana: ni preĝu.
K. Dio justa kaj kompatema, elaŭdu nin!

L. Por ni, kiuj vokitaj estas al kristana vivo: cele, ke nia juĝo-maniero ne estu inspirita de la justeco ĉi-monda, sed, ke ĝi estu imitado de la boneco kaj de la sindonemo de Dio: ni preĝu.
K. Dio justa kaj kompatema, elaŭdu nin!

(aliaj intencoj)KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Via Eklezio ekĝoju, ho Patro, je la favoroj, kiujn al ĝi vi plenmane donacas: ĝi restu fidela al Kristo Sinjoro kaj meritu kunĝuadi la eternan ĝojon kun Li, Kiu vivas kaj regas en jarcentoj da jarcentoj. Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.

EŬKARISTIA LITURGIO

RITO DE LA PACO

C. Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ ol prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni interŝanĝu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi panon, por ke ĝi fariĝu korpo de Kristo, Via Filo.
K. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon, por ke ĝi fariĝu sango de Kristo, Via Filo.
K. Amen

KREDO-KONFESO (starante)

C. Gefratoj, kunigitaj de la Spirito mem de Kristo, ni konfesu kun koro sincera la simbolon de nia kredo:

C. MI KREDAS JE UNU DIO,
C.K. la Patro ĉiopova, Kreinto de la ĉielo kaj de la tero,
de ĉiuj aĵoj videblaj kaj nevideblaj.
Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo,
ununaskita Filo de Dio,
kaj el la Patro generita antaŭ ĉiuj jarcentoj.
Dio el Dio, Lumo el Lumo,
Dio vera el Dio vera,
generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro:
per Kiu ĉio estas farita.
Kiu por ni homoj kaj por nia savo
descendis de la ĉieloj.

(Oni klinas la kapon, ĝis: "fariĝis homo")Kaj per la Sankta Spirito Li enkarniĝis
el Maria, la Virgulino, kaj fariĝis homo.
Krucumita por ni sub Poncio Pilato,
Li mortis kaj estis entombigita.
La trian tagon Li resurektis laŭ la Skriboj,
ascendis al la ĉielo kaj sidas dekstre de la Patro.
Kaj Li revenos kun gloro,
juĝi la vivantojn kaj la mortintojn,
kaj Lia regno estos senfina.
Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,
kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.
Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata;
Kiu parolis per la profetoj.
Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.
Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.
Kaj mi atendas la reviviĝon de la mortintoj,
kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.


ORACIO PRI LA DONACOJ

C. Rigardu bonvole, ho Dio forta kaj eterna al ĉi ofera rito; akceptu la donacojn metitajn sur la sankta altaro kaj, kun koro fordonema benu Viajn filojn.
Per Kristo nia Sinjoro.

K. Amen.

PREFACO

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!
K. Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.
K. Estas inde kaj juste.

Vere estas inde kaj juste al Vi danki
kaj al Vi levi la himnon de beno kaj laŭdo, Dio Ĉiopova kaj eterna.
Vi kreis la mondon laŭ la vario de ĝiaj elementoj,
Vi antaŭvidis la viciĝon de la tempoj kaj de la sezonoj,
kaj al homo, farita al vi simile,
vi konfidis la mirindaĵojn de la universo,
tiel ke, fidela interpretanto de Viaj planoj,
li regadu super ĉia kreitaĵo
kaj en Viaj faroj li gloradu Vin, Kreanton kaj Patron,
per Kristo nia Sinjoro.
En Li la ĉieloj kaj la tero, la anĝeloj kaj la sanktuloj
kantas unuvoĉe Vian gloron:


C.K. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj.
Plenas de Via gloro la ĉielo kaj la tero.
Hosana en la altoj!
Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro.
Hosana en la altoj!

(oni surgenuiĝu)


(Kun etenditaj manoj, la celebranto diras:)

C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco.

(La celebranto kunigas la manojn, kaj, etendante poste ilin super la pano kaj la kaliko, diras:)Ni petas do:
sanktigu ĉi tiujn donacojn per la roso de Via Spirito,

(Li kunigas la manojn kaj krucosignas la oferaĵojn, aldonante:)por ke ili fariĝu por ni la Korpo + kaj la Sango
de nia Sinjoro Jesuo Kristo.

(La celebranto kunigas la manojn.


En la sekvaj formuloj la vortoj de la Sinjoro estu prononcataj klarvoĉe, laŭ la postulo de ilia signifo.)

Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono,

(La celebranto prenas la panon, kaj tenante ĝin super la altaro, daŭrigas:)Li prenis la panon
kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj,
dirante:

(li iomete kliniĝas)Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj:
ĉar tio estas mia korpo,
kiu por vi estos oferdonata.

(La celebranto montras al la popolo la konsekritan hostion, remetas ĝin sur la patenon, kaj surgenue adoras. Poste li daŭrigas:)Simile post la vespermanĝo,

(li prenas la kalikon kaj, tenante ĝin iomete super la altaro, aldonas:)prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante,
Li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

(li iomete kliniĝas)Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj:
ĉar tio estas la kaliko de mia sango,
de la nova kaj eterna testamento,
kiu por vi kaj por multaj estos verŝata
por forigo de la pekoj.
Faru tion je mia rememoro.

(La celebranto montras la kalikon al la popolo, remetas ĝin sur la korporalon, kaj surgenue adoras.


Poste li diras:)

ANAMNEZO

C. Jen la mistero de la kredo!
K. Ni anoncas Vian morton, Sinjoro, kaj konfesas Vian resurekton, ĝis kiam Vi revenos en gloro.

(Etendante la manojn, la celebranto diras:)C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro,
la panon de vivo kaj la kalikon de la savo,
dankante, ke Vi konsideris nin indaj
stari antaŭ Vi kaj servi al Vi.
Kaj humile ni petegas,
ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo,
ni unuiĝu per la Sankta Spirito.


Rememoru, Sinjoro,
Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo
kaj perfektigu ĝin en la karitato
kune kun nia Papo .................
nia Episkopo ................., kaj la tuta klerikaro.

(En la meso por mortintoj oni povas aldoni:)C. Memoru pri Via servant(in)o .................
kiun Vi hodiaŭ vokis al Vi el ĉi tiu mondo.
Bonvolu, ke li (ŝi),
kiu estis similigita al Via Filo en la morto,
ankaŭ similiĝu en lia resurekto.


Memoru ankaŭ niajn gefratojn,
kiuj endormiĝis en la espero pri la resurekto,
kaj ĉiujn, kiuj mortis en Via kompato;
kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizaĝo.


Kompatu nin ĉiujn, ni petas,
ke kun la beata Dipatrino virga Maria,
kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj,
kiuj surtere plaĉis al Vi,
ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭdi kaj glori Vin.

(La celebranto kunigas la manojn)Per Via Filo Jesuo Kristo.

(Tiam la celebranto prenas la patenon kun la hostio kaj la kalikon kaj, ambaŭ levante, diras:)Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo,
al Vi, Dio Patro ĉiopova,
en unueco kun la Sankta Spirito,
estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.
K. Amen.

RITO DE KOMUNIO

JE LA DISPECIGO DE LA PANO (Kp. Ps 7,2)

K. Dio, mia Sinjoro, en Vi mi rifuĝas:
savu min de tiuj, kiuj min persekutas kaj min liberigu.


C. Dio Patro sendis en niajn korojn la Spiriton de Lia Filo, kiu krias: "Abbà, Patro!" Ĉi tiu estu nia krio dum ni kuraĝas turni al la Patro la preĝon, kiun Jesuo mem al ni instruis:

C.K. PATRO NIA, Kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ
kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.


(Kun etenditaj manoj, la celebranto daŭrigas:)

C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj malbonoj;
donu favore pacon en niaj tagoj,
por ke, helpitaj de Via kompato,
ni estu ĉiam liberaj de la peko
kaj sekuraj kontraŭ ĉiu danĝero,
atendante la beatan esperon
kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.
K.
Ĉar Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.

C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj:
"Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi",
ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio;
kaj degnu laŭ Via volo pacigi kaj unuigi ĝin.
Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.
K. Amen.

C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.
K. Kaj kun via Spirito.

C. (mallaŭte)

La akcepto de Via Korpo kaj Sango, Sinjoro Jesuo Kristo,
ne fariĝu por mi juĝo kaj kondamno,
sed pro Via kompato, ĝi utilu al mi
kiel gardilo kaj kuracilo por mia animo kaj korpo.


(La celebranto genufleksas, prenas la hostion kaj, tenante ĝin iom super la pateno, sin turnas al la popolo kaj diras klarvoĉe:)

C. Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido.
Jen la Ŝafido de Dio,
jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.


(Kaj, kun la popolo, li aldonas unufoje:)

C.K. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton,
sed diru nur unu vorton kaj resaniĝos mia animo.


(mallaŭte:)
C. La korpo de Kristo gardu min por la eterna vivo.
C. La sango de Kristo gardu min por la eterna vivo.

(Tiam la celebranto prenas la patenon aŭ hostiujon, iras al komuniiĝontoj kaj montras al ĉiu el ili hostion iom levitan, dirante:)

C. La korpo de Kristo.
(La komuniiĝanto respondas:) Amen.

DUM LA KOMUNIO

K. La anĝeloj estas ĉirkaŭ la altaro
kaj Kristo oferas la Panon de la sanktuloj
kaj la Kalikon de vivo por la pardono de la pekoj.


POST LA KOMUNIO (starante)

C. Ni preĝu: (silenta momento)

Ho Dio, Kiu nin vokis por celebri en akordo la vespermanĝon de Via Filo, plenigu nin per Via karitato, por ke ni nin konservadu ĉiuj kunigitaj
pere de ligo de la amo al Li, Kiu igis nin fratoj,
kaj vivas kaj regas dum jarcentoj da jarcentoj.

Per Kristo nia Sinjoro.

K. Amen.

KONKLUDAJ RITOJ

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via Spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Benu vin la Ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.
K. Amen.

C. Ni foriru en paco.
K. En la nomo de Kristo.Elŝuti 62.06 Kb.


Elŝuti 62.06 Kb.