Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Vespera vigila liturgio

Elŝuti 56.25 Kb.

Vespera vigila liturgio
Dato09.01.2018
Grandeco56.25 Kb.

Elŝuti 56.25 Kb.

4.a karesma dimanĉo – jaro B – N.L.A.

KVARA KARESMA DIMANĈO
(aŭ “de la blindulo”)


VESPERA VIGILA LITURGIO

ENIRA ANTIFONO (Kp. Ps. 12 (13), 4-5) (starante)

K. Sinjoro, donu lumon al miaj okuloj, por ke mi ne endormiĝu enmorte; por ke la kontraŭulo ne diru: «Mi estas pli forta ol li».
Vi, Kiu malfermis la okulojn al la denaska blindulo,
lumigu per via lumo mian koron,
por ke mi kapablu vidi viajn farojn kaj gardu ĉiujn viajn ordonojn.


C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.
K. Amen.

VIGILA LEGAĴO (Mat 17, 1b-9)

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Legado de la Evangelio laŭ Mateo.

En tiu tempo Jesuo prenis kun si Petron, Jakobon kaj Johanon lian fraton, kaj kondukis ilin sur altan monton aparte. Tie antaŭ ili Li transfiguriĝis: lia vizaĝo brilis kiel suno kaj liaj vestoj fariĝis blankaj kiel lumo. Poste aperis al ili Moseo kaj Elija, kiuj parolis kun Li. Tiam Petro diris al Jesuo: «Sinjoro, estas bone por ni esti ĉi tie. Se vi volas, mi pretigos ĉi tie tri tendojn: unu por vi, unu por Moseo kaj unu por Elija.» Dum li ankoraŭ parolis, jen luma nubo kovris ilin, kaj el la nubo aŭdiĝis voĉo diranta: «Ĉi tiu estas mia amata Filo, kiu plaĉas al mi, aŭskultu lin!» Aŭdante tion, la disĉiploj pro granda timo falis sur sian vizaĝon. Sed Jesuo alproksimiĝis, ektuŝis ilin kaj diris: «Leviĝu, ne timu!» Ili levante siajn okulojn neniun vidis, krom Jesuo sola. Kaj dum ili malsupreniris de sur la monto, Jesuo ordonis al ili: «Rakontu al neniu la vizion, ĝis la Filo de la homo releviĝos el la mortintoj.»

C. Laŭdo kaj honoro al vi Sinjoro, en jarcentoj da jarcentoj
K. Amen

ENIRAJ RITOJ

JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO

C. Ni preĝu. (silenta momento)

Ho Dio, inter viaj plej mirindaj agadoj elstaras la regenerado da la homo; vanigu la agadon de la Tentanto kaj disrompu la mortigajn ĉenojn de la peko, por ke estu detruita la envion, kiu perdigis nin, kaj venku la amo, kiu savis nin. Per Jesuo Kristo, via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, Kiu vivas kaj regas kun vi en unueco kun la Sankta Spirito, dum ĉiuj jarcentoj da jarcentoj.
K. Amen.

LITURGIO DE LA PAROLO

LEGAĴO (Eli 33,7-11a) (sidante)

L. Benu min, ho Patro.
C. La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"La Sinjoro paroladis vizaĝe kun Moseo en la tabernaklo de Kunveno."

L. Legado de la libro de la Eliro

En tiuj tagoj. Moseo prenis la tabernaklon, kaj starigis ĝin ekster la tend­aro, malproksime de la tendaro, kaj nomis ĝin Tabernaklo de Kunveno; kaj ĉiu, kiu volis peti la Eternulon, devis eliri al la tabernaklo de kunveno, kiu estis ekstere de la tendaro. Kaj kiam Moseo eliradis al la tabernaklo, la tuta popolo leviĝadis, kaj ĉiu stariĝadis ĉe la pordo de sia tendo kaj rigard­adis post Moseo, ĝis li eniris en la tabernaklon. Kaj kiam Moseo eniradis en la tabernaklon, malleviĝadis nuba kolono kaj stariĝadis ĉe la pordo de la tabernaklo kaj paroladis kun Moseo. Kaj la tuta popolo vidadis la nuban kolonon, kiu staris ĉe la pordo de la tabernaklo; kaj la tuta popolo leviĝadis kaj adorkliniĝadis ĉiu ĉe la pordo de sia tendo. Kaj la Sinjoro paroladis kun Moseo vizaĝon kontraŭ vizaĝo, kiel parolas homo kun sia amiko.- Jen la parolo de Dio..
K. Al Dio estu danko!

PSALMO (Psa 35 (36))

L. Sinjoro, en Via lumo ni vidas la lumon.
K. Sinjoro, en Via lumo ni vidas la lumon.

L. Sinjoro, Via favoro estas en la ĉielo, Via fideleco ĝis la nuboj;
Via justeco estas kiel la plej altaj montoj, Via juĝo kiel la granda abismo:
homojn kaj bestojn Vi savas, ho Sinjoro.


K. Sinjoro, en Via lumo ni vidas la lumon.

L. Kiom valora estas Via favoro, ho Dio!

Rifuĝas la homoj en la ombron de Viaj flugiloj,
ili satiĝas je la abundo de Via hejmo:
ilin Vi sensoifigas ĉe la torento de Viaj bonaĵoj.

K. Sinjoro, en Via lumo ni vidas la lumon.

L. En Vi estas la fonto de la vivo, en Via lumo ni vidas la lumon.
Donu Vian favoron al tiu, kiu Vin konas, justecon al la korhonestuloj.


K. Sinjoro, en Via lumo ni vidas la lumon.

EPISTOLO (Tes, 4, 1b-12)

L. Benu min, ho Patro.
C. La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"Traktu vian korpon en sankteco kaj honoro."

L. Unua letero de la Sankta Apostolo Paŭlo al la Tesalonikanoj

Gefratoj, ni petegas kaj admonas vin en la Sinjoro Jesuo, ke kiamaniere vi lernis de ni, kiel vi devus iradi kaj plaĉi al Dio -kaj vi ja tiel iradas-, tiamaniere vi pli kaj pli abunde agu. Ĉar vi scias, kian admonon ni donis al vi en la Sinjoro Jesuo. Ĉar jen estas la volo de Dio, via sanktiĝo: ke vi vin detenu de malĉasteco; ke ĉiu el vi sciu trakti sian propran korpon en sankteco kaj honoro, ne en la pasio de volupto, kiel la paganoj, kiuj ne konas Dion; ke neniu peku kaj trompu sian fraton en ĉi tio; ĉar la Sinjoro estas venĝanto en ĉio tio, kiel ankaŭ ni antaŭavertis vin kaj atestis. Ĉar Dio nin vokis ne por malpureco, sed por sanktiĝo. Tiu do, kiu malakceptas tion, malakceptas ne homon, sed Dion, kiu donas al vi Sian Sanktan Spiriton. Sed pri amo al la frataro, vi ne bezonas, ke oni skribu al vi, ĉar vi mem estas instruitaj de Dio ami unu la alian; ĉar vi ja tion faras al ĉiuj fratoj, kiuj estas en la tuta Makedonujo. Sed ni admonas vin, fratoj, ke vi amu pli kaj pli abunde, kaj ke vi celu esti kvietaj, kaj fari viajn proprajn aferojn, kaj labori per viaj manoj, ĝuste kiel ni al vi ordonis; por ke vi iradu konvene antaŭ tiuj, kiuj estas ekstere, kaj por ke nenio al vi manku.

- Jen la parolo de Dio.
K. Al Dio estu danko!

KANTO ĈE LA EVANGELIO (Kp. Joh 8,12) (starante)

K. Laŭdo kaj honoro al Vi, Sinjoro Jesuo!
L. Mi estas la lumo de la mondo, diras la Sinjoro;
kiu sekvas min, tiu havos la lumon de vivo.
K. Laŭdo kaj honoro al Vi, Sinjoro Jesuo!

EVANGELIO (Joh 9, 1-38b)

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

"La denaska blindulo"

C. Legado de la Evangelio laŭ Johano
K. Gloro estu al Vi, Sinjoro.

C. En tiu tempo. Jesuo, elirante el la templo, troviĝis apud denaska blindulo. La disĉiploj demandis Jesuon: «Majstro, kiu pekis, ke tiu homo naskiĝis blinda? Ĉu tiu aŭ liaj gepatroj?» Jesuo respondis: «Nek ĉi tiu, nek liaj gepa­troj; sed tiel estas, por ke montriĝu la faroj de Dio. Dum estas tago, Mi devas prilabori la farojn de la Patro, kiu sendis Min. Poste venos la nokto, kiam neniu povas labori. Dum Mi estas en la mondo, Mi estas la lumo de la mondo.» Dirinte tion, Jesuo kraĉis sur la teron, kaj farinte el la salivo iom da koto, Li ŝmiris per tio la okulojn de la blindulo. Poste Li diris al li: «Iru lavi vin en la lageto de Ŝiloah», tio estas 'Sendito'. Li do foriris, sin lavis kaj revenis vidanta. Tiam la najbaroj kaj tiuj, kiuj antaŭe konis lin almozanta blindulo, diris: «Sed ĉu li estas tiu, kiu sidis kaj petis almozon?» Kelkaj diris: «Vere estas li.» Aliaj diris: «Ne, sed estas iu, kiu similas al li:» Sed li deklaris: «Jes, tiu estas ĝuste mi.» Kaj ili rediris: «Kiamaniere vi ne plu estas blindulo?» Li respondis: «La homo nomata Jesuo faris koton kaj ŝmiris miajn okulojn. Poste Li diris al mi: “Iru al Ŝiloah kaj lavu vin.” Mi iris, mi lavis min, kaj mi ricevis vidpovon.» Tiam oni diris al li: «Kie Li estas?» Li respondis: «Mi ne scias». Tiam oni kondukis al la fariseoj la iam blindan viron. Sed estis sabato tiu tago en kiu Jesuo faris la koton kaj malfermis liajn okulojn. La fariseoj denove demandis lin, kiamaniere li ricevis la vidpovon. Li respondis: «Li metis iom da koto sur miajn okulojn. Poste mi lavis min, kaj nun mi vidas:» Kelkaj el la fariseoj diris: «Ĉi tiu homo ne venas de Dio, ĉar Li ne observas la sabaton.» Aliaj diris: «Pekulo ne povas fari tiajn miraklojn:» Kaj malsama opinio estis inter ili. Denove ili demandis la blindulon: «Kion vi diras pri tiu, kiu malfermis viajn okulojn?» Li respondis: «Li estas profeto.»
Sed la Judoj ne volis kredi, ke li estis antaŭe blinda, kaj ke nun li ricevis la vidpovon; pro tio ili alvokis liajn gepatrojn kaj demandis ilin: «Ĉu ĉi tiu estas via filo, kiu, laŭ vi, naskiĝis blinda? Kiel do li nun vidas?» Liaj gepatroj respondis: «Ni bone scias, ke ĉi tiu estas nia filo, kaj ke li naskiĝis blinda; sed kiel li nun vidas, kaj kiu malfermis liajn okulojn, ni ne scias. Demandu rekte lin: li havas plenaĝon: li pri si mem parolu.» Tiel diris la gepatroj, ĉar ili timis la Judojn; ĉar ĉi tiuj decidis, ke, se iu konfesos, ke Jesuo estas la Mesio, li estu forigita el la sinagogo. Tial liaj gepatroj diris: «Li havas plen­aĝon, demandu lin.» Tiam ili alvokis denove tiun, kiu estis blinda, kaj ordonis al li: «Diru la veron antaŭ Dio: ni certe scias, ke tiu homo estas pekulo.» Li respondis: «Ĉu Li estas pekulo mi ne scias; unu aferon mi certe scias: ke mi estis blinda kaj nun vidas.» Tiam ili demandis lin denove: «Kion Li faris al vi? Kiamaniere Li malfermis viajn okulojn?» Li respondis: «Mi jam diris al vi, kaj vi ne aŭskultis; kial vi volas tion denove aŭdi? Ĉu vi ankaŭ volas fariĝi liaj disĉiploj?» Tiam ili insultis lin kaj diris: «Vi estu lia disĉiplo, ni estas disĉiploj de Moseo. Ni scias, ke Dio parolis al Moseo, sed pri ĉi tiu ni ne scias de kie Li venas.» La viro respondis: «Jen la mirindaĵo, ke vi ne scias de kie Li ve­nas, kaj tamen li donis vidpovon al mi! Oni neniam aŭdis, ke iu donis vidpo­von al homo, kiu naskiĝis blinda. Se tiu homo ne venus de Dio, Li tion ne povus fari, ĉar Dio ne elaŭdas pekulojn, sed tiujn, kiuj Lin respektas kaj al Li obeas.» Sed ili respondis al li: «Vi estas en pekoj ekde via naskiĝo, kaj ĉu vi volas instrui nin?» Kaj ili forpelis lin eksteren. Jesuo renkontis tiun, kiu an­taŭe estis blindulo. Kaj, sciante ke oni forpelis lin de la sinagogo, Li diris al li: «Ĉu vi kredas je la Filo de la homo?» Li respondis: «Diru al mi, kiu Li estas, Sinjoro, por ke mi kredu je Li.» Jesuo diris: «Li estas antaŭ vi: Li estas tiu, kiu parolas kun vi.» Tiam li genuiĝis antaŭ Li, dirante: «Sinjoro, mi kredas!».


- Jen la parolo de la Sinjoro.
K. Al Kristo estu laŭdo!

oOo —C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.
K. Ĉiam li estu laŭdata.

(sidante, oni aŭskultas la homilion)

POST LA EVANGELIO (Kp. Ps. 76 (77), 13-15; 145 (146), 7-8)

K. Pri ĉiuj Viaj faritaĵoj mi meditos, mi memoros pri Viaj mirindaĵoj.
Ho Dio, sanktaj estas Viaj vojoj, miraklojn Vi faras.
Rompu, Sinjoro, la ĉenojn de la malliberigitoj
kaj vidigu la blindulojn: Sinjoro, helpu la suferantojn.


UNIVERSALA PREĜO

C. Gefratoj, ni propetu Dion, nian Patron ĉiopovan, por ke en Kristo , vera «Lumo de la mondo», li dispelu la tenebrojn el niaj koroj.

L. Ni preĝu kune kaj diru: «Heligu, Sinjoro, niajn tenebrojn»
K. Lumigu, Sinjoro, niajn korojn.

L. Por la Eklezio: por ke, ĉerpante lumon kaj vivon el via Vorto, ĝi renovigu sian misiistan vizaĝon: ni preĝu.
K. Lumigu, Sinjoro, niajn korojn.

L. Por ĉiuj homoj, por ke, rekonante en via Filo Jesuo la ununuran Lumon kapablan doni esperon, ili sciu paŝi kune sur la vojo de la paco: ni preĝu.
K. Lumigu, Sinjoro, niajn korojn.

L. Por ni ĉiuj, por ke, la ricevita donaco de la Bapto kresku ĉiutage kaj kunportu fruktojn de vero kaj justeco: ni preĝu.
K. Lumigu, Sinjoro, niajn korojn.

(aliaj intencoj)KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Akceptu bonvole, ho ĉiopova Dio, nian preĝon, kaj helpu viajn fidelulojn pere de la multenombraj eltrovoj de Via pardonemo, por ke ĉiuj elaĉetitoj estu gardataj de Via providenco kun la espero de la eterna vivo.
Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.

EŬKARISTIA LITURGIO

RITO DE LA PACO

C. Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni interŝanĝu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi panon por ke ĝi fariĝu korpo de Kristo, Via Filo.
K. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon por ke ĝi fariĝu sango de Kristo, Via Filo.
K. Amen

APOSTOLA KREDO-KONFESO (starante)

C. Gefratoj, por celebri fruktoporte la Eŭkaristion, sakramenton de unueco de la Eklezio, ni kune proklamu la katolikan kredon.

C. MI KREDAS JE DIO,
C.K. la Patro ĉiopova,
kreinto de la ĉielo kaj de la tero;
kaj je Jesuo Kristo,
Lia unu-nura Filo, nia Sinjoro,
koncipita per la Sankta Spirito,
naskita el Maria la Virgulino,
suferinta sub Poncio Pilato,
krucumita, mortinta kaj entombigita,
sobirinta en la regnon de la morto.
La trian tagon li releviĝis el la mortintoj,
supren-iris al la ĉielo,
sidas dekstre de Dio, la Patro ĉiopova,
de kie li venos, por juĝi la vivantojn
kaj la mortintojn.


Mi kredas je la Sankta Spirito,
la sankta katolika eklezio,
la komuno de la sanktuloj,
la pardono de la pekoj,
la releviĝo de la mortintoj,
kaj la vivo eterna. Amen.


ORACIO PRI LA DONACOJ

C. Ĉi misteroj de nia elaĉeto lasu nin, ho Dio, for de ĉia homa ŝanceliĝo kaj nin gvidadu al la vojoj de savo. Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.

PREFACO

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!
K. Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.
K. Estas inde kaj juste.

Vere estas inde kaj juste, ĝuste kaj save Vin danki, ho Patro, kaj per ĉiuj niaj sentoj glori vin, ĉar vi lavis la blindecon de ĉi tiu mondo kaj antaŭ niaj okuloj nevidantaj Vi briligis la lumon veran, kiam - nekredebla miraklo - vi redonis vidopovon al la ekdenaskiĝa blindulo. En la resanigita blindulo respeguliĝas la homaro en la origina blindeco antaŭe, kaj poste en la mirinda lumo, kiu estas donata ĉe la baptofonto. Per ĉi signo de Via pardonemo, kun ĉiuj ĉielaj legiaroj, ni senfine kantu la himnon de Via laŭdo:C.K. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj.
Plenas de Via gloro la ĉielo kaj la tero. Hosana en la altoj!
Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!


(oni surgenuiĝu)

C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco. Ni petas do: sanktigu ĉi tiujn donacojn per la roso de Via Spirito, por ke ili fariĝu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo. Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono, Li prenis la panon kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas mia korpo, kiu por vi estos oferdonata.

Simile post la vespermanĝo, prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante, Li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas la kaliko de mia sango, de la nova kaj eterna testamento, kiu por vi kaj por multaj estos verŝata por forigo de la pekoj. Faru tion je mia rememoro.ANAMNEZO

C. Jen la mistero de la kredo!
K. Ni anoncas Vian morton, Sinjoro, kaj konfesas Vian resurekton, ĝis kiam Vi revenos en gloro.

C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro, la panon de vivo kaj la kalikon de la savo, dankante, ke Vi konsideris nin indaj stari antaŭ Vi kaj servi al Vi. Kaj humile ni petegas ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo, ni unuiĝu per la Sankta Spirito. Rememoru, Sinjoro, Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo kaj perfektigu ĝin en la karitato kune kun nia Papo .............., nia Epi­skopo ..............., kaj la tuta klerikaro. Memoru ankaŭ niajn gefratojn, kiuj endormiĝis en la espero pri la resurekto, kaj ĉiujn, kiuj mortis en Via kompato; kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizaĝo. Kompatu nin ĉiujn, ni petas, ke kun la beata Dipatrino virga Maria, kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj, kiuj surtere plaĉis al Vi, ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭdi kaj glori Vin. Per Via Filo Jesuo Kristo.

Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo, al Vi, Dio Patro ĉiopova, en unueco kun la Sankta Spirito, estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.


K. Amen.

RITO DE KOMUNIO

JE LA DISPECIGO DE LA PANO (Kp. Rm 13,13; Mt 5, 16)

K. Gefratoj, ni amu lumon kaj justecon,
ni iru kiel dumtage.
Ni celu briligi
niajn agojn antaŭ Dio.


C. Per savaj ordonoj admonitaj kaj per dia instruo formitaj, ni kuraĝas preĝi:

C.K. PATRO NIA, Kiu estas en la ĉielo, sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno. Fariĝu Via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.


C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj malbonoj; donu favore pacon en niaj tagoj, por ke, helpitaj de Via kompato, ni estu ĉiam liberaj de la peko kaj sekuraj kontraŭ ĉiu danĝero, atendante la beatan esperon kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.
K. Ĉar Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.

C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj: "Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi", ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio; kaj degnu laŭ Via volo pacigi kaj unuigi ĝin. Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.
K. Amen.

C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.
K. Kaj kun via Spirito.

C. Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido. Jen la Ŝafido de Dio,
jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.


C.K. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton,
sed diru nur unu vorton kaj resaniĝos mia animo.


KANTO DUM LA KOMUNIO (Kp. Prv 9,5-6; Ap.2,17;3, 5)

K. «Venu, manĝu mian panon - diras la Sinjoro -
trinku la vinon, kiun mi por vi preparis kaj ricevu la vivon».
Donu al ni, Sinjoro Jesuo, la kaŝitan manaon
kaj ne forigu nin el la libro de la vivo.


ORACIO POST LA KOMUNIO (starante)

C. Ni preĝu: (silenta momento)
Al ni, kiuj dividis la saman Panon de vivo, donu, ho Patro de ĉiuj, ke ni malfermiĝu al la reciproka amo, kaj ke ni helpu nin unu la alian kiel eroj de ununura korpo. Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.

KONKLUDAJ RITOJ

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via Spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.
K. Amen.

C. Ni foriru en paco.
K. En la nomo de Kristo.

L’Esperanto è una lingua internazionale ideata da L. L .Zamenof, che ne ha pubblicato la grammatica nel 1887. Già dai tempi di Pio X, la Chiesa ha prestato attenzione a questa lingua, fino a riconoscerla come lingua liturgica, con l’approvazione del Messale Romano nel 1990. Dal 1910 si è costituita la Internacia Katolika Uniĝo Esperantista (IKUE: Unione Esperant­ista Cattolica Internazionale) che dal 1992 è riconosciuta dal Pontificio Consiglio per i Laici. Per ulteriori informazioni sull’IKUE e sulla sua sezione italiana (UECI),

telefonare al 02.2621149 o visitare il sito: www.ueci.it.Elŝuti 56.25 Kb.


Elŝuti 56.25 Kb.