Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Vespera vigila liturgio

Elŝuti 54.85 Kb.

Vespera vigila liturgio
Dato07.01.2018
Grandeco54.85 Kb.

Elŝuti 54.85 Kb.

5a Paska dimanĉo – jaro A – N.L.A.

5.a DIMANĈO DE PASKO


VESPERA VIGILA LITURGIO

ENIRA ANTIFONO (Ps. 26 (27), 1) (starante)

K. La Sinjoro estas mia lumo kaj mia savo:
kiun mi timos?
La Sinjoro defendas mian vivon:
kiun mi timos? Haleluja.


C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.
K. Amen.

VIGILA LEGADO (Mat 28, 8-10)

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Anonco de la Resurekto de Nia Sinjoro Jesuo Kristo laŭ Mateo.

La virinoj tuj foriris de la malfermita tombo de Jesuo kun timo,


sed ankaŭ kun granda ĝojo, kaj kuris por tion anonci al la disĉiploj.

Sed subite Jesuo venis renkonte al ili, kaj diris: «Saluton al vi!»


Tiam ili alproksimiĝis al Li, brakumis liajn piedojn
kaj adorkliniĝis al Li. Jesuo diris: «Ne timu.
Iru, anoncu al miaj fratoj, ke ili iru en Galileon. Tie ili vidos min».

C. Kristo Sinjoro, resurektis! Haleluja. Haleluja
K. Amen

GLORO AL DIO

C. GLORO AL DIO EN LA ALTOJ
C.K. Kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo.
Ni laŭdas Vin, ni benas Vin, ni adoras Vin, ni gloras Vin,
ni dankas al Vi pro Via granda gloro, Sinjoro Dio, ĉiela Reĝo,
Dio Patro Ĉiopova. Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo.
Sinjoro Dio, Ŝafido de Dio, Filo de l' Patro;
Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kompatu nin,
Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akceptu nian petegon,
Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin.
Ĉar Vi sola estas sankta, Vi sola Sinjoro, Vi sola Plejaltulo,
Jesuo Kristo, kun la Sankta Spirito: en la gloro de Dio Patro. Amen.


JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO

C. Ni preĝu. (silenta momento)

Ho Dio, kiu montras al la vagantoj la lumon de via vero por ke ili povu reveni al la rekta vojo, faru, ke ĉiuj, kiuj sin honorigas per la nomo kristana sukcesu forfuĝi ĉian nekoherecon kaj kapablu ĉiam vivi laŭ sia digno de elaĉetitaj kreitaĵoj. Per Jesuo Kristo via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, kiu vivas kaj regas kun vi, en la unueco de la Sankta Spirito, dum ĉiuj jarcentoj da jarcentoj.
K. Amen.

LITURGIO DE LA PAROLO

LEGAĴO (Ago 10, 1-5. 24. 34-36. 44-48a) (sidante)

L. Benu min, ho Patro.
C. La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"Kornelio ricevas de Dio la Sanktan Spiriton"

L. Legado de la Agoj de la Apostoloj

En tiuj tagoj. En Cezarea estis unu viro, nomata Kornelio,


centestro de la kohorto nomata la Itala.
Li estis viro pia, kiu timis Dion, kune kun sia tuta familio;
li donis multajn almozojn al la popolo, kaj preĝis al Dio konstante.

Tiu vidis klare en vizio,


ĉirkaŭ la naŭa horo de la tago,
anĝelon de Dio, alvenantan al li, kaj lin alvokantan: «Kornelio».
Li fikse rigardante lin kaj timante, diris:
«Kio estas, Sinjoro?»
Kaj li respondis:
«Viaj preĝoj kaj viaj almozoj supreniris antaŭ Dion, kaj li memoris pri vi.
Nun sendu virojn al Jafo, kaj venigu Simonon, alnomatan Petro».

La morgaŭan tagon Petro kun kelkaj fratoj eniris en Cezarean.


Kornelio atendis ilin, kunvokinte siajn parencojn kaj intimajn amikojn.

Kaj Petro malfermis sian buŝon, kaj diris:


«Vere mi ekkomprenas, ke Dio ne privilegias personojn;
sed en ĉiu nacio,
ĉiu, kiu timas lin kaj agas juste, estas amata de Dio.
Li sendis sian mesaĝon al la izraela popolo,
anoncante al ĝi la savon per Jesuo Kristo: la Sinjoro de ĉiuj».

Dum Petro tiel parolis,


la Sankta Spirito falis sur ĉiujn aŭskultantojn.
La kredantoj el hebrea deveno, kiuj venis kun Petro,
estis tre mirigitaj pro tio,
ke ankaŭ al paganoj estis disdonata la Sankta Spirito,
ĉar ili aŭdis ilin glori Dion per diversaj lingvoj.

Tiam Petro diris:
«Kiel oni povas malpermesi bapton per akvo al tiuj,
kiuj ricevis la Sanktan Spiriton same kiel ni?».
Tiam li ordonis, ke ili estu baptataj en la nomo de Jesuo Kristo.


- Jen la parolo de Dio.
K. Al Dio estu danko!

PSALMO (Psa 65 (66))

L. Grandaj estas la faroj de la Sinjoro.
K. Grandaj estas la faroj de la Sinjoro.

L. Ĝoje aklamu al Dio la tuta tero,
kantu la gloron de lia nomo,
lian laŭdon proklamu.
Diru al Dio:
«Mirindaj estas viaj agadoj!».
K. Grandaj estas la faroj de la Sinjoro.

L. La tuta tero kliniĝu al vi,
himnojn kantu al via nomo.
Venu, kaj rigardu la farojn de Dio:
mirinda Li estas en sia agado al la homoj.
K. Grandaj estas la faroj de la Sinjoro.
K. Grandaj estas la faroj de la Sinjoro.

L. Venu, aŭskultu vi ĉiuj, kiuj respektas Dion,
kaj mi rakontos, kion li faris por mi.
Gloro al Dio, kiu ne forĵetis mian preĝon
kaj ne rifuzis al mi sian mizerikordon.

K. Grandaj estas la faroj de la Sinjoro.

EPISTOLO (Flp 2, 12-16)

L. Benu min, ho Patro.
C. La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"Estas Dio kiu estigas en vi la volon kaj la agon"

L. Letero de la Sankta Apostolo Paŭlo al la Filipanoj

Miaj amatoj, vi, kiuj ĉiam obeis, ne nur dum mia ĉeestado ĉe vi,


sed nun eĉ pli multe dum mia forestado,
ellaboru kun timo kaj tremo vian propran savon.
Ĉar Dio estas tiu, kiu estigas en vi la volon kaj la energion agi laŭ sia bonvolo.
Ĉion faru sen murmuroj kaj disputoj, por ke vi estu senkulpaj kaj simplaj,
filoj de Dio, neriproĉindaj, meze de perversa kaj malhonesta generacio.
Inter tiuj vi brilas kiel lumiloj en la mondo, forte tenante la vorton de la vivo.
Pro tio mi povos min gratuli en la tago de Kristo,
ke mi ne vane kuris kaj laboris.

- Jen la parolo de Dio.
K. Al Dio estu danko!

KANTO ĈE LA EVANGELIO (kp. Joh 14,23) (starante)

K. Haleluja, haleluja.
Se iu min amas, tiu observos mian vorton, diras la Sinjoro,
kaj la Patro lin amos; kaj ni venos al li. Haleluja.


EVANGELIO (Joh 14, 21-24)

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

"Kiu akceptas miajn ordonojn kaj observas ilin, ĉi tiu estas, kiu min amas,
kaj mi elmontros min al li."


C. Legado de la Evangelio laŭ Johano
K. Gloro estu al vi, Sinjoro.

C. En tiu tempo. La Sinjoro Jesuo diris al siaj disĉiploj:
«Kiu akceptas miajn ordonojn kaj observas ilin, ĉi tiu estas, kiu min amas.
Kiu min amas, tiu estos amata de mia Patro,
kaj mi amos lin, kaj elmontros min al li».

Judas (ne la Iskariota) diris al li:


«Sinjoro, kio okazis, ke vi elmontros vin al ni, kaj ne al la mondo?».
Jesuo respondis al li:
«Se iu min amas, tiu observos mian vorton; kaj mia Patro lin amos,
kaj ni venos al li kaj restos ĉe li.
Kiu min ne amas, tiu ne observas miajn vortojn;
kaj la vorto, kiun vi aŭdas, estas ne mia, sed de la Patro, kiu min sendis».

Jen la parolo de la Sinjoro.
K. Al Kristo estu laŭdo!

—— o0o ——C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.
K. Ĉiam li estu laŭdata.

(sidante, oni aŭskultas la homilion)

POST LA EVANGELIO (Kp. 2 Mak. 1, 24-25-27a)

K. Sinjoro Dio, kreanto de ĉiuj aĵoj,
terura kaj forta, justa kaj pardonema,
vi, kiu sola estas bona,
vi, kiu ĉion donacas,
kunigu nian disperdiĝintan popolon. Haleluja.


UNIVERSALA PREĜO

C. Gefratoj, Dio, nia Patro, al ni apudiĝis per ĉia favoro de savo.
Ni propetu lian helpon, cele, ke nia malfortiko ne vanigu lian agon.


L. Ni preĝu kune kaj diru: «Ekĝoju, Sinjoro, tiuj, kiuj en vi esperas».
K. Ekĝoju, Sinjoro, tiuj, kiuj en vi esperas.

L. Por la Eklezio: cele, ke ĝi estu unuiĝinta kaj ĝuu la pacon, kaj - kreskante en la timo de la Sinjoro - ĝi estu riĉa je ĉiuj donacoj disdonitaj de la Sankta Spirito: ni preĝu.
K. Ekĝoju, Sinjoro, tiuj, kiuj en vi esperas.

L. Por la homoj, kiuj ankoraŭ ne kredas en Kristo kaj lin forpelis de sia vivo: por ke la Sinjoro permesu, ke ili konvertiĝu kaj de li, kiu sola ĝin donas kun abundo, ili ricevu la vivon: ni preĝu.
K. Ekĝoju, Sinjoro, tiuj, kiuj en vi esperas.

L. Por ke ĉi tiu Eŭkaristia celebrado alportu al nia vivo fruktojn de bono, kiuj estu signo de nia aparteno al Kristo: ni preĝu.
K. Ekĝoju, Sinjoro, tiuj, kiuj en vi esperas.

(aliaj intencoj)KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Gardu en ni, vivanta kaj aganta, ho Dio, la paskan misteron, kiun ni celebris kaj, post esti reviviginta nin en viaj sakramentoj, daŭre nin gvidu per viaj nelacigeblaj patraj zorgoj. Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.

EŬKARISTIA LITURGIO

RITO DE LA PACO

C. Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni interŝanĝu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi panon por ke ĝi fariĝu korpo de Kristo, via Filo.
K. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon por ke ĝi fariĝu sango de Kristo, via Filo.
K. Amen

KREDO BAPTO-KONFESO (starante)

C. MI KREDAS JE UNU DIO,
C.K. la Patro ĉiopova, Kreinto de la ĉielo kaj de la tero,
de ĉiuj aĵoj videblaj kaj nevideblaj. Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo, ununaskita Filo de Dio, kaj el la Patro generita antaŭ ĉiuj jarcentoj.
Dio el Dio, Lumo el Lumo, Dio vera el Dio vera, generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro: per Kiu ĉio estas farita.
Kiu por ni homoj kaj por nia savo descendis de la ĉieloj.
Kaj per la Sankta Spirito Li enkarniĝis
el Maria, la Virgulino, kaj fariĝis homo.
Krucumita por ni sub Poncio Pilato, Li mortis kaj estis entombigita.
La trian tagon Li resurektis laŭ la Skriboj,
ascendis al la ĉielo kaj sidas dekstre de la Patro.
Kaj Li revenos kun gloro, juĝi la vivantojn kaj la mortintojn,
kaj Lia regno estos senfina.
Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto, kiu devenas de la Patro kaj de la Filo. Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata; Kiu parolis per la profetoj.
Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.
Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.
Kaj mi atendas la reviviĝon de la mortintoj,
kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.


ORACIO PRI LA DONACOJ

C. Ho Dio de boneco, plenumu en ni la misteron de la komuneco kaj de la vivo, kiujn oni prezentas per ĉi tiu interŝanĝo de donacoj kaj levu nian animon de la zorgoj mondaj al la ĉiela realaĵo. Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.

PREFACO

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!
K. Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.
K. Estas inde kaj juste.

Vere estas bone kaj juste vin alte taksi, ho Patro, ĉiam kaj ĉefe dum ĉi tiu tempo, kiun la Eklezio konsekras por kontempladi kaj por revivi la savigajn okazintaĵojn de la pasko de Kristo.


Tiamaniere ĉiuj kredantoj kunpartoprenas en la sama kredo la misteron de la Pasiono, kiu ilin elaĉetis, kaj ĝojas ili pro la eterna glora destino, kiu al ni estas donita pro la Sinjoro leviĝinta. Pro ĉi tiu favoro ĝojegas la homaro sur la tuta tero kaj kun la anĝelaro kaj la sanktularo ĝi kantas ĥore la himnon de via laŭdo:

C.K. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj.
Plenas de via gloro la ĉielo kaj la tero. Hosana en la altoj!
Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!


(oni surgenuiĝu)

C. Vere Sankta vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco. Ni petas do: sanktigu ĉi tiujn donacojn per la roso de via Spirito, por ke ili fariĝu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo. Kiam li estis fordononta sin memvole al la Pasiono, li prenis la panon kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas mia korpo, kiu por vi estos oferdonata.

Simile post la vespermanĝo, prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante, li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas la kaliko de mia sango, de la nova kaj eterna testamento, kiu por vi kaj por multaj estos verŝata por forigo de la pekoj. Faru tion je mia rememoro.ANAMNEZO

C. Jen la mistero de la kredo!
K. Ni anoncas vian morton, Sinjoro, kaj konfesas vian resurekton, ĝis kiam vi revenos en gloro.

C. Memorante pri lia morto kaj resurekto, ni oferas al vi, Sinjoro, la panon de vivo kaj la kalikon de la savo, dankante, ke vi konsideris nin indaj stari antaŭ vi kaj servi al vi. Kaj humile ni petegas ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo, ni unuiĝu per la Sankta Spirito.

Rememoru, Sinjoro, vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo kaj perfektigu ĝin en la karitato kune kun nia Papo ....... nia Episkopo ......., kaj la tuta klerikaro.

Memoru ankaŭ niajn gefratojn, kiuj endormiĝis en la espero pri la resurekto, kaj ĉiujn, kiuj mortis en via kompato; kaj akceptu ilin en la lumon de via vizaĝo.

Kompatu nin ĉiujn, ni petas, ke kun la beata Dipatrino virga Maria, kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj, kiuj surtere plaĉis al vi, ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭdi kaj glori vin.

Per via Filo Jesuo Kristo.

Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo, al vi, Dio Patro ĉiopova, en unueco kun la Sankta Spirito, estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.


K. Amen.

RITO DE KOMUNIO

JE LA DISPECIGO DE LA PANO (Joh 6, 69-70)

K. Sinjoro, al kiu ni iru?
Vi sola havas vortojn de eterna vivo,
kaj ni kredis kaj ni agnoskis,
ke vi estas la Sanktulo de Dio, haleluja.


C. Obeante la vorton de la Savinto kaj formitaj de lia Dia instruo, ni kuraĝas diri:

C.K. PATRO NIA, Kiu estas en la ĉielo, sanktigata estu via nomo.
Venu via regno. Fariĝu via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj. Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.


C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj malbonoj; donu favore pacon en niaj tagoj, por ke, helpitaj de via kompato, ni estu ĉiam liberaj de la peko kaj sekuraj kontraŭ ĉiu danĝero, atendante la beatan esperon kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.
K. Ĉar via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.

C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al viaj apostoloj: "Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi", ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de via Eklezio; kaj degnu laŭ via volo pacigi kaj unuigi ĝin. Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.
K. Amen.

C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.
K. Kaj kun via Spirito.

C. Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido. Jen la Ŝafido de Dio,
jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.


C.K. Sinjoro, mi ne estas inda, ke vi eniru sub mian tegmenton,
sed diru nur unu vorton kaj resaniĝos mia animo.


KANTO DUM LA KOMUNIO

K. La anĝeloj staras ĉirkaŭ la altaro
kaj Kristo donas la Panon de la Sanktuloj
kaj la kalikon de vivo
por la pardono de la pekoj, haleluja.


POST LA KOMUNIO (starante)

C. Ni preĝu: (silenta momento)
Subtenu nin per via ĉeesto, ho nia Dio, kaj faru, ke la sakramento, kiun ni plenkrede ricevis gardu nin kontraŭ la danĝeroj kaj nin purigu de la malbono. Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.

KONKLUDAJ RITOJ

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via Spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Kliniĝu por la beno.
Dio, kiu per la releviĝo de la Kristo starigis nian savon kaj nin igis filoj liaj, donu al vi la feliĉon de Lia beno.

K. Amen.

C. La Elaĉetinto, kiu donis al ni la donacon de la vera libero,
igu vin partopreni en la heredaĵo eterna.

K. Amen.

C. Estu vi, kiuj pere de la bapto kun Li releviĝis en la kredo, kapablaj konkeri, per vivo sankta, la eblecon lin iam renkonti en la ĉiela patrujo.
K. Amen.

C. Kaj la beno de Dio Ĉiopova, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito descendu sur vin, kaj kun vi ĉiam restu.
K. Amen.

C. Ni foriru en paco.
K. En la nomo de Kristo.

L’Esperanto è una lingua internazionale ideata da L. L .Zamenof, che ne ha pubblicato la grammatica nel 1887. Già dai tempi di Pio X, la Chiesa ha prestato attenzione a questa lingua, fino a riconoscerla come lingua liturgica, con l’approvazione del Messale Romano nel 1990. Dal 1910 si è costituita la Internacia Katolika Uniĝo Esperantista (IKUE: Unione Esperant­ista Cattolica Internazionale) che dal 1992 è riconosciuta dal Pontificio Consiglio per i Laici. Per ulteriori informazioni sull’IKUE e sulla sua sezione italiana (UECI),

telefonare al 02.2621149 o al 02.66301958 o visitare il sito: www.ueci.it.Elŝuti 54.85 Kb.


Elŝuti 54.85 Kb.