Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Vespera vigila liturgio enira antifono

Elŝuti 48.5 Kb.

Vespera vigila liturgio enira antifono
Dato11.11.2017
Grandeco48.5 Kb.

Elŝuti 48.5 Kb.

7.a de Pasko – jaro C – N.L.A.

DIMANĈO POST LA ĈIELENIRO
Sepa dimanĉo de Pasko


VESPERA VIGILA LITURGIO

ENIRA ANTIFONO (kp. Joh 14, 27-28) (starante)

K. «Pacon Mi lasas al vi – diras la Sinjoro – haleluja;
mian pacon Mi donas al vi, haleluja.
Ne maltrankviliĝu via koro, nek senkuraĝiĝu
ĝis kiam mi revenos al vi», haleluja.


C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.
K. Amen.

EVANGELIO DE LA RESUREKTO (Joh 20, 1-8)

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Anonco de la Resurekto de Nia Sinjoro Jesuo Kristo laŭ Johano.

La unuan tagon de la semajno frumatene, Maria Magdalena iris al la tombo de Jesuo dum estis ankoraŭ mallume, kaj vidis la ŝtonon forigita de la enirejo de la tombo. Ŝi do kuris al Simon Petro kaj al tiu alia disĉiplo, kiun Jesuo amis, kaj diris al ili: «Oni forprenis de la tombo la Sinjoron, kaj ni ne scias kien oni Lin metis».

Eliris do Petro kaj la alia disĉiplo, kaj iris al la tombo. Ambaŭ kuris kune, sed la alia disĉiplo kuris antaŭe, pli rapide ol Petro, kaj unua alvenis al la tombo. Kliniĝinte, li enrigardis, li vidis la tolaĵojn kuŝantaj, tamen li ne eniris.

Kiam Simon Petro, sekvante lin, alvenis, li eniris en la tombon; kaj li vidis la tolaĵojn kuŝantaj kaj la mortotukon, kiu estis sur lia kapo, ne kuŝanta kun la tolaĵoj, sed kunvolvita en aparta loko. Tiam eniris ankaŭ la alia disĉiplo, kiu unua alvenis al la tombo: li vidis, kaj ekkredis.C. Kristo Sinjoro, resurektis! Haleluja. Haleluja.
K. Al Dio estu danko! Haleluja. Haleluja.

ENIRAJ RITOJ

GLORO AL DIO

C. GLORO AL DIO EN LA ALTOJ
C.K. Kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo.
Ni laŭdas Vin, ni benas Vin, ni adoras Vin, ni gloras Vin,
ni dankas al Vi pro Via granda gloro, Sinjoro Dio,
ĉiela Reĝo, Dio Patro Ĉiopova. Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo.
Sinjoro Dio, Ŝafido de Dio, Filo de l' Patro;
Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kompatu nin,
Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akceptu nian petegon,
Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin.
Ĉar Vi sola estas sankta, Vi sola Sinjoro, Vi sola Plejaltulo,
Jesuo Kristo, kun la Sankta Spirito: en la gloro de Dio Patro.
Amen.


JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO

C. Ni preĝu. (silenta momento)

Donu al ni, ho Dio, sentojn de adoro kaj amo al via sankta nomo, ĉar vi ne rezignas zorgi pri tiuj, kiujn vi subtenas kaj revivigas en la certeco de via patra amemo. Per Jesuo Kristo Via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, Kiu vivas kaj regas kun Vi, en la unueco de la Sankta Spirito, dum ĉiuj jarcentoj da jarcentoj.
K. Amen.


LITURGIO DE LA PAROLO

LEGAĴO (Ago 7, 48,57) (sidante)

L. Benu min, ho Patro.
C. La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"Stefano diris: Jen mi vidas la ĉielon malfermitan
kaj la Filon de homo starantan dekstre de Dio"


L. Legado de la Agoj de la Apostoloj

En tiuj tagoj. Stefano diris: «La Plejaltulo ne loĝas en manfaritaj temploj, kiel diris la profeto: "La ĉielo estas Mia trono, Kaj la tero estas Mia piedbenketo; Kian domon vi konstruos por Mi? diras la Eternulo; aŭ kia estas la loko por Mia ripozo? Ĉu ne faris Mia mano ĉion tion?

Vi malmolnukaj, vi necirkumciditaj je koro kaj oreloj, vi ĉiam rezistas al la Sankta Spirito. Kiel viaj patroj, tiel ankaŭ vi. Kiun el la profetoj viaj patroj ne persekutis? Ili mortigis tiujn, kiuj antaŭanoncita la alvenon de la Justulo, de kiu vi nun fariĝis la perfidintoj kaj mortigintoj, vi, kiuj ricevis la Leĝon, kiel anoncitan per anĝeloj, sed vi ĝin ne observis».

Aŭdante tion, ili koleriĝis en la koro, kaj grincigis kontraŭ li siajn dentojn. Sed li, plena de la Sankta Spirito, rigardadante fikse al la ĉielo, vidis la gloron de Dio, kaj Jesuon starantan dekstre de Dio, kaj diris: «Jen mi vidas la ĉielon malfermitan kaj la Filon de homo starantan dekstre de Dio». Tiam ili ekkriis per laŭta voĉo, fermis siajn orelojn, kaj kuregis kontraŭ lin unuanime.

- Jen la parolo de Dio.
K. Al Dio estu danko!

PSALMO (Ps. 26 (27))

L. En la domo de la Sinjoro, ni kontemplos lian vizaĝon.
K. En la domo de la Sinjoro, ni kontemplos lian vizaĝon.

L. La Sinjoro estas mia lumo kaj mia savo: kiun mi devas timi?
La Sinjoro estas la defendo de mia vivo; kiu povas min teruri?

K. En la domo de la Sinjoro, ni kontemplos lian vizaĝon.

L. Nur unu aferon mi petas de la Sinjoro, nur ĉi tion mi deziras:
ke mi restu en la domo de la Sinjoro dum mia tuta vivo,
por ĝui la bonecon de la Sinjoro kaj admiri lian templon.

K. En la domo de la Sinjoro, ni kontemplos lian vizaĝon.

L. Aŭskultu, Sinjoro, mian voĉon; kompatu min kaj respondu al mi!
Mia koro ripetas vian inviton:
«Serĉu mian vizaĝon!».
Vian vizaĝon, Sinjoro, mi serĉas. -Ne kaŝu antaŭ mi Vian vizaĝon.
K. Donu al ni okulojn, Sinjoro, por vidi vian gloron.

EPISTOLO (Efe 1, 17-23)

L. Benu min, ho Patro.
C. La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"La glora Patro revivigis Kriston kaj levis Lin al la ĉielo,donante al Li ĉian povon apud si. "

L. Letero de la Sankta Apostolo Paŭlo al la Efezanoj

Gefratoj, la Dio de nia Sinjoro Jesuo Kristo, la glora Patro, donu al vi la saĝecon, kiu venas de la Spirito, kaj Li sin montru al vi, por ke vi povu pli kaj pli bone koni Lin.Mi petas de Dio, ke vi estu lumigataj en via koro, por ke vi komprenu, al kia celo Li vokas vin, kian riĉecon de gloro Li pretigis al tiuj, kiuj al Li apartenas, kaj per kia supermezura forto Li agadis favore al ni, kiuj kredas je Li. Temas pri la sama energio kaj ĉiopova forto, kiun Dio manifestis, kiam Li revivigis Kriston kaj levis Lin al la ĉielo, donante al Li ĉian povon apud si. Tie Li estas super ĉiuj regantoj, aŭtoritatoj kaj ĉiuspecaj potencoj de ĉi tiu mondo kaj de la estonta. Dio metis ĉion antaŭ liajn piedojn kaj starigis Lin kapo de la tuta Eklezio, kiu estas la korpo de Kristo. Kaj Kristo plene efektivigas ĉion kaj estas en ĉio.

- Jen la parolo de Dio.
K. Al Dio estu danko!

KANTO ĈE LA EVANGELIO (Joh 17,21) (starante)

K. Haleluja, haleluja.
Ili ĉiuj estu unu - diras la Sinjoro -;
kaj la mondo kredu, ke vi sendis min.
Haleluja

EVANGELIO (Joh 17, 1b. 20-26)

(mallaŭte)
Purigu mian koron kaj miajn lipojn, ho ĉiopova Dio, por ke mi povu digne anonci vian evangelion.

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

"Kie mi estas, estu ankaŭ tiuj, kiujn Vi donis al mi"

C. Legado de la Evangelio laŭ Johano
K. Gloro estu al Vi, Sinjoro.

C. En tiu tempo. Jesuo, levante la okulojn al la ĉielo, diris: «Mi preĝas ne nur por ĉi tiuj miaj disĉiploj, sed ankaŭ por tiuj, kiuj pro ilia vorto kredos je Mi: ke ĉiuj estu unu! Kiel Vi, Patro, estas en Mi, kaj Mi en Vi,
tiel ankaŭ ili estu unu en Mi. Kaj tiel la mondo kredos ke Vi sendis Min.


Mi donis al ili la saman gloron, kiun Vi donis al Mi, por ke ankaŭ ili estu unu, kiel Ni; Mi en ili kaj Vi en Mi. Tiel ili estos en perfekta unueco, kaj la mondo komprenos, ke Vi sendis Min, kaj ke Vi amas ilin, kiel Vi amas Min. Patro, Mi volas, ke kie Mi estas, estu ankaŭ tiuj, kiujn Vi donis al Mi, por ke ili kontemplu la gloron, kiun Vi donis al Mi, ĉar Vi amis Min antaŭ la kreo de la mondo. Patro justa, la mondo ne konis Vin, tamen Mi konis Vin kaj ĉi tiuj scias, ke Vi sendis Min. Mi konigis Vin al ili kaj Mi plue konigos ĉi tion, por ke la amo, per kiu Vi amas Min, estu ankaŭ en ili, kaj Mi daŭre estu en ili».

- Jen la parolo de la Sinjoro.
K. Al Kristo estu laŭdo!

C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.
K. Ĉiam li estu laŭdata.

(sidante, oni aŭskultas la homilion)

POST LA EVANGELIO (kp. Joh 20, 17; 16, 7)

K. Mi supreniras al mia Patro kaj via Patro, al mia Dio kaj via Dio,
kaj mi sendos al vi la Sankta Spirito, haleluja, haleluja


UNIVERSALA PREĜO

C. Gefratoj, La Sinjoro, Jesuo, supervenkinto de la morto, sidas dekstre de la Patro kaj propetas por ni. Al li ni nin turnu kun fila fido.

L. Ni preĝu kune kaj diru:"Kristo, elaŭdu nin!"
K. Kristo, elaŭdu nin

L. Cele, ke la disĉiploj de la Sinjoro kapablu esti ĝojaj atestantoj de la Resurekto, enfamilie, en la socio kaj ĝis la plej lastaj limoj de la tero: ni preĝu.
K. Kristo, elaŭdu nin

L. Por tiuj, kiuj travivas la sperton de la malĉeesto aŭ de la foreco de Dio. La mistero de la Ascendo helpu ilin remalkovri, ke la Sinjoro estas kun ni ĉiujn tagojn, ĝis la fino de la tempoj: ni preĝu.
K. Kristo, elaŭdu nin

L. Cele, ke la baptitoj, kiuj havas prisociajn respondecojn donu pruvon pri la maturiĝo de sia kredo, konstruante socion justan kaj solidaran: ni preĝu.
K. Kristo, elaŭdu nin

(aliaj intencoj)KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Ho Dio, turnu vian indulgan rigardon al la popolo de la kredantoj, kiu petegas mizerikordon; ili povu ĉiam sin glori pro viaj favoroj, ĉar vin sole ili agnoskas kiel savanton kaj patron. Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.

EŬKARISTIA LITURGIO

RITO DE LA PACO

C. Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni interŝanĝu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi panon por ke ĝi fariĝu korpo de Kristo, Via Filo.
K. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon por ke ĝi fariĝu sango de Kristo, Via Filo.
K. Amen

KREDO-KONFESO (starante)

C. Gefratoj, por celebri fruktoporte la Eŭkaristion, sakramenton de la unueco de la Eklezio, ni kune konfesu la katolikan kredon:

C. MI KREDAS JE UNU DIO,
C.K. la Patro ĉiopova, Kreinto de la ĉielo kaj de la tero,
de ĉiuj aĵoj videblaj kaj nevideblaj.
Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo,
ununaskita Filo de Dio,
kaj el la Patro generita antaŭ ĉiuj jarcentoj.
Dio el Dio, Lumo el Lumo,
Dio vera el Dio vera,
generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro:
per Kiu ĉio estas farita.
Kiu por ni homoj kaj por nia savo
descendis de la ĉieloj.


Kaj per la Sankta Spirito Li enkarniĝis
el Maria, la Virgulino, kaj fariĝis homo.
Krucumita por ni sub Poncio Pilato,
Li mortis kaj estis entombigita.
La trian tagon Li resurektis laŭ la Skriboj,
ascendis al la ĉielo kaj sidas dekstre de la Patro.
Kaj Li revenos kun gloro,
juĝi la vivantojn kaj la mortintojn,
kaj Lia regno estos senfina.
Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,
kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.
Kiu kun la Patro kaj la Filo
same estas adorata kaj glorata;
Kiu parolis per la profetoj.
Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.
Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.
Kaj mi atendas la reviviĝon de la mortintoj,
kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.


ORACIO PRI LA DONACOJ

C. Nin purigu, ho Patro, la ofero, kiun ni dediĉas al via nomo, kaj la graco de ĉi tiu ofero konduku nin vivi ĉiutage pli indaj je nia digno de filoj de Dio.
Per Kristo nia Sinjoro.

K. Amen.

PREFACO

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!
K. Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.
K. Estas inde kaj juste.

Vere estas inde kaj juste, ĝuste kaj save, ke ni ĉiam, ĉi tie kaj ĉie danku Vin, Sankta Patro, ĉiopova kaj eterna Dio. Por elaĉeti la homa familio, la Sinjoro Jesuo degnis naskiĝi inter ni kaj venkis la mondon per sia sufero kaj morto. Resurektante en gloro, li malfermis al ni la vojon al la eterna vivo, kaj en la mistero de sia ĉiel-eniro, li redonis al ni la esperon eniri en la ĉielan regnon. Dankemaj kaj miroplenaj pro ĉi tiu ago de savo, kune kun la anĝeloj kaj la sanktuloj, ni levas al vi, ho Patro, la himnon de laŭdo:C.K. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj.
Plenas de Via gloro la ĉielo kaj la tero.
Hosana en la altoj!
Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro.
Hosana en la altoj!


(oni surgenuiĝu)

C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco. Ni petas do: sanktigu ĉi tiujn donacojn per la roso de Via Spirito, por ke ili fariĝu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo. Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono, Li prenis la panon kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas mia korpo, kiu por vi estos oferdonata.

Simile post la vespermanĝo, prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante, Li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas la kaliko de mia sango, de la nova kaj eterna testamento, kiu por vi kaj por multaj estos verŝata por forigo de la pekoj. Faru tion je mia rememoro.ANAMNEZO

C. Jen la mistero de la kredo!
K. Ni anoncas Vian morton, Sinjoro, kaj konfesas Vian resurekton, ĝis kiam Vi revenos en gloro.

C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro, la panon de vivo kaj la kalikon de la savo, dankante, ke Vi konsideris nin indaj stari antaŭ Vi kaj servi al Vi. Kaj humile ni petegas ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo, ni unuiĝu per la Sankta Spirito. Rememoru, Sinjoro, Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo kaj perfektigu ĝin en la karitato kune kun nia Papo .............., nia Epi­skopo ..............., kaj la tuta klerikaro. Memoru ankaŭ niajn gefratojn, kiuj endormiĝis en la espero pri la resurekto, kaj ĉiujn, kiuj mortis en Via kompato; kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizaĝo. Kompatu nin ĉiujn, ni petas, ke kun la beata Dipatrino virga Maria, kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj, kiuj surtere plaĉis al Vi, ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭdi kaj glori Vin. Per Via Filo Jesuo Kristo.

Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo, al Vi, Dio Patro ĉiopova, en unueco kun la Sankta Spirito, estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.
K. Amen.

RITO DE KOMUNIO

JE LA DISPECIGO DE LA PANO (Joh. 15, 26; 16, 8)

K. Kiam venos la Parakleto, la Spirito de la vero,
li pruvos la pekon de la mondo,
la juĝon kaj la justecon, haleluja, haleluja.


C. Obeante la vorton de la Savinto kaj formitaj de lia Dia instruo,
ni kuraĝas diri:


C.K. PATRO NIA, Kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ
kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.


C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj malbonoj; donu favore pacon en niaj tagoj, por ke, helpitaj de Via kompato, ni estu ĉiam liberaj de la peko kaj sekuraj kontraŭ ĉiu danĝero, atendante la beatan esperon kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.
K. Ĉar Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.

C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj: "Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi", ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio; kaj degnu laŭ Via volo pacigi kaj unuigi ĝin. Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.
K. Amen.

C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.
K. Kaj kun via Spirito.

C. Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido. Jen la Ŝafido de Dio, jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.

C.K. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton,
sed diru nur unu vorton kaj resaniĝos mia animo.


KANTO DUM LA KOMUNIO (Joh 14, 15; 13, 34)

K. «Se vi min amas, vi observos miajn ordonojn, haleluja.
Novan ordonon mi donas al vi:
ke vi amu unu alian; kiel mi amis vin.»
– diras la Sinjoro – haleluja, haleluja.


ORACIO POST LA KOMUNIO (starante)

C. Ni preĝu: (silenta momento)
Ho Dio, faru, ke la graca mistero, kiun ni aliris en ĉi tiuj ritoj, agu efike en la intimeco de nia konscienco.
Per Kristo nia Sinjoro.

K. Amen.

KONKLUDAJ RITOJ

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via Spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Benu vin la ĉiopova Dio,
la Patro
kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.
K. Amen.

C. Ni foriru en paco.
K. En la nomo de Kristo.

L’Esperanto è una lingua internazionale ideata da L. L .Zamenof, che ne ha pubblicato la grammatica nel 1887. Già dai tempi di Pio X, la Chiesa ha prestato attenzione a questa lingua, fino a riconoscerla come lingua liturgica, con l’approvazione del Messale Romano nel 1990. Dal 1910 si è costituita la Internacia Katolika Uniĝo Esperantista (IKUE: Unione Esperant­ista Cattolica Internazionale) che dal 1992 è riconosciuta dal Pontificio Consiglio per i Laici. Per ulteriori informazioni sull’IKUE e sulla sua sezione italiana (UECI),

telefonare al 02.2621149 o al 02.66301958 o visitare il sito: www.ueci.it.Elŝuti 48.5 Kb.


Elŝuti 48.5 Kb.