Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Vespera vigila liturgio enira antifono

Elŝuti 48.01 Kb.

Vespera vigila liturgio enira antifono
Dato20.10.2017
Grandeco48.01 Kb.

Elŝuti 48.01 Kb.

2.a de Avento – jaro A – N.L.A.

2.a DIMANĈO DE ADVENTO

(La filoj de la Regno)VESPERA VIGILA LITURGIO

ENIRA ANTIFONO (Ps 71 (72) 16,17a-c) (starante)

K. Kiel lebanona cedro leviĝos lia frukto.
La Sinjoro por ĉiam estos benata,
Lia nomo supreniros antaŭ la sunon;
en Li estos benataj ĉiuj teraj gentoj.


C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.
K. Amen.

EVANGELIO DE LA RESUREKTO (Lk 24,1-8)

C. Anonco de la Resurekto de Nia Sinjoro Jesuo Kristo laŭ Luko.

La unuan tagon de la semajno, ĉe frua tagiĝo, ili venis al la tombo, alpor­tan­te la aromaĵojn, kiujn ili preparis. Kaj ili trovis la ŝtonon derulita for de la tombo. Kaj enirinte, ili ne trovis la korpon de la Sinjoro Jesuo. Kaj dum ili embarasiĝis pri tio, jen apud ili staris du viroj en brilaj vestoj; kaj dum ili timis kaj kliniĝis vizaĝaltere, tiuj demandis ilin: «Kial vi serĉas la vivanton inter la mortintoj? Li ne estas ĉi tie, sed leviĝis; memoru, kiamaniere li parolis al vi, kiam li estis ankoraŭ en Galileo, dirante, ke la Filo de homo devas esti trans­donita en la manojn de pekuloj kaj esti krucumita, kaj la trian tagon releviĝi». Kaj ili rememoris liajn vortojn.C. Kristo Sinjoro resurektis
K. Al Dio estu danko

JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO

C. Ni preĝu. (silenta momento)

Inspiru al via familio, ho ĉiopova Dio, la sanktan proponon iri renkonten, ageme kaj kun justeco, al la Savanto, kiu venas por ke ĝi meritu posedi la regnon de la ĉieloj. Per Jesuo Kristo, via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, kiu vivas kaj regas kun vi en unueco kun la Sankta Spirito en jarcentoj da jarcentoj.


K. Amen.

LITURGIO DE LA PAROLO

LEGAĴO (Bar 4,36 – 5, 9) (sidante)

L. Benu min, ho Patro.
C. La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"Leviĝu Jerusalemo, vidu viajn filojn kuniĝintaj de okcidento ĝis oriento."

L. Legado de Profeto Baruĥ

Tiele diras la Sinjoro Dio: «Rigardu orienten, Jerusalemo, miru la ĝojon, kiu al vi venas de Dio. Jen revenas viaj filoj, kiujn vi vidis foriri: de oriento ĝis okcidento ili denove kuniĝas, laŭ la vorto de la Sanktulo, jubilante pro la gloro de Dio.Jerusalemo, demetu la vestaĵon de mizero kaj funebro, vestu vin per la brila beleco alvenanta de Dio por ĉiam. Envolviĝu per la mantelo de la Dia justeco, metu sur vian kapon la diademon de la gloro de la Eternulo, ĉar Dio montros vian brilon, al ĉiu kreitaĵo sub la ĉielo. Por eterne Dio vin nomos: “Paco-per-Justeco” kaj “Gloro-per-Pieco”. Leviĝu, Jerusalemo, ekstaru sur la montosupro, kaj rigardu orienten; vidu vian filojn kuniĝintajn de okcidento ĝis oriento, laŭ la vorto de la Sanktulo, ĝojaj, ĉar Dio denove memoras pri ili. Piede ili foriris de vi, pelite de la malamikoj; sed nun honorplene Dio rekondukas ilin, kvazaŭ portatajn sur reĝa seĝo. Ĉar Dio ja ordonis ebenigi ĉiujn montojn kaj montetojn, kaj plenigi ĉiujn valojn, por ke la tuta lando fariĝu ebena, por ke Izraelo iradu sekure sub la gloro de Dio. Ankaŭ la arbaroj kaj ĉiu bonodora arbo donas ombron al Izraelo, laŭ la ordono de Dio. Ĉar Dio mem ĝoje gvidos Izraelon en la lumo de sia gloro; kun lia kompatemo kaj justeco».

- Jen la parolo de Dio.


K. Al Dio estu danko!

PSALMO (Psa. 99 (100))

L. Ĉiuj popoloj, aklamu la Sinjoron.
K. Ĉiuj popoloj, aklamu la Sinjoron.

L. Ĝoje laŭdu la Sinjoron la tuta tero!
Servu al la Sinjoro kun ĝojo; iru al Li kun kanto.

K. Ĉiuj popoloj, aklamu la Sinjoron.

L. Agnosku, ke la Sinjoro estas Dio: Li nin kreis, kaj ni apartenas al Li;
ni, lia popolo kaj ŝafoj de lia paŝtado.

K. Ĉiuj popoloj, aklamu la Sinjoron.

L. Eniru tra liaj pordegoj kun dankado,
en liajn kortojn kun laŭdado. gloru lin, benu lian nomon.

K. Ĉiuj popoloj, aklamu la Sinjoron.

L. Bona estas la Sinjoro,
eterna lia korfavoro; ĉiam daŭra lia fideleco.
K. Ĉiuj popoloj, aklamu la Sinjoron.

EPISTOLO (Rom 15,1-13)

L. Benu min, ho Patro.
C.
La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

Kristo fariĝis servisto de la cirkumciditoj por plenumi la promesoj al la patroj;


sed la gentoj gloras Dion pro lia korfavoro."


L. Letero de la Sankta Apostolo Paŭlo al la Romanoj

Gefratoj, ni, kiuj estas fortaj, devas porti la malfortaĵojn de la nefortaj, sen kontentigi nin mem. Ĉiu el ni klopodu plaĉi al sia proksimulo per tia bono, kia taŭgas, por edifi. Ankaŭ Kristo ne klopodis plaĉi al si mem, sed, kiel estas skribite: «La insultoj de viaj insultantoj falis sur min». Ĉio, kio estis skribita antaŭe, estis skribita por nia instruado kaj por vigligi nian esperon per la konstanteco kaj la konsolo, kiuj venas al ni per la Skriboj. Nu, Dio, kiu sola povas doni al vi forton kaj konsolon, ebligu, ke estu ĉiam perfekta akordo inter vi laŭ la volo de Kristo Jesuo. Tiam harmonie kaj unuvoĉe vi gloros Dion, la Patron de nia Sinjoro Jesuo Kristo.

Akceptu do unu la alian, kiel ankaŭ Kristo akceptis vin por la gloro de Dio. Mi proklamas, ke Kristo fariĝis servanto al la cirkumciditaj por plenumi la promesojn, kiujn Li faris al la patroj, kaj ke la nacianoj pro lia kompato gloru Dion, kiel estas skribite:

«Tial mi gloros vin inter la popoloj, kaj pri via nomo mi kantos». Kaj ankoraŭ: «Ĝoju, ho gentoj, kun Lia popolo». Kaj denove: «Gloru la Eternulon ĉiuj popoloj; laŭdu Lin ĉiuj gentoj». Kaj siavice Jesaja diras: «Ekaperos la ido de Jiŝaj, tiu, kiu leviĝos por regi la naciojn: en li esperos la nacioj».

La Dio de espero plenigu vin per ĉia ĝojo kaj paco en kredado, por ke vi abunde havu esperon, laŭ la potenco de la Sankta Spirito.

- Jen la parolo de Dio.


K. Al Dio estu danko!

KANTO ĈE LA EVANGELIO (Luk 3,4.6) (starante)

K. Haleluja, haleluja.
Pretigu la vojon de la Eternulo,
Rektigu Liajn irejojn!.
Ĉiu karno vidos la savon de Dio. Haleluja


EVANGELIO (Luk 3,1-18)

"Ĉiu homo vidos la savon de Dio."

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Legado de la evangelio laŭ Luko
K. Gloro estu al Vi, Sinjoro.

C. Estis la dek-kvina jaro de la regado de Tiberio Cezaro, kiam Pontio Pilato estis provincestro de Judeo, kaj Herodo tetrarko de Galileo, lia frato Filipo tetrarko de regionoj Iturea kaj Traĥonitis, kaj Lisanio tetrarko de Abilene, dum la ĉefpastreco de Hanas kaj Kajafas.

En tiu tempo Johano, filo de Zakario, vivis ankoraŭ en la dezerto. Tie Dio vokis lin. Kaj li trakuris la tutan regionon ĉirkaŭ Jordano, predikante la bapton de konvertiĝo por la pardono de pekoj, kiel estas skribite en la libro de la vortoj de la profeto Jesaja: «Voĉo de krianto en la dezerto: Pretigu la vojon al la Sinjoro, ebenigu lian irejon! Ĉiu valo leviĝu, kaj ĉiu monto kaj monteto malaltiĝu; la malebenaĵo kaj la malglataj vojoj glatiĝu; tiam ĉiuj vidos, ke Dio estas la Savanto».

Al la homamasoj, kiuj eliris, por esti baptitaj de li, Johano diris: «Ho vipuridoj! kiu vin avertis forkuri de la venonta kolero? Donu do fruktojn taŭgajn por pento. kaj ne komencu diri en vi: “Ni havas Abrahamon kiel patron”. Ĉar mi diras al vi, ke Dio povas el ĉi tiuj ŝtonoj starigi idojn al Abraham. Eĉ jam la hakilo kuŝas ĉe la radiko de la arboj; tial ĉiu arbo, kiu ne donas bonan frukton, estas dehakata, kaj ĵetata en fajron».

Demandis lin homamasoj dirante: «Kiel ni kondutu?» Kaj Johano respondis: «Kiu havas du tunikojn, donu unu el ili al nehavanto; kaj kiu havas manĝaĵojn, faru la samon».

Ankaŭ kelkaj impostistoj venis al Johano por esti baptitaj. Ili demandis lin: «Majstro, kion ni devas fari?» Johano respondis: «Ne postulu pli ol tion, kio estas ordonita».

Fine ankaŭ soldatoj demandis lin, dirante: «Kaj ni, kion ni faru?» Johano respondis: «De neniu forprenu monon nek perforte, nek per falsaj akuzoj; kaj estu kontentaj pri via salajro».

La popolo streĉe atendis, kaj ĉiuj demandis en sia koro pri Johano: «Ĉu estas li la Mesio?» Sed Johano diris al ĉiuj: «Mi vin baptas per akvo, sed venas iu, kiu estas pli potenca ol mi. Mi eĉ ne estas inda malligi la rimenojn de liaj ŝuoj. Li baptos vin per la Sankta Spirito kaj fajro. Li havas ŝovelilon por apartigi la tritikon disde la pajlo. La tritikon Li kolektos en sian grenejon; sed la pajlon Li bruligos per fajro neestingebla».

Per ĉi tiuj kaj per multaj aliaj vortoj li admonis la popolon, anoncante al ĝi la savon.

- Jen la parolo de la Sinjoro.
K. Al Kristo estu laŭdo!

(sidante, oni aŭskultas la homilion)

C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.
K. Ĉiam li estu laŭdata.

POST LA EVANGELIO (Jes. 14, 1a-c; 1 Kor. 4, 5c)

K. Estas venonta la tempo de la Savanto, kaj Liaj tagoj ne malfruos.
Jen: la Sinjoro estos kompatema,
Li disigos la tenebrojn per Sia lumo.


UNIVERSALA PREĜO

C. Tre karaj gefratoj, Dion, Patron kompateman, ni propetu, cele ke ĉi tempo de Advento estu por la Eklezio kaj por la mondo vera tempo de graco.

L. Ni preĝu kune kaj diru: “Montru al ni, Sinjoro, vian savon”
K. Montru al ni, Sinjoro, vian savon

L. Por la Eklezio: la adventaj tagoj estu tempo de pli granda preteco doni al Dio la ĝustan lokon, kaj por pripensi, klare kaj decide, la manieron konduti en la vivo: ni preĝu.
K. Montru al ni, Sinjoro, vian savon

L. Por la homoj malapudaj aŭ senopiniaj rilate la kristanan mesaĝon: la humila kaj pacienca agado evangeliza de la fideluloj helpu la nekredantojn trovi en Kristo la principon kaj la plenecon de la homa vivo: ni preĝu.
K. Montru al ni, Sinjoro, vian savon

L. Por nia komunumo: la amo pere de kiu Jesuo renkonten venas al Sia popolo, estu la kialo, kiu pelas nin iri renkonten al la aliaj kun la volo foroferi niajn plej bonajn ecojn: ni preĝu.
K. Montru al ni, Sinjoro, vian savonì

(aliaj intencoj)KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Subtenu en ni, ho Dio, la esperon, plikreskigu nian kredon kaj nian filan amon, kaj plenigu nin per favoroj laŭ Viaj promesoj. Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.

EŬKARISTIA LITURGIO

RITO DE LA PACO

C. Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni interŝanĝu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi panon por ke ĝi fariĝu korpo de Kristo, Via Filo.
K. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon por ke ĝi fariĝu sango de Kristo, Via Filo.
K. Amen

KREDO-KONFESO (starante)

C. Gefratoj, por celebri riĉrezulte la Eŭkaristion, sakramenton de unueco de la Eklezio, ni kune proklamu la katolikan kredon.

C. MI KREDAS JE UNU DIO,
C.K. la Patro ĉiopova, Kreinto de la ĉielo kaj de la tero,
de ĉiuj aĵoj videblaj kaj nevideblaj.
Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo, ununaskita Filo de Dio,
kaj el la Patro generita antaŭ ĉiuj jarcentoj.
Dio el Dio, Lumo el Lumo, Dio vera el Dio vera,
generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro: per Kiu ĉio estas farita.
Kiu por ni homoj kaj por nia savo descendis de la ĉieloj.
Kaj per la Sankta Spirito Li enkarniĝis el Maria, la Virgulino,
kaj fariĝis homo.

Krucumita por ni sub Poncio Pilato, Li mortis kaj estis entombigita.
La trian tagon Li resurektis laŭ la Skriboj,
ascendis al la ĉielo kaj sidas dekstre de la Patro.
Kaj Li revenos kun gloro, juĝi la vivantojn kaj la mortintojn,
kaj Lia regno estos senfina.
Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,
kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.
Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata;
Kiu parolis per la profetoj.
Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.
Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.
Kaj mi atendas la reviviĝon de la mortintoj,
kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.


ORACIO PRI LA DONACOJ

C. Donu al ni, ho Dio Ĉiopova, pere de la Dia forto de ĉi tiu mistero, la eternan vivon de Kristo, Via Filo, Kiu partoprenis en nia mortemula naturo, kaj Kiu vivas kaj regas en jarcentoj da jarcentoj.
K. Amen.

PREFACO

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!
K. Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.
K. Estas inde kaj juste.

Vere estas inde kaj juste, nia devo kaj fonto de savo, ke ni ĉiam kaj ĉie danku al Vi, Sinjoro, Patro Sankta, Kiu estas Dio de kompatemo kaj anstataŭ puni preferas doneman pardonon.

En la homeco de Via Filo, Vi rekreis la homon por ke la morto ne aliformu en li Vian vivantan bildon. Estas la favoro de Via kompato, kiu nin savas: el la karno de Adamo, la peko al ni donis morton, el la karno de Kristo Via senfina amo nin restarigis al la vivo. Per ĉi tiu Via donaco, kune kun la plenĝojo de Viaj anĝelaj legiaroj, ni kunkantas la himnon de Via gloro, senfine dirante:

C.K. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj.
Plenas de Via gloro la ĉielo kaj la tero. Hosana en la altoj!
Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!


(oni surgenuiĝu)

C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco. Ni petas do:
sanktigu ĉi tiujn donacojn per la roso de Via Spirito, por ke ili fariĝu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo.

Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono, Li prenis la panon kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas mia korpo, kiu por vi estos oferdonata.

Simile post la vespermanĝo, prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante, Li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas la kaliko de mia sango, de la nova kaj eterna testamento, kiu por vi kaj por multaj estos verŝata por forigo de la pekoj. Faru tion je mia rememoro.

ANAMNEZO

C. Jen la mistero de la kredo!
K. Ni anoncas Vian morton, Sinjoro, kaj konfesas Vian resurekton, ĝis kiam Vi revenos en gloro.

C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro, la panon de vivo kaj la kalikon de la savo, dankante, ke Vi konsideris nin indaj stari antaŭ Vi kaj servi al Vi. Kaj humile ni petegas ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo, ni unuiĝu per la Sankta Spirito.

Rememoru, Sinjoro, Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo kaj perfektigu ĝin en la karitato kune kun nia Papo ............ nia Episkopo ............., kaj la tuta klerikaro.

Memoru ankaŭ niajn gefratojn, kiuj endormiĝis en la espero pri la resurekto, kaj ĉiujn, kiuj mortis en Via kompato; kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizaĝo.

Kompatu nin ĉiujn, ni petas, ke kun la beata Dipatrino virga Maria, kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj, kiuj surtere plaĉis al Vi, ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭdi kaj glori Vin.

Per Via Filo Jesuo Kristo.

Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo, al Vi, Dio Patro ĉiopova, en unueco kun la Sankta Spirito, estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.


K. Amen.

RITO DE KOMUNIO

JE LA DISPECIGO DE LA PANO (kp. Zeĥ. 14, 5.7)

K. Jen: la Sinjoro venas, kaj ĉiuj Liaj sanktuloj kun Li;
kaj estos en tiu tago granda lumo.


C. Gvidataj de la Spirito de Jesuo kaj lumigataj de la saĝo evangelia, ni kuraĝas diri:

C.K. PATRO NIA, Kiu estas en la ĉielo, sanktigata estu Via nomo. Venu Via regno. Fariĝu Via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero. Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj. Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.

C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj malbonoj; donu favore pacon en niaj tagoj, por ke, helpitaj de Via kompato, ni estu ĉiam liberaj de la peko kaj sekuraj kontraŭ ĉiu danĝero, atendante la beatan esperon kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.
K. Ĉar Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.

C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj: "Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi", ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio; kaj degnu laŭ Via volo pacigi kaj unuigi ĝin. Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.
K. Amen.

C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.
K. Kaj kun via Spirito.

C. Jen la Ŝafido de Dio, jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.
Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido.

C.K. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton, sed diru nur unu vorton kaj resaniĝos mia animo.

(Komunio de la fideluloj)

C. Tion, kion ni prenis per la buŝo, Sinjoro, ni akceptu per pura menso; kaj la portempa donaco fariĝu por ni la eterna savilo.

KOMUNIA ANTIFONO (kp. Jes. 40, 1; 41, 14)

K. "Konsolu, konsolu mian popolon - diras via Dio –
Ne timu, Mi estas via helpo, via Elaĉetinto."


ORACIO (starante)

C. Ni preĝu: (silenta momento)
La forto, kiun ni ricevis en Viaj misteroj, ho Ĉiopova Dio, nin helpu regi nian egoismon kaj plifirmigu en ni la deziron je Via regno. Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.

KONKLUDAJ RITOJ

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via Spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro † kaj la Filo † kaj la Sankta † Spirito.
K. Amen.

C. Ni foriru en paco.
K. En la nomo de Kristo.

L’Esperanto è una lingua internazionale ideata da L. L .Zamenof, che ne ha pubblicato la grammatica nel 1887. Già dai tempi di Pio X, la Chiesa ha prestato attenzione a questa lingua, fino a riconoscerla come lingua liturgica, con l’approvazione del Messale Romano nel 1990. Dal 1910 si è costituita la Internacia Katolika Uniĝo Esperantista (IKUE: Unione Esperant­ista Cattolica Internazionale) che dal 1992 è riconosciuta dal Pontificio Consiglio per i Laici.

(Per ulteriori informazioni sull’IKUE e sulla sua sezione italiana (UECI), telefonare al 02.2621149 o al 02.66301958 o visitare il sito: www.ueci.it.)Elŝuti 48.01 Kb.


Elŝuti 48.01 Kb.