Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Vespera vigila liturgio enira antifono

Elŝuti 51.22 Kb.

Vespera vigila liturgio enira antifono
Dato15.10.2017
Grandeco51.22 Kb.

Elŝuti 51.22 Kb.

3.a dim. post la Martirigo de S.Johano – jaro C – N.L.A

3.a dimanĉo post la Martirigo
de Sankta Johano la Antaŭvenanto


VESPERA VIGILA LITURGIO

ENIRA ANTIFONO (Psa 17 (18),19b-20) (starante)

K. La Sinjoro liberigis min,
li min savis, ĉar li amas min.


C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.
K. Amen.

EVANGELIO DE LA RESUREKTO (Mat 28, 8-10))

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Anonco de la Resurekto de Nia Sinjoro Jesuo Kristo laŭ Mateo.

La virinoj tuj foriris de la malfermita tombo de Jesuo kun timo,


sed ankaŭ kun granda ĝojo,
kaj kuris por tion anonci al la disĉiploj.
Sed subite Jesuo venis renkonte al ili, kaj diris: «Saluton al vi!»
Tiam ili alproksimiĝis al Li, brakumis liajn piedojn kaj adorkliniĝis al Li.
Jesuo diris: «Ne timu.
Iru, anoncu al miaj fratoj, ke ili iru en Galileon. Tie ili vidos Min.»

C. Kristo Sinjoro, resurektis!
K. Al Dio estu danko!

GLORO AL DIO

C. GLORO AL DIO EN LA ALTOJ
C.K. Kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo.
Ni laŭdas Vin, ni benas Vin, ni adoras Vin, ni gloras Vin,
ni dankas al Vi pro Via granda gloro, Sinjoro Dio,
ĉiela Reĝo, Dio Patro Ĉiopova.
Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo.
Sinjoro Dio, Ŝafido de Dio, Filo de l' Patro;
Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kompatu nin,
Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akceptu nian petegon,
Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin.
Ĉar Vi sola estas sankta, Vi sola Sinjoro,
Vi sola Plejaltulo,
Jesuo Kristo, kun la Sankta Spirito: en la gloro de Dio Patro.
Amen.


JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO

C. Ni preĝu. (silenta momento)

Malfermu, ho Dio, je la aŭskultado de via Voĉo, la animojn de viaj filoj,
por ke pli kreskadu nia kredo kaj, por ke nia vivo restu pura je ĉia kulpo
.
Per Jesuo Kristo, via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, kiu vivas kaj regas kun vi en unueco kun la santa Sankta Spirito, dum ĉiuj jarcentoj da jarcentoj.

K. Amen.


LITURGIO DE LA PAROLO (sidante)

LEGAĴO (Jes 43, 24c – 44,3)

L. Benu min, ho Patro.
C. La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"Vi ĝenis min per viaj pekoj, sed mi forviŝas viajn krimojn pro amo de mi mem,"

L. Legado de la profeto Jesaja

Tiel diras la Sinjoro Dio: «Vi nur ĝenis Min per viaj pekoj,


lacigis Min per viaj malbonagoj.
Mi, mi forviŝas viajn krimojn pro amo de mi mem,
kaj viajn pekojn mi ne rememoros.
Rememorigu al mi, kaj ni faru juĝon inter ni;
rakontu vi, por ke vi vin pravigu.
Via prapatro pekis, kaj viaj profetoj defalis de mi.
Tial mi sensanktigis la estrojn de la sanktejo,
kaj elmetis Jakobon al anatemo
kaj Izraelon al malhonoro».

Sed nun aŭskultu, ho Jakob, mia servanto,


Izrael, kiun mi elektis.
Tiele diras la Sinjoro, kiu vin kreis kaj formis
kaj helpas vin de post via naskiĝo:
«Ne timu, ho Jakob, mia servanto,
kaj vi, ho Jeŝurun, kiun mi elektis.
Ĉar mi verŝos akvon sur la soifantan teron
kaj torentojn sur la sekan teron.
Mi verŝos mian spiriton sur vian idaron
mian benon sur viajn devenontojn».

- Jen la parolo de Dio.
K. Al Dio estu danko!

PSALMO (Ps. 32 (33))

L. Kantu al la Sinjoro, aklamu lian sanktan nomon.
K. Kantu al la Sinjoro, aklamu lian sanktan nomon.

L. Kantu al li novan kanton,
arte sonu la citron kaj aklamu,
ĉar ĝusta estas la vorto de la Sinjoro,
kaj ĉiu lia faro estas fidinda.

K. Kantu al la Sinjoro, aklamu lian sanktan nomon.

L. Feliĉa estas la popolo, kies Dio estas la Sinjoro;
la gento, kiun li elektis kiel sian heredon.
Jen la okulo de la Sinjoro estas sur tiuj, kiuj lin timas,
kiuj esperas lian favoron,

K. Kantu al la Sinjoro, aklamu lian sanktan nomon.

L. Nia animo atendas la Sinjoron;
li estas nia helpo kaj nia ŝildo.
Pro li ĝojas nia koro,
ni fidas lian sanktan nomon.

K. Kantu al la Sinjoro, aklamu lian sanktan nomon.

EPISTOLO (Heb 11,39 – 12,4)

L. Benu min, ho Patro.
C. La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"Direktu la rigardon al Jesuo, la aŭtoro kaj perfektiganto de la fido."

L. Letero al la Hebreoj

Gefratoj,


niaj patroj, ricevinte bonan ateston per sia fido,
ne ricevis tion, kion al ili estis promesita:
Dio fakte antaŭvidis por ni ion pli bonan,
por ke ili sen ni ne estu perfektigataj.

Tial ankaŭ ni, havante ĉirkaŭ ni tian multegon da atestantoj,


formetinte ĉion pezan kaj la pekon embarasantan,
persiste kuras la kuradon antaŭ ni metitan,
direktante la rigardon al Jesuo, la aŭtoro kaj perfektiganto de la fido.
Li, fronte de la ĝojo antaŭ li metita, suferis la krucon, malestimante honton,
kaj sidiĝis dekstre de la trono de Dio.
Pripensu atenteme tiun, kiu suferis tian kontraŭecon de la pekuloj,
por ke vi ne laciĝu kaj ne malfortiĝu en via spirito.
Vi ankoraŭ ne kontraŭstaris ĝis sango, batalante kontraŭ peko.

- Jen la parolo de Dio.
K. Al Dio estu danko!

KANTO ĈE LA EVANGELIO (kp. Joh 14, 11) (starante)

K. Haleluja, haleluja.
Mi estas en la Patro, kaj la Patro en mi - diras la Sinjoro;
kredu al mi pro la faroj mem.
Haleluja


EVANGELIO (Joh 5, 25-36)

"Kiuj aŭdos la voĉon de la Filo de Dio, tiuj vivos."

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Legado de la Evangelio laŭ Johano
K. Gloro estu al Vi, Sinjoro.

C. En tiu tempo. La Sinjoro Jesuo diris:
«Vere, vere, mi diras al vi: venas horo - kaj jam estas -
kiam la mortintoj aŭdos la voĉon de la Filo de Dio kaj la aŭdintoj vivos.
Kiel la Patro havas en si mem vivon,
tiel li donis ankaŭ al la Filo, ke ĉi tiu havu en si mem vivon;
kaj li donis al li la rajton juĝi, ĉar li estas la Filo de homo.
Ne miru pro tio, ĉar venas horo, en kiu
ĉiuj, kiuj estas en la tomboj, aŭdos lian voĉon, kaj eliros;
la farintoj de bono, al releviĝo por vivo;
la farintoj de malbono, al releviĝo por juĝo.
Mi ne povas per mi mem fari ion.
Kiel mi aŭdas, tiel mi juĝas; kaj mia juĝo estas justa,
ĉar mi ne celas mian propran volon, sed la volon de Tiu, kiu min sendis.

Se mi atestus pri mi mem, mia atesto ne estus vera.


Estas alia, kiu atestas pri mi,
kaj mi scias, ke vera estas la atesto, kiun li atestas pri mi.
Vi sendis delegitojn al Johano, kaj li atestis pri la vero.
Sed la atesto, kiun mi ricevas, ne estas el homo,
tamen mi tion diras, por ke vi estu savitaj.
Li estis la lampo, kiu brulas kaj lumas,
kaj vi volis ĝoji kelkan tempon en lia lumo.

Sed mi havas ateston pli granda ol tiu de Johano;


ĉar la laboroj, kiujn la Patro donis al mi por fini,
tiuj samaj laboroj, kiujn mi faras, atestas pri mi, ke la Patro min sendis».

- Jen la parolo de la Sinjoro.
K. Al Kristo estu laŭdo!

C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.
K. Ĉiam li estu laŭdata.

(sidante, oni aŭskultas la homilion)

POST LA EVANGELIO ( Psa 12, 6bc)

K. Jubilas mia koro pro via savo,
mi kantas al la Sinjoro, kiu al mi donas ĉian bonon
kaj mi himnadas al la Plejaltulo.


UNIVERSALA PREĜO

C. Gefratoj, en nia konkreta situacio de Eklezio, partoprenante en la plano de savo, kiun la Patro plenumas pere de sia Filo, ni preĝu, fidante, ke ni estos elaŭskultataj.

L. Ni preĝu kune kaj diru: Sinjoro, instruu al ni ami kaj servadi.
K. Sinjoro, instruu al ni ami kaj servadi.

L. Por ke ĉiu fidelulo sin sentu parto de la popolo de Dio kaj alvenigita por kunlabori laŭ sia propra vokiĝo, en la misio de la Eklezio: ni preĝu.
K. Sinjoro, instruu al ni ami kaj servadi.

L. Por ke, la geedzoj kaj la familioj, vivante kiel gracon sian propran staton, estu atestantoj de la amo de Dio kaj favoru en la filoj la malkovron kaj la akcepton de iliaj vokiĝoj: ni preĝu.
K. Sinjoro, instruu al ni ami kaj servadi.

L. Por ke la sacerdotoj servadu fidele al Dio kaj al la kristana komunumo, kaj agu laŭ sia vokigo akompanante la fratojn dum la irado en la kredo: ni preĝu.
K. Sinjoro, instruu al ni ami kaj servadi.

L. Por ke la preĝo, kiun ni levas dum ĉi tiu asembleo akiru de la Sinjoro multenombrajn vokojn al sacerdotiĝo kaj al aparta konsekriĝo: ni preĝu.
K. Sinjoro, instruu al ni ami kaj servadi.

(aliaj intencoj)KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Via Eklezio ekĝoju, ho Patro, je la favoroj, kiujn al ĝi vi plenmane donacas: ĝi restu fidela al Kristo Sinjoro kaj meritu kunĝuadi la eternan ĝojon kun Li, Kiu vivas kaj regas en jarcentoj da jarcentoj.
K. Amen.


EŬKARISTIA LITURGIO

RITO DE LA PACO

C. Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ ol prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni interŝanĝu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi panon por ke ĝi fariĝu korpo de Kristo, Via Filo.
K. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon por ke ĝi fariĝu sango de Kristo, Via Filo.
K. Amen

KREDO-KONFESO (starante)

C. Gefratoj, por celebri fruktoporte la Eŭkaristion, sakramenton de la unueco de la Eklezio, ni kune konfesu la katolikan kredon:

C. MI KREDAS JE UNU DIO,
C.K. la Patro ĉiopova, Kreinto de la ĉielo kaj de la tero,
de ĉiuj aĵoj videblaj kaj nevideblaj.
Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo, ununaskita Filo de Dio,
kaj el la Patro generita antaŭ ĉiuj jarcentoj.
Dio el Dio, Lumo el Lumo, Dio vera el Dio vera,
generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro:
per Kiu ĉio estas farita.
Kiu por ni homoj kaj por nia savo descendis de la ĉieloj.
Kaj per la Sankta Spirito Li enkarniĝis
el Maria, la Virgulino, kaj fariĝis homo.
Krucumita por ni sub Poncio Pilato,
Li mortis kaj estis entombigita.
La trian tagon Li resurektis laŭ la Skriboj,
ascendis al la ĉielo kaj sidas dekstre de la Patro.
Kaj Li revenos kun gloro,
juĝi la vivantojn kaj la mortintojn,
kaj Lia regno estos senfina.
Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,
kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.
Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata;
Kiu parolis per la profetoj.
Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.
Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.
Kaj mi atendas la reviviĝon de la mortintoj,
kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.


PRI LA DONACOJ

C. Rigardu bonvole, ho Dio forta kaj eterna al ĉi ofera rito; akceptu la donacojn metitajn sur la sankta altaro kaj, kun koro fordonema benu viajn filojn.
Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.

PREFACO

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!
K. Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.
K. Estas inde kaj juste.

Vere estas inde kaj juste al vi danki


kaj al vi levi la himnon de beno kaj laŭdo, Dio ĉiopova kaj eterna.
Vi kreis la mondon laŭ la vario de ĝiaj elementoj,
Vi antaŭvidis la viciĝon de la tempoj kaj de la sezonoj,
kaj al homo, farita al vi simile, vi konfidis la mirindaĵojn de la universo,
tiel ke, fidela interpretanto de viaj planoj, li regadu super ĉia kreitaĵo
kaj en viaj faroj li gloradu vin, Kreanton kaj Patron, per Kristo nia Sinjoro.

En li la ĉieloj kaj la tero, la anĝeloj kaj la sanktuloj


kantas unuvoĉe vian gloron:

C.K. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj.
Plenas de Via gloro la ĉielo kaj la tero. Hosana en la altoj!
Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!


(oni surgenuiĝu)

C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco. Ni petas do: sanktigu ĉi tiujn donacojn per la roso de Via Spirito, por ke ili fariĝu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo. Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono, Li prenis la panon kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas mia korpo, kiu por vi estos oferdonata.

Simile post la vespermanĝo, prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante, Li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas la kaliko de mia sango, de la nova kaj eterna testamento, kiu por vi kaj por multaj estos verŝata por forigo de la pekoj. Faru tion je mia rememoro.ANAMNEZO

C. Jen la mistero de la kredo!
K. Ni anoncas Vian morton, Sinjoro, kaj konfesas Vian resurekton, ĝis kiam Vi revenos en gloro.

C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro, la panon de vivo kaj la kalikon de la savo, dankante, ke Vi konsideris nin indaj stari antaŭ Vi kaj servi al Vi. Kaj humile ni petegas ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo, ni unuiĝu per la Sankta Spirito. Rememoru, Sinjoro, Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo kaj perfektigu ĝin en la karitato kune kun nia Papo .............., nia Epi­skopo ..............., kaj la tuta klerikaro. Memoru ankaŭ niajn gefratojn, kiuj endormiĝis en la espero pri la resurekto, kaj ĉiujn, kiuj mortis en Via kompato; kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizaĝo. Kompatu nin ĉiujn, ni petas, ke kun la beata Dipatrino virga Maria, kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj, kiuj surtere plaĉis al Vi, ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭdi kaj glori Vin. Per Via Filo Jesuo Kristo.

Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo, al Vi, Dio Patro ĉiopova, en unueco kun la Sankta Spirito, estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.
K. Amen.

RITO DE KOMUNIO

JE LA DISPECIGO DE LA PANO (kp. Psa 7, 2)

K. Dio, mia Sinjoro, en vi mi rifuĝas:
savu min de tiuj, kiuj min persekutas kaj min liberigu.


C. Obeante la vorton de la Savinto kaj formitaj de lia Dia instruo, ni kuraĝas diri:

C.K. PATRO NIA, Kiu estas en la ĉielo, sanktigata estu Via nomo. Venu Via regno. Fariĝu Via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero. Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj. Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.

C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj malbonoj; donu favore pacon en niaj tagoj, por ke, helpitaj de Via kompato, ni estu ĉiam liberaj de la peko kaj sekuraj kontraŭ ĉiu danĝero, atendante la beatan esperon kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.
K. Ĉar Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.

C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj: "Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi", ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio; kaj degnu laŭ Via volo pacigi kaj unuigi ĝin. Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.
K. Amen.

C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.
K. Kaj kun via Spirito.

C. Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido. Jen la Ŝafido de Dio, jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.

C.K. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton,
sed diru nur unu vorton kaj resaniĝos mia animo.


DUM LA KOMUNIO

K. La anĝeloj estas ĉirkaŭ la altaro
kaj Kristo oferas la Panon de la sanktuloj
kaj la Kalikon de vivo por la pardono de la pekoj.


POST LA KOMUNIO (starante)

C. Ni preĝu: (silenta momento)

Ho Dio, kiu nin vokis por celebri en akordo la vespermanĝon de via Filo, plenigu nin per via karitato, por ke ni nin konservadu ĉiuj kunigitaj pere de ligo de la amo al li, kiu igis nin fratoj, kaj vivas kaj regas dum jarcentoj da jarcentoj.
K. Amen.

KONKLUDAJ RITOJ

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via Spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Benu vin la Ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.
K. Amen.

C. Ni foriru en paco.
K. En la nomo de Kristo.

L’Esperanto è una lingua internazionale ideata da L. L .Zamenof, che ne ha pubblicato la grammatica nel 1887. Già dai tempi di Pio X, la Chiesa ha prestato attenzione a questa lingua, fino a riconoscerla come lingua liturgica, con l’approvazione del Messale Romano nel 1990. Dal 1910 si è costituita la Internacia Katolika Uniĝo Esperantista (IKUE: Unione Esperant­ista Cattolica Internazionale) che dal 1992 è riconosciuta dal Pontificio Consiglio per i Laici.
(Per ulteriori informazioni sull’IKUE e sulla sua sezione italiana (UECI), telefonare al 02.2621149 o al 02.66301958 o visitare il sito: www.ueci.it.)
Elŝuti 51.22 Kb.


Elŝuti 51.22 Kb.