Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Vespera vigila liturgio enira antifono

Elŝuti 55.59 Kb.

Vespera vigila liturgio enira antifono
Dato20.03.2017
Grandeco55.59 Kb.

Elŝuti 55.59 Kb.

9.a post Epifanio (7.a p.a.) – jaro B – N.L.A.

LASTA DIMANĈO POST EPIFANIO

(aŭ “de la pardono”)


VESPERA VIGILA LITURGIO

ENIRA ANTIFONO (Ps. 61 (62), 9) (starante)

K. Fidu en Dio, ĉieaj popoloj;
elverŝu antaŭ li vian koron,
li estas nia rifuĝejo.


C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.
K. Amen.

EVANGELIO DE LA RESUREKTO (Luk 24,13a, 36-48)

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Anonco de la Resurekto de Nia Sinjoro Jesuo Kristo laŭ Johano.

En la sama tago, dum la disĉiploj estis interparolantaj pri tio, Jesuo mem aperis meze de ili, kaj diris: "Paco estu al vi!". Kun konsterno kaj timo ili unue pensis, ke ili vidas fantomon.

Sed Jesuo diris al ili: "Kial vi havas tiom da duboj en via koro? Rigardu miajn manojn kaj miajn piedojn! Vere estas mi! Tuŝu min kaj certiĝu: fantomo ne havas karnon kaj ostojn, kiel mi." Kaj tion dirante Jesuo montris al ili siajn manojn kaj piedojn.

Ili tamen ne povis ankoraŭ kredi pro miro kaj ĝojo. Tiam Jesuo demandis ilin; "Ĉu vi havas ion por manĝi?" Ili donis al li iom da rostita fiŝo. Jesuo prenis kaj manĝis ĝin antaŭ ili. Poste li diris al ili: "Jen estas miaj vortoj, kiujn mi parolis al vi, kiam mi ankoraŭ estis ĉe vi. Mi ripetis, ke devas plenumiĝi ĉio, kio estas skribita pri mi en la leĝo de Moseo, en la libro de la profetoj kaj en la psalmoj.

Psalmo Psalmoj (helena psalmos - laŭda kanto) estas himnoj de la hebrea religia poezio kaj preĝoj (el la Malnova testamento). Ili konsistigas la deknaŭan libron de la Malnova testamento, la Psalmaron. Oni atribuas la aŭtorecon de la psalmoj al la reĝo Davido (ĉirkaŭ 1000 a.K.)
" Jesuo helpis ilin kompreni la signifon de la Skriboj, kaj diris al ili:

"Estas skribite, ke la Mesio devos morti, sed la trian tagon li devos leviĝi el la mortintoj. Laŭ lia ordono nun devas esti predikata al ĉiuj popoloj inviton al konvertiĝo por ricevi pardonon de pekoj. Vi estos atestantoj pri tio, komen­cante de Jerusalemo."

- Kristo Sinjoro resurektis
K. Al Dio estu danko

ENIRAJ RITOJ

C. GLORO AL DIO EN LA ALTOJ
C.A. Kaj sur la tero paco al la homoj de lia bonvolo.
Ni laŭdas vin, ni benas vin, ni adoras vin, ni gloras vin,
ni dankas al vi pro via granda gloro, Sinjoro Dio,
ĉiela Reĝo, Dio Patro Ĉiopova.
Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo.
Sinjoro Dio, Ŝafido de Dio, Filo de l' Patro;
Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kompatu nin,
Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akceptu nian petegon,
Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin.
Ĉar vi sola estas sankta, vi sola Sinjoro, vi sola Plejaltulo,
Jesuo Kristo, kun la Sankta Spirito: en la gloro de Dio Patro.
Amen.


JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO

C. Ni preĝu. (silenta momento)

Ho Dio, sekureco kaj forto de tiuj, kiuj en vi esperas, elaŭdu nian preĝon: donu la helpon de via graco al la homa malforto, kiu nenion povas sen vi, cele ke ni povu esti de vi ŝatataj, ĉar fidelaj al via leĝo ĉu laŭ la intencoj ĉu laŭ la agoj. Per Jesuo Kristo, via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, kiu vivas kaj regas kun vi, en unueco kun la Sankta Spirito, dum ĉiuj jarcentoj da jarcentoj.
K. Amen.

LITURGIO DE LA PAROLO

LEGAĴO (Jes 54,5-10) (sidante)

L. Benu min, ho Patro.
C. La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"Kun granda kompato mi vin reprenos al mi, diras la Sinjoro, via kompatanto."

L. Legado de Profeto Jesaja

En tiuj tagoj. Jesaja diris: «Via Kreinto estas via edzo, Sinjoro de la legiaroj estas lia nomo; kaj via liberiginto estas la Sanktulo de Izrael, kiun oni nomas Dio de la tuta tero. Kiel virinon forlasitan kaj afliktitan en la spirito la Sinjoro vin alvokis. Ĉu estas forpuŝenda, la edzinon de la juneco? - diras via Dio -. Por malgranda momento mi vin forlasis, sed kun granda kompato mi vin reprenos al mi. En eksplodo de kolero mi forturnis de vi mian vizaĝon por momento, sed per eterna favorkoreco mi vin kompatis, diras via liberiginto, la Sinjoro. Nun tio estas por mi kiel la akvo de Noa, kiel mi ĵuris, ke mi ne plu venigos la akvon de Noa sur la teron; tiel nun mi ĵuras, ke mi ne koleros vin nek insultos vin. Ĉar montoj forŝoviĝos kaj altaĵoj ŝanceliĝos, sed mia favorkoreco ne foriĝos de vi, nek la interligo de mia paco ne ŝanceliĝos, diras la Sinjoro, via kompatanto».- Jen la parolo de Dio.
K. Al Dio estu danko!

PSALMO (Psa 129 (130))

L. Animo mia esperas en via parolo.
K. Animo mia esperas en via parolo.

L. El profundo mi vokas al vi, Sinjoro;
mia Sinjoro, aŭskultu mian voĉon.
Viaj oreloj elaŭdu la voĉon de mia petego.
K. Animo mia esperas en via parolo.

L. Se vi rigardus la pekojn,
kiu povus sin savi, mia Sinjoro?
Sed vi estas pardonema,
kaj pro via vorto mi esperas al vi, Sinjoro.
K. Animo mia esperas en via parolo.

L. Mi esperas, Sinjoro.
Esperas mia animo; lian vorton mi fidas
Israelo, fidu la Sinjoron,
ĉ
ar ĉe la Sinjoro estas kompato,
kaj granda estas lia pardonemo.
K. Animo mia esperas en via parolo.

EPISTOLO (Rom, 14, 9-13)

L. Benu min, ho Patro.
C. La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"Ne juĝu vian fraton. Kristo estas Sinjoro de la mortintoj kaj de la vivantoj."

L. Letero de la Sankta Apostolo Paŭlo al la Romanoj

Gefratoj, por tio Kristo mortis kaj reviviĝis: por esti Sinjoro de la mortintoj kaj de la vivantoj.Sed vi, kial vi juĝas vian fraton? kaj vi, kial vi malestimas vian fraton?
ĉar ni ĉiuj staros antaŭ la tribunala seĝo de Dio, ĉar estas skribite:
«Kiel mi vivas, diras la Eternulo, antaŭ mi kliniĝos ĉiu genuo,
Kaj ĉiu lango gloros Dion».

Tial do ĉiu el ni respondos al Dio pri si mem. Ekde nun ni ne plu juĝu unu alian; sed prefere ni juĝu, ke neniu metu en la vojo de sia frato faligilon aŭ ian ofendilon.- Jen la parolo de Dio.
K. Al Dio estu danko!

KANTO ĈE LA EVANGELIO (Jeĥ 18,31) (starante)

K. Haleluja, haleluja.
Forĵetu de vi ĉiujn viajn krimojn, per kiuj vi pekis, - diras la Sinjoro -
kaj faru al vi novan koron kaj novan spiriton.
Haleluja


EVANGELIO (Luk 18, 9-14)

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

La impostisto kaj la fariseo”C. Legado de la Evangelio laŭ Luko
K. Gloro estu al vi, Sinjoro.

C. En tiu tempo. Jesuo diris ĉi tiun parabolon por kelkaj, kiuj sin taksis justuloj, malestimante la ceterajn. li diris:

«Du homoj venis en la templon por preĝi: fariseo kaj impostisto.


La fariseo, starante, tiel preĝis en sia koro: “Dio, mi vin dankas, ĉar mi ne estas kiel la ceteraj homoj ŝtelistoj, trompistoj, malĉastaj, aŭ kiel tiu impostisto. Mi fastas dufoje en la semajno, kaj mi pagas dekonaĵojn el ĉio, kion mi gajnas.”

Sed la impostisto restis malantaŭe, kaj eĉ ne kuraĝis levi la okulojn al la ĉielo sed frapadis sian bruston, dirante: “Dio, kompatu al mi, pekulo!”

Mi diras al vi", konkludis Jesuo, “ĉi tiu impostisto revenis al sia domo pravigita, male de la alia. ĉar, ĉiu kiu sin altigas, estos humiligata; sed kiu sin humiligas, estos altigata».

- Jen la parolo de la Sinjoro.
K. Al Kristo estu laŭdo!

oOo —C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.
K. Ĉiam li estu laŭdata.

(sidante, oni aŭskultas la homilion)

POST LA EVANGELIO (Psa 85 (86), 1a. 2b-3a)

K. Atentu min, ho Sinjoro, kaj elaŭdu min.
Savu vian serviston, kiu esperas en vi, ho Dio.
Estu al mi kompatema, ĉar mi ĉiam vin vokas
.


UNIVERSALA PREĜO

C. Gefratoj, nian preĝon ni turnu al Dio Patro,
Kiu sur nin verŝis la riĉaĵojn de Sia favoro
.

L. Ni preĝu kune kaj diru: "Dio, fonto de ĉia bono, elaŭdu nin."
K. Dio, fonto de ĉia bono, elaŭdu nin.

L. Por ĉiuj, kiuj sanktigitaj estis en la Bapto: por ke ĉiam ili memoru, ke ili estas senlime amataj de Dio kaj por ke ĉien ajn ili portu la vorton de la repaciĝo donita de Kristo kontraŭ lia sango: ni preĝu.
K. Dio, fonto de ĉia bono, elaŭdu nin.

L. Cele, ke la Sinjoro starigu homojn saĝajn kaj justajn por gvidadi la sortojn de la popoloj kaj por promocii tion, kio utilas por la paco kaj por la solidareco interfrata: ni preĝu.
K. Dio, fonto de ĉia bono, elaŭdu nin.

L. Por ke en la familioj, neniam oni atingu tian situacion, ke oni taksu malamiko unu kontraŭ la alia, sed por ke - laŭ la dialogo kaj la reciproka interkompreniĝo - oni progresadu al plena komuneco de kredo kaj de amo: ni preĝu.
K. Dio, fonto de ĉia bono, elaŭdu nin.

L. Por ke la daŭra partopreno en la Eŭkaristio, faru ke ni estu pli kaj pli respondecaj portantoj de la espero kaj de la kompatemo, kiujn la Sinjoro volas transdoni al la mondo:ni preĝu.
K. Dio, fonto de ĉia bono, elaŭdu nin.

(aliaj intencoj)KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Ho Dio, Kiu al ni montris, ke vi volas loĝi en la homo justa kaj sincera, donu al ni soifon de vero kaj de justeco, kio igas, ke nia koro estu templo de Dia ĉeesto. Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.

EŬKARISTIA LITURGIO

RITO DE LA PACO

C. Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni interŝanĝu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi panon por ke ĝi fariĝu korpo de Kristo, via Filo.
K. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon por ke ĝi fariĝu sango de Kristo, via Filo.
K. Amen

KREDO-KONFESO (starante)

C. Gefratoj, por celebri riĉrezulte la Eŭkaristion, sakramenton de unueco de la Eklezio, ni kune proklamu la katolikan kredon.

C. MI KREDAS JE UNU DIO,
C.K. la Patro ĉiopova, Kreinto de la ĉielo kaj de la tero,
de ĉiuj aĵoj videblaj kaj nevideblaj.
Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo, ununaskita Filo de Dio,
kaj el la Patro generita antaŭ ĉiuj jarcentoj.
Dio el Dio, Lumo el Lumo, Dio vera el Dio vera,
generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro:
per Kiu ĉio estas farita.
Kiu por ni homoj kaj por nia savo descendis de la ĉieloj.
Kaj per la Sankta Spirito
li enkarniĝis el Maria, la Virgulino,
kaj fariĝis homo.
Krucumita por ni sub Poncio Pilato,
li mortis kaj estis entombigita.
La trian tagon li resurektis laŭ la Skriboj,
ascendis al la ĉielo kaj sidas dekstre de la Patro.
Kaj li revenos kun gloro, juĝi la vivantojn kaj la mortintojn,
kaj lia regno estos senfina.
Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,
kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.
Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata;
Kiu parolis per la profetoj.
Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.
Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.
Kaj mi atendas la reviviĝon de la mortintoj,
kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.


ORACIO PRI LA DONACOJ

C. Akceptu, ho kompatema Dio, la oferojn, kiujn al vi ni konsekras kaj perme­su, ke ili estu por ni sekura kaj daŭra subteno. Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.

PREFACO

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!
K. Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.
K. Estas inde kaj juste.

Vere estas inde kaj juste, ĝuste kaj save, ke ni ĉiam, ĉi tie kaj ĉie danku vin, Sinjoro, Sankta Patro, ĉiopova eterna Dio.


Mirinda estas la faritaĵo de Kristo, via filo, en la paska mistero; li vokis nin el peko kaj jugo de morto al la gloro; li faras nin raso elektita, reĝa pastreco, nacio sankta kaj elaĉetita popolo, por ke ni, kiujn vi eltiris el la mallumo al via admirinda lumo, anoncu tutmonden vian perfektecon, ho Patro.
Dankemaj kaj ĝojaj, ni kunkantas kun la anĝelaj legiaroj, kiuj levas al vi sian laŭdan himnon:

C.K. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj.
Plenas de via gloro la ĉielo kaj la tero. Hosana en la altoj!
Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!


(oni surgenuiĝu)

C. Vere Sankta vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco. Ni petas do:
sanktigu ĉi tiujn donacojn per la roso de via Spirito, por ke ili fariĝu por ni la Korpo kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo.

Kiam li estis fordononta sin memvole al la Pasiono, li prenis la panon kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas mia korpo, kiu por vi estos oferdonata.

Simile post la vespermanĝo, prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante, li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas la kaliko de mia sango, de la nova kaj eterna testamento, kiu por vi kaj por multaj estos verŝata por forigo de la pekoj. Faru tion je mia rememoro.

ANAMNEZO

C. Jen la mistero de la kredo!
K. Ni anoncas vian morton, Sinjoro, kaj konfesas vian resurekton, ĝis kiam vi revenos en gloro.


C. Memorante pri lia morto kaj resurekto, ni oferas al vi, Sinjoro, la panon de vivo kaj la kalikon de la savo, dankante, ke vi konsideris nin indaj stari antaŭ vi kaj servi al vi. Kaj humile ni petegas ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo, ni unuiĝu per la Sankta Spirito.

Rememoru, Sinjoro, vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo kaj perfektigu ĝin en la karitato kune kun nia Papo ............ nia Episkopo ............., kaj la tuta klerikaro.

Memoru ankaŭ niajn gefratojn, kiuj endormiĝis en la espero pri la resurekto, kaj ĉiujn, kiuj mortis en via kompato; kaj akceptu ilin en la lumon de via vizaĝo.

Kompatu nin ĉiujn, ni petas, ke kun la beata Dipatrino virga Maria, kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj, kiuj surtere plaĉis al vi, ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭdi kaj glori vin.

Per via Filo Jesuo Kristo.

Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo, al vi, Dio Patro ĉiopova, en unueco kun la Sankta Spirito, estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.


K. Amen.

RITO DE KOMUNIO

JE LA DISPECIGO DE LA PANO (Psa 88 (89), 2.51a)

K. Mi kantos senfine la kompatemon de la Sinjoro.
Per mia buŝo mi anoncos al ĉiuj gentoj vian veron.
Ho Sinjoro, memoru pri mi.


C. Obeante la parolon de la Savinto kaj de lia Dia instruo formitaj,, ni kuraĝas diri:

C.K. PATRO NIA, Kiu estas en la ĉielo, sanktigata estu via nomo.
Venu via regno. Fariĝu via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.


C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj malbonoj; donu favore pacon en niaj tagoj, por ke, helpitaj de via kompato, ni estu ĉiam liberaj de la peko kaj sekuraj kontraŭ ĉiu danĝero, atendante la beatan esperon kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.
K. Ĉar via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.

C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al viaj apostoloj: "Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi", ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de via Eklezio; kaj degnu laŭ via volo pacigi kaj unuigi ĝin. vi, Kiu vivas kaj regas eterne.
K. Amen.

C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.
K. Kaj kun via Spirito.

C. Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido. Jen la Ŝafido de Dio,
jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.


C.K. Sinjoro, mi ne estas inda, ke vi eniru sub mian tegmenton,
sed diru nur unu vorton kaj resaniĝos mia animo.


KANTO DUM LA KOMUNIO

K. Kiu inde sin nutras per la donacoj de Kristo
ne estos kondamnita,
sed savita pro la favoro de Dio.


ORACIO POST LA KOMUNIO (starante)

C. Ni preĝu: (silenta momento)
Ho Dio, Sankta Patro, kiu nin satigis per la Pano de la vivo, konservu nin en la kanto de via laŭdo kaj nin portu al la eterna savo. Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.

KONKLUDAJ RITOJ

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via Spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.
K. Amen.

C. Ni foriru en paco.
K. En la nomo de Kristo.

L’Esperanto è una lingua internazionale ideata da L. L .Zamenof, che ne ha pubblicato la grammatica nel 1887. Già dai tempi di Pio X, la Chiesa ha prestato attenzione a questa lingua, fino a riconoscerla come lingua liturgica, con l’approvazione del Messale Romano nel 1990. Dal 1910 si è costituita la Internacia Katolika Uniĝo Esperantista (IKUE: Unione Esperantista Cattolica Internazionale) che dal 1992 è riconosciuta dal Pontificio Consiglio per i Laici. Per ulteriori informazioni sull’IKUE e sulla sua sezione italiana (UECI),

telefonare al 02.2621149 o visitare il sito: www.ueci.it.Elŝuti 55.59 Kb.


Elŝuti 55.59 Kb.