Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Unua dimanĉo de advento jaro a – Ambrozia Rito 17ª de Novembro 2007ª 1 eniraj ritoj

Elŝuti 41.02 Kb.

Unua dimanĉo de advento jaro a – Ambrozia Rito 17ª de Novembro 2007ª 1 eniraj ritoj
Dato24.11.2017
Grandeco41.02 Kb.

Elŝuti 41.02 Kb.

UNUA DIMANĈO DE ADVENTO

Jaro A – Ambrozia Rito 17ª de Novembro 2007ª1 ENIRAJ RITOJENIRA ANTIFONO (Ps. 24, 1-3) (starante)

A. Al Vi, Sinjoro, mi levas mian animon.
Mia Dio, Vin mi fidas; mi ne spertu disreviĝon.
Ne moku min miaj malamikoj.
Ĉar neniu el tiuj, kiuj esperas en Vi, hontos.


C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.
A. Amen.

C. La graco kaj la paco de Dio, nia Patro, kaj de nia Sinjoro Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiuj.
A. Kaj kun via spirito.


KONFESO DE PEKOJ

C. Gefratoj, ĉiu Eŭkaristia celebrado signifas nian daŭran atendon de la Sinjoro. Sed en ĉi tiuj tagoj de Advento ni devas plivigligi la deziron renkonti nian Savanton. Cele ke ĉi tiu liturgio nin pliapudigu al Li, ni agnosku niajn pekojn.

(mallonga silento)

C. Vi, Kiu nin elaĉetis per Via valorega sango, Kyrie, eleison.
A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu forigas la pekojn de la mondo, Kyrie, eleison.
A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu venos por juĝi la mondon je la fino de la tempoj, Kyrie, eleison.
A. Kyrie, eleison.

C. Kompatu nin la ĉiopova Dio kaj pardoninte niajn pekojn, Li gvidu nin al la eterna vivo.
A. Amen.


JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO


C. Ni preĝu. (silenta momento)

Ho pardonema Dio, Kiu en Via Ununaskito nin renaskigis kreitaĵoj novaj, rigardu al la faritaĵo de Via granda amo, kaj igu nin puraj de ĉia pekomakulo, dum ni atendas Vian Filon, nian Sinjoron kaj nian Dion, Kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito, Dio en jarcentoj da jarcentoj.
A. Amen.

2 LITURGIO DE LA PAROLO

UNUA LEGAĴO (sidante)

L. Benu min, ho Patro.
C.
La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"Manifestiĝos kiel lumo mia savo."

L. El la libro de Profeto Jesajo (51, 4-6).

Atentu Min, ho popoloj; kaj vi, gentoj, aŭskultu Min, ĉar instruo eliros el Mi kaj Mian legon Mi starigos kiel lumon por la popoloj. Proksima estas Mia venko, manifestiĝos kiel lumo Mia savo; Miaj brakoj regos la popolojn.


En Mi esperos insuloj kaj atendos Mian brakon. Levu al la ĉielo viajn okulojn, kaj rigardu la teron malsupre; ĉar la ĉielo disneniiĝos kiel fumo,
kaj la tero elfrotiĝos kiel vesto, kaj ĝiaj logantoj mortos kiel kuloj;
sed Mia savo restos eterne kaj Mia vero ne difektiĝos.

- Jen la parolo de Dio.
A. Al Dio estu danko!RESPONSORIA PSALMO El Psalmo 49)

L. Venas nia Dio, Li venas kaj montriĝas.
A. Venas nia Dio, Li venas kaj montriĝas.

L. Parolas la Sinjoro, Dio de la dioj, Li kunvenigas la teron de oriento ĝis okcidento. De Ciono, de belo brilega, Dio ekbrilas.
A. Venas nia Dio, Li venas kaj montriĝas.

L. Venas nia Dio, kaj ne restas silenta: antaŭ Li voranta fajro, ĉirkaŭ Li ekbruegas tempesto. Li kunvenigas de la alto la ĉielon, kaj la teron, al la jugo de Sia popolo.
A. Venas nia Dio, Li venas kaj montriĝas.

L. "Antaŭ Mi kunvenigu Miajn fidelulojn, kiuj decidis kun Mi aliancon oferon farante". La ĉielo anoncu vian justecon: Dio estas la juĝisto.
A. Venas nia Dio, Li venas kaj montriĝas.


DUA LEGAĴO

L. Benu min, ho Patro.
C.
La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"Kaj tiam malkaŝiĝos la homo de peko, la filo de pereo."

L. El la dua letero de Sankta Paŭlo Apostolo al la Tesalonikanoj (2, 1-4. 8-10. 13-14)

Nun ni petegas vin, fratoj, koncerne la alvenon de nia Sinjoro Jesuo Kristo kaj nian kunligon kun Li, ke via menso ne fariĝu facile skuebla.


Ne konsterniĝu, ĉu per spirito, aŭ per parolo, aŭ per letero ŝajne de ni,
kvazaŭ la tago de la Sinjoro jam apudestus. Neniu vin trompu iamaniere! ĉar nepre antaŭe okazos la apostateco, kaj la homo de peko malkaŝiĝos, la filo de pereo, kiu kontraŭmetas sin kaj levas sin super ĉion, kion oni nomas Dio aŭ adoras; tiel, ke li sidas en la templo de Dio, elmontrante sin kvazaŭ li estas Dio.
Kaj tiam malkaŝiĝos la maljustulo, kiun la Sinjoro Jesuo detruos per la spiro de Sia buŝo kaj neniigos per la apero de Sia alveno; tiun,
kies alveno estas pro la energio de satano kun ĉia potenco kaj kun signoj kaj mensogaj mirindaĵoj, kaj kun ĉia trompo de maljusteco por la pereantoj,
pro tio, ke ili ne ricevis la amon al la vero por esti savitaj.
Sed ni devas ĉiam danki Dion pro vi, fratoj, amataj de la Sinjoro, pro tio ke Dio vin elektis de la komenco al savo en la sanktigo de la Spirito kaj kredo al la vero; al kiu Li vin vokis per nia evangelio, por la akiro de la gloro de nia Sinjoro Jesuo Kristo.

- Jen la parolo de Dio!
A. Al Dio estu danko!AKLAMA KANTO (starante)

A. Haleluja, haleluja.
Dio venos kaj montriĝos; nia Dio ne malfruos veni.
Haleluja.EVANGELIO

C. La Sinjoro estu kun vi.
A. Kaj kun via spirito.

C. El la evangelio laŭ Mateo (24, 1-14. 29-31. 42)
A. Gloro estu al Vi, Sinjoro.

C. En tiu tempo, dum Jesuo, elirinte, ekforiris de la templo, liaj disĉiploj venis al Li, por montri al Li la konstruaĵon de la templo.
Jesuo responde diris al ili: “Ĉu vi ne vidas ĉion tion? Vere mi diras al vi:
Ne estos lasita ĉi tie ŝtono sur ŝtono, kiu ne estos deĵetita”.
Kaj dum Li sidis sur la monto Olivarba, la disĉiploj venis aparte al Li, dirante: “Diru al ni, kiam tio estos? Kaj kio estas la signo de via alesto kaj de la maturiĝo de la mondaĝo?” Kaj Jesuo, respondante, diris al ili: “Gardu vin, ke neniu vin forlogu. Ĉar multaj venos en mia nomo, dirante: Mi es
tas la Kristo; kaj ili forlogos multajn. Kaj vi aŭdos pri militoj kaj famo de militoj.
Zorgu, ke vi ne maltrankviliĝu: ĉar tio devas okazi; sed ankoraŭ ne estas la fino. Ĉar leviĝos nacio kontraŭ nacion, kaj regno kontraŭ regnon;
kaj estos malsatoj kaj tertremoj en diversaj lokoj.
Sed ĉio tio estas komenco de suferoj. Tiam oni transdonos vin al afliktado, kaj mortigos vin; kaj vi estos malamataj de ĉiuj nacioj pro mia nomo.
Tiam multaj ofendiĝos, kaj perfidos unu la alian, kaj malamos unu la alian.
Kaj multaj falsaj profetoj leviĝos, kaj forlogos multajn. Kaj pro la multobligo de maljusteco, la amo de la plimulto malvarmiĝos. Sed kiu persistos ĝis la fino, tiu estos savita. Kaj ĉi tiu evangelio de la regno estos predikita tra la tuta mondo, kiel atesto al ĉiuj nacioj; kaj tiam venos la fino. Sed tuj post la aflikto de tiuj tagoj la suno mallumiĝos, kaj la luno ne donos sian lumon, kaj la steloj falos el la ĉielo, kaj la potencoj de la ĉielo ŝanceliĝos; kaj tiam aperos sur la ĉielo la signo de la Filo de homo, kaj tiam ploros ĉiuj gentoj de la tero, kaj oni vidos la Filon de homo venantan en la nuboj de la ĉielo kun potenco kaj granda gloro. Kaj Li elsendos siajn anĝelojn kun granda sono de trumpeto, kaj ili kolektos Liajn elektitojn el la kvar ventoj, el limo ĝis limo de la ĉielo. Do viglu: ĉar vi ne scias, en kiu tago via Sinjoro venos.

- Jen la parolo de la Sinjoro.
A. Al Kristo estu laŭdo!

KANTO POST LA EVANGELIO (Kp. Mt. 24, 27; 25, 13; 26, 41;)

A. Kiel fulmobrilo de oriento al okcidento, tia estos la reveno de la Filo de l' homo. Restu vekantaj ĉiuj, kaj preĝu: vi scias nek pri la tago nek pri la horo, kiam nia Sinjoro ĉesigos la mondon.

(Sidante, oni aŭskultas la homilion)

C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.
A. Ĉiam li estu laŭdata.


UNIVERSALA PREĜO

C. Gefratoj, sojle de ĉi tiu Adventa tempo, ni alpreĝu Dion, por ke Li donu al la Eklezio kaj al la mondo la volon akcepti Lian Filon.

L. Ni preĝu kune kaj diru: "Venu kaj nin savu, Sinjoro Jesuo".
A. Venu kaj nin savu, Sinjoro Jesuo.

L. Por ĉiuj fideluloj: cele, ke la ritmo de la jara kaj ĉiutaga preĝoj elesprimu pli kaj pli vere la kuniĝon kun Kristo, nia Juĝisto kaj Elaĉetanto: ni preĝu.
A. Venu kaj nin savu, Sinjoro Jesuo.

L. Por la mondo, kiu ankoraŭ tiom multe bezonas la lumon de la kredo: cele ke la Sinjoro, Kiu konas la brilmomentojn kaj la povrecojn de nia tempo, helpu ĉiujn homojn kompreni, ke vokitaj ili estas al la eterna vivo: ni preĝu.
A. Venu kaj nin savu, Sinjoro Jesuo.

L. Por kiu tentata estas de fortaj prikredaj duboj: la Sinjoro donu kuraĝon kaj fidelon, kiam tiom multaj realaĵoj ĉi-mondaj ŝajnas mallumigi la veron Evangelian: ni preĝu.
A. Venu kaj nin savu, Sinjoro Jesuo.

L. Por ĉiu el ni: por ke la daŭra renkontiĝo kun la Sinjoro en la sakramentoj faru, ke ni estu pli kaj pli atentaj, dum ni atendas la renkontiĝon kun Kristo je la fino de nia surtera vivo: ni preĝu.
A. Venu kaj nin savu, Sinjoro Jesuo.

(aliaj intencoj)

KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Ho Dio, reveku Vian potencon kaj venu: forpuŝu la atakojn de la malbono kaj subtenu la Eklezion, kiu fidas en Via pardonemo. Per Kristo nia Sinjoro.
A. Amen.


3 EŬKARISTIA LITURGIO

RITO DE LA PACO

C. Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni interŝanĝu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi panon por ke ĝi fariĝu korpo de Kristo, Via Filo.
A. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon por ke ĝi fariĝu sango de Kristo, Via Filo.
A. Amen.


KREDO-KONFESO (starante)

C. Fratoj, vokitaj por partopreni je la sama pano kaj je la sama kaliko, en komunio kun la tuta katolika Eklezio, ni kune konfesu nian kredon.

C. MI KREDAS JE UNU DIO,

C.A. la Patro ĉiopova, Kreinto de la ĉielo kaj de la tero,
de ĉiuj aĵoj videblaj kaj nevideblaj.
Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo,
ununaskita Filo de Dio,
kaj el la Patro generita antaŭ ĉiuj jarcentoj.
Dio el Dio, Lumo el Lumo,
Dio vera el Dio vera,
generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro:
per Kiu ĉio estas farita.
Kiu por ni homoj kaj por nia savo
descendis de la ĉieloj.
Kaj per la Sankta Spirito Li enkarniĝis
el Maria, la Virgulino, kaj fariĝis homo.
Krucumita por ni sub Poncio Pilato,
Li mortis kaj estis entombigita.
La trian tagon Li resurektis laŭ la Skriboj,
ascendis al la ĉielo kaj sidas dekstre de la Patro.
Kaj Li revenos kun gloro,
juĝi la vivantojn kaj la mortintojn,
kaj Lia regno estos senfina.
Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,
kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.
Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata;
Kiu parolis per la profetoj.
Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.
Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.
Kaj mi atendas la revivigon de la mortintoj,
kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.


ORACIO PRI LA DONACOJ

C. Akceptu, ho Dio, la oferon, kiun ni prezentas al Vi, por ke ĝi plikreskigu nian sindonemon al vi kaj plenumu nian savon. Per Kristo nia Sinjoro.
A. Amen.

PREFACO

C. La Sinjoro estu kun vi.
A. Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!
A. Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.


A. Estas inde kaj juste.

C. Vere estas inde kaj juste, ĝuste kaj save,
ke ni ĉiam kaj ĉie danku al Vi, Sinjoro, Patro Sankta,
ĉiopova eterna Dio, per Kristo, nia Sinjoro.

Per sia unua veno en la humileco de la homa naturo,


Li plenumis la promeson donitan ekde la pratempo,
kaj malfermis al ni la vojon al la eterna savo.
Kaj kiam Li denove venos kun la dia majesto,
ni glorplene ricevos la promesitajn bonojn,
kiujn nun ni kuraĝas esperi kun vigla atendo.

Kaj tial kun la anĝeloj kaj ĉiuj ĉielaj sanktuloj,


ni ĝoje kunkantas la himnon de Via gloro, senfine dirante:

C.A. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj. Plenas de Via gloro la ĉielo kaj la tero. Hosana en la altoj!
Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!


(Oni surgenuiĝu)

C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco. Ni petas do: sanktigu ĉi tiujn donacojn per la roso de Via Spirito, por ke ili fariĝu por ni la Korpo † kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo. Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono, Li prenis la panon kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas mia korpo, kiu por vi estos oferdonata.Simile post la vespermanĝo, prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante, Li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas la kaliko de mia sango, de la nova kaj eterna testamento, kiu por vi kaj por multaj estos verŝata por forigo de la pekoj. Faru tion je mia rememoro.C. Jen la mistero de la kredo!
A. Ni anoncas Vian morton, Sinjoro, kaj konfesas Vian resurekton, ĝis kiam Vi revenos en gloro.

C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro, la panon de vivo kaj la kalikon de la savo, dankante, ke Vi konsideris nin indaj stari antaŭ Vi kaj servi al Vi. Kaj humile ni pet­egas ke, partoprenante en la kor­po kaj la sango de Kristo, ni unuiĝu per la Sankta Spirito. Rememoru, Sinjoro, Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo kaj perfektigu ĝin en la karitato kune kun nia Papo........, nia Episkopo ........, kaj la tuta klerikaro. Memoru ankaŭ niajn gefratojn, kiuj endormiĝis en la espero pri la resurekto, kaj ĉiujn, kiuj mortis en Via kompato; kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizaĝo. Kompatu nin ĉiujn, ni petas, ke kun la beata Dipatrino virga Maria, kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj, kiuj surtere plaĉis al Vi, ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭ­di kaj glori Vin. Per Via Filo Jesuo Kristo.

C. Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo, al Vi, Dio Patro Ĉiopova, en unu­eco kun la Sankta Spirito, estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.
A. Amen.

4 RITO DE KOMUNIO

JE LA DISPECIGO DE LA PANO (Jes. 40, 10a.11)

A. Jen: la Sinjoro, Dio, venas kun granda potenco. Kiel paŝtisto Li gvidos Sian ŝafaron, per Sia mano Li kunigos Siajn ŝafidojn kaj tiujn Li tenos en Siaj brakoj.

C. Levante la manojn al la Patro, Kiu estas en la ĉieloj kaj lasante, ke nin gvidu la Sankta Spirito, kiu preĝas en ni kaj por ni, ni kune diru la preĝon, kiun Jesuo mem al ni instruis:

C.A. PATRO NIA, Kiu estas en la ĉielo, sanktigata estu Via nomo. Venu Via regno. Fariĝu Via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero. Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj. Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.

C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj malbonoj; donu favore pacon en niaj tagoj, por ke, helpitaj de Via kompato, ni estu ĉiam liberaj de la peko kaj sekuraj kontraŭ ĉiu danĝero, atendante la beatan esperon kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.
A. Ĉar Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.

C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj: "Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi", ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio; kaj degnu laŭ Via volo pacigi kaj unuigi ĝin. Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.
A. Amen.

C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.
A. Kaj kun via Spirito.

C. Jen la Ŝafido de Dio, jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo. Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido.

C.A. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton, sed diru nur unu vorton kaj resaniĝos mia animo.


KOMUNIA ANTIFONO (Jes. 49, 13)

A. Ĝoju, ho ĉieloj; ĝojegu, ho tero; ĝojkriu, ho montoj, ĉar la Sinjoro konsolas Sian popolon kaj sentas kompaton al la malfeliĉuloj.

ORACIO (starante)

C. Ni preĝu: (silenta momento)
Post la ricevo de la donacoj de graco, ni petas al Vi, Ĉiopova Dio, ke kresku en ni, pro la daŭra partopreno en Via festeno, la frukto de nia savo. Per Kristo nia Sinjoro.
A. Amen.


5. KONKLUDAJ RITOJC. La Sinjoro estu kun vi.
A. Kaj kun via spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Kliniĝu por la beno.
Dio ĉiopova kaj kompatema, Kiu al vi donas la gracon memori en la kredo la unuan venon de Lia Filo kaj atendi plenespere Lian gloran adventon, vin nun sanktigu per la lumo de Lia vizito, kaj vin plenigu Li per Sia beno.
A. Amen.

C. En la irado dum ĉi tiu vivo, Dio vin igu firmaj en la kredo, ĝojaj en la espero, agemaj en la karitato.
A. Amen.

C. Vi, kiuj ĝojas pro la veno de nia Elaĉetinto, povu ĝui la eternan feliĉon kiam Li venos gloroplena.
A. Amen.

C. Kaj la beno de Dio Ĉiopova, la Patro † kaj la Filo † kaj la Sankta † Spirito descendu sur vin kaj ĉe vi restu ĉiam.
A. Amen.

C. Ni foriru en paco.
A. En la nomo de Kristo.


L’Esperanto è una lingua internazionale ideata da L. L .Zamenof, che ne ha pubblicato la grammatica nel 1887

Già dai tempi di Pio X, la Chiesa ha prestato attenzione a questa lingua, fino a riconoscerla come lingua liturgica, con l’approvazione del Messale Romano nel 1990. Il Santo Padre dal 1994 usa anche questa lingua per gli auguri prima delle benedizioni Urbi et Orbi e, dal 1977, la Radio Vaticana dif­fon­de regolar­i trasmissioni in Esperanto.

Dal 1910 si è costituita la Internacia Katolika Uniĝo Esperantista (IKUE: Unione Esperantista Catto­lica Inter­na­zionale) che dal 1992 è riconosciuta dal Pontificio Consiglio per i Laici.

(Per ulteriori informazioni sull’IKUE e sulla sua sezione italiana (UECI), telefonare al 02.2621149 o al 02.66301958 o visitare il sito: www.ueci.it.)

Elŝuti 41.02 Kb.


Elŝuti 41.02 Kb.