Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Tre sankta triunuo vespera vigila liturgio enira antifono

Elŝuti 60.46 Kb.

Tre sankta triunuo vespera vigila liturgio enira antifono
Dato11.01.2018
Grandeco60.46 Kb.

Elŝuti 60.46 Kb.

Triunuo – jaro A – N.L.A.

TRE SANKTA TRIUNUO

VESPERA VIGILA LITURGIO

ENIRA ANTIFONO (starante)

K. Estu benata la sankta kaj nedividebla Triunuo,
kiu kreas la universon kaj ĝin regas
kaj kiu travivas glore la jarcentojn senfinajn.


C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.
K. Amen.

EVANGELIO DE LA RESUREKTO (Mar 16, 9-16)

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Anonco de la Resurekto de Nia Sinjoro Jesuo Kristo laŭ Marko.

Leviĝinte frue en la unua tago de la semajno,
la Sinjoro aperis unue al Maria Magdalena, el kiu li elpelis sep demonojn.
Ŝi iris, kaj sciigis ĝin al la homoj, kiuj estis kun li, dum ili malĝojis kaj ploris.
Kaj aŭdinte, ke li vivas kaj estas vidita de ŝi, ili ne kredis.


Kaj post tio, li aperis sub alia formo al du el ili, dum ili piediris en la kamparon. Kaj foririnte, ili sciigis al la aliaj, kaj ankaŭ ili ne kredis.

Poste li aperis al la dek unu, dum ili sidis ĉe manĝo,
kaj riproĉis ilian nekredemon kaj kor-obstinon,
ĉar ili ne kredis tiujn, kiuj vidis lin leviĝintan.
Kaj li diris al ili: «Iru en la tutan mondon,
kaj prediku la evangelion al ĉiu kreitaĵo.
Kiu kredos kaj estos baptita, tiu estos savita;
sed kiu ne kredos, tiu estos kondamnita».


C. Kristo Sinjoro resurektis
K. Al Dio estu danko

GLORO AL DIO

C. GLORO AL DIO EN LA ALTOJ
C.K. Kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo.
Ni laŭdas vin, ni benas vin, ni adoras vin, ni gloras vin,
ni dankas al vi pro via granda gloro, Sinjoro Dio,
ĉiela Reĝo, Dio Patro Ĉiopova.
Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo.
Sinjoro Dio, Ŝafido de Dio, Filo de l' Patro;
Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kompatu nin,
Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akceptu nian petegon,
Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin.
Ĉar vi sola estas sankta, vi sola Sinjoro,
Vi sola Plejaltulo,
Jesuo Kristo, kun la Sankta Spirito: en la gloro de Dio Patro.
Amen.


JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO

C. Ni preĝu. (silenta momento)

Dio Patro, kiu sendante al la mondo la Vorton de vero kaj la Sanktigan Spiriton, al ni malkaŝis vian mirindan misteron, ebligu ke ni konfesu la veran kredon, kaj ke ni agnosku la gloron de la eterna Triunuo, adorante la unuecon en la dia majesto. Per Jesuo Kristo, via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, kiu vivas kaj regas kun vi en unueco kun la Sankta Spirito, en jarcentoj da jarcentoj.
K. Amen.

LITURGIO DE LA PAROLO (sidante)

LEGAĴO (Eli 3,1-15)

L. Benu min, ho Patro.
C. La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"La malkaŝo de la dia Nomo al Moseo"

L. Legado de la libro de la Eliro

En tiuj tagoj. Moseo paŝtadis la ŝafaron de sia bopatro,
Jitro, midjana pastro.
Li gvidis la ŝafojn trans la dezerto
kaj alvenis al la sankta monto Ĥoreb.


Subite aperis al li anĝelo de la Sinjoro,
pere de flama fajro, kiu leviĝis de arbusto.
Atente rigardante, li rimarkis,
ke la arbusto brulas vigle, kaj tamen ne konsumiĝas.
Moseo diris al si: «Mi iros kaj rigardos tiun mirindaĵon.
Kial la arbetaĵo ne cindriĝas?»
La Sinjoro vidis, ke Moseo iris por rigardi
kaj vokis al li el la mezo de la arbetaĵo: «Moseo, Moseo!»
Li respondis: «Jen mi estas!»
Kaj Dio diris al li: «Ne alproksimiĝu ĉi tien;
demetu la ŝuojn de viaj piedoj,
ĉar la loko, sur kiu vi staras, estas tero sankta.»
Kaj la elfajra voĉo aldonis: «Mi estas la Dio de via patro,
la Dio de Abraham, la Dio de Isaak, kaj la Dio de Jakob.»
Tuj Moseo kovris sian vizaĝon, ĉar li timis rigardi Dion.


Tiam la Sinjoro diris: «Mi vidis la mizeron de mia popolo,
kiu estas en Egiptujo
kaj Mi aŭdis ĝian ĝemadon kaŭze de ĝiaj premantoj:
mi konas ĝiajn suferojn.
Mi malsupreniris por savi ĝin el la manoj de la Egiptoj
kaj forkonduki ĝin el tiu lando,
en landon bonan kaj vastan, en kiu fluas lakto kaj mielo,
sur la lokon de la Kanaanidoj, la Ĥetidoj, la Amoridoj,
la Perizidoj, la Ĥividoj kaj la Jebusidoj.
Nun la krioj de la Izraelidoj venis al mi,
kaj mi mem vidis kiel la Egiptoj turmentas ilin.
Iru do! Mi sendos vin al Faraono.
Elkonduku Mian popolon la Izraelidojn el Egiptujo!».
Moseo diris al Dio:
«Kiu mi estas, ke mi iru al Faraono
kaj mi elkonduku la Izraelidojn el Egiptujo?».
Li diris: «Mi estos kun vi.
Tio estu por vi signo, ke mi vin sendis:
kiam vi estos elkondukinta mian popolon el Egiptujo,
vi faros servon al Dio sur ĉi tiu monto».


Moseo diris al Dio:
«Mi iros al la Izraelidoj kaj diros al ili:
“La Dio de viaj patroj sendis min al vi”.
Se ili demandos al mi: “Kiu Li estas?”,
kion mi diru al ili?»
Dio respondis al Moseo: «Mi estas Tiu, Kiu Estas!»
Poste Li aldonis:
«Tiel diru al la Izraelidoj: “Mi-Estas sendis min al vi”».
Dio diris ankoraŭ Moseo:
«Vi diros al la Izraelidoj “La Sinjoro, la Dio de viaj patroj, la Dio de Abraham,
la Dio de Isaak, kaj la Dio de Jakob, sendis min al vi”.
Ĉi tiu estas mia nomo por ĉiam, kaj mia titolo por ĉiuj generacioj».


- Jen la parolo de Dio.
K. Al Dio estu danko!

PSALMO (Ps. 67 (68))

L. Kantu al Dio, gloru lian nomon.
K. Kantu al Dio, gloru lian nomon.

L. Ho Dio, kiam vi eliris antaŭ via popolo,
kiam vi paŝis en la dezerto,
la tero tremis kaj la ĉieloj brilis
antaŭ la vizaĝo de Dio, tiu de Sinaj,
antaŭ la vizaĝo de Dio, Dio de Izraelo.

K. Kantu al Dio, gloru lian nomon.

L. Glorata estu la Sinjoro, ĉiutage
al ni Dio alportas la savon.
Nia Dio estas savanta Dio,
al la Sinjoro-Dio apartenas
la pordoj de la morto.

K. Kantu al Dio, gloru lian nomon.

L. Venos eminentuloj el Egiptujo;
Etiopujo etendos siajn manojn al Dio.
Regnoj de la tero, kantu al Dio,
Muziku al la Sinjoro,
agnosku la forton de Dio!

K. Kantu al Dio, gloru lian nomon.

EPISTOLO (Rom 8, 14-17)

L. Benu min, ho Patro.
C. La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"En la Spirito ni povas diri al Dio: Abbà!"

L. Letero de la Sankta Apostolo Paŭlo al la Romanoj

Gefratoj,
ĉiuj, kiuj estis gvidataj de la Spirito de Dio, estas filoj de Dio.
Vi ne ricevis spiriton, kiu igas vin sklavoj
aŭ devigas vin esti ĉiam en timo;
sed vi ricevis la Spiriton de Dio, kiu igas vin filoj de Dio,
per kiu vi povas diri: «Abbá! Patro!»“.
La Spirito mem atestas al ni, ke ni estas filoj de Dio.
Kaj ĉar ni estas filoj, ni partoprenos ankaŭ en la heredo,
kiun Dio promesis al sia popolo.
Ni estos kunheredantoj kun Kristo;
ĉar se ni partoprenas en liaj suferoj,
ni partoprenos ankaŭ en lia gloro.


- Jen la parolo de Dio.
K. Al Dio estu danko!

KANTO ĈE LA EVANGELIO (kp. Apo. 1, 8) (starante)

K. Haleluja, haleluja.
Gloro al la Patro, al la Filo, al la Sankta Spirito:
al Dio, kiu ĉiam estas, en la pasinteco kaj en la estonteco
Haleluja.

EVANGELIO (Joh 16, 12-15)

(mallaŭte)
Purigu mian koron kaj miajn lipojn, ho ĉiopova Dio, por ke mi povu digne anonci vian evangelion.

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

"La Patro revelaciita de la Filo kaj de la Spirito"

C. Legado de la Evangelio laŭ Johano
K. Gloro estu al vi, Sinjoro.

C. En tiu tempo. Diris Jesuo al siaj disĉiploj:
«Mi havas ankoraŭ multon por diri al vi,
sed vi ne povus nun elporti.
Tamen, kiam venos li, la Spirito de la vero,
li gvidos vin al plena vero.
Li parolos ne propranome,
sed kion ajn li aŭdis, li transdonos al vi;
kaj li anoncos al vi venontajn aferojn.
El liaj vortoj montriĝos mia gloro,
ĉar li ricevos de mi mian mesaĝon, kaj klarigos tion al vi.
Ĉion ajn, kion la Patro havas, estas mia.
Pro tio mi diris,
ke la Sankta Spirito ricevos de mi mian mesaĝon
kaj lumigos tion al vi».


- Jen la parolo de la Sinjoro.
K. Al Kristo estu laŭdo!

C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.
K. Ĉiam li estu laŭdata.

(sidante, oni aŭskultas la homilion)

POST LA EVANGELIO

K. Estu gloro al la Patro, Kiu regas en la ĉieloj
kaj al la Filo, kiu kun li suverenas;
ĉiuj beataj kreitaĵoj
laŭde kantu al la Sankta Spirito!


UNIVERSALA PREĜO

C. Gefratoj, ni turnu nian unuaniman preĝon al Dio Patro,
kiu revelaciis al la mondo sian grandan amon
sendante al ni sian ununaskitan Filon kaj la Sanktan Spiriton.


L. Ni preĝu kune kaj diru: «Sinjoro, nia Dio, elaŭdu nin».
K. Sinjoro, nia Dio, elaŭdu nin

L. Por la Sankta Eklezio de Dio: cele, ke vivante en la amo al ĉiuj, ĝi estu pli kaj pli perfekta bildo de la komunumo de amo starigita de la Patro, de la Filo kaj de la Sankta Spirito: ni preĝu.
K. Ekĝoju, Sinjoro, tiuj, kiuj en vi esperas.

L. Por ĉiuj surteraj popoloj: cele, ke, lumigitaj de la saĝo evangelia, ili agnosku en Jesuo Kristo la senditon de la Patro kaj kununuigitaj ili estu en la ununura Eklezio: ni preĝu.
K. Ekĝoju, Sinjoro, tiuj, kiuj en vi esperas.

L. Por ĉiuj, kiuj estas en sufero kaj en tento: cele, ke ili spertu la amon de la Patro kaj la konsolan ĉeeston de la Spirito de Kristo: ni preĝu.
K. Ekĝoju, Sinjoro, tiuj, kiuj en vi esperas.

L. Por ni, kiuj ĉeestas: cele, ke la graco de la bapto, al ni donita en la nomo de la Patro kaj de la Filo kaj de la Sankta Spirito, plikresku kaj fruktiĝu pere de pli kaj pli konvinkita kaj agema kredo: ni preĝu.
K. Ekĝoju, Sinjoro, tiuj, kiuj en vi esperas.

(aliaj intencoj)KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Sinjoro Dio, Patro Ĉiopova, alrigardu viajn servistojn, kiuj adoras vian majeston: benu ilin kaj ilin ŝirmu per via ununura Filo laŭ la povo de la Sankta Spirito kaj faru ke, vin laŭdante, ili trovu pli kaj pli grandan ĝojon.
Per Kristo, nia Sinjoro.

K. Amen.

EŬKARISTIA LITURGIO

RITO DE LA PACO

C. Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni interŝanĝu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi panon por ke ĝi fariĝu korpo de Kristo, via Filo.
K. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon por ke ĝi fariĝu sango de Kristo, via Filo.
K. Amen

KREDO-KONFESO (starante)

C. Gefratoj, por celebri fruktoporte la Eŭkaristion, sakramenton de la unueco de la Eklezio, ni kune konfesu la katolikan kredon:

C. MI KREDAS JE UNU DIO,
C.K. la Patro ĉiopova, kreinto de la ĉielo kaj de la tero,
de ĉiuj aĵoj videblaj kaj nevideblaj.
Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo,
ununaskita Filo de Dio,
kaj el la Patro generita antaŭ ĉiuj jarcentoj.
Dio el Dio, Lumo el Lumo,
Dio vera el Dio vera,
generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro:
per kiu ĉio estas farita.
Kiu por ni homoj kaj por nia savo
descendis de la ĉieloj.

(Oni klinas la kapon, ĝis: "fariĝis homo")Kaj per la Sankta Spirito Li enkarniĝis
el Maria, la Virgulino, kaj fariĝis homo.
Krucumita por ni sub Poncio Pilato,
Li mortis kaj estis entombigita.
La trian tagon Li resurektis laŭ la Skriboj,
ascendis al la ĉielo kaj sidas dekstre de la Patro.
Kaj Li revenos kun gloro,
juĝi la vivantojn kaj la mortintojn,
kaj Lia regno estos senfina.
Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj viviganto,
kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.
Kiu kun la Patro kaj la Filo
same estas adorata kaj glorata;
Kiu parolis per la profetoj.
Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.
Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.
Kaj mi atendas la reviviĝon de la mortintoj,
kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.


ORACIO PRI LA DONACOJ

C. Ni vokas vian nomon, Patro, sur la donacojn, kiujn al vi ni prezentas: per via povo ilin konsekru kaj nin ĉiujn transformu al eternedaŭra al vi plaĉa sinofero. Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.

PREFACO

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!
K. Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.
K. Estas inde kaj juste.

C. Vere estas inde kaj juste, nia devo kaj fonto de savo, ke ni ĉiam, ĉi-tie kaj ĉie, danku vin, Sankta Patro, Dio de senfina potenco.

Vi, kun via sola Filo kaj kun la Sankta Spirito, estas Dio ununura kaj ununura Sinjoro, ne en la unueco de unu persono sed en la triunueco de unu substanco. Ĉion, kio el via gloro estas de vi revelaciita, tion ni kredas kaj, samkrede kaj samegalece, tion ni asertas pri via Filo ununura kaj pri la Sankta Spirito. Dum ni vin proklamas Dio vera kaj eterna, ni adoras la triunuecon de la Personoj, la unuecon de ilia naturo kaj la egalecon en la Dia majesto.

La anĝeloj kaj la ĉefanĝeloj, la keruboj kaj la serafenoj senĉese vin gloras kaj ni kun ilia voĉo kununuiĝas proklamante la himnon de la triobla laŭdo:

C.K. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj.
Plenas de via gloro la ĉielo kaj la tero.
Hosana en la altoj!
Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro.
Hosana en la altoj!

(oni surgenuiĝu) - (Kun etenditaj manoj, la celebranto diras:)C. Vere Sankta vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco.

(La celebranto kunigas la manojn, kaj, etendante poste ilin super la pano kaj la kaliko, diras:)Ni petas do:
sanktigu ĉi tiujn donacojn per la roso de via Spirito,

(Li kunigas la manojn kaj krucosignas la oferaĵojn, aldonante:)por ke ili fariĝu por ni la Korpo + kaj la Sango
de nia Sinjoro Jesuo Kristo.

(La celebranto kunigas la manojn.


En la sekvaj formuloj la vortoj de la Sinjoro estu prononcataj klarvoĉe, laŭ la postulo de ilia signifo.)

Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono,

(La celebranto prenas la panon, kaj tenante ĝin super la altaro, daŭrigas:)Li prenis la panon
kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj,
dirante:

(li iomete kliniĝas)Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj:
ĉar tio estas mia korpo,
kiu por vi estos oferdonata.

(La celebranto montras al la popolo la konsekritan hostion, remetas ĝin sur la patenon, kaj surgenue adoras. Poste li daŭrigas:)Simile post la vespermanĝo,

(li prenas la kalikon kaj, tenante ĝin iomete super la altaro, aldonas:)prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante,
Li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

(li iomete kliniĝas)Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj:
ĉar tio estas la kaliko de mia sango,
de la nova kaj eterna testamento,
kiu por vi kaj por multaj estos verŝata
por forigo de la pekoj.
Faru tion je mia rememoro.

(La celebranto montras la kalikon al la popolo, remetas ĝin sur la korporalon, kaj surgenue adoras. Poste li diras:)ANAMNEZO

C. Jen la mistero de la kredo!
K. Ni anoncas vian morton, Sinjoro, kaj konfesas vian resurekton, ĝis kiam vi revenos en gloro.

(Etendante la manojn, la celebranto diras:)C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al vi, Sinjoro,
la panon de vivo kaj la kalikon de la savo,
dankante, ke vi konsideris nin indaj
stari antaŭ vi kaj servi al vi.
Kaj humile ni petegas
ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo,
ni unuiĝu per la Sankta Spirito.


Rememoru, Sinjoro,
Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo
kaj perfektigu ĝin en la karitato
kune kun nia Papo .................
nia Episkopo ................., kaj la tuta klerikaro.

(En la meso por mortintoj oni povas aldoni:)C. Memoru pri via servant(in)o .................
kiun vi hodiaŭ vokis al vi el ĉi tiu mondo.
Bonvolu, ke li (ŝi),
kiu estis similigita al via Filo en la morto,
ankaŭ similiĝu en lia resurekto.


Memoru ankaŭ niajn gefratojn,
kiuj endormiĝis en la espero pri la resurekto,
kaj ĉiujn, kiuj mortis en via kompato;
kaj akceptu ilin en la lumon de via vizaĝo.


Kompatu nin ĉiujn, ni petas,
ke kun la beata Dipatrino virga Maria,
kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj,
kiuj surtere plaĉis al vi,
ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭdi kaj glori vin.

(La celebranto kunigas la manojn)Per via Filo Jesuo Kristo.

(Tiam la celebranto prenas la patenon kun la hostio kaj la kalikon kaj, ambaŭ levante, diras:)Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo,
al vi, Dio Patro ĉiopova,
en unueco kun la Sankta Spirito,
estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.
K. Amen.

RITO DE KOMUNIO

JE LA DISPECIGO DE LA PANO

K. Ho beata Triunuo: ni kantas al Vi,
ni adorkliniĝas antaŭ Via majesto,
en Vi ni firme kredas:
plikreskigu nian kredon.


C. Levante la manojn al la Patro, kiu estas en la ĉieloj kaj lasante, ke nin gvidu la Sankta Spirito, kiu preĝas en ni kaj por ni, ni kune recitu la preĝon, kiun Jesuo mem al ni instruis:

C.K. PATRO NIA, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu via nomo.
Venu via regno.
Fariĝu via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ
kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.


(Kun etenditaj manoj, la celebranto daŭrigas:)

C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj malbonoj;
donu favore pacon en niaj tagoj,
por ke, helpitaj de via kompato,
ni estu ĉiam liberaj de la peko
kaj sekuraj kontraŭ ĉiu danĝero,
atendante la beatan esperon
kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.
K.
Ĉar via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.

C. Sinjoro Jesuo Kristo, kiu diris al viaj apostoloj:
"Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi",
ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de via Eklezio;
kaj degnu laŭ via volo pacigi kaj unuigi ĝin.
Vi, kiu vivas kaj regas eterne.
K. Amen.

C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.
K. Kaj kun via Spirito.

C. (mallaŭte)

La akcepto de via Korpo kaj Sango, Sinjoro Jesuo Kristo,
ne fariĝu por mi juĝo kaj kondamno,
sed pro via kompato, ĝi utilu al mi
kiel gardilo kaj kuracilo por mia animo kaj korpo.


(La celebranto genufleksas, prenas la hostion kaj, tenante ĝin iom super la pateno, sin turnas al la popolo kaj diras klarvoĉe:)

C. Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido.
Jen la Ŝafido de Dio,
jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.


(Kaj, kun la popolo, li aldonas unufoje:)

C.K. Sinjoro, mi ne estas inda, ke vi eniru sub mian tegmenton,
sed diru nur unu vorton kaj resaniĝos mia animo.


(mallaŭte:)
C. La korpo de Kristo gardu min por la eterna vivo.
C. La sango de Kristo gardu min por la eterna vivo.

(Tiam la celebranto prenas la patenon aŭ hostiujon, iras al komuniiĝontoj kaj montras al ĉiu el ili hostion iom levitan, dirante:)

C. La korpo de Kristo.
(La komuniiĝanto respondas:) Amen.

KANTO DUM LA KOMUNIO

K. Ĉi tio estas la katolika kredo:
kredi ununuran Dion en la beata Triunuo
kaj la triunuecon adoradi en la Dio ununura.


ORACIO POST LA KOMUNIO (starante)

C. Ni preĝu: (silenta momento)
Ho Patro, kiu vokis nin por nin partoprenigi en via bankedo favordisdona, ebligu, ke nia kredo en la beata kaj eterna Triunuo kaj en la unueco de la dia naturo, nin ŝirmu dum ĉi surtera vivo kaj estu por ni garantiaĵo por la eterna savo. Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.

KONKLUDAJ RITOJ

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via Spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Kliniĝu por la beno.
La Dio de ĉia konsolo antaŭvidu viajn tagojn en sia paco
kaj vin favoru per la donacoj de Sia graco.

K. Amen.

C. Li vin liberigu de ĉia danĝero kaj li firmigu viajn korojn en sia amo.
K. Amen.

C. Li vin plenigu per kredo, espero kaj amo,
por ke estu riĉa je bonaj faroj via surtera vivo
kaj por ke vi sukcesu atingi la ĝojon de la eterna vivo.

K. Amen.

C. Kaj la beno de Dio Ĉiopova,
la Patro
kaj la Filo kaj la Sankta Spirito
descendu sur vin, kaj kun vi ĉiam restu.
K. Amen.

C. Ni foriru en paco.
K. En la nomo de Kristo.Elŝuti 60.46 Kb.


Elŝuti 60.46 Kb.