Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Tre sankta triunuo eniraj ritoj enira antifono

Elŝuti 57.24 Kb.

Tre sankta triunuo eniraj ritoj enira antifono
Dato20.10.2017
Grandeco57.24 Kb.

Elŝuti 57.24 Kb.

Triunuo – jaro C – N.L.A.

TRE SANKTA TRIUNUO


ENIRAJ RITOJ

ENIRA ANTIFONO (starante)

K. Estu benata la sankta kaj nedividebla Triunuo,
kiu kreas la universon kaj ĝin regas
kaj kiu travivas glore la jarcentojn senfinajn.


C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.
K. Amen.

KONFESO DE PEKOJ.

C. Gefratoj, por inde celebri la sanktajn misterojn, ni agnosku niajn pekojn.

(mallonga silento)

C.K. Mi konfesas al Dio ĉiopova kaj al vi, gefratoj,
ke mi ege pekis per penso, parolo, faro kaj neglekto:


mia kulpo, mia kulpo, mia tre granda kulpo.

Tial mi petas la beatan Marian ĉiam virgan,
ĉiujn Anĝelojn, la Sanktulojn kaj vin, gefratoj,
preĝi por mi al nia Sinjoro Dio.


C. Dio Ĉiopova kompatu nin, li pardonu niajn pekojn kaj nin konduku al la eterna vivo.

K. Amen.

GLORO AL DIO

C. GLORO AL DIO EN LA ALTOJ
C.K. Kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo.
Ni laŭdas Vin, ni benas Vin, ni adoras Vin, ni gloras Vin,
ni dankas al Vi pro Via granda gloro, Sinjoro Dio, ĉiela Reĝo,
Dio Patro Ĉiopova. Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo.
Sinjoro Dio, Ŝafido de Dio, Filo de l' Patro;
Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kompatu nin,
Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akceptu nian petegon,
Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin.
Ĉar Vi sola estas sankta, Vi sola Sinjoro, Vi sola Plejaltulo,
Jesuo Kristo, kun la Sankta Spirito: en la gloro de Dio Patro. Amen.


JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO

C. Ni preĝu. (silenta momento)

Dio Patro, kiu sendante al la mondo la Vorton de vero kaj la Sanktigan Spiriton, al ni malkaŝis vian mirindan misteron, ebligu ke ni konfesu la veran kredon, kaj ke ni agnosku la gloron de la eterna Triunuo, adorante la unuecon en la dia majesto. Per Jesuo Kristo, via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, kiu vivas kaj regas kun vi en unueco kun la Sankta Spirito, en jarcentoj da jarcentoj.
K. Amen.

LITURGIO DE LA PAROLO

LEGAĴO (Gen 18,1-10a) (sidante)

L. Benu min, ho Patro.
C. La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

" La tri anĝeloj de Mamre

L. Legado de la libro de la Genezo

En tiuj tagoj. La Sinjoro aperis al Abraham ĉe la kverkaro de Mamre,


kiam li sidis ĉe la pordo de la tendo dum varmega horo.
Abraham levis siajn okulojn kaj vidis, ke tri viroj staras antaŭ li.
Tuj li kuris renkonte al ili el la pordo de la tendo, kaj kliniĝis antaŭ ili ĝis la tero, dirante: «Mia Sinjoro, se mi trovis plaĉon en viaj okuloj, ne pasu preter via servanto. Permesu, ke mi alportu iom da akvo, por ke vi lavu viajn piedojn, kaj ripozu sub la arbo. Mi alportos iom da pano, por ke vi reprenu forton. Poste vi foriros, ĉar pro tio vi venis al via servanto.»
Ili respondis: «Faru tiel, kiel vi diris».

Tiam Abraham rapidis en la tendon al Sara, sia edzino, kaj diris:


«Tuj prenu tri mezurojn da plej bona faruno, knedu tion kaj faru kukojn».
Kaj li mem kuris al la stalo, kaj preninte bovidon delikatan kaj bongustan,
li donis ĝin al la servisto, kiu rapide pretigis ĝin. Poste li prenis buteron, lakton kaj la pretigitan bovidon, kaj metis ĉion antaŭ ilin. Dum li staris apud ili sub la arbo, ili manĝis.

Poste ili diris al li: «Kie estas Sara, via edzino?»
Li respondis:
«Jen, ŝi estas en la tendo».
Kaj la Sinjoro diris:
«Mi revenos al vi post unu jaro en ĉi tiu sama tempo,
kaj tiam Sara, via edzino, havos filon
». .

- Jen la parolo de Dio.
K. Al Dio estu danko!

PSALMO (Ps. 104 (105))

L. La Sinjoro estas fidela al sia vorto.
K. La Sinjoro estas fidela al sia vorto.

L. Serĉu la Sinjoron kaj lian potencon; Serĉu ĉiam lian vizaĝon.
Memoru liajn mirindaĵojn, kiujn li faris,
liajn miraklojn kaj la juĝojn de lia buŝo;
vi, semo de Abraham, lia servisto, filoj de Jakob, lia elektito.

K. La Sinjoro estas fidela al sia vorto.

L. Li estas la Sinjoro, nia Dio: sur la tuta tero estas liaj juĝoj.
Li memoras eterne sian interligon,
la vorton, kiun li testamentis por mil generacioj,
kiun li interkonsentis kun Abraham kaj ĵuris al Isaak

K. La Sinjoro estas fidela al sia vorto.

L. Li elkondukis sian popolon en ĝojo, siajn elektitojn kun kantado.
Li donis al ili la landojn de popoloj,
kaj la laboron de gentoj ili heredis;
por ke ili plenumu liajn leĝojn kaj konservu liajn instruojn.

K. La Sinjoro estas fidela al sia vorto.

EPISTOLO (1Kor 12,2-6)

L. Benu min, ho Patro.
C. La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"Neniu povas diri «Jesuo estas Sinjoro», krom per la Sankta Spirito."

L. Unua letero de la Sankta Apostolo Paŭlo al la Korintanoj

Gefratoj, vi scias, ke kiam vi estis paganoj, vi estis kondukataj, sen ajna regulo, al tiuj mutaj idoloj. Tial mi sciigas vin: neniu parolanta, en la Spirito de Dio, povas diri «Jesuo estas anatemo»; kaj neniu povas diri «Jesuo estas Sinjoro», krom per la Sankta Spirito.

Ekzistas diverseco de donacoj, sed unika estas la Spirito. Kaj ekzistas diverseco de servoj, sed unika estas la Sinjoro. Kaj ekzistas diverseco de agadoj, sed unika estas Dio, kiu ĉion movas.

- Jen la parolo de Dio.
K. Al Dio estu danko!

KANTO ĈE LA EVANGELIO (kp. Apo. 1, 8) (starante)

K. Haleluja, haleluja.
Gloro al la Patro, al la Filo, al la Sankta Spirito:
al Dio, kiu ĉiam estas, en la pasinteco kaj en la estonteco,
Haleluja.


EVANGELIO (Joh 14, 21-26)

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

"En mia nomo la Patro sendos la Santa Spirito"

C. Legado de la Evangelio laŭ Johano
K. Gloro estu al vi, Sinjoro.

C. En tiu tempo. Diris Jesuo al siaj disĉiploj: «Kiu akceptas miajn ordonojn kaj observas ilin, tiu estas, kiu min amas. Kiu vere amas min, estos amata de mia Patro; mi ankaŭ amos lin, kaj mi elmontros min al li».

Judas (ne la Iskariota) diris al li: «Sinjoro, kio okazis, ke vi elmontros vin al ni, kaj ne al la mondo?»

Jesuo respondis al li: «Se iu amas min, li observos mian vorton, kaj mia Patro amos lin. Mi venos kun mia Patro al li, kaj ĉe li ni restos. Kiu ne amas min, ne observas miajn ordonojn. Kaj la vorto, kiun vi aŭdas, ne estas mia, sed de la Patro, kiu sendis min.

Tion mi parolis al vi, dum mi ankoraŭ estas ĉe vi. Sed la Parakleto, la Sankta Spirito, kiun la Patro sendos en mia nomo, instruos vin pri ĉio, kaj vin rememorigos pri ĉio, kion mi diris al vi».- Jen la parolo de la Sinjoro
K. Al Kristo estu laŭdo!

—— o0o ——C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.
K. Ĉiam li estu laŭdata.

(sidante, oni aŭskultas la homilion)

POST LA EVANGELIO

K. Estu gloro al la Patro, Kiu regas en la ĉieloj
kaj al la Filo, kiu kun li suverenas;
ĉiuj beataj kreitaĵoj laŭde kantu al la Sankta Spirito!


UNIVERSALA PREĜO

C. Gefratoj, ni turnu nian unuaniman preĝon al Dio Patro,
kiu revelaciis al la mondo sian grandan amon
sendante al ni sian ununaskitan Filon kaj la Sanktan Spiriton.


L. Ni preĝu kune kaj diru: «Sinjoro, nia Dio, elaŭdu nin».
K. Sinjoro, nia Dio, elaŭdu nin.

L. Por la Sankta Eklezio de Dio por ke ĝi estu pli kaj pli perfekta bildo de la komunumo de amo starigita de la Patro, de la Filo kaj de la Sankta Spirito: ni preĝu.
K. Sinjoro, nia Dio, elaŭdu nin.

L. Por ĉiuj kiuj elmigras pro la malriĉeco kaj la malpaco: la dia mizerikordo donu al ili la pacon kaj al ni helpemajn sentojn: ni preĝu.
K. Sinjoro, nia Dio, elaŭdu nin.

L. Por ĉiuj, kiuj estas en sufero kaj en tento: por ke ili spertu la amon de la Patro kaj la konsolan ĉeeston de la Spirito de Kristo: ni preĝu.
K. Sinjoro, nia Dio, elaŭdu nin.

L. Por ni ĉiuj: por ke la graco de la bapto, al ni donita en la nomo de la Patro kaj de la Filo kaj de la Sankta Spirito, plikresku kaj fruktiĝu per pli kaj pli konvinkita kaj agema kredo: ni preĝu.
K. Sinjoro, nia Dio, elaŭdu nin

(aliaj intencoj)KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Sinjoro Dio, Patro Ĉiopova, alrigardu viajn servistojn, kiuj adoras vian majeston: benu ilin kaj ilin ŝirmu per via ununura Filo laŭ la povo de la Sankta Spirito kaj faru ke, vin laŭdante, ili trovu pli kaj pli grandan ĝojon. Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.

EŬKARISTIA LITURGIO

RITO DE LA PACO

C. Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni interŝanĝu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi panon por ke ĝi fariĝu la korpo de Kristo, via Filo.
K. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon por ke ĝi fariĝu la sango de Kristo, via Filo.
K. Amen

KREDO-KONFESO (starante)
C. Gefratoj, por celebri fruktoporte la Eŭkaristion, sakramenton de la unueco de la Eklezio, ni kune konfesu la katolikan kredon:

C. MI KREDAS JE UNU DIO,
C.K. la Patro ĉiopova, Kreinto de la ĉielo kaj de la tero,
de ĉiuj aĵoj videblaj kaj nevideblaj. Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo, ununaskita Filo de Dio, kaj el la Patro generita antaŭ ĉiuj jarcentoj.
Dio el Dio, Lumo el Lumo, Dio vera el Dio vera, generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro: per Kiu ĉio estas farita.
Kiu por ni homoj kaj por nia savo descendis de la ĉieloj.
Kaj per la Sankta Spirito Li enkarniĝis
el Maria, la Virgulino, kaj fariĝis homo.
Krucumita por ni sub Poncio Pilato, Li mortis kaj estis entombigita.
La trian tagon Li resurektis laŭ la Skriboj,
ascendis al la ĉielo kaj sidas dekstre de la Patro.
Kaj Li revenos kun gloro, juĝi la vivantojn kaj la mortintojn,
kaj Lia regno estos senfina.
Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto, kiu devenas de la Patro kaj de la Filo. Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata; Kiu parolis per la profetoj.
Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.
Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.
Kaj mi atendas la reviviĝon de la mortintoj,
kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.


ORACIO PRI LA DONACOJ

C. Ni vokas vian nomon, Patro, sur la donacojn, kiujn al vi ni prezentas: per via povo ilin konsekru kaj nin ĉiujn transformu al eternedaŭra al vi plaĉa sinofero. Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.

PREFACO

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!
K. Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.
K. Estas inde kaj juste.

C. Vere estas inde kaj juste, nia devo kaj fonto de savo, ke ni ĉiam, ĉi-tie kaj ĉie, danku vin, Sankta Patro, Dio de senfina potenco.
Vi, kun via sola Filo kaj kun la Sankta Spirito, estas Dio ununura kaj ununura
Sinjoro, ne en la unueco de unu persono sed en la triunueco de unu substanco. Ĉion, kio el via gloro estas de vi revelaciita, tion ni kredas kaj, samkrede kaj samegalece, tion ni asertas pri via Filo ununura kaj pri la Sankta Spirito. Dum ni vin proklamas Dio vera kaj eterna, ni adoras la triunuecon de la Personoj, la unuecon de ilia naturo kaj la egalecon en la Dia majesto.
La anĝeloj kaj la ĉefanĝeloj, la keruboj kaj la serafenoj senĉese vin gloras kaj ni kun ilia voĉo kununuiĝas proklamante la himnon de la triobla laŭdo:


C.K. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj.
Plenas de via gloro la ĉielo kaj la tero. Hosana en la altoj!
Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!


(oni surgenuiĝu)

C. Vere Sankta vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco. Ni petas do: sanktigu ĉi tiujn donacojn per la roso de via Spirito, por ke ili fariĝu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo. Kiam li estis fordononta sin memvole al la Pasiono, li prenis la panon kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas mia korpo, kiu por vi estos oferdonata.

Simile post la vespermanĝo, prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante, li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas la kaliko de mia sango, de la nova kaj eterna testamento, kiu por vi kaj por multaj estos verŝata por forigo de la pekoj. Faru tion je mia rememoro.ANAMNEZO

C. Jen la mistero de la kredo!
K. Ni anoncas vian morton, Sinjoro, kaj konfesas vian resurekton,
ĝis kiam vi revenos en gloro.


C. Memorante pri lia morto kaj resurekto, ni oferas al vi, Sinjoro, la panon de vivo kaj la kalikon de la savo, dankante, ke vi konsideris nin indaj stari antaŭ vi kaj servi al vi. Kaj humile ni petegas ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo, ni unuiĝu per la Sankta Spirito.

Rememoru, Sinjoro, vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo kaj perfektigu ĝin en la karitato kune kun nia Papo ....... nia Episkopo ......., kaj la tuta klerikaro.

Memoru ankaŭ niajn gefratojn, kiuj endormiĝis en la espero pri la resurekto, kaj ĉiujn, kiuj mortis en via kompato; kaj akceptu ilin en la lumon de via vizaĝo.

Kompatu nin ĉiujn, ni petas, ke kun la beata Dipatrino virga Maria, kun la beata Jozefo, ŝia fianĉo, kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj, kiuj surtere plaĉis al vi, ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭdi kaj glori vin.

Per via Filo Jesuo Kristo.

Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo, al vi, Dio Patro ĉiopova, en unueco kun la Sankta Spirito, estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.


K. Amen.

RITO DE KOMUNIO

JE LA DISPECIGO DE LA PANO

K. Ho beata Triunuo: ni kantas al Vi,
ni adorkliniĝas antaŭ Via majesto,
en Vi ni firme kredas:
plikreskigu nian kredon.


C. Levante la manojn al la Patro, kiu estas en la ĉieloj kaj lasante, ke nin gvidu la Sankta Spirito, kiu preĝas en ni kaj por ni, ni kune recitu la preĝon, kiun Jesuo mem al ni instruis:

C.K. PATRO NIA, Kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu via nomo.
Venu via regno. Fariĝu via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ
kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.


C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj malbonoj; donu favore pacon en niaj tagoj, por ke, helpitaj de via kompato, ni estu ĉiam liberaj de la peko kaj sekuraj kontraŭ ĉiu danĝero, atendante la beatan esperon kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.
K. Ĉar via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.

C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al viaj apostoloj: "Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi", ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de via Eklezio; kaj degnu laŭ via volo pacigi kaj unuigi ĝin. Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.
K. Amen.

C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.
K. Kaj kun via Spirito.

C. Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido. Jen la Ŝafido de Dio,
jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.


C.K. Sinjoro, mi ne estas inda, ke vi eniru sub mian tegmenton,
sed diru nur unu vorton kaj resaniĝos mia animo.


DUM LA KOMUNIO

K. Ĉi tio estas la katolika kredo:
kredi ununuran Dion en la beata Triunuo
kaj la triunuecon adoradi en la Dio ununura.


POST LA KOMUNIO (starante)

C. Ni preĝu: (silenta momento)
Ho Patro, kiu vokis nin por nin partoprenigi en via bankedo favordisdona, ebligu, ke nia kredo en la beata kaj eterna Triunuo kaj en la unueco de la dia naturo, nin ŝirmu dum ĉi surtera vivo kaj estu por ni garantiaĵo por la eterna savo. Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.

KONKLUDAJ RITOJ

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via Spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Kliniĝu por la beno.
La Dio de ĉia konsolo antaŭvidu viajn tagojn en sia paco
kaj vin favoru per la donacoj de Sia graco.

K. Amen.

C. Li vin liberigu de ĉia danĝero kaj li firmigu viajn korojn en sia amo.
K. Amen.

C. Li vin plenigu per kredo, espero kaj amo, por ke estu riĉa je bonaj faroj via surtera vivo kaj por ke vi sukcesu atingi la ĝojon de la eterna vivo.
K. Amen.

C. Kaj la beno de Dio Ĉiopova, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito descendu sur vin, kaj kun vi ĉiam restu.
K. Amen.

C. Ni foriru en paco.
K. En la nomo de Kristo.Elŝuti 57.24 Kb.


Elŝuti 57.24 Kb.