Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Teksto de la traktato

Elŝuti 1.25 Mb.

Teksto de la traktato
paĝo1/11
Dato17.03.2017
Grandeco1.25 Mb.

Elŝuti 1.25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


1

TEKSTO DE LA TRAKTATO


LIA MOÖTO LA REœO DE LA BELGOJ, LA PREZIDANTO DE LA FEDERACIA RESPUBLIKO GERMANIO, LA PREZIDANTO DE LA FRANCA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTO DE LA ITALA RESPUBLIKO, ÖIA MOÖTO LA GRANDDUKINO DE LUKSEMBURGIO, ÖIA MOÖTO LA REœINO DE NEDERLANDO,
INTENCANTE starigi la fundamentojn de ‡iam pli firma unuio inter la popoloj de Eßropo,
DECIDINTE certigi la ekonomian kaj socian progreson de siaj landoj per komuna agado por forigi la barojn kiuj dividas Eßropon,
DEKLARANTE kiel esencan celon de siaj klopodoj la daßran plibonigon de la kondi‡oj sub kiuj iliaj popoloj vivas kaj laboras,
KONSCIANTE ke la forigo de la ekzistantaj obstakloj postulas komunan agadon por garantii stabilan ekspansion, ekvilibran komercon kaj lojalan konkurencon,
DEZIRANTE plifortigi la unuecon de siaj ekonomioj kaj certigi ties harmonian disvolvion, malpliigante la diferencojn inter la diversaj regionoj kaj la postrestintecon de la malpli favorataj regionoj,
VOLANTE kontribui, per komuna komerca politiko, al la iompostioma forigo de restriktoj pri internacia komerco,
CELANTE konfirmi la solidarecon kiu kunligas Eßropon kaj la transmarajn landojn, kaj dezirante certigi la disvolvion de ties prospero, konforme al la principoj de la †arto de Unuiintaj Nacioj,
DECIDINTE, per tiu ‡i kunigo de siaj rimedoj, konservi kaj plifirmigi la pacon kaj la liberecon, kaj alvokante la aliajn popolojn de Eßropo kiuj havas la saman idealon, alii al iliaj streboj,
DECIDIS krei EÞROPAN KOMUNUMON kaj por tiu celo nomumis kiel siajn Plenrajtigitojn:
LIA MOÖTO LA REœO DE LA BELGOJ:

Sinjoron Paul-Henri SPAAK, ministron de Eksterlandaj Aferoj;

Baronon J. CH. SNOY ET D'OPPUERS, eneralan sekretarion de la Ministerio de Ekonomiaj Aferoj, prezidanton de la belga delegacio ‡e la Interregistara Konferenco;
LA PREZIDANTO DE LA FEDERACIA RESPUBLIKO GERMANIO:

Doktoron Konrad ADENAUER, federacian kancelieron;

Profesoron Doktoron Walter HALLSTEIN, ×tatsekretarion pri Eksterlandaj Aferoj;
LA PREZIDANTO DE LA FRANCA RESPUBLIKO:

Sinjoron Christian PINEAU, ministron de Eksterlandaj Aferoj;

Sinjoron Maurice FAURE, ×tatsekretarion pri Eksterlandaj Aferoj;
LA PREZIDANTO DE LA ITALA RESPUBLIKO:

Sinjoron Antonio SEGNI, prezidanton de la Konsilio de Ministroj;

Profesoron Gaetano MARTINO, ministron de Eksterlandaj Aferoj;
ÖIA MOÖTO LA GRANDDUKINO DE LUKSEMBURGIO:

Sinjoron Joseph BECH, prezidanton de la Registaro, ministron de Eksterlandaj Aferoj;

Sinjoron Lambert SCHAUS, ambasadoron, prezidanton de la luksemburga delegacio ‡e la Interregistara Konfenreco;
ÖIA MOÖTO LA REœINO DE NEDERLANDO:

Sinjoron Joseph LUNS, ministron de Eksterlandaj Aferoj;

Sinjoron J. LINTHORST HOMAN, prezidanton de la nederlanda delegacio ‡e la Interregistara Konferenco;
KIUJ, inter×aninte siajn plenrajtigilojn, agnoskitajn en bona kaj konvena ordo, konsentis pri la sekvantaj dispozicioj.


UNUA PARTO

PRINCIPOJ

Artikolo 1
Per ‡i tiu Traktato, la ALTAJ KONTRAKTAJ PARTIOJ starigas inter si Eßropan Komunumon.

Artikolo 2


La Komunumo havas kiel taskon, per la starigo de komuna merkato kaj de ekonomia kaj mona unio kaj per la realigo de la komunaj politikoj kaj agadoj menciitaj en Artikoloj 3 kaj 3A, antaßenigi harmonian kaj ekvilibran disvolvion de la ekonomia aktiveco en la tuta Komunumo, daßrivan kaj seninflacian kreskadon kun respekto al la medio, altgradan konveron de ekonomiaj rezultoj, altan nivelon de dungiteco kaj socia protekto, altigon de la vivnivelo kaj vivkvalito, ekonomian kaj socian kuntenion kaj solidarecon inter la Membro-Ötatoj.

Artikolo 3


Por la celoj menciitaj en Artikolo 2, la agado de la Komunumo ampleksas, laß la kondi‡oj kaj ritmo preskribitaj en ‡i tiu Traktato:

a) la forigon, inter la Membro-Ötatoj, de la doganoj kaj kvantaj restriktoj pri eniro kaj eliro de varoj, kaj de ‡iuj aliaj aranoj kun sama efiko;

b) komunan komercan politikon;

c) internan merkaton, kiun karakterizas la forigo, inter la Membro-Ötatoj, de obstakloj al la libera cirkulado de personoj, servoj kaj kapitalo;

d) aranojn pri la eniro kaj cirkulado de personoj en la interna merkato, konforme al Artikolo 100C;

e) komunan politikon pri agrikulturo kaj fi×kaptado;

f) komunan politikon pri transporto;

g) sistemon certigantan ke konkurenco en la interna merkato ne estas misigita;

h) la interproksimigon de la naciaj learoj tiom kiom necesas por la taßga funkciado de la komuna merkato;

i) politikon en la socia sfero kiu inkluzivas Eßropan Socian Fonduson;

j) plifortigon de la ekonomia kaj socia kuntenio;

k) politikon pri la medio;

l) plifortigon de la konkurenckapablo de la industrio de la Komunumo;

m) antaßenigon de la esplorado kaj teknologia evoluigo;

n) antaßenigon al la starigo kaj evoluigo de transeßropaj retoj;

o) kontribuon al la realigo de alta nivelo de sanprotektado;

p) kontribuon al altkvalitaj edukado kaj klerigado kaj al la florado de la kulturoj de la Membro-Ötatoj;

q) politikon pri evolukunlaboro;

r) la asociigon de la transmaraj landoj kaj teritorioj por kreskigi la komercon kaj por kune antaßenigi ekonomian kaj socian disvolvion;

s) kontribuon al la plifortigo de la protektado de la konsumantoj;

t) aranojn pri energio, civila protektado kaj turismo.

Artikolo 3A


1. Por la celoj listigitaj en Artikolo 2, la agado de la Membro-Ötatoj kaj de la Komunumo inkluzivas, laß la kondi‡oj kaj ritmo preskribitaj en ‡i tiu Traktato, la enkondukon de ekonomia politiko kiu estas bazita sur strikta kunordigo de la ekonomiaj politikoj de la Membro-Ötatoj, sur la interna merkato kaj sur la difinado de komunaj celoj, kaj aplikata laß la principo de malferma merkata ekonomio kun libera konkurenco.
2. Tiu agado samtempe inkluzivas, laß la kondi‡oj, ritmo kaj proceduroj preskribitaj en ‡i tiu Traktato, la nenuligeblan fiksadon de la valutaj kurzoj cele al la enkonduko de unueca valuto, la Ekuo, kaj la difinadon kaj aplikadon de unuecaj monpolitiko kaj valuta politiko, kies ‡efa celo estas konservi stabilecon de la prezoj kaj, sen difekto al tiu celo, subteni la eneralajn ekonomiajn politikojn en la Komunumo, laß la principo de malferma merkata ekonomio kun libera konkurenco.
3. Tiu agado de la Membro-Ötatoj kaj de la Komunumo implicas respekton al la jenaj gvidaj principoj: stabilaj prezoj, sanaj publikaj financoj kaj monaj kondi‡oj, kaj daßre financebla pagobilanco.

Artikolo 3B

La Komunumo agas en la limoj de la povoj kaj celoj donitaj al i per ‡i tiu Traktato.
En sferoj pri kiuj i ne ekskluzive kompetentas, la Komunumo agas, konforme al la principo de subsidiareco, nur se kaj kiom la celoj de la antaßvidita agado ne povas esti kontentige atingitaj de la Membro-Ötatoj kaj do, pro la amplekso aß la efikoj de la antaßvidita agado, povas esti pli bone atingitaj de la Komunumo.
La agado de la Komunumo ne transpasas tion, kio necesas por atingi la celojn de ‡i tiu Traktato.

Artikolo 4


1. La taskojn konfiditajn al la Komunumo plenumas la jenaj institucioj:

--Eßropa Parlamento,

--Konsilio,

--Komisiono,

--Kortumo,

--Revizora Kortumo.


†iu institucio agas en la limoj de la povoj donitaj al i per ‡i tiu Traktato.
2. La Konsilion kaj la Komisionon asistas Ekonomia kaj Socia Komitato kaj Komitato de la Regionoj, kiuj havas konsilan rolon.

Artikolo 4A


Laß la proceduroj preskribitaj en ‡i tiu Traktato, estas starigitaj Eßropa Sistemo de Centraj Bankoj (‡i-poste nomata 'ESCB') kaj Eßropa Centra Banko (‡i-poste nomata 'ECB'); ili agas en la limoj de la povoj donitaj al ili de ‡i tiu Traktato kaj de la al i aneksita Statuto de la ESCB kaj la ECB (‡i-poste nomata 'Statuto de la ESCB').

Artikolo 4B


Estas starigita Eßropa Investobanko, kiu agas en la limoj de la povoj donitaj al i de ‡i tiu Traktato kaj de la al i aneksita Statuto.

Artikolo 5


La Membro-Ötatoj faras ‡iujn eneralajn aß specialajn aranojn, kiuj konvenas por certigi la plenumon de la devoj rezultantaj el ‡i tiu Traktato aß el aktoj de la institucioj de la Komunumo. Ili faciligas la plenumadon de ties tasko.
Ili sin detenas de ‡iu arano kiu povus endanerigi la efektivigon de la celoj de ‡i tiu Traktato.

Artikolo 6


Sen difekto al la specialaj dispozicioj de ‡i tiu Traktato, ‡iu diskriminacio pro ×tataneco sur ia aplikokampo estas malpermesita.
La Konsilio rajtas, agante laß la proceduro de Artikolo 189C, fari regulojn por malpermesi tiajn diskriminaciojn.

Artikolo 7


1. La komuna merkato estas progresive starigata dum transira periodo de dek du jaroj.
La transira periodo konsistas el tri etapoj de po kvar jaroj; la daßro de ‡iu etapo povas esti ×anita konforme al la sube menciitaj kondi‡oj.
2. Al ‡iu etapo apartenas aro da agoj samtempe komencendaj kaj plenumendaj.
3. La transiro de la unua etapo al la dua dependas de tio, ‡u la esenco de la celoj eksplicite fiksitaj en ‡i tiu Traktato por la unua etapo efektive atingiis kaj ‡u, kun rezervo pri la esceptoj kaj proceduroj preskribitaj en ‡i tiu Traktato, la devoj plenumiis.
Tion konstatas la Konsilio, fine de la kvara jaro, decidante unuanime surbaze de raporto de la Komisiono. Membro-Ötato tamen ne rajtas malebligi unuanimecon pro neplenumo de siaj propraj devoj. Se mankas unuanimeco, la unua etapo aßtomate plilongias unu jaron.
Je la fino de la kvina jaro, la Konsilio faras la konstaton laß la samaj kondi‡oj. Se mankas unuanimeco, la unua etapo aßtomate plilongias unu plian jaron.
Je la fino de la sesa jaro, la Konsilio faras la konstaton laß kvalifikita plimulto surbaze de raporto de la Komisiono.
4. En templimo de unu monato post la laste menciita vo‡dono, ‡iu Membro-Ötato aparteninta al la malplimulto, aß, se la postulita plimulto ne atingiis, ‡iu Membro-Ötato rajtas peti la Konsilion nomumi arbitracian instancon, kies decido ligos ‡iujn Membro-Ötatojn kaj la instituciojn de la Komunumo. Tiu instanco konsistas el tri membroj, kiujn nomumas la Konsilio unuanime laß propono de la Komisiono.
Se la Konsilio ne nomumas la membrojn de la arbitracia instanco en la templimo de unu monato post la peto tion fari, ilin nomumas la Kortumo en nova templimo de unu monato.
La arbitracia instanco elektas mem sian prezidanton.
œi verdiktas en templimo de ses monatoj ekde la dato de la vo‡dono de la Konsilio menciita en la lasta alineo de paragrafo 3.
5. La dua kaj tria etapoj ne povas esti plilongigitaj aß malplilongigitaj krom per unuanima decido de la Konsilio laß propono de la Komisiono.
6. Neniu dispozicio en la antaßaj paragrafoj povas igi la transiran periodon daßri pli ol dek kvin jarojn post la ekvalidio de ‡i tiu Traktato.

7. Kun rezervo pri la esceptoj aß derogoj preskribitaj en ‡i tiu Traktato, la fino de la transira periodo estas la lasta dato kiam ‡iuj faritaj reguloj devas ekvalidii kaj ‡iuj aranoj necesaj por starigi la komunan merkaton devas efektivii.

Artikolo 7A
La Komunumo alprenas aranojn por progresive starigi la internan merkaton dum periodo kiu finias la 31an de decembro 1992, konforme al la dispozicioj de tiu ‡i Artikolo kaj de Artikoloj 7B, 7C, 28, Artikolo 57, paragrafo 2, Artikolo 59, Artikolo 70, paragrafo 1, kaj Artikoloj 84, 99, 100A kaj 100B kaj sen difekto al la aliaj dispozicioj de ‡i tiu Traktato.
La interna merkato konsistas el areo sen internaj limoj en kiu la libera cirkulado de varoj, personoj, servoj kaj kapitalo estas certigata laß la dispozicioj de ‡i tiu Traktato.

Artikolo 7B


La Komisiono raportas al la Konsilio antaß la 31a de decembro 1988 kaj antaß la 31a de decembro 1990 pri la progreso de la laboroj por realigi la internan merkaton en la templimo preskribita en Artikolo 7A.
La Konsilio, agante per kvalifikita plimulto laß propono de la Komisiono, difinas la gvidliniojn kaj kondi‡ojn kiuj necesas por certigi ekvilibran progreson en ‡iuj koncernaj sektoroj.

Artikolo 7C


Kiam i formulas siajn proponojn por realigi la celojn de Artikolo 7A, la Komisiono prenas en konsideron la fortostre‡ojn postulatajn de iuj ekonomioj kun malsamaj evoluniveloj dum la periodo de starigo de la interna merkato kaj povas proponi taßgajn dispoziciojn.
Se tiuj dispozicioj ricevas la formon de derogoj, ili devas havi dumtempan karakteron kaj kiel eble plej malmulte perturbi la funkciadon de la komuna merkato.

DUA PARTO

CIVITANECO DE LA UNIO

Artikolo 8
1. Estas kreita civitaneco de la Unio.
Civitano de la Unio estas ‡iu, kiu havas ×tatanecon de Membro-Ötato.
2. La civitanoj de la Unio havas la rajtojn kaj devojn kiujn preskribas ‡i tiu Traktato.

Artikolo 8A


1. †iu civitano de la Unio havas la rajton libere movii kaj restadi sur la teritorio de la Membro-Ötatoj, kun rezervo pri la limoj kaj kondi‡oj kiujn preskribas ‡i tiu Traktato kaj la dispozicioj faritaj por apliki in.
2. La Konsilio povas fari dispoziciojn por faciligi la uzadon de la rajtoj menciitaj en paragrafo 1; krom kiam ‡i tiu Traktato alie preskribas, la Konsilio agas unuanime laß propono de la Komisiono kaj akirinte la konsenton de la Eßropa Parlamento.

Artikolo 8B


1. †iu civitano de la Unio kiu rezidas en Membro-Ötato kies ×tatano li ne estas havas aktivan kaj pasivan elektorajton ‡e municipaj elektoj en la Membro-Ötato kie li rezidas, laß la samaj kondi‡oj kiel la ×tatanoj de tiu Ötato. †i tiu rajto estas uzota laß la detalaj reguloj farotaj antaß la 31a de decembro 1994 de la Konsilio aganta unuanime laß propono de la Komisiono kaj konsultinte la Eßropan Parlamenton; ‡i tiuj reguloj povas enhavi derogojn, kiam tion pravigas specifaj problemoj de iu Membro-Ötato.
2. Sen difekto al Artikolo 138, paragrafo 3, kaj la dispozicioj faritaj por apliki in, ‡iu civitano de la Unio kiu rezidas en Membro-Ötato kies ×tatano li ne estas havas aktivan kaj pasivan elektorajton ‡e elektoj por la Eßropa Parlamento en la Membro-Ötato kie li rezidas, laß la samaj kondi‡oj kiel la ×tatanoj de tiu Ötato. †i tiu rajto estas uzota laß la detalaj reguloj farotaj antaß la 31a de decembro 1993 de la Konsilio aganta unuanime laß propono de la Komisiono kaj konsultinte la Eßropan Parlamenton; ‡i tiuj reguloj povas enhavi derogojn, kiam tion pravigas specifaj problemoj de iu Membro-Ötato.

Artikolo 8C


†iu civitano de la Unio rajtas, sur la teritorio de tria lando kie ne estas reprezentata la Membro-Ötato kies ×tatano li estas, je la protekto de la diplomataj kaj konsulaj instancoj de ‡iu ajn Membro-Ötato laß la samaj kondi‡oj kiel ×tatanoj de tiu Ötato. Antaß la 31a de decembro 1993 la Membro-Ötatoj interkonsentas pri la necesaj reguloj kaj komencas la internaciajn traktadojn necesajn por tiu protekto.

Artikolo 8D


†iu civitano de la Unio havas la rajton peticii al la Eßropa Parlamento konforme al Artikolo 138D.
†iu civitano de la Unio rajtas direkti sin al la mediaciisto enoficigita konforme al Artikolo 138E.

Artikolo 8E


La Komisiono raportas al la Eßropa Parlamento, al la Konsilio kaj al la Ekonomia kaj Socia Komitato antaß la 31a de decembro 1993, kaj poste ‡iun trian jaron, pri la aplikado de la dispozicioj de ‡i tiu Parto. Tiu raporto prenas en konsideron la evoluon de la Unio.
Sur tiu bazo, kaj sen difekto al la aliaj dispozicioj de ‡i tiu Traktato, por kompletigi la rajtojn preskribitajn en ‡i tiu Parto la Konsilio povas, agante unuanime laß propono de la Komisiono kaj konsultinte la Eßropan Parlamenton, fari dispoziciojn kiujn i rekomendas al la Membro-Ötatoj por alpreno laß iliaj respektivaj konstituciaj preskriboj.

TRIA PARTO

LA POLITIKOJ DE LA KOMUNUMO

TITOLO I

La libera cirkulado de varoj

Artikolo 9
1. La Komunumo bazias sur doganunuio kiu ampleksas ‡iun inter×anon de varoj kaj implicas la malpermeson inter Membro-Ötatoj de doganoj je importoj kaj eksportoj kaj de ‡iuj pagoj kun sama efiko, kaj la enkondukon de komuna dogantarifo en iliaj rilatoj kun triaj landoj.
2. La dispozicioj de †apitro 1, Unua Sekcio, kaj de †apitro 2 de ‡i tiu Titolo aplikias al la produktoj originantaj en la Membro-Ötatoj kaj la produktoj venantaj el triaj landoj kiuj libere cirkulas en la Membro-Ötatoj.

Artikolo 10


1. Produktoj venantaj el tria lando estas konsiderataj libere cirkuli en Membro-Ötato, se la importformala¯oj estas plenumitaj kaj la pagendaj doganoj aß pagoj kun sama efiko estas enkasigitaj en tiu Membro-Ötato, kaj se tiuj doganoj aß pagoj kun sama efiko ne estas plene aß parte ristornitaj.
2. Antaß la fino de la unua jaro post la ekvalidio de ‡i tiu Traktato, la Komisiono difinas la metodojn de administra kunlaboro por la aplikado de Artikolo 9, paragrafo 2, atentante la bezonon laßeble redukti la formalajojn truditajn al komerco.
Antaß la fino de la unua jaro post la ekvalidio de ‡i tiu Traktato, la Komisiono difinas la dispoziciojn aplikeblajn, en komerco inter Membro-Ötatoj, al varoj originantaj en alia Membro-Ötato por kies fabrikado estas uzitaj produktoj pri kiuj la eksportanta Membro-Ötato ne enkasigis la aplikeblajn doganojn aß pagojn kun sama efiko aß plene aß parte ristornis tiujn doganojn aß pagojn.
Alprenante ‡i tiujn dispoziciojn, la Komisiono atentas la regulojn por la forigo de la doganoj interne de la Komunumo kaj por la progresiva aplikado de la komuna dogantarifo.

Artikolo 11


La Membro-Ötatoj alprenas ‡iujn konvenajn dispoziciojn por ebligi al la registaroj plenumi, en la fiksita tempo, la devojn rilate al doganoj kiuj fontas el ‡i tiu Traktato.

†APITRO 1
LA DOGANUNUIœO

Unua Sekcio


Forigo de doganoj inter la Membro-Ötatoj

Artikolo 12


La Membro-Ötatoj sin detenas enkonduki inter si novajn doganojn je importo aß eksporto aß pagojn kun sama efiko, kaj plialtigi tiujn kiujn ili aplikas en siaj reciprokaj komercaj rilatoj.

Artikolo 13


1. Dum la transira periodo, la doganoj je importo validaj inter la Membro-Ötatoj estas progresive forigitaj fare de ili, konforme al la Artikoloj 14 kaj 15.
2. La pagojn kun sama efiko kiel la doganoj je importo ili progresive forigas dum la transira periodo. La Komisiono fiksas per direktivoj la ritmon de tiu forigo. œi agas laß la reguloj en Artikolo 14, paragrafoj 2 kaj 3, kaj laß la direktivoj alprenitaj de la Konsilio konforme al Artikolo 14, paragrafo 2.

Artikolo 14


1. Por ‡iu produkto, la baza dogano al kiu sinsekvaj reduktoj devas aplikii, estas la dogano aplikata la 1-an de januaro 1957.
2. La datoj por la reduktoj fiksias jene:

a) dum la unua etapo, la unua redukto efektivias unu jaron post la ekvalidio de ‡i tiu Traktato; la dua dek ok monatojn poste; la tria en la fino de la kvara jaro post la ekvalidio de ‡i tiu Traktato;

b) dum la dua etapo, unua redukto efektivias dek ok monatojn post la komenco de tiu etapo; dua redukto efektivias dek ok monatojn post la antaßa, tria redukto unu jaron poste;

c) la restantaj reduktoj farias dum la tria etapo; la Konsilio, per kvalifikita plimulto laß propono de la Komisiono fiksas ties datojn per direktivoj.


3. Okaze de la unua redukto, la Membro-Ötatoj validigas inter si por ‡iu produkto doganon egalan al la baza dogano minus 10 %.
Okaze de ‡iu posta redukto, ‡iu Membro-Ötato devas redukti ‡iujn siajn doganojn tiamaniere ke la totala doganenspezo, tia kia i estas difinita en paragrafo 4, malpliias je 10 %, sed kondi‡e ke la redukto je ‡iu produkto estu almenaß egala al 5 % de la baza dogano.
Por la produktoj je kiuj ankoraß ekzistas dogano pli alta ol 30 %, ‡iu redukto tamen devas esti almenaß 10 % de la baza dogano.
4. Por ‡iu Membro-Ötato la totala dogan-enspezo menciita en paragrafo 3 kalkulias tiel ke oni multiplikas per la bazaj doganoj la valoron de la varoj importitaj el aliaj Membro-Ötatoj dum la jaro 1956.
5. Specialaj problemoj, kiujn kaßzas la aplikado de la ‡i-supraj paragrafoj, estas solvitaj per direktivoj kiujn alprenas la Konsilio per kvalifikita plimulto laß propono de la Komisiono.
6. La Membro-Ötatoj raportas al la Komisiono pri la maniero, laß kiu la ‡i-supraj reguloj pri la reduktado de la doganoj estas aplikitaj. Ili strebas ke la doganreduktio je ‡iu produkto atingu:

--je la fino de la unua etapo, minimume 25 % de la baza dogano;

--je la fino de la dua etapo, minimume 50 % de la baza dogano.
Se la Komisiono konstatas ke ekzistas danero ke la celoj difinitaj en Artikolo 13 kaj la procentoj fiksitaj en ‡i tiu paragrafo ne povas atingii, i faras al la Membro-Ötatoj ‡iujn konvenajn rekomendojn.
7. La dispoziciojn de ‡i tiu Artikolo rajtas ×ani la Konsilio agante unuanime laß propono de la Komisiono kaj post konsulto de la Parlamento.

Artikolo 15


1. Sendepende de la dispozicioj de Artikolo 14, ‡iu Membro-Ötato rajtas, dum la transira periodo, tute aß parte suspendi la aplikadon de doganoj al produktoj importitaj el aliaj Membro-Ötatoj. œi informas pri tio la aliajn Membro-Ötatojn kaj la Komisionon.
2. La Membro-Ötatoj sin deklaras pretaj redukti siajn doganojn rilate al la aliaj Membro-Ötatoj pli rapide ol antaßvidite en Artikolo 14, se ilia enerala ekonomia situacio kaj la situacio de la koncerna sektoro tion permesas.
Tiucele la Komisiono faras rekomendojn al la Membro-Ötatoj.

Artikolo 16


La Membro-Ötatoj forigas inter si la doganojn je eksporto kaj la pagojn kun sama efiko plej malfrue en la fino de la unua etapo.

Artikolo 17


1. La dispozicioj de Artikoloj 9 is 15, paragrafo 1 aplikias al la doganoj kun fiska karaktero. Tiuj pagoj tamen enkalkulias por kalkuli nek la totalan doganenspezon nek la redukton de la tuto de la doganoj menciitaj en Artikolo 14, paragrafoj 3 kaj 4.
Tiuj pagoj estas malpliigataj, ‡e ‡iu redukto, je almenaß 10 % de la baza dogano. La Membro-Ötatoj, povas redukti ilin pli rapide ol preskribite en Artikolo 14.
2. Antaß la fino de la unua jaro post la ekvalidio de ‡i tiu Traktato, la Membro-Ötatoj informas la Komisionon pri siaj doganoj kun fiska karaktero.

3. La Membro-Ötatoj konservas la eblecon anstataßigi ‡i tiujn doganojn per interna imposto, konforme al la dispozicioj de Artikolo 95.


4. Se la Komisiono konstatas ke la anstataßigo de dogano kun fiska karaktero renkontas gravajn malfacilajojn en iu Membro-Ötato, i rajtigas tiun Ötaton konservi tiun doganon, kondi‡e ke i forigu in plej malfrue ses jarojn post la ekvalidio de ‡i tiu Traktato. Tian rajtigon necesas peti antaß la fino de la unua jaro post la ekvalidio de ‡i tiu Traktato.

Dua Sekcio


Starigo de la komuna dogantarifo

Artikolo 18


La Membro-Ötatoj sin deklaras pretaj kontribui al la disvolvio de la internacia komerco kaj al la reduktado de baroj je komerco farante interkonsentojn, sur bazo de reciprokeco kaj ambaßflankaj avantaoj, por redukti la doganojn sub la eneralan nivelon kiun ili povus pretendi pro starigo de doganunuio inter si.

Artikolo 19


1. Laß la kondi‡oj kaj limoj ‡i-sube preskribitaj, la doganoj laß la komuna dogantarifo estas je la nivelo de la aritmetika mezumo de la doganoj aplikataj en la kvar doganteritorioj kiuj konsistigas la Komunumon.
2. La doganoj prenataj kiel bazo por kalkuli tiun mezumon estas tiuj aplikataj de la Membro-Ötatoj la 1-an de januaro 1957.
Tamen, koncerne la italan tarifon, la aplikata dogano estas la dogano sen konsidero pri la dumtempa redukto de 10 %. Krome, ‡e rubrikoj por kiuj la itala tarifo enhavas konvencian doganon, ‡i tiu anstataßas la aplikatan doganon ‡i-supre difinitan kondi‡e ke la konvencia dogano ne superas la aplikatan je pli ol 10 %. Kiam la konvencia dogano superas la tiel difinitan aplikatan je pli ol 10 %, ‡i tiu aplikata dogano plus 10 % estas prenata kiel bazo por kalkuli la aritmetikan mezumon.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Elŝuti 1.25 Mb.

  • INTENCANTE
  • VOLANTE
  • DECIDIS
  • LA PREZIDANTO DE LA FEDERACIA RESPUBLIKO GERMANIO
  • LA PREZIDANTO DE LA ITALA RESPUBLIKO

  • Elŝuti 1.25 Mb.