Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


SzerzőDÉs európai alkotmány létrehozáSÁRÓl traktato pri estigo de eŭropa konstitucio első KÖtet unua volumo saluton Kiadó a Budapesti Orvos-egészségügyi Eszperantó Szakcsoport támogatásával, Budapest

Elŝuti 0.6 Mb.

SzerzőDÉs európai alkotmány létrehozáSÁRÓl traktato pri estigo de eŭropa konstitucio első KÖtet unua volumo saluton Kiadó a Budapesti Orvos-egészségügyi Eszperantó Szakcsoport támogatásával, Budapest
paĝo1/8
Dato19.03.2017
Grandeco0.6 Mb.

Elŝuti 0.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

SZERZŐDÉS

EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL
TRAKTATO

PRI ESTIGO DE EŬROPA KONSTITUCIO

ELSŐ KÖTET
UNUA VOLUMO

Saluton Kiadó a Budapesti Orvos-egészségügyi Eszperantó Szakcsoport támogatásával, Budapest, 2005
Eldonejo Saluton kun subvencio de la Budapeŝta Medicina Esperanto-Fakgrupo, Budapest, 2005


Előszó

AntaŭparoloAz olvasó az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés (alkotmányszerződés) 2004. október 29-én, Rómában aláírt, végleges szövegének magyar-eszpe­rantó nyel­vű fordítását tartja kezében.

La leganto tenas en siaj manoj la hungaran-esperantan tradukon de la defi­­nitiva teksto de la traktato pri estigo de eŭro­pa konstitucio (konstitucia traktato), sub­skribita en Romo, la 29-an de oktobro 2004.

E sorok írásakor az Európai Uniónak 20 hivatalos nyelve és gyakorlatilag 3 munkanyelve van. A három munkanyelv (az angol, a francia és a német) közül egyre inkább az angol nyelv válik az egyetlen munkanyelvvé, ami azt jelenti, hogy az Unió minden, más nyelve (ellentétben az alkotmányszerződés alapelveivel) fokozatosan másodosztályú szerepet kap.

Kiam oni verkas ĉi tiujn liniojn, la Eŭropa Unio havas 20 oficialajn kaj praktike 3 labo­rajn lingvojn. El la tri laborlingvoj (la angla, la franca kaj la germana) pli kaj pli klare la lingvo angla fariĝas la sola laborlingvo, kaj tio signifas, ke ĉiu alia lingvo de la Unio (kontraste al la bazaj principoj de la konstitucia traktato) laŭgrade ricevas rolon duaklasan.

Az angol nyelv privilegizált szerepe vilá­gosan mutatja, hogy az Európai Uniónak je­len­leg nincsen olyan, minden nemzet számára elfogadható hídnyelve, amely lehetővé tenné a nyelvi egyenjogúságot, amely minden uniós polgár számára könnyen, rövid idő alatt, gazdaságosan megtanulható, s amely ily mó­don biztosítaná, hogy a kisebb nyelvek is megőrizhetik jelentőségüket. A nemzeti nyel­vek csak egy olyan hídnyelv általános alkal­ma­zása mellett maradhatnak fenn tartósan, amely mögött nem áll katonai, gazdasági, po­li­tikai hatalom. A Római Birodalom terjesz­kedése valósággal kipusz­tította az eredeti, eu­ró­pai nyelvek jelentős részét. A latin nyelv (amely­­ből az évszázadok során kialakultak az új-latin nyelvek) a középkorban átmenetileg biztosí­tott bizonyos, nyelvi egyenjogúságot a vallá­si, kulturális és tudo­mányos életben.

La privilegiita rolo de la angla lingvo klare montras, ke aktuale la Eŭropa Unio ne havas tian, por ĉiuj nacioj akcepteblan ponto­lingvon, kiu ebligus la lingvan egalrajtecon, kiu estus por ĉiuj uniaj civitanoj facile, dum mallonga tempo kaj ekonomie ellernebla, kaj kiu ĉi-maniere certigus, ke ankaŭ la pli malgrandaj lingvoj povas gardi sian signifon.
Eŭropa Unio  Membroj  Kandidatoj Aŭstrio Pollando Belgio Bulgario Kroatio Kipro Ĉeĥio Danio Estonio Finnlando Francio Germanio Grekio Hungario Irlando Italio Latvio Litovio Luks. Mak. Malto Ned. Portugalio Rumanio Slovakio Slo.
La naciaj lingvoj povas daŭre konserviĝi nur per ĝenerala aplikado de tia pontolingvo, malantaŭ kiu ne staras armea, ekonomia kaj politika potencoj. La ekspansio de la Romia Imperio kvazaŭ neniigis signifan parton de la originaj eŭropaj lingvoj. La latina lingvo (el kiu dum jarcentoj elformiĝis la novlatinaj lingvoj) en la mezepoko provizore garantiis certan, lingvan egalrajtecon en la religia, kultura kaj scienca vivoj.

Napjainkban az UNESCO három nyelv használatát ajánlja minden ember számára. Ezek az anyanyelv (amely lehet bármely kis nemzetiség nyelve), a helyi kapcsolatok nyelve (ez általában a nemzeti nyelv) és a nemzetközi nyelv. A népek közötti nyelv szerepére az optimális hídnyelv a nemzetközi, tervezett nyelv, az eszperantó.

En nia tempo UNESKO rekomendas la uza­don de tri lingvoj por ĉiu homo. Tiuj ĉi ling­voj estas la gepatra lingvo (kiu povas esti la lingvo de iu ajn malgranda nacia minoritato), la loka kontaktlingvo (ĝenerale la nacia ling­vo) kaj la internacia lingvo. Por la rolo de in­ter­etna lingvo la optimuma pontolingvo estas la internacia planlingvo Esperanto.

„Bármelyik nemzeti nyelv ilyen célú használata igaz­ságtalan, sok emberi szen­vedést és anyagi vesz­teséget okoz a tanu­lóknak, hosszú távon pedig a nyelvek és a kultúrák eltűnéséhez vezet.” (Renato Corsetti)

„La uzo de kiu ajn nacia lingvo estas maljusta, kaŭzas homajn suferojn kaj kaŭzas perdon de mono flanke de la lernantaj socioj kaj en la longa daŭro perdon de lingvoj kaj de kulturoj.” (Renato Corsetti)

A nyelvek egyenjogúságát és megmaradását csak az biztosítaná, ha az Európai Unió egy semleges, könnyen megtanulható, foko­zatosan bevezethető hídnyelvet fogadna el népei közötti, közvetítő nyelvként.

La egalrajtecon kaj konserviĝon de la lingvoj povus garantii nur, se la Eŭropa Unio akceptus neŭtralan, facile ellerneblan, laŭ­grade enkondukeblan pontolingvon, kiel pe­ran lingvon inter siaj popoloj.

A gazdag irodalommal és 120-éves múlttal rendelkező eszperantó nyelv az elter­jedt, nagy, nemzeti nyelvek megtanulásához szükséges idő egytizede alatt elsajátítható, és így a nyelvtanulás költségei is ugyanilyen arány­­ban csökkenthetők. Az eszperantó tanu­lása során a gyermekek megtanulnak nyelvet tanulni; sikerélményük van, így jóval könnyebben sajátítanak el további nyelveket. A megtakarított pénzt és időt egyéb készségek fejlesztésére lehet fordítani. Fokozódhatna az Európai Unió népeinek versenyképessége.

La lingvo Esperanto, posedanta riĉan literaturon kaj 120-jaran pasintecon, estas alproprigebla dum dekono da tempo bezonata por la ellernado de la disvastiĝintaj grandaj naciaj lingvoj, kaj tiel ankaŭ la kostoj de lingvolernado estas redukteblaj samproporcie. Lernante Esperanton, la infanoj samtempe lernas manieron lerni lingvon; ili spertas sukcestravivaĵon, tiel ili multe pli facile povas alproprigi pluajn lingvojn. La ŝparitaj mono kaj tempo estas uzeblaj por evoluigo de aliaj kapabloj. La konkurenckapablo de popoloj de la Eŭropa Unio povus plifortiĝi.

A közös hídnyelv hozzájárulhat az európai tudat, valódi európai közösség kialakulásához.

La komuna pontolingvo povus kontribui al elformiĝo de eŭropa konscio, reala eŭropa komunumo.

Javasoljuk, hogy:

Ni proponas, ke:

Az Európai Unió fogadja el az eszperantót (különleges, nemzetközi státusban), mint hivatalos nyelveinek egyikét.

La Eŭropa Unio alprenu Esperanton (en speciala, internacia statuso), kiel unu el siaj oficialaj lingvoj.

Az Európai Unió javasolja tagállamainak a nyelvtanulási készség fejlesztésére az eszperantó nyelv tanításának első, idegen nyelvként való bevezetését az általános iskolákban.

La Eŭropa Unio sugestu al siaj membroŝtatoj enkondukon de la instruado de Esperanto, kiel unua fremda lingvo en la bazgradaj lernejoj, por evoluigi la kapablon al lingvolernado.

Ilyen módon az Európai Unió történelmi tettet hajtana végre, és egy emberöltőn belül minden polgára tolmács nélkül, és saját nyelvét is megőrizve tudna beszélni egymással.

Tiamaniere la Eŭropa Unio realigus historian agon, kaj ene de la tempo de unu generacio ĉiuj ĝiaj civitanoj povus paroli unu kun la alia, sen interpretisto, konservante samtempe siajn lingvojn.

Az alkotmányszerződés eszperantó nyelvű fordításával szeretnénk informálni Európa és az egész világ eszperantóul beszélő polgárait a most bővülő Európai Unió értékeiről, céljairól és működéséről, továbbá bemutatni az Európai Unió és saját, nemzeti parlamentünk döntéshozóinak az eszperantó nyelv alkalmazásának előnyeit, lehetőségeit.

Per la esperantlingva traduko de la konstitucia traktato ni volus informi la Esperanto-parolantajn civitanojn de Eŭropo kaj de la tuta mondo pri la valoroj, celoj kaj funkciado de la nun ampleksiĝanta Eŭropa Unio, krome prezenti al la decidofarantoj de la Eŭropa Unio kaj al tiuj de nia propra nacia parlamento la avantaĝojn kaj eblecojn de aplikado de la lingvo Esperanto.

A nemzetközi hídnyelv szókincse lehetővé teszi, hogy olyanok is, akik sohasem foglalkoztak az eszperantóval, első látásra a szöveg jelentős részét megértik. A magyar és az eszperantó szöveg bekezdésenként, párhuzamosan látható. A magyar szöveg a Miniszterelnöki Hivatal és az Igazságügyi Minisztérium közös kiadványaként 2004 decemberében, az Európai Füzetek különszámában megjelent „Szerződés európai alkotmány létrehozásáról” című kötet alapján készült.

La vorttrezoro de la internacia pontolingvo ebligas, ke ankaŭ tiuj, kiuj neniam okupiĝis pri Esperanto, je unua rigardo povas kompreni signifan parton de la teksto. La hungara kaj la esperanta tekstoj estas de alineo al alineo paralele videblaj. La hungara teksto pretiĝis surbaze de la volumo kun titolo „Traktato pri estigo de eŭropa konstitucio” aperinta en la ekstra numero de la Eŭropaj Kajeroj, en decembro de 2004, kiel komuna eldonaĵo de la Ĉefministra Oficejo kaj de la Ministerio pri Justico.

Az eszperantó fordítás elkészítésében és lektorálásában Dr. Renato Corsetti, Csiszár Pálma, Dr. Dudich Endre, Ertl István, Dr. Farka­­­­­­­­s Julianna, Dafydd ap Fergus, Dr. Haszpra Ottó, Hegedűs Imre, Horváth Sándor, Mészáros István, Dr. Molnár Lajos, Molnár László, Dr. Seán Ó Riain, Thierry Salomon, Sárközi János, Tihanyi Péter és Dr. Wacha Balázs vettek részt.

En la efektivigo kaj reviziado de la esperanta traduko partoprenis D-ro Renato Corsetti, Pálma Csiszár, D-ro Endre Dudich, István Ertl, D-rino Julianna Farkas, Dafydd ap Fergus, D-ro Ottó Haszpra, Imre Hegedűs, Sándor Hor­váth, István Mészáros, D-ro Lajos Molnár, László Molnár, D-ro Seán Ó Riain, Thierry Salomon, János Sárközi, Péter Tihanyi kaj D-ro Balázs Wacha.

A fordítói munka során az eszperantó nyelvű szöveget az angol, francia, német, olasz és spanyol szöveggel is összehasonlítottuk. Így szeretnénk segítséget nyújtani más, párhuzamos, nemzeti-nyelvű és eszperantó nyelvű kiadások elkészítéséhez.

Tradukante ni komparis la esperant­-lingvan version ankaŭ kun la angla, franca, germana, itala kaj hispana tekstoj. Tiel ni volus doni helpon al realigo de ceteraj, paralelaj, nacilingvaj kaj esperantaj eldonoj.

Önzetlen munkájukért köszönet illeti a munkatársakat, a kiadót, a nyomdát és különösen Mészáros Istvánt, aki a magyar és az eszperantó szöveget számítógéppel összerendezte.

Pro siaj malegoismaj laboroj meritas dankon la kunlaborintoj, la eldonejo, la presejo kaj precipe Stefano Mészáros, kiu perkomputile kunordigis la hungaran kaj esperantan tekstojn.

Fordítói munkacsoportunk már az alkotmányszerződés részletes fejezeteit tartalmazó, második kötet előkészítésén dolgozik.

Nia tradukista laborgrupo estas pretiganta la duan volumon kun detalaj ĉapitroj de la konstitucia traktato.

Kérjük a kedves olvasót, fogadja szeretettel és lapozza haszonnal munkánkat.


Ni petas la karan leganton, akceptu bonvole kaj foliumu utile nian laboron.

Budapest, 2005. március 15-én


Budapeŝto, la 15-an de marto, 2005


Dr. Molnár Lajos

szerkesztőD-ro Ludoviko Molnár

redaktanto

Ajánlás
A Magyarországi Eszperantó Szövetség (MESZ) vezetősége, válaszolva az Európai Eszperantó-Unió (EEU) írásbeli felhívására, 2004. december 16-án az Interneten Szándéklevelet küldött az EEU-nak. A MESZ-nek az EEU-hoz való csatlakozásáról végleges döntés az EEU új Alapokmányának kézhezvétele és áttanul­mányozása után történik. Pozitív esetben ez a csatlakozás hivatalosan a 90. Eszperantó Világkongresszuson (2005. július 23-31.), Vilniusban, Litvániában jön létre. A lehető leghatékonyabban szeretnénk támogatni az EEU-nak az eszperantó nyelv kívánatos szerepére irányuló­ törek­véseit az Európai Unióban. Az EU Alkotmányszerződésének ez a fordítása ragyogóan mutatja és meggyőzően bizonyítja, hogy a­z eszperantó nyelv alkalmas az új, brüsszeli Bábeli Torony problémájának megoldására, mégpedig nem egy ködös, távoli jövőben, ha­nem már napjainkban is. Őszinte köszönettel minden közreműködőnek, a MESZ Vezetősége nevében melegen ajánlom ezt az imponáló és kétségtelenül hasznos munkát.
Prof. Dr. Dudich Endre

a MESZ alelnöke
Rekomendo
La Estraro de Hungaria Esperanto Asocio (HEA), responde al ricevita skriba alvoko, la 16-an de decembro 2004 sendis rete Leteron de Intenco al EEU (Eŭropa Esperanto-Unio). Definitiva decido pri la aliĝo de HEA estos farata post la ricevo kaj pristudo de la nova Statuto de EEU. En la pozitiva kazo la aliĝo oficiale realiĝos dum la 90-a UK (Universala Kongreso de Esperanto) en Vilniuso, Litovio (23-31-a de julio 2005). Ni intencas kiel eble plej efike apogi la agadon de EEU koncerne la eblan, dezirindan rolon de Esperanto en la multlingva Eŭropa Unio. Jena traduko de la Konstitucio de EU brile montras kaj konvinke pruvas, ke Esperanto taŭgas por solvi la problemon de la nova, brusela Turo de Babelo, ne en iu fora kaj nebula futuro, sed jam nun. Esprimante sinceran dankon al ĉiuj kontribuintoj, en la nomo de la Estraro de HEA mi varme rekomendas ĉi tiun imponan kaj sendube utilan verkon.

Profesoro D-ro Endre Dudichvicprezidanto de HEA
Szerződés európai alkotmány létrehozásáról

Traktato pri estigo de Eŭropa Konstitucio


PREAMBULUM


PREAMBLO

ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZ­TÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A GÖ­RÖG KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE SPANYOLORSZÁG KI­RÁLYA, A FRANCIA KÖZTÁRSA­SÁG ELNÖ­KE, ÍRORSZÁG ELNÖKE, AZ OLASZ KÖZTÁR­SASÁG ELNÖKE, A CIP­RUSI KÖZTÁRSASÁG EL­NÖKE, A LETT KÖZTÁRSASÁG EL­NÖKE, A LIT­VÁN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, Ő KIRÁLYI FENSÉGE LU­XEMBURG NAGYHERCEGE, A MA­GYAR KÖZ­TÁRSASÁG ELNÖKE, MÁL­TA EL­NÖ­KE, ŐFELSÉGE HOL­LANDIA KI­RÁLYNŐJE, AZ OSZT­RÁK KÖZTÁR­SASÁG SZÖVETSÉGI ELNÖKE, A LENGYEL KÖZTÁR­SASÁG ELNÖKE, A PORTUGÁL KÖZ­TÁRSASÁG EL­NÖ­KE, A SZLO­VÉN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A SZLOVÁK KÖZTÁR­SA­SÁG ELNÖ­KE, A FINN KÖZTÁR­SA­SÁG ELNÖ­KE, A SVÉD KIRÁLY­SÁG KOR­MÁNYA, ŐFELSÉGE NAGY-BRI­TANNIA ÉS ÉSZAK-ÍR­OR­SZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGÁ­NAK KI­RÁLYNŐJE,

LIA MOŜTO LA REĜO DE LA BELGOJ, LA PREZIDANTO DE LA ĈEĤA RESPUBLIKO, ŜIA MOŜTO LA REĜINO DE DANLANDO, LA PREZIDANTO DE LA GERMANA FEDERACIA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTO DE LA ESTONA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTO DE LA GREKA RESPUBLIKO, LIA MOŜTO LA REĜO DE HISPANUJO, LA PREZIDANTO DE LA FRANCA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTINO DE IRLANDO, LA PREZIDANTO DE LA ITALA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTO DE LA KIPRA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTINO DE LA LATVA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTO DE LA LITOVA RESPUBLIKO, LIA REĜA MOŜTO LA GRANDDUKO DE LUKSEMBURGIO, LA PREZIDANTO DE LA HUNGARA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTO DE MALTO, ŜIA MOŜTO LA REĜINO DE NEDERLANDO, LA FEDERACIA PREZIDANTO DE LA AŬSTRA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTO DE LA POLA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTO DE LA PORTUGALA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTO DE LA SLOVENA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTO DE LA SLOVAKA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTINO DE LA FINNLANDA RESPUBLIKO, LA REGISTARO DE LA SVEDA REĜOLANDO, ŜIA MOŜTO LA REĜINO DE LA UNUIĜINTA REĜOLANDO DE GRANDA BRITUJO KAJ NORD-IRLANDO,

ÖSZTÖNZÉST MERÍTVE Európa kulturális, vallási és humanista örök­ségéből, amelyből az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen jogai, a szabadság, a de­mokrácia, az egyenlőség, valamint a jog­államiság egyetemes értékei kibon­takoztak,

INSPIRATE de la kultura, religia kaj humanisma tradicio de Eŭropo, el kiu disvolviĝis la netuŝeblaj kaj neforpreneblaj rajtoj de la homo, la libereco, la demokratio, la egaleco kaj la universalaj valoroj de la konstitucia ŝtateco,

ABBAN A HITBEN, hogy a fájdal­mas tapasztalatokat követően újra­egyesült Európa - valamennyi lakó­ja, köztük a leg­gyengébbek és a leginkább elesettek javá­ra - továbbra is a civi­lizáció, a haladás és a jólét útján kíván járni; hogy meg akar maradni a kultú­rára, a tudásra és a társa­dalmi fejlődésre nyitott kontinensnek; hogy közéletének demokratikus és átlátható jel­legét még inkább el kívánja mélyíteni, és világ­szerte fel kíván lépni a békéért, az igazságért és a szolidaritásért,

KONVINKIĜINTE, ke Eŭropo reunuiĝinta post doloraj spertoj deziras – por la bono de ĉiuj siaj loĝantoj, inkluzive la plej malfortajn kaj helpobezonajn – iri ankaŭ estonte la vojon de la civilizo, progreso kaj prospero; ke ĝi volas resti kontinento malferma al la kulturo, scio kaj socia progreso; ke ĝi deziras pliintensigi la demokratan kaj travideblan karakteron de sia publika vivo, kaj tutmonde agadi por la paco, justeco kaj solidareco,

ATTÓL A MEGGYŐZŐDÉSTŐL VEZÉRELVE, hogy Európa népei, miköz­ben büszkék maradnak saját nemzeti iden­titásukra és történelmükre, elhatározták, hogy felülemelkednek ősi megosztott­ságaikon, és - egymással mind szorosabb egy­ségre lépve - egy közös jövő megte­rem­tésére törekednek,

GVIDATE DE LA KONVINKO, ke la popoloj de Eŭropo decidis, restante fieraj pri siaj naciaj identecoj kaj historioj, superi siajn praajn dividiĝojn, kaj – unuiĝinte pli strikte ol iam ajn – ili aspiras elformi komunan destinon,

ABBAN A MEGGYŐZŐDÉSBEN, hogy az ily módon „sokféleségben egye­sült" Európa a legjobb esélyt kínálja annak a nagyszerű vállalkozásnak a megvaló­sítására, amelynek révén e térség, minden egyes egyén jogainak tiszteletben tartása mellett, valamint az eljövendő nemzedékekért és a Föld jövőjéért viselt felelősségük tudatában, az emberiség reménységének különleges térségévé válik,

KONVINKIĜINTE, ke Eŭropo tiamaniere „unuiĝinta en diverseco” proponas la plej bonan ŝancon al efektivigo de tiu grandioza entrepreno, pro kiu ĉi tiu areo – ĉe respekto de la rajtoj de ĉiuj individuoj kaj konsciante sian respondecon pri la estontaj generacioj kaj pri la futuro de la Tero – fariĝas speciala areo de espero de la homaro,

AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy az Európai Közösségeket létrehozó szerződések és az Európai Unióról szóló szerződés keretében elért eredményeket továbbvigyék, egyben biztosítva a kö­zös­­ségi vívmányok folytonosságát,

KUN LA DECIDO, ke ili pluevoluigas la rezultojn atingitajn kadre de la traktatoj estigantaj la Eŭropajn Komunumojn kaj de la traktato pri la Eŭropa Unio, samtempe certigante la kontinuecon de la komunumaj atingaĵoj,

KIFEJEZVE KÖSZÖNETÜKET ezen alkotmánytervezet kidolgozásáért Euró­pa polgárai és államai nevében az Euró­pai Konvent tagjainak,

DANKANTE, nome de la civitanoj kaj ŝtatoj de Eŭropo, la membrojn de la Eŭropa Laborgrupo pro la ellaboro de tiu ĉi konstitucio-projekto,

MEGHATALMAZOTTJAIKKÉNT JELÖLTÉK KI:

ŐFELSÉGE A BEL­GÁK KIRÁLYA, Guy VERHOFSTADT miniszterelnököt, Karel DE GUCHT kül­ügyminisztert; A CSEH KÖZTÁR­SASÁG ELNÖKE, Stanislav GROSS miniszterelnököt, Cyril SVOBODA kül­ügyminisztert; ŐFELSÉGE DÁNIA KI­RÁLYNŐJE, Anders Fogh RASMUS­SEN miniszterelnököt, Per Stig MØL­LER külügyminisztert; A NÉMET­ORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁR­SASÁG ELNÖKE, Gerhard SCHRÖ­DER szövetségi kancellárt, Joseph FI­SCHER szövetségi külügyminisztert és szövetségi kancellárhelyettest; AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, Juhan PARTS miniszterelnököt, Kristiina OJULAND külügyminisztert; A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, Kostas KARAMANLIS miniszterelnököt, Petros G. MOLYVIATIS külügyminisztert; ŐFEL­SÉGE SPANYOLORSZÁG KI­RÁLYA, José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO-t, a kormány elnökét, Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ-t, a külügyekért és az együttműködésért felelős minisztert; A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, Jacques CHIRAC köztársasági elnököt, Jean-Pierre RAFFARIN minisz­terelnököt, Michel BARNIER külügy­minisztert; ÍRORSZÁG ELNÖKE, Bertie AHERN miniszterelnököt (Taoiseach-öt), Dermot AHERN külügy­minisztert; AZ OLASZ KÖZTÁR­SASÁG ELNÖKE, Silvio BERLU­SCONI miniszterelnököt, Franco FRATTINI külügyminisztert; A CIP­RUSI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, Tasszosz PAPADOPOULOSZ köztársa­sági elnököt, George IAKOVOU kül­ügyminisztert; A LETT KÖZTÁR­SASÁG ELNÖKE, Vaira VĪĶE FREI­BERGA köztársasági elnököt, Indulis EMSIS miniszterelnököt, Artis PABRIKS külügyminisztert; A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, Valdas ADAMKUS köztársasági elnököt, Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS miniszterelnököt, Antanas VALIONIS külügyminisztert; Ő KIRÁLYI FELSÉ­GE A LUXEMBURGI NAGYHERCEG, Jean-Claude JUNCKER miniszter­elnököt, Ministre d'État-t, Jean ASSELBORN miniszterelnök-helyettest, külügy- és bevándorlásügyi minisztert; A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖ­KE, GYURCSÁNY Ferenc miniszter­elnököt, KOVÁCS László külügyminisz­tert; MÁLTA ELNÖKE, Hon. Lawrence GONZI miniszterelnököt, Hon. Michael FRENDO külügyminisztert; ŐFELSÉGE HOLLANDIA KIRÁLYNŐJE, Dr. J. P. BALKENENDE miniszterelnököt, Dr. B. R. BOT külügyminisztert; AZ OSZT­RÁK KÖZTÁRSASÁG SZÖVETSÉGI ELNÖKE, Dr. Wolfgang SCHÜSSEL szövetségi kancellárt, Dr. Ursula PLASSNIK szövetségi külügyminisztert; A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG ELNÖ­KE, Marek BELKA miniszter­elnököt, Włodzimierz CIMOSZEWICZ külügy­mi­nisz­tert; A PORTUGÁL KÖZTÁR­SASÁG ELNÖKE, Pedro Miguel DE SANTANA LOPES miniszterelnököt, António Victor MARTINS MONTEIRO külügy- és a határokon túli portugál közösségekért felelős minisztert; A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, Anton ROP-ot a kormány elnökét, Ivo VAJGL külügyminisztert; A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, Mikuláš DZURINDA miniszterelnököt, Eduard KUKAN külügyminisztert; A FINN KÖZ­TÁRSASÁG ELNÖKE, Matti VANHANEN miniszterelnököt, Erkki TUOMIOJA külügyminisztert; A SVÉD KIRÁLYSÁG KORMÁNYA, Göran PERSSON miniszterelnököt, Laila FREIVALDS külügyminisztert; ŐFEL­SÉGE NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KI­RÁLYSÁGÁNAK KIRÁLYNŐJE, Rt. Hon Tony BLAIR miniszterelnököt, Rt. Hon Jack STRAW külügyi és nemzet­közösségi minisztert;

DELEGIS KIEL SIAJN PLENRAJTIGITOJN:

LIA MOŜTO LA REĜO DE LA BELGOJ, ĉefministron Guy VERHOFSTADT, ministron pri eksteraj aferoj Karel DE GUCHT; LA PREZIDANTO DE LA ĈEĤA RESPUBLIKO, ĉefministron Stanislav GROSS, ministron pri eksteraj aferoj Cyril SVOBODA; ŜIA MOŜTO LA REĜINO DE DANLANDO, ĉefministron Anders Fogh RASMUSSEN, ministron pri eksteraj aferoj Per Stig MØLLER; LA PREZIDANTO DE LA GERMANA FEDERACIA RESPUBLIKO, federacian kancelieron GERHARD SCHRÖDER, federacian ministron pri eksteraj aferoj kaj federacian vickancelieron Joseph FISCHER; LA PREZIDANTO DE LA ESTONA RESPUBLIKO, ĉefministron Juhan PARTS, ministron pri eksteraj aferoj Kristiina OJULAND; LA PREZIDANTO DE LA GREKA RESPUBLIKO, ĉefministron Kostas KARAMANLIS, ministron pri eksteraj aferoj Petros G. MOLYVIATIS; LIA MOŜTO LA REĜO DE HISPANUJO, la prezidanton de la registaro José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO, la ministron respondecan pri eksteraj aferoj kaj kunlaboro Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ; LA PREZIDANTO DE LA FRANCA RESPUBLIKO, la prezidanton de la respubliko Jacques CHIRAC, ĉefministron Jean-Pierre RAFFARIN, ministron pri eksteraj aferoj Michel BARNIER; LA PREZIDANTINO DE IRLANDO, ĉefministron (Taoiseach-on) Bertie AHERN, ministron pri eksteraj aferoj Dermot AHERN; LA PREZIDANTO DE LA ITALA RESPUBLIKO, ĉefministron Silvio BERLUSCONI, ministron pri eksteraj aferoj Franco FRATTINI; LA PREZIDANTO DE LA KIPRA RESPUBLIKO, la prezidanton de la respubliko Tassos PAPADOPOULOS, ministron pri eksteraj aferoj George IAKOVOU; LA PREZIDANTINO DE LA LATVA RESPUBLIKO, prezidantinon de la respubliko Vaira VĪĶE FREIBERGA, ĉefministron Indulis EMSIS, ministron pri eksteraj aferoj Artis PABRIKS; LA PREZIDANTO DE LA LITOVA RESPUBLIKO, prezidanton de la respubliko Valdas ADAMKUS, ĉefministron Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS, ministron pri eksteraj aferoj Antanas VALIONIS; LIA REĜA MOŜTO LA GRANDDUKO DE LUKSEMBURGO, ĉefministron, Ministre d’État-on Jean-Claude JUNCKER, vic-ĉefministron, ministron pri eksteraj- kaj enmigradaj aferoj Jean ASSELBORN; LA PREZIDANTO DE LA HUNGARA RESPUBLIKO, ĉefministron Ferenc GYURCSÁNY, ministron pri eksteraj aferoj László KOVÁCS; LA PREZIDANTO DE MALTO, ĉefministron Hon. Lawrence GONZI, ministron pri eksteraj aferoj Hon. Michael FRENDO; ŜIA MOŜTO LA REĜINO DE NEDERLANDO, ĉefministron D-ron J. P. BALKENENDE, ministron pri eksteraj aferoj D-ron B. R. BOT; LA FEDERACIA PREZIDANTO DE LA AŬSTRA RESPUBLIKO, federacian kancelieron D-ron Wolfgang SCHÜSSEL, federacian ministron pri eksteraj aferoj D-rinon Ursula PLASSNIK; LA PREZIDANTO DE LA POLA RESPUBLIKO, ĉefministron Marek BELKA, ministron pri eksteraj aferoj Włodzimierz CIMOSZEWICZ; LA PREZIDANTO DE LA PORTUGALA RESPUBLIKO, ĉefministron Pedro Miguel DE SANTANA LOPES, ministron pri eksteraj aferoj kaj ministron respondecan pri la eksterlimaj portugalaj komunumoj António Victor MARTINS MONTEIRO; LA PREZIDANTO DE LA SLOVENA RESPUBLIKO, la prezidanton de la registaro Anton ROP, ministron pri eksteraj aferoj Ivo VAJGL; LA PREZIDANTO DE LA SLOVAKA RESPUBLIKO, ĉefministron Mikuláš DZURINDA, ministron pri eksteraj aferoj Eduard KUKAN; LA PREZIDANTINO DE LA FINNLANDA RESPUBLIKO, ĉef­-ministron Matti VANHANEN, ministron pri eksteraj aferoj Erkki TUOMIOJA; LA REGISTARO DE LA SVEDA REĜOLANDO, ĉefministron Göran PERSSON, ministron pri eksteraj aferoj Laila FREIVALDS; ŜIA MOŜTO LA REĜINO DE GRANDA BRITUJO KAJ NORD-IRLANDO, ĉefministron Rt. Hon Tony BLAIR, ministron pri eksteraj aferoj kaj pri aferoj de la Brita Naciaro Rt. Hon Jack STRAW;

AKIK, kicserélve jó és kellő alakban talált meghatalmazásaikat, a következők­ben állapodtak meg:

KIUJ, interŝanĝinte siajn plenrajtigilojn agnoskitajn en bona kaj konvena ordo, konsentis pri la sekvantaj dispozicioj:
  1   2   3   4   5   6   7   8


Elŝuti 0.6 Mb.

  • Eldonejo Saluton kun subvencio de la Budapeŝta Medicina Esperanto-Fakgrupo, Budapest, 2005
  • Javasoljuk, hogy: Ni proponas, ke
  • La Eŭropa Unio alprenu Esperanton (en speciala, internacia statuso), kiel unu el siaj oficialaj lingvoj.
  • La Eŭropa Unio sugestu al siaj membroŝtatoj enkondukon de la instruado de Esperanto, kiel unua fremda lingvo en la bazgradaj lernejoj, por evoluigi la kapablon al lingvolernado.

  • Elŝuti 0.6 Mb.