Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Strategia laborplano de uea 2001-2010 al lingva demokratio

Elŝuti 107.07 Kb.

Strategia laborplano de uea 2001-2010 al lingva demokratio
Dato17.03.2017
Grandeco107.07 Kb.

Elŝuti 107.07 Kb.

STRATEGIA LABORPLANO DE UEA 2001-2010
AL LINGVA DEMOKRATIO
CEL-DEKLARO DE UEA
UEA celas grupigi la uzantojn de Esperanto, kiuj kunlaboras por ties

progresigo en la vasta kadro de agado por pli justa mondo.


UEA aparte celas kontribui al pli vasta konscio pri la valoro de la

neu'trala lingvo Esperanto, kaj al pli amasa lernado kaj uzado de

Esperanto en interkulturaj kaj interlingvaj rilatoj.
UEA celas evoluigi idean kaj organizan kadron, en kiu g'iaj anoj povas

senpere kaj efike kontaktig'i kaj kunlabori, sen limigoj rilate al etna,

nacia, seksa au' ekonomia identeco, politikaj au' religiaj kredoj, kaj

simile, kaj pro tio g'i provizas tiujn servojn, kiuj helpas al g'iaj

anoj orientig'i kaj engag'ig'i en la kulturon kaj en la internacian

komunikado-fluon, kiuj okazadas pere de Esperanto.


UEA bazas c'iun sian agadon sur respekto al la homaj rajtoj, al

neperforta paca kunvivado kaj al la vivo-diverseco g'enerale.


STRATEGIA LABORPLANO DE UEA 2001/2010
Enkonduko
"Al lingva demokratio" estas plano por nova kampanjo kaj strategia plano

por Universala Esperanto-Asocio dum la jaroj 2001-2010. Reasertante la

validecon de la principoj de la Praga Manifesto, la plano estas sekvanto

de la "Kampanjo 2000 por nova lingva ordo", kiu pluvalidas g'is la

definitiva akcepto de la nova plano dum la komitatkunsido en Zagrebo

2001.
G'i analizas la agadon por Esperanto lau' tri agad-kampoj:


* informado (konsciigo pri Esperanto kaj pri la aspektoj de

internacia komunikado),


* instruado (interkultura instruado de la fenomeno Esperanto),
* utiligado (stabilbaza kaj dinamike evoluanta agado per

Esperanto).


La organoj de UEA analizos la g'isnunan kaj organizos pluan agadon en

tiu kadro, invitante kunlaborantajn Esperanto-organizaj'ojn fari la

samon kaj vastigi la laboron en tiuj tavoloj, kiuj estas plej malfortaj

au' pri kiuj ili plej kompetentas.


La plano ankau' identigas strategiajn prioritatojn aplikeblajn al c'iu

agad-kampo. Tiuj koncepteblas kiel tri agad-direktoj:


* profesiig'o,
* plijunig'o,
* tutmondig'o.
La plano "Al lingva demokratio" povas servi al c'iu kunlaboranta

Esperanto-organizaj'o kiel komuna bazo por agado. C'iu organizaj'o povas

analizi sian agadon lau' tiu c'i kadro. La baza planpropono estas

g'enerala kaj nur indikas kelkajn c'efajn gvidliniojn. Post la

definitiva akcepto de la plano c'iu organizaj'o povas adapti g'in al

siaj kondic'oj, tenante lau'eble la g'eneralan ideon de la plano per

atento al la tri agad-kampoj kaj agad-direktoj indikitaj.
Apartaj detalaj laborprogramoj estu faritaj pri la praktikaj pas'oj por

la plenumo de la plano. La ellaboron kaj plikonkretigon gvidos la

Estraro kaj aparta tiucele starigita komisiono surbaze de vasta publika

diskuto g'is la komitatkunsido en 2001. La Komitato estu informita pri

la progreso de la laboro minimume c'iun trian monaton.
La Komitato post la akcepto en 2001 c'iun duan jaron dedic'u specialan

atenton al la pritakso de la atingoj de la plano. La Komitato povas kiam

ajn por respondi al novaj evoluoj revizii g'in au' nuligi g'in por

alpreni novan planon.


Plano
1-a agad-kampo: INFORMADO
Tio signifas atingi, ke la homoj, kiujn oni volas informi, havu kiel

eble plej g'ustajn ideojn pri Esperanto. La agadkampo ankau' celas

atenton al vasta kompreno pri la aspektoj de internacia komunikado en

kaj ekster la Esperanto-movado. Konsciigo kaj klerigo de la

Esperanto-movadanoj estas esenca por sukcesa kaj vastskala konsciigo kaj

klerigo ekster la movado.


Sur la ekstera kampo, necesas celi ne nur al pasiva informado (nur al

petantoj), sed plie al aktiva informado, c'u al la publiko g'enerala c'u

al pli faka publiko.
Tiucele, UEA plu evoluigos sian informreton pristudante ankau' la

informkanalojn uzatajn por similaj kulturaj-sociaj-internaciaj agadoj

kaj rekomendante al c'iuj organizaj'oj fari la samon en la koncernaj

landoj au' medioj. Oni nepre ne neglektu la diversajn uzojn de

elektonikaj retoj por informado. Oni ankau' utiligu maksimume la eblojn

de tradukado por disponigi kvalitajn informojn en kiel eble plej multaj

lingvoj.
Sur la interna kampo, necesas plifortigi la tradicion de dau'ra

klerig'ado pri Esperanto, c'u pri la lingvo mem, c'u pri g'ia nuna

lingvokomunumo kaj ties strukturo, c'u pri g'ia historio, literaturo,

socipolitika signifo au' terminologia evoluo. Inter la eblaj rimedoj

trovig'as librokluboj, studgrupoj, seminarioj, ekzamenoj kaj konkursoj.
Direkte al tutmondig'o la agadkampo entenas atenton al tutmonda

konsciigo kaj klerigo en regionoj kaj landoj kie la Esperanto-movado ne

enradikig'is au' estas malforta.
Direkte al plijunig'o la agadkampo entenas atenton al konsciigo kaj

klerigo de junaj personoj en kaj ekster la Esperanto-movado.


Direkte al profesiig'o la agadkampo entenas atenton al plikvalitigo de

la studado pri internacia komunikado kaj pri la rolo de Esperanto.


2-a agad-kampo: INSTRUADO
Tio signifas atingi, ke lerniloj kaj lern-okazoj -- inkluzive de

Esperanto-renkontig'oj -- estu facile troveblaj kaj allogaj por la

celataj homoj.
Necesas koncepti la esperantistig'on kiel dau'ran procezon, kiu ne

finig'as per la trapaso de baza kurso. Instruistoj trejnig'u pri

komunikiga kaj aktiviga pedagogioj, c'u ekster- c'u en-movade; tiucele

la movado evoluigu kapablojn liveri tian trejnadon je profesia nivelo,

traktante precipe la specifaj'ojn de Esperanto-instruado, kunlige al la

perado de interlingvistikaj kaj esperantologiaj scioj, de scioj pri g'ia

lingvokomunumo kaj g'iaj kulturo, tradicioj kaj historio. C'iuj

kursgvidantoj dedic'u parton de la kurso al la pretigado de la lernantoj

por posta memstara agado; lau'eble oni ankau' proponu konkretan

dau'rigan kurson. En la planado de renkontig'oj kaj kongresoj, la

orientigo kaj kontentigo de novuloj estu nepra prioritato. Izolitojn oni

kunligu telefone kaj retpos'te.


Direkte al tutmondig'o la agadkampo entenas atenton al sukcesa

kultur-sentema instruado pri la fenomeno Esperanto tutmonde.


Direkte al plijunig'o la agadkampo entenas atenton al instruado pri la

fenomeno Esperanto al junuloj kaj de junuloj.


Direkte al profesiig'o la agadkampo entenas atenton al la trejnado de

Esperanto-instruistoj kaj al instruado pri Esperanto al personoj, kiuj

povas utiligi siajn konojn de la fenomeno Esperanto en sia profesia

vivo.
3-a agad-kampo: UTILIGADO


Tio signifas atingi, ke la celataj homoj trovu ion valoran kaj interesan

per sia uzado de la lingvo.


Necesas transiri de la nuna situacio al vastaskala utiligo de Esperanto

por praktikaj celoj de la homa vivo, kiuj povas esti la plej variaj, de

scienca informig'o al komerco. Fakaj asocioj ig'u pli videblaj en landaj

kaj internaciaj kongresoj kaj renkontig'oj, kaj en Interreto. Estu

emfazo pri interkulturaj utiligoj kaj pri utiligoj proponeblaj kiel eble

plej frue al memlernantoj.


1-a agad-direkto: PROFESIIG'O
Tio signifas la varbadon kaj aktivigon de i.a. intelektuloj,

universitatanoj, sciencistoj, organizistoj, j'urnalistoj, instruistoj

kaj aliaj. Celindas krome homoj kun fakaj kapabloj en kampoj ekster la

propra profesio.


C'i tiuj homoj povas alporti valorajn kapablojn, sed tipe la tempo kiujn

ili povas disponigi al movada agado estas limigata. Gravas tau'ga apogo

de la asocio (precipe de g'iaj propraj profesiuloj) al c'i tiuj fakuloj,

por ke ili engagig'u en konsentitaj projektoj kaj tie povu labori kun

maksimuma produkt-ebleco.
Reekzamenindas la celtrafeco kaj disdivido de la enmovadaj profesiaj

fortoj, por ke ili ekvilibre dispartig'u al administrado, livero de

servoj kaj apogo de la disvastigaj agadoj, kiel difinitaj en c'i tiu

plano.
Atentinda kaj subteninda estas plua evoluo de profesiaj esperantistaj

organizaj'oj kaj ties kunlaborigo konforme al la celoj de c'i tiu plano.
La nocio "profesiig'o" havas implicojn por la tri agad-kampoj:
En la kampo "informado", tio signifas unuavice la ellaboron de dece

tau'ga informmaterialo. G'i ankau' signifas la ellaboron de

stud-programoj pri Esperanto je supera nivelo, la nacian kaj internacian

kunordigadon de interlingvistikaj kaj esperantologiaj agadoj, kaj la

eldonadon de kompetentaj verkoj en tiuj kampoj.
En la kampo "instruado", tio signifas unuavice la plibonigadon de nia

instruista tradicio, kun disponigo de rimedoj por programo de instruista

trejnado, perfektigo kaj ekzamenado, kaj eldonado de lernil-produktoj,

modernaj kaj enhave kaj prezent-rimede. Tio inkluzivu la akceptitan

principon, ke minimume unu enmovada aganto okupig'u pri instruado en

profesiaj kondic'oj.


En la kampo "utiligado", tio signifas la kunligadon de samfakuloj por

stimuli ilian agemon per Esperanto. Esperanto estos rigardata kiel vera

lingvo, kiam g'i estos utila ankau' por atingi c'iuspecajn celojn de la

homa vivo.


2-a agad-direkto: PLIJUNIG'O
Tio signifas la motivigon kaj aktivigon de gejunuloj.
TEJO kaj g'iaj landaj kaj fakaj sekcioj ludas gravegan rolon en la

nuntempa Esperanto-kulturo, sed tro ofte ekzistas divido inter ili kaj

la ceteraj movadaj strukturoj. Necesas pli da dialogado kaj reciproka

subteno inter la generacioj je c'iuj niveloj. Kunlabore kun la estraro

de TEJO, tiu de UEA ellaboros apartan laborplanon por tiu celo

certigante g'ian efektivigon per komuna komisiito au' komisiono.


Fakaj kaj aliaj asocioj organizu siajn kongresojn, servojn kaj agadojn

tiel, ke ili estu allogaj ankau' al junuloj, precipe praktikantaj

fakuloj. Estu lokoj por junuloj en iliaj gvidorganoj.
3-a agad-direkto: TUTMONDIG'O
Tio signifas la varbadon kaj aktivigon de anoj en landoj kie Esperanto

ankorau' ne trovis radikojn.


Eu'ropo ne plu rolas kiel la unusola pezocentro de la Esperanto- movado;

ni bonvenigu kaj dau'rigu tiun evoluon. La regionaj komisionoj de UEA

meritas plian apogon kaj diskonigon, interalie per pli elstara loko en

g'iaj c'efaj eldonaj'oj kaj arang'oj. La regionaj kongresoj transprenu

rolon en la trejnado de instruistoj kaj klerigado pri Esperanto. C'iuj

organizaj'oj donu pli grandan prioritaton en sia agado al translima

kunlaboro kaj edukado al tutmonda konscio, interalie per utiligo de la

rilatoj inter UEA kaj ILEI, kaj la diversaj branc'oj de Unuig'intaj

Nacioj.
TASKOJ POR LA PLANO 2001/2010
La Estraro de UEA g'is la fino de 2001 starigu kampanjan strukturon por

la realigo de c'i tiu plano.


ELEMENTOJ POR LA PLANO DE UEA 2001/2004
La Estraro de UEA kiel eble plej frue g'is oktobro 2001 definitivigu la

tekston de la Trijara Plano (t.e. 2001/2004) surbaze de reagoj ricevitaj

en la UK en Zagrebo kaj en la antau'a publika diskuto. La Estraro aldonu

al la plano analizon pri la necesaj homaj kaj financaj rimedoj bezonataj

kaj akordigu la asocian bug'eton konforme.
LA PLANO DE UEA -- 2001/2004
STRUKTURAJ ELEMENTOJ
Ni premisas ke organizaj strukturoj utilas nur se ili plenumas

difinitajn celojn. Ili ne estas valoro en si mem. Sekve la necesaj

organizaj plifortigoj estu c'iam konsiderataj en la kadro de la atingo

de la celoj de c'i tiu plano. Gravas la sekvaj principoj:


* Demokratiigo de la vivo de UEA kun pli da respekto por c'iuj

agantoj je c'iu nivelo.


* Partoprenigo de komitatanoj de UEA kaj de aliaj funkciuloj en

la decidoj kaj en la plenumo.


* Esenca refortigo de la rolo de la Komitato de UEA kaj de la ceteraj

gvidorganoj.


FINANCAJ ELEMENTOJ
Progreso sur la tri agad-kampoj okazos plej certe per akcepto kaj

starigo de s'losilaj projektoj. La Estraro proponos kaj la Komitato

aprobos kriteriojn kaj procedon por elekto de finance subtenotaj

projektoj. La aprobitan procedon efektivigos konkretaj agantoj (asocioj

au' unuopuloj), per la uzeblaj bug'etaj rimedoj kaj lau' difinitaj

kriterioj por adekvate pritaksi la plenumon.


La Centra Oficejo starigos oficon por sekvi kaj utiligi financeblojn el

la fontoj de internaciaj kaj neregistaraj organizoj kaj fondaj'oj, kiuj

subvencias projektojn kun celoj kongruaj au' parencaj al la celoj de UEA

kaj kunlaborantaj Esperanto-organizaj'oj, kiuj ricevu helpon por realigi

siajn projekto-prezentojn.
La asocio anticipe taksu por c'iu jaro la sumon da disponigeblaj rimedoj

(el spezokonto, donacoj kaj rentoj el kapitalo).


La asocio dedic'u kaj anticipe bug'etu minimumon de kvin procentoj el

tiu sumo c'iujare al novaj agadoj en c'iu el la tri c'efaj agad-kampoj

proklamitaj en c'i tiu plano. La dezirata investo-nivelo (kondic'e je

tau'gaj projektoj kaj plenumantoj) por c'iu el la tri c'efkampoj estas

dek procentoj.
La asocio fortigu la kontroladon de ekster-asociaj projektoj ricevintaj

subvencion el asociaj rimedoj, postulante repagon au' kompenson en kazoj

de neplenumo.
Surbaze de la pritakso de agado farita de komisiitoj, la Estraro

lau'bezone reviziu la plenumantojn kaj rimedojn por la dau'riga agado.


Nepre planindas la sekvaj agadoj en la periodo 2001-2004:
* Dau'rigo de la Strategia Forumo de la Esperanto-Komunumo kun la

celo kunlaborigi c'iujn organizaj'ojn reprezentantajn la

Esperanto-komunumon.
* Okazigo de la kampanjo "Por pli vasta komunumo" por varbi kaj

grandigi la membrarojn de UEA, Fakaj Asocioj, kaj Landaj Asocioj.


* Okazigo de specifaj agadoj en cxiu mondoparto por firmigi la

movadon tie. Depende de la stato de la movado povos temi pri inform-kampanjoj,

kunvenoj, stabiligo de administraj unuoj por la Esperanto-movado en tiu mondo-parto.
* UEA produktu g'isdatajn profesi-nivelajn informmaterialojn pri Esperanto

kaj g'ia movado - kiujn oni povus utiligi por produkti proprajn nacilingvajn informilojn kaj transdoni al jxurnalistoj, lingvistoj, simplaj interesigxantoj... - kaj prizorgu ilian disvastigon por internaciaj kaj landnivelaj uzoj.


* La Estraro de UEA donu apartan atenton al la materialo ekzistanta

por informi lingvistojn kaj j'urnalistojn.


* UEA starigu au'/kaj aktivigu informan fakon por la ekstera

publiko.
* UEA transiru de pasiva informado (nur al petantoj) al aktiva

informado en akceptemaj internaciaj medioj. UEA subtenu, iniciatu kaj okazigu arangxojn, kiuj montras la praktikan uzeblecon kaj utilecon de Esperanto (ekz. la projekton "Indigxenaj Dialogoj") kaj disvastigu informojn pri ili laux cxiuj eblaj kanaloj.
* La Estraro de UEA instigu landajn Esperanto-organizaj'ojn krei

sciencajn societojn, institutojn au' alispecajn instituciojn por povi

pli profesie kaj kompetente starigi kontaktojn kaj kunlaboron kun sciencaj partneroj.
* La Estraro de UEA instigu landajn Esperanto-organizaj'ojn starigi

kontaktojn kun siaj registaroj kaj tute aparte kun la landaj instancoj,

kiuj tenas ligoj kun internaciaj organizaj'oj.
* UEA dau'rigu la Koalicion de NROj por Internacia Helplingvo kun

la celo mobilizi neregistarajn organizaj'ojn c'e UN por disvastigi la

ideon kaj eblecon de internacia helplingvo.
* UEA instigu al okazigo de informaj agadoj al eu'ropaj

instancoj.


* UEA zorgu pri rilatoj kun la Supera Komisiito de UN pri Homaj

Rajtoj kun la celo atentigi pri la lingva dimensio de homaj rajtoj kaj

pri Esperanto kiel tau'ga solvo.
* UEA havu klaran kaj deklaritan (internan) lingvopolitikon pri

sia oficiala lingvo Esperanto.


INSTRUADO
* La asocio dau'rigu la kunlaboron kun ILEI por la plenumo de sia

instruada agado.


* Komputil-retaj kursoj kaj servoj ricevu emfazon; estu premioj

kaj financado por aparte bonaj hejmpag'oj kaj retaj projektoj akcelantaj

la lernadon kaj paroligon de la lingvo.
* Aparte oni klopodu pluevoluigi la ekzistantajn centrojn por

instruado pri Esperanto kaj igi ilin kunlabori inter si ankau' por

oferti siajn servojn al neesperantistoj dezirantaj lerni Esperanton.

* La Estraro de UEA, kunlabore kun ILEI, reviziu la ekzistantajn

instruilojn kun la celo plibonigi la instruadon pri Esperanto surbaze de

modernaj metodikaj malkovroj, uzante ankau' novajn eblecojn de

komputiloj, elektronikaj retoj k.s., kaj zorgante pri la integrigo de la

finstudintoj en la komunumon.


* La Estraro de UEA signife intensigu sian apogon al la projekto

INTERKULTURO de UEA kaj ILEI per konkrete difinataj rimedoj.


* UEA kaj ILEI starigu programon de instruista trejnado, kiel esencan

elementon de la nove starigata komuna ekzamena branc'o "Instrukapablo",

klopodante enkadrigi elementojn de tiu trejnado en la strukturojn de

oficialaj edukaj instancoj.


* UEA dau'rigu la kampanjon "Savu esperantaj'ojn" kun la celo

prizorgi kaj savi historie valorajn esperantaj'ojn en bibliotekoj kaj

muzeoj.
UTILIGADO
* La Estraro de UEA instigu la bone funkciantajn fakajn

Esperanto-organizaj'ojn starigi kontaktojn kun internaciaj organizaj'oj,

kiuj okupig'as pri sama au' apuda temo.
* UEA arang'u agadojn en regionoj, en kiuj ekzistas etna/nacia

strec'o por pruvi la pac-potencialon de Esperanto kaj aparte apogu tiajn

projektojn kiel Indig'enaj Dialogoj.
* La rolo instrua/kuntena/aktiviga de la revuo de UEA estu

atentata.


* Ni trovu solvojn por maksimumigi la eblecojn de esperantistoj

en la entreprena kampo: por Esperanto per Esperanto.


* UEA havu klaran kaj deklaritan kulturpolitikon.
* UEA havu klaran kaj deklaritan politikon pri la faka apliko de

Esperanto.


* La Universala Kongreso estas fenomeno pristudinda, kiel la plej

granda kaj la plej "efika" maniero por ensociigi esperantistojn. Kielmalfermi g'in al pli vasta publiko, c'u fari tion, kaj kiel aktualigi

g'ian strukturon, estu temoj esplorataj de la Estraro de UEA.


Elŝuti 107.07 Kb.


Elŝuti 107.07 Kb.