Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Soleno de la tre sankta triunuo

Elŝuti 45.66 Kb.

Soleno de la tre sankta triunuo
Dato24.11.2017
Grandeco45.66 Kb.

Elŝuti 45.66 Kb.

SOLENO DE LA TRE SANKTA TRIUNUO

Jaro A - Ambrozia Rito 17ª de Majo 2008ª
1. ENIRAJ RITOJ

ENIRA ANTIFONO (Mt 3, 16-17) (starante)

A. Estu benata la sankta kaj nedividebla Triunuo, Kiu kreas la universon kaj ĝin regas kaj Kiu travivas glore la jarcentojn senfinajn.

C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.
A. Amen.

C. Gefratoj, elektitaj laŭ la antaùkono de Dio Patro pere de la sanktigo de la Spirito por obei Jesuon Kriston kaj por esti superverŝataj de Lia sango, graco kaj paco kun abundo estu al vi ĉiuj.
A. Kaj kun via spirito.

KONFESO DE PEKOJ

C. Gefratoj, ni celebru la amon de la Patro, Kiu nin superverŝis per la sango de Sia filo kaj nin sanktigis pere de la Spirito por en ni renovigi Sian bildon. La pripento de niaj kulpoj nin igu indaj celebri ĉi sanktajn misterojn.

(mallonga silento)

C. Ho Jesuo, Vi, Kiu al ni konigas la Patron, Dion pardoneman kaj kompateman, Kyrie, eleison.
A. Kyrie, eleison.

C. Ho Jesuo, Vi, Kiu estas ununaskita Filo de la Patro kaj donas eternan vivon al tiu, kiu en Vi kredas, Kyrie, eleison.
A. Kyrie, eleison.

C. Ho Jesuo, Vi, Kiu sendas la Sanktan Spiriton por ke ni vivu en komuneco de amo, Kyrie, eleison.
A. Kyrie, eleison.

C. Kompatu nin la Ĉiopova Dio, kaj pardoninte niajn pekojn, Li gvidu nin al la eterna vivo.
A. Amen.

GLORO AL DIO

C. GLORO AL DIO EN LA ALTOJ

C.A. Kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo. Ni laŭdas Vin, ni benas Vin, ni ado­ras Vin, ni gloras Vin, ni dankas al Vi pro Via granda gloro, Sinjoro Dio, ĉiela Reĝo, Dio Pa­tro Ĉiopova. Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo. Sinjoro Dio, Ŝafido de Dio, Filo de l' Pa­tro; Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kom­patu nin, Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akce­ptu nian petegon, Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin. Ĉar Vi sola estas sankta, Vi sola Sinjoro, Vi sola Plejaltulo, Jesuo Kri­sto, kun la Sankta Spirito: en la gloro de Dio Patro. Amen.

JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO

C. Ni preĝu (silenta momento)

Dio Patro, Kiu sendante al la mondo la Vorton de vero kaj la Sanktigan Spiriton, al ni malkaŝis Vian mirindan misteron, ebligu ke ni konfesu la veran kredon, kaj ke ni agnosku la gloron de la eterna Tri-unuo, adorante la unuecon en la dia majesto. Per Jesuo KrIsto, Via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, Kiu vivas kaj regas kun vi en unueco kun la Sankta Spirito, en jarcentoj da jarcentoj.A. Amen.

2. LITURGIO DE LA PAROLO

UNUA LEGAĴO (sidante)

L. Benu min, ho Patro.
C. La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"Sinjoro, Sinjoro, Dio indulga kaj kompatema al ni "

L. El la libro de la Eliro (34, 4-6, 8-9)

En tiuj tagoj Moseo leviĝis frumatene kaj suriris la mon­ton Sinaj, portante per siaj manoj la du ŝtonajn tabulojn, laŭ la ordono de la Sinjoro. Tiam Dio aperis en nubo, kaj iris antaŭ lin. Moseo kriis al Dio: "Sinjoro, Sinjoro Dio, indulga kaj kompatema al ni, pacience tolerema kaj kor­favora!" Tiam li kliniĝis ĝis la tero adorante, kaj al­donis: "Se mi akiris vian favoron, mia Sinjoro, bon­vo­lu, Sinjo­ro, resti inter ni. Ĉi tiu popolo estas ja obstina, sed Vi pardonu niajn kulpojn kaj niajn pekojn, kaj faru nin via posedaĵo."- Jen la parolo de Dio:
A. Al Dio estu danko!

RESPONSORIA PSALMO (Dn 3, 52-56)

L. Laŭdinda Vi estas, eterna Dio.
A. Laŭdinda Vi estas, eterna Dio.

L. Benata estu, Sinjoro, Dio de niaj patroj;
A. Laŭdinda Vi estas, eterna Dio.

L. Benata estu via glora kaj sankta nomo.
A. Laŭdinda Vi estas, eterna Dio.

L. Benata estu en via sankta kaj glora tempIo.
A. Laŭdinda Vi estas, eterna Dio.

L. Benata estu en la trono de via regno.
A. Laŭdinda Vi estas, eterna Dio.

L. Benata estu Vi, kiu penetras per via rigardo la abismojn kaj sidas super la keruboj.
A. Laŭdinda Vi estas, eterna Dio.

L. Benata estu en la altoj de la cielo.
A. Laŭdinda Vi estas, eterna Dio.

DUA LEGAĴO

L. Benu min, ho Patro.
C. La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"La graco de la Sinjoro Jesuo Kristo, la amo de Dio kaj la kuneco de la Sankta Spirito estu kun vi."

L. El la dua letero de la apostolo Paŭlo al la Korintanoj (13, 11-13)

Gefratoj, vivu ĝoje, celu perfektiĝon, reciproke kuraĝigu vin; estu unuanimaj, vivu pace; kaj Dio, kiu donas amon kaj pacon, estos kun vi. Salutu unu la alian per la sank­ta kiso. Ĉiuj samkredanoj vin salutas. La graco de la Sinjoro Jesuo Kristo, la amo de Dio kaj la kuneco de la Sankta Spirito estu kun vi ĉiuj.- Jen la parolo de Dio.

A. Al Dio estu danko!

AKLAMA KANTO (Ap. 1, 8) (starante)

A. Haleluja, haleluja.
Gloro al la Patro, al la Filo, al la Sankta Spirito:
al Dio, kiu ĉiam estas, en la pasinteco kaj en la estonteco
Haleluja.

EVANGELIO

C. La Sinjoro estu kun vi.
A. Kaj kun via spirito.

C. El la evangelio laŭ Johano (3, 16-18)
A. Gloro estu al vi, Sinjoro.

"Dio sendis sian Filon, por ke la mondo per Li saviĝu"

C. En tiu tempo Jesuo diris al Nikodemo: "Dio tiel amis la mondon, ke Li fordonis sian unikan Filon, por ke ĉiu, kiu kredas je Li, ne pereu, sed havu eternan vivon. Dio sendis sian Filon en la mondon, ne por kondamni la mondon, sed por ke la mondo per Li saviĝu. Kiu kredas je Li, ne estos juĝata; sed la nekredanto jam estas juĝ­ita, ĉar li ne kredas en la nomo de la ununaskita Filo de Dio."

- Jen la parolo de la Sinjoro.

A. Al Kristo estu laŭdo!

POST LA EVANGELIO

A. Estu gloro al la Patro, Kiu regas en la ĉieloj kaj al la Filo, kiu kun li suverenas. Ĉiuj beataj kreitaĵoj laŭ­de kantu al la Sankta Spirito!

(sidante, oni aŭskultas la homilion)

C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.

A. Ĉiam li estu laŭdata.

UNIVERSALA PREĜO

C. Gefratoj, ni turnu nian unuaniman preĝon al Dio Patro, Kiu revelaciis al la mondo Sian grandan amon sendante al ni Sian ununaskitan Filon kaj la Sanktan Spiriton.

L. Ni preĝu kune kaj diru: "Sinjoro, nia Dio, elaŭdu nin".
A. Sinjoro, nia Dio, elaŭdu nin.

L. Por la Sankta Eklezio de Dio: cele, ke vivante en la amo al ĉiuj, ĝi estu pli kaj pli perfekta bildo de la komunumo de amo starigita de la Patro, de la Filo kaj de la Sankta Spirito: ni preĝu.
A. Sinjoro, nia Dio, elaŭdu nin.

L. Por ĉiuj surteraj popoloj: cele, ke, lumigitaj de la saĝo evangelia, ili agnosku en Jesuo Kristo la senditon de la Patro kaj kununuigitaj ili estu en la ununura Eklezio: ni preĝu.
A. Sinjoro, nia Dio, elaŭdu nin.

L. Por ĉiuj, kiuj estas en sufero kaj en tento: cele, ke ili spertu la amon de la Patro kaj la konsolan ĉeeston de la Spirito de Kristo: Ni preĝu.
A. Sinjoro, nia Dio, elaŭdu nin.

L. Por ni, kiuj ĉeestas: cele, ke la graco de la bapto, al ni donita en la nomo de la Patro kaj de la Filo kaj de la Sankta Spirito, plikresku kaj fruktiĝu pere de pli kaj pli konvinkita kaj agema kredo: ni preĝu.
A. Sinjoro, nia Dio, elaŭdu nin.

(aliaj intencoj)

KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Sinjoro Dio, Patro Ĉiopova, alrigardu Viajn servistojn, kiuj adoras Vian majeston: benu ilin kaj ilin ŝirmu per Via ununura Filo laŭ la povo de la Sankta Spirito kaj faru ke, Vin laŭdante, ili trovu pli kaj pli grandan ĝojon. Per Kristo, nia Sinjoro.
A. Amen.

3. EŬKARISTIA LITURGIO

RITO DE LA PACO.

C. Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ pre­zen­ti sur la altaro niajn donacojn, ni inter­ŝanĝu paco­signon.

DONACOFERO (sidante)

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi pa­non por ke ĝi fariĝu korpo de Kristo, Via Filo.
A. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon por ke ĝi fariĝu sango de Kristo, Via Filo.
A. Amen.

KREDO-KONFESO (starante)

C. Gefratoj, por celebri riĉrezulte la Eŭkaristion, sakramenton de unueco de la Eklezio, ni kune konfesu la katolikan kredon:

C. MI KREDAS JE UNU DIO:

C.A. la Patro Ĉiopova, Kreinto de la ĉielo kaj de la tero, de ĉiuj aĵoj videblaj kaj ne­vi­deblaj. Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo, ununaskita Filo de Dio, kaj el la Patro ge­nerita antaŭ ĉiuj jarcentoj. Dio el Dio, Lu­mo el Lumo, Dio vera el Dio vera, gene­ri­ta, ne kreita, samsubstanca kun la Patro: per kiu ĉio estas farita. Kiu por ni homoj kaj por nia savo descendis de la ĉieloj. Kaj per la Sank­ta Spirito Li enkarniĝis el Maria, la Virgulino, kaj fariĝis homo. Kru­cu­mita por ni sub Poncio Pila­to, Li mortis kaj estis entombigita. La trian tagon Li re­surektis laŭ la Skriboj, ascendis al la ĉie­lo kaj sidas dekstre de la Patro. Kaj Li re­venos kun gloro, juĝi la vivantojn kaj la mor­tintojn, kaj Lia regno estos senfina. Mi kredas je la Sankta Spi­rito, Sinjoro kaj Viviganto, kiu devenas de la Patro kaj de la Filo. Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata; Kiu parolis per la profetoj. Kaj je unu Eklezio: sankta, ka­to­lika kaj apostola. Mi konfesas unu bap­ton por la par­dono de la pekoj. Kaj mi aten­das la revivigon de la mortintoj, kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.

ORACIO PRI LA DONACOJ

C. Ni vokas Vian nomon, Patro, sur la donacojn, kiujn al Vi ni prezentas: per Via povo ilin konsekru kaj nin ĉiujn transformu al eternedaŭra al Vi plaĉa sinofero. Per Kristo nia Sinjoro.
A. Amen.

PREFACO

C. La Sinjoro estu kun vi.
A. Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!
A. Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.
A. Tio estas inda kaj justa.

C. Vere estas inde kaj juste, nia devo kaj fonto de savo, ke ni ĉiam, ĉi-tie kaj ĉie, danku Vin, Sankta Patro, Dio de senfina potenco. Vi, kun Via sola Filo kaj kun la Sankta Spirito, estas Dio ununura kaj ununura Sinjoro, ne en la unueco de unu persono sed en la triunueco de unu substanco. Ĉion, kio el Via gloro estas de Vi reve­laciita, tion ni kredas kaj - samkrede kaj samegalece - tion ni asertas pri Via Filo ununura kaj pri la Sankta Spirito. Dum ni Vin proklamas Dio vera kaj eterna, ni adoras la triunuecon de la Personoj, la unuecon de ilia naturo kaj la egalecon en la Dia majesto. La anĝeloj kaj la ĉefanĝeloj, la keruboj kaj la serafenoj senĉese Vin gloras kaj ni kun ilia voĉo kununuiĝas proklamante la himnon de la triobla laŭdo:

C.A. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj. Plenas de Via gloro la ĉielo kaj la tero. Hosana en la altoj! Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!

(Oni surgenuiĝu)

C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco. Ni petas do: sanktigu ĉi tiujn donacojn per la roso de Via Spirito, por ke ili fariĝu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo.

Kiam Li estis fordon­on­ta sin memvole al la Pasi­ono, Li prenis la panon kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas mia korpo, kiu por vi estos oferdonata.Simile post la vespermanĝo, prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante, Li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas la kaliko de mia sango, de la nova kaj eterna testamento, kiu por vi kaj por multaj estos verŝata por forigo de la pekoj. Faru tion je mia rememoro.C. Jen la mistero de la kredo!
A. Ĉiufoje, kiam ni mangas ĉi tiun panon kaj trinkas el ĉi tiu kaliko, ni anoncas Vian morton, Sinjoro, ĝis kiam Vi revenos en gloro.

C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni ofe­ras al Vi, Sinjoro, la panon de vivo kaj la kalikon de la savo, dankante, ke Vi konsi­de­ris nin indaj stari antaŭ Vi kaj servi al Vi. Kaj humile ni pet­egas ke, partoprenante en la kor­po kaj la sango de Kristo, ni unuiĝu per la Sankta Spirito.

Rememoru, Sinjoro, Vian Eklezion disvast­igi­tan tra la tuta mondo kaj perfektigu ĝin en la karitato kune kun nia Papo ............, nia Episko­po ..........., kaj la tuta klerikaro.

Memoru ankaŭ niajn gefratojn, kiuj endorm­iĝis en la espero pri la resurekto, kaj ĉiujn, kiuj mortis en Via kompato; kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizaĝo.

Kompatu nin ĉiujn, ni petas, ke kun la beata Di­patr­ino virga Maria, kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj, kiuj surtere plaĉis al Vi, ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭ­di kaj glori Vin.

Per Via Filo Jesuo Kristo.

C. Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo, al Vi, Dio Patro Ĉiopova, en unueco kun la Sankta Spirito, estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.
A. Amen.

4. RITO DE KOMUNIO

JE LA DISPECIGO DE LA PANO

A. Ho beata Triunuo: ni kantas al Vi, ni adorkliniĝas antaŭ Via majesto. En Vi ni firme kredas: plikresk­igu nian kredon.

C. Levante la manojn al la Patro, Kiu estas en la ĉieloj kaj lasante, ke nin gvidu la Sankta Spirito, Kiu preĝas en ni kaj por ni, ni kune recitu la preĝon, kiun Jesuo mem al ni instruis:

C.A. Patro nia, Kiu estas en la ĉielo, sankt­igata estu Via nomo. Venu Via regno. Fariĝu Via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero. Nian panon ĉiu­ta­gan donu al ni hodiaŭ kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj. Kaj ne konduku nin en ten­ton, sed liberigu nin de la malbono.

C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj mal­­bonoj; donu favore pacon en niaj tagoj, por ke, helpitaj de Via kompato, ni estu ĉiam liberaj de la peko kaj sekuraj kontraŭ ĉiu dan­ĝero, atendante la beatan esperon kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.
A. Ĉar Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.

C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apo­sto­loj: "Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi", ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio; kaj degnu laŭ Via volo pacigi kaj unu­igi ĝin. Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.
A. Amen.

C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.

A. Kaj kun via spirito.

C. Jen la Ŝafido de Dio, jen tiu, kiu forigas la pe­kojn de la mondo. Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido.
C.A. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton, sed diru nur unu vor­ton kaj resaniĝos mia animo.

KOMUNIA ANTIFONO

A. Ĉi tio estas la katolika kredo: kredi ununuran Dion en la beata Triunuo kaj la triunuecon adoradi en la Dio ununura.

ORACIO (starante)

C. Ni preĝu: (silenta momento)

Ho Patro, Kiu vokis nin por nin partoprenigi en Via bankedo favordisdona, ebligu, ke nia kredo en la beata kaj eterna Triunuo kaj en la unueco de la Dia naturo, nin ŝirmu dum ĉi surtera vivo kaj estu por ni garantiaĵo por la eterna savo. Per Kristo nia Sinjoro.A. Amen.

5. KONKLUDAJ RITOJ

C. La Sinjoro estu kun vi.
A. Kaj kun via spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Kliniĝu por la beno.
A. Amen.

C. La Dio de ĉia konsolo antaŭvidu viajn tagojn en sia paco kaj vin favoru per la donacoj de Sia graco.
A. Amen.

C. Li vin liberigu de ĉia dangero kaj Li firmigu viajn korojn en Sia amo.
A. Amen.

C. Li vin plenigu per kredo, espero kaj amo, por ke estu riĉa je bonaj faroj via surtera vivo kaj por ke vi sukcesu atingi la ĝojon de la eterna vivo.
A. Amen.

C. Kaj la beno de Dio Ĉiopova, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito, descendu sur vin, kaj kun vi ĉiam restu.
A. Amen.

C. Ni foriru en paco.
A. En la nomo de Kristo.

L’Esperanto è una lingua internazionale ideata da L.L.Zamenof, che ne ha pubbli­cato la grammatica nel 1887.

Già dai tempi di Pio X, la Chiesa ha prestato attenzione a questa lingua, fino a rico­noscerla come lingua liturgica, con l’approvazione del Messale Romano nel 1990. Il Santo Padre dal 1994 usa questa lingua, tra le altre, per gli auguri di Natale e di Pasqua prima della benedizione Urbi et Orbi e, inoltre, dal 1977, la Radio Vaticana dif­fon­de regolar­i trasmissioni in Esperanto (tre programmi settimanali).

Dal 1910 si è costituita la Internacia Katolika Uniĝo Esperantista (IKUE: Unione Esperantista Catto­lica Inter­na­zionale) che dal 1992 è riconosciuta dal Pontificio Consiglio per i Laici.Annualmente l’IKUE organizza un congresso internazionale, che ogni due anni, diventa ecumenico perchè acco­munato a quello del KELI (l’analoga organizzazione protestante).

Per informazioni sull'Unione Esperantista Cattolica Italinana (UECI), sezione italiana dull’IKUE, telefonare al 02.2621149 o al 02.66301958 o visitare il sito: www.ueci.itElŝuti 45.66 Kb.


Elŝuti 45.66 Kb.