Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Soleno de la tre sankta triunuo enira antifono

Elŝuti 90.28 Kb.

Soleno de la tre sankta triunuo enira antifono
Dato20.10.2017
Grandeco90.28 Kb.

Elŝuti 90.28 Kb.

Tre Sankta Triunuo C - 1994/95SOLENO DE LA TRE SANKTA TRIUNUO


ENIRA ANTIFONO (Kp. Mt 3, 16-17) (starante)
A. Estu benata la sankta kaj nedividebla Triunuo, Kiu kreas la universon kaj gin regas kaj Kiu travivas glore la jarcentojn senfinajn.
C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.

A. Amen.

C. Gefratoj, elektitaj laù la antaùkono de Dio Patro pere de la sanktigo de la Spirito por obei Jesuon Kriston kaj por esti superversataj de Lia sango, graco kaj paco kun abundo estu al vi ciuj.

A. Kaj kun via spirito.

KONFESO DE PEKOJ.
C. Gefratoj, en la mistero de la Triunuo la Eklezio glorigas la Patron, Kiu nin amas, la Filon, Kiu nin enkondukas en la domon de Dio, kaj la Sanktan Spiriton, kiu nin sanktigas en la karitato. Por rajti inde celebri ci misteron, ni agnosku niajn pekojn.
(mallonga silento)
C. Ho Jesuo, Vi, Kiu al ni konigas la Patron, Dion pardoneman kaj kompateman, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Ho Jesuo, Vi, Kiu estas unugenerita Filo de la Patro kaj donas eternan vivon al tiu, kiu en Vi kredas, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Ho Jesuo, Vi, Kiu sendas la Sanktan Spiriton por ke ni vivu en komuneco de amo, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.
C. Kompatu nin la Ciopova Dio kaj, pardoninte niajn pekojn, Li gvidu nin al la eterna vivo.

A. Amen.

GLORO AL DIO EN LA ALTOJ:
C.A. Kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo.

Ni laùdas Vin, ni benas Vin,

ni adoras Vin, ni gloras Vin,

ni dankas al Vi pro Via granda gloro,

Sinjoro Dio, ciela Rego,

Dio Patro Ciopova.

Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo.

Sinjoro Dio, Safido de Dio,

Filo de l' Patro;

Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kompatu nin,

Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akceptu nian petegon.

Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin.

Car Vi sola estas sankta,

Vi sola Sinjoro,

Vi sola Plejaltulo, Jesuo Kristo,

kun la Sankta Spirito:

en la gloro de Dio Patro. Amen.

JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO.
C. Ni pregu. (silenta momento)
Dio Patro, Kiu sendante al la mondo la Vorton de vero kaj la Sanktigan Spiriton al ni malkasis Vian mirindan misteron, ebligu ke ni konfesu la veran kredon, kaj ke ni agnosku la gloron de la eterna Triunuo, adorante la unuecon en la dia majesto. Per Jesuo KrIsto, Via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, Kiu vivas kaj regas kun vi en unueco kun la Sankta Spirito, en jarcentoj da jarcentoj.

A. Amen.


LITURGIO DE LA PAROLO
L. Benu min, ho Patro.

C. La profeta legajo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.

UNUA LEGAJO
"Kiam la tero ankoraù ne estis farita, la Sageco jam estis generita.
L. El la libro de la Sentencoj (8, 22-31).
Parolas la Sageco de Dio:

"La Sinjoro kreis min ekde la komenco de Sia agado, antaù cia faro.

De eterne mi estis, ekde la komenco, antaù la kreo de la tero.

Kiam ankoraù ne ekzistis abismoj, mi estis generita;

kiam ankoraù ne ekzistis fontoj sprucigantaj akvon.

Antaù ol la montoj estis starigitaj, antaù la altajoj, mi estis kreita.

Kiam la tero ankoraù ne estis farita, nek la kampoj,

nek la unuaj terbuloj de la mondo.

Dum Li firmigis la cielon, mi estis tie;

dum Li starigis volbon sur la suprajo de la abismo;

dum Li kondensis la nubojn supre,

dum Li aperigis la fondojn en la profundajoj,

dum Li fiksis limojn al la maro,

por ke la akvoj ne transpasu giajn bordojn;

dum Li metis la fundamentojn de la tero;
tiam mi estis kun Li kiel konstruanto,

kaj mi estis Lia ciutaga plezuro, gojante antaù Li ciutempe;

goja mi estis sur la terglobo,

kaj mia felico estis vivi inter la homidoj."
- Jen la parolo de Dio.

A. Al Dio estu danko!

RESPONDA PSALMO (El Ps. 8)
L. Sinjoro, nia Dio, kiel majesta estas Via nomo sur la tuta tero!

A. Sinjoro, nia Dio, kiel majesta estas Via nomo sur la tuta tero!

L. Kiam mi rigardas Vian cielon, kreitajon de Viaj fingroj,

la lunon kaj la stelojn, kiujn Vi fiksis, mi demandas:

"Kio estas homo, ke Vi pri li memoras?

Kio estas lia ido, ke Vi zorgas pri li?"

A. Sinjoro, nia Dio, kiel majesta estas Via nomo sur la tuta tero!

L. Tamen Vi faris lin iom malpli granda ol la angeloj;

per honoro kaj beleco Vi lin kronis.

Vi faris lin reganto super la faritajoj de Viaj manoj.

A. Sinjoro, nia Dio, kiel majesta estas Via nomo sur la tuta tero!

L. Cion Vi metis sub la piedojn de la homo:

ciujn safojn kaj bovojn, ciujn sovagajn bestojn,

la birdojn de la cielo kaj la fisojn de la maro;

cion, kio iras laù la vojoj de la maro.

A. Sinjoro, nia Dio, kiel majesta estas Via nomo sur la tuta tero!


DUA LEGAJO
L. Benu min, ho Patro.

C. La apostola legajo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
"Al Dio per Kristo en la amo de la Spirito".
L. El la letero de la Sankta Apostolo Paùlo al la Romanoj (5, 1-5)
Gefratoj,

ni estas akceptitaj de Dio pro nia kredo.

Tiel ni havas pacon kun Dio pere de nia Sinjoro Jesuo Kristo.

Pere de Li ni kapablas iri al Dio en la kredo.
Nun ni guas Lian bonecon, kaj ni gojas pro la espero,

ke ni iam partoprenos en la gloro de Dio.

Ec, ni gojas ankaù pro niaj afliktoj,

sciante ke aflikto inspiras paciencon, pacienco harditan virton,

kaj harditeco esperon.

Kaj la espero ne trompas nin,

car Dio versis sian amon en niajn korojn

pere de la Sankta Spirito, kiun Li donis al ni.
- Jen la parolo de Dio!

A. Al Dio estu danko!

AKLAMA KANTO (Ap. 1, 8) (starante)
A. Haleluja, haleluja.

Gloro al la Patro, al la Filo, al la Sankta Spirito:

al Dio Kiu estas, estis kaj estos eterne.

Haleluja.

EVANGELIO
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. El la evangelio laù Johano (16, 12-15)

A. Gloro estu al vi, Sinjoro.

("Cio ajn, kion la Patro havas, estas mia; la Spirito ricevos de Mi mian mesagon, kaj tion Li anoncos al vi.")

En tiu tempo diris Jesuo al Siaj disciploj:

"Mi havas ankoraù multon por diri al vi,

sed vi ne povus nun elporti.

Tamen, kiam venos Li, la Spirito de la vero,

Li gvidos vin al plena vero.

Li parolos ne propranome,

sed kion ajn Li aùdis, Li transdonos al vi;

kaj Li anoncos al vi venontajn aferojn.

El liaj vortoj montrigos mia gloro,

car li ricevos de Mi mian mesagon, kaj klarigos tion al vi.

Cion ajn, kion la Patro havas, estas mia.

Pro tio Mi diris,

ke la Sankta Spirito ricevos de Mi mian mesagon

kaj lumigos tion al vi."
- Jen la parolo de la Sinjoro.

A. Al Kristo estu laùdo!


KANTO POST LA EVANGELIO
A. Estu gloro al la Patro, Kiu regas en la cieloj kaj al la Filo, kiu kun li

suverenas. Ciuj beataj kreitajoj laùde kantu al la Sankta Spirito!

(sidante, oni aùskultas la homilion)
C. Laùdata estu Jesuo Kristo.

A. Ciam li estu laùdata.

UNIVERSALA PREGO
C. Gefratoj, dankemaj pro la amo de Dio al ni, al Li ni proponu nian pregon por ciuj homoj de Li kreitaj kaj vokitaj al la eterna vivo.
L. Ni pregu kune kaj diru: "Sinjoro, elaùdu nin".

A. Sinjoro, elaùdu nin.

L. Por ciuj kristanoj: iliaj persona kaj komunuma vivo estu atesto por la mondo, ke la vera vivo estas tiu travivata en komuneco de amo kun la Patro, kun la Filo kaj kun la Spirito: ni pregu.

A. Sinjoro, elaùdu nin.

L. Por la mondo: ciu homa faro respondu al la plano de la kreado kaj malkasu la sagon kaj la providencon de la Kreanto: ni pregu.

A. Sinjoro, elaùdu nin.

L. Por la homoj, kiuj neniam konatigis kun vivo paca: havu ili la eblecon konatigi kun la amo, kiun Dio havas al Siaj filoj, ankaù pere de nia karitato: ni pregu.

A. Sinjoro, elaùdu nin.

L. Por ni, kiuj de Jesuo kaj kun la helpo de la Spirito lernis konatigi kun la Patro: cele, ke ni ciam sentu, ke ni estas felicaj konfesi la kristanan kredon kaj cele, ke ni memoru danki ciutage Dion, Kiu estas fonto de cia bonajo: ni pregu.

A. Sinjoro, elaùdu nin.
(aliaj intencoj)

KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO
C. Sinjoro Dio, Patro Ciopova, alrigardu Viajn servistojn, kiuj adoras Vian majeston: benu ilin kaj ilin sirmu per Via ununura Filo laù la povo de la Sankta Spirito kaj faru ke, Vin laùdante, ili trovu pli kaj pli grandan gojon. Per Kristo, nia Sinjoro.

A. Amen.


EUKARISTIA LITURGIO - RITO DE LA PACO.
Laù la instigo de la Sinjoro, antaù prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni intersangu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)
A. Benata la Sinjoro en jarcentoj.
C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ci panon por ke gi farigu korpo de Kristo, Via Filo.

A. Amen.
C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ci vinon por ke gi farigu sango de

Kristo, Via Filo.

A. Amen.

KREDO-KONFESO (starante)
C. Gefratoj, por celebri ricrezulte la Eùkaristion, sakramenton de unueco de la Eklezio, ni kune konfesu la katolikan kredon.
C.MI KREDAS JE UNU DIO:

C.A. la Patro Ciopova, Kreinto de la cielo kaj de la tero,

de ciuj ajoj videblaj kaj nevideblaj.

Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo,

ununaskita Filo de Dio,

kaj el la Patro generita antaù ciuj jarcentoj.

Dio el Dio, Lumo el Lumo,

Dio vera el Dio vera,

generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro:

per kiu cio estas farita.
Kiu por ni homoj kaj por nia savo

descendis de la cieloj.
(Oni klinas la kapon, gis: "farigis homo")
Kaj per la Sankta Spirito Li enkarnigis

el Maria, la Virgulino, kaj farigis homo.

Krucumita por ni sub Poncio Pilato,

Li mortis kaj estis entombigita.

La trian tagon Li resurektis laù la Skriboj,

ascendis al la cielo kaj sidas dekstre de la Patro.

Kaj Li revenos kun gloro,

jugi la vivantojn kaj la mortintojn,

kaj Lia regno estos senfina.

Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,

kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.

Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata;
Kiu parolis per la profetoj.

Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.

Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.

Kaj mi atendas la revivigon de la mortintoj,

kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.

ORACIO PRI LA DONACOJ
C. Ni pregu:

Ni vokas Vian nomon, Patro, sur la donacojn, kiujn al Vi ni prezentas: per Via povo ilin konsekru kaj nin ciujn alligu al eternedaùra al Vi placa sinofero. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.

EUKARISTIA LITURGIO - PREFACO
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. Levigu viaj koroj!

A. Ni havas ilin ce la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.

A. Tio estas inda kaj justa.
Vere estas inde kaj juste, nia devo kaj fonto de savo, ke ni ciam, ci-tie kaj cie, danku Vin, Sankta Patro, Dio de senfina potenco. Vi, kun Via sola Filo kaj kun la Sankta Spirito, estas Dio ununura kaj ununura Sinjoro, ne en la unueco de unu persono sed en la triunueco de unu substanco.

Cion, kio el Via gloro estas de Vi revelaciita, tion ni kredas kaj - samkrede kaj samegalece - tion ni asertas pri Via Filo ununura kaj pri la Sankta Spirito. Dum ni Vin proklamas Dio vera kaj eterna, ni adoras la triunuecon de la Personoj, la unuecon de ilia naturo kaj la egalecon en la Dia majesto. La angeloj kaj la cefangeloj, la keruboj kaj la serafenoj sencese Vin gloras kaj ni kun ilia voco kununuigas proklamante la himnon de la triobla laùdo:

C.A. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj. Plenas de Via gloro la cielo kaj la tero. Hosana en la altoj! Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!
(Oni surgenuigu)

(Kun etenditaj manoj, la celebranto diras:)


C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ciu sankteco.
(La celebranto kunigas la manojn, kaj, etendante poste ilin super la pano kaj la kaliko, diras:)
Ni petas do: sanktigu ci tiujn donacojn per la roso de Via Spirito,
(Li kunigas la manojn kaj krucosignas la oferajojn, aldonante:)
por ke ili farigu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo.
(La celebranto kunigas la manojn. En la sekvaj formuloj la vortoj de la Sinjoro estu prononcataj klarvoce, laù la postulo de ilia signifo.)
Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono,
(La celebranto prenas la panon, kaj tenante gin super la altaro, daùrigas:)
Li prenis la panon

kaj dankante rompis kaj donis gin al siaj disciploj,

dirante:
(li iomete klinigas)
Prenu kaj mangu el gi vi ciuj:

car tio estas mia korpo,

kiu por vi estos oferdonata.
(La celebranto montras al la popolo la konsekritan hostion, remetas gin sur la patenon, kaj surgenue adoras. Poste li daùrigas:)
Simile post la vespermango,
(li prenas la kalikon kaj, tenante gin iomete super la altaro, aldonas:)
prenante ankaù la kalikon kaj denove dankante,

Li donis gin al siaj disciploj, dirante:
(li iomete klinigas)
Prenu kaj trinku el gi vi ciuj:

car tio estas la kaliko de mia sango,

de la nova kaj eterna testamento,

kiu por vi kaj por multaj estos versata

por forigo de la pekoj.
Faru tion je mia rememoro.
(La celebranto montras la kalikon al la popolo, remetas gin sur la korporalon, kaj surgenue adoras. Poste li diras:)
C. Jen la mistero de la kredo!

A. Ciufoje, kiam ni mangas ci tiun panon kaj trinkas el ci tiu kaliko, ni anoncas Vian morton, Sinjoro, gis kiam Vi revenos en gloro.
(Etendante la manojn, la celebranto diras:)
C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro,

la panon de vivo kaj la kalikon de la savo,

dankante, ke Vi konsideris nin indaj

stari antaù Vi kaj servi al Vi.

Kaj humile ni petegas

ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo,

ni unuigu per la Sankta Spirito.
Rememoru, Sinjoro,

Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo

kaj perfektigu gin en la karitato

kune kun nia Papo ......................................

nia Episkopo ................................, kaj la tuta klerikaro.
----------
(En la meso por mortintoj oni povas aldoni:)
C. Memoru pri via servant(in)o ...............................

kiun Vi hodiaù vokis al Vi el ci tiu mondo.

Bonvolu, ke li (si),

kiu estis similigita al Via Filo en la morto,

ankaù similigu en lia resurekto.
Memoru ankaù niajn gefratojn,

kiuj endormigis en la espero pri la resurekto,

kaj ciujn, kiuj mortis en Via kompato;

kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizago.
Kompatu nin ciujn, ni petas,

ke kun la beata Dipatrino virga Maria,

kun la beataj apostoloj kaj kun ciuj sanktuloj,

kiuj surtere placis al Vi,

ni meritu partopreni la eternan vivon, laùdi kaj glori Vin.
(La celebranto kunigas la manojn)
Per Via Filo Jesuo Kristo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon kun la hostio kaj la kalikon kaj, ambaù levante, diras:)
Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo,

al Vi, Dio Patro Ciopova,

en unueco kun la Sankta Spirito,

estu ciu honoro kaj gloro eterne.

A. Amen.

KOMUNIAJ RITOJ - DISPECIGO DE LA PANO
A. Ho beata Triunuo: ni kantas al Vi, ni adorklinigas antaù Via majesto. En Vi ni firme kredas: plikreskigu nian kredon.
C. Levante la manojn al la Patro, Kiu estas en la cieloj, kaj lasante, ke nin gvidu la Sankta Spirito, Kiu pregas en ni kaj por ni, ni kune recitu la pregon, kiun Jesuo mem al ni instruis:
PATRO NIA, Kiu estas en la cielo,

sanktigata estu Via nomo.

Venu Via regno.

Farigu Via volo, kiel en la cielo, tiel ankaù sur la tero.

Nian panon ciutagan donu al ni hodiaù

kaj pardonu al ni niajn suldojn,

kiel ankaù ni pardonas al niaj suldantoj.

Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.
(Kun etenditaj manoj, la celebranto daùrigas:)
C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ciuj malbonoj;

donu favore pacon en niaj tagoj,

por ke, helpitaj de Via kompato,

ni estu ciam liberaj de la peko

kaj sekuraj kontraù ciu dangero,

atendante la beatan esperon

kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.

A. Car Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.
C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj:

"Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi",

ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio;

kaj degnu laù Via volo pacigi kaj unuigi gin.

Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.

A. Amen.
C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ciam.

A. Kaj kun via spirito.
C. (mallaùte)

La akcepto de Via Korpo kaj Sango, Sinjoro Jesuo Kristo,

ne farigu por mi jugo kaj kondamno,

sed pro Via kompato, gi utilu al mi

kiel gardilo kaj kuracilo por mia animo kaj korpo.
(La celebranto genufleksas, prenas la hostion kaj, tenante gin iom super la pateno, sin turnas al la popolo kaj diras klarvoce:)
C. Jen la Safido de Dio,

jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.

Beataj la alvokitaj al la festeno de la Safido.
(Kaj, kun la popolo, li aldonas unufoje:)
C.A. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton,

sed diru nur unu vorton kaj resanigos mia animo.
C. La korpo de Kristo gardu min por la eterna vivo.

C. La sango de Kristo gardu min por la eterna vivo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon aù hostiujon, iras al komuniigontoj kaj montras al ciu el ili hostion iom levitan, dirante:)
C. La korpo de Kristo.
(La komuniiganto respondas:)
K. Amen.
C. Tion, kion ni prenis per la buso, Sinjoro, ni akceptu per pura menso;

kaj la portempa donaco farigu por ni la eterna savilo,

KOMUNIA ANTIFONO
A. Ci tio estas la katolika kredo: kredi ununuran Dion en la beata Triunuo kaj la triunuecon adoradi en la Dio ununura.
ORACIO (starante)
C. NI pregu: (silenta momento)

Ho Patro, Kiu vokis nin por nin partoprenigi en Via bankedo favordisdona, ebligu, ke nia kredo en la beata kaj eterna Triunuo kaj en la unueco de la Dia naturo, nin sirmu dum ci surtera vivo kaj estu por ni garantiajo por la eterna savo. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.

KONKLUDAJ RITOJ
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Klinigu por la beno.

A. Amen.

C. La Dio de cia konsolo antaùvidu viajn tagojn en sia paco kaj vin favoru per la donacoj de Sia graco.

A. Amen.

C. Li vin liberigu de cia dangero kaj Li firmigu viajn korojn en Sia amo.

A. Amen.

C. Li vin plenigu per kredo, espero kaj amo, por ke estu rica je bonaj faroj via surtera vivo kaj por ke vi sukcesu atingi la gojon de la eterna vivo.

A. Amen.

C. Kaj la beno de Dio Ciopova, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito, descendu sur vin kaj kun vi ciam restu.

A. Amen.

C. Ni foriru en paco.

A. En la nomo de Kristo.
Elŝuti 90.28 Kb.


Elŝuti 90.28 Kb.