Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Sanktegaj korpo kaj sango de kristo enira antifono

Elŝuti 84.39 Kb.

Sanktegaj korpo kaj sango de kristo enira antifono
Dato02.11.2017
Grandeco84.39 Kb.

Elŝuti 84.39 Kb.

Korposango A - 1992/93


SANKTEGAJ KORPO KAJ SANGO DE KRISTO


ENIRA ANTIFONO (Kp. Ps. 90, 17) (starante)
A. Vi nin nutris, Sinjoro, per la plej bona tritiko, Vi nin satigis per mielo el roko.
C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.

A. Amen.
C. La Dio de la espero, Kiu nin plenigis je cia gojo kaj je paco en la kredo pro la potenco de la Sankta Spirito, estu kun vi ciuj.

A. Kaj kun via spirito.

KONFESO DE PEKOJ.
C. Gefratoj, Kristo Sinjoro, en la sakramento de la pano kaj de la vino la vivon transdonas al kiu ajn Lin kun fido akceptas. Por esti indaj celebri ci misteron de amo, ni humile pardonpetu pro niaj pekoj.
(mallonga silento)
C. Vi, Kiu estas la vivanta pano de la cielo descendinta, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu donas Vian korpon por la vivo de la mondo, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu logas en tiuj, kiuj mangas ce Via bankedo, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.
C. Kompatu nin la ciopova Dio kaj pardoninte niajn pekojn, Li gvidu nin al la eterna vivo.

A. Amen.

GLORO AL DIO EN LA ALTOJ:

C.A. Kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo.

Ni laùdas Vin, ni benas Vin,

ni adoras Vin, ni gloras Vin,

ni dankas al Vi pro Via granda gloro,

Sinjoro Dio, ciela Rego,

Dio Patro Ciopova.

Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo.

Sinjoro Dio, Safido de Dio,

Filo de l' Patro;

Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kompatu nin,

Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akceptu nian petegon.

Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin.

Car Vi sola estas sankta,

Vi sola Sinjoro,

Vi sola Plejaltulo, Jesuo Kristo,

kun la Sankta Spirito:

en la gloro de Dio Patro. Amen.

JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO.
C. Ni pregu. (silenta momento)
Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu en la mirinda sakramento de Via Korpo kaj de Via Sango al ni lasis la memoron de Via pasko, okazigu, ke adorante viglakrede ci tiun sanktan misteron, en ni, ni ekhavu la bonojn de la elaceto, de Vi, nia Sinjoro kaj nia Dio, farita; Vi, Kiu vivas kaj regas kun la Patro, en unueco kun la Sankta Spirito, en ciuj jarcentoj da jarcentoj.

A. Amen.


LITURGIO DE LA PAROLO
L. Benu min, ho Patro.

C. La profeta legajo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.

UNUA LEGAJO
"Li nutris vin per manao, kiun nek vi nek viaj patroj konis."
El la libro de la Readmono (8, 2-.14b-16a)
Moseo parolis al la popolo, dirante:

"Memoru la tutan iradon,

laù kiu kondukis vin la Sinjoro dum kvardek jaroj tra la dezerto,

por humiligi vin, por elprovi vin, por koni kio estas en via koro.

cu vi obeos liajn ordonojn, aù ne.
Li humiligis kaj malsatigis vin;

poste Li nutris vin per manao, kiun vi ne konis,

kaj kiun ec viaj patroj ne konis,

por montri al vi, ke ne per la sola pano vivas homo,

sed per cio, kio eliras el la buso de la Sinjoro.

Pro tio ne forgesu,

ke la Sinjoro via Dio elkondukis vin el Egiptujo,

el sklaveca stato;

Li gvidis vin tra ci tiu granda kaj terura dezerto,

kie estis serpentoj, aspidoj kaj skorpioj, seka kaj senakva loko;

ke Li eligis por vi akvon el granita roko,

kaj nutris vin per manao, de viaj patroj nekonata."
- Jen la parolo de Dio.

A. Al Dio estu danko!

RESPONDA PSALMO (El Psalmo 147)
L. Benata la Sinjoro, gloro de Lia popolo.

A. Benata la Sinjoro, gloro de Lia popolo.
L. Laùdu, Jerusalemo, la Sinjoron,

gloru, Ciono, vian Dion.

Car Li firmigis la riglilojn de viaj pordegoj;

en vi, li benis Siajn filojn.

A. Benata la Sinjoro, gloro de Lia popolo.

L. Pacon Li donis al via tuta lando,

kaj per la plej bona tritiko. Li vin satigas.

Li sendas Sian vorton al la tero:

Gi fulmrapide atingas la celon.

A. Benata la Sinjoro, gloro de Lia popolo.

L. Li sciigis al Jakobo Sian volon,

Siajn legojn kaj decidojn al Izraelo.

Ne tiel Li faris al la aliaj popoloj:

al neniu alia Li konigis Siajn ordonojn.

A. Benata la Sinjoro, gloro de Lia popolo.

DUA LEGAJO
L. Benu min, ho Patro.

C. La apostola legajo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
"Nur unu estas la pano; pro tio ni, kvankam multaj, konsistigas unu korpon."
L. El la unua letero de la apostolo Paùlo al la Korintanoj (10, 16-17)
Gefratoj,

la kaliko de beno, kiun ni trinkas,

cu ne estas partopreno en la Sango de Kristo?

La pano, kiun ni dividas,

cu ne estas la partopreno en la Korpo de Kristo?

Car unu estas la pano;

pro tio ni, kvankam multaj, konsistigas unu korpon.

Ja ni ciuj prenas el la sama pano.
- Jen la parolo de Dio!

A. Al Dio estu danko!
SEKVENCO (laùplace direbla)
Laùdu, ciuj la Savanton, Cioscia, ciopova,

la gvidanton kaj pastiston, Vi nin nutras sur la tero:

per muziko kaj kantaro. voku nin al la festeno,

kiun guas la sanktuloj. Amen.

Ho pastisto, pano vera,

ho Jesuo, nin kompatu;

Vi nin nutru, nin defendu,

gvidu nin al veraj bonoj

sur la tero de l' vivantoj.

AKLAMA KANTO (Joh. 6, 51) (starante)
A. Haleluja, haleluja. Mi estas la viva pano, kiu malsupreniris de la cielo - diras la Sinjoro. Kiu mangas el ci tiu pano, vivos eterne. Haleluja.

EVANGELIO
"Mia karno estas vera mangajo, kaj mia sango estas vera trinkajo."
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. El la evangelio laù Johano (6, 51-58)

A. Gloro estu al vi, Sinjoro.
En tiu tempo diris Jesuo al la popolamaso:

"Mi estas la viva pano, kiu malsupreniris de la cielo.

Se iu mangos el ci tiu pano, li vivos eterne.

La pano, kiun Mi donos, estas Mia karno por la vivo de la mondo."
Tiam la Judoj disputis inter si, dirante:

"Kiel Li povas doni al ni sian korpon por mangi?"

Jesuo diris al ili: "Vere, vere Mi deklaras al vi:

se vi ne mangas la korpon de la Filo de la homo

kaj ne trinkas lian sangon,

vi ne havas en vi la vivon.
Kiu mangas Mian korpon kaj trinkas Mian sangon,

havas eternan vivon, kaj Mi revivigos lin en la lasta tago.

Car mia korpo estas vera mangajo,

kaj Mia sango estas vera trinkajo.

Kiu mangas Mian karnon kaj trinkas Mian sangon, restas en Mi,

kaj Mi en li.

Kiel sendis Min la vivanta Patro kaj Mi vivas dank' al Li,

tiel, kiu mangas Min, vivos dank' al Mi.
Ci tiu estas la pano, kiu venis de la cielo.

Gi ne estas kiel tiu, kiun viaj patroj mangis, kaj tamen mortis.

Kiu mangas ci tiun panon, vivos eterne."
- Jen la parolo de la Sinjoro.

A. Al Kristo estu laùdo!

KANTO POST LA EVANGELIO (Joh. 6, 51)
A. "Mi estas la viva pano, kiu malsupreniris de la cielo - diras la Sinjoro -. Kiu mangas el ci tiu pano, vivos eterne; kaj la pano, kiun mi donos, estas mia karno, por la vivo de la mondo."
(Sidante, oni aùskultas la homilion)
C. Laùdata estu Jesuo Kristo.

A. Ciam li estu laùdata.

UNIVERSALA PREGO
C. Gefratoj, ni levu nian unuvocan pregon, cele, ke el la mistero de la korpo kaj sango de la Sinjoro elsprucu la donaco de niaj unueco kaj paco.
L. Ni pregu kune kaj diru: "Pro la mistero de la korpo kaj de la sango de Kristo, Sinjoro, savu nin".

A. Pro la mistero de la korpo kaj de la sango de Kristo, Sinjoro, savu nin.

L. Por la Eklezio: cele ke, plifortikigita de la pano de la vivo, gi laùiru la vojojn de la mondo anoncante pervorte kaj age la evangelion de savo: ni pregu.

A. Pro la mistero de la korpo kaj de la sango de Kristo, Sinjoro, savu nin.

L. Por la sacerdotoj, ministroj de la altaro: cele ke pli kaj pli ili laùigu je la mistero, kiun ili celebras laùde al Dio kaj kiel ekzemplo al Lia popolo: ni pregu.

A. Pro la mistero de la korpo kaj de la sango de Kristo, Sinjoro, savu nin.

L. Por tiuj, kiuj sin gloras pri la nomo kristano: cele ke la Eùkaristio, simbolo kaj ligilo de unueco, restarigu la plenan komunecon de fido kaj de amo: ni pregu.

A. Pro la mistero de la korpo kaj de la sango de Kristo, Sinjoro, savu nin.

L. Por ni, kiuj ci tie ceestas: cele ke, dispecigante la panon de la eterna vivo, ni lernu disdividi ankaù la panon ci-teran kaj subteni la gefratojn, kiuj vivas en malrico kaj doloro: ni pregu.

A. Pro la mistero de la korpo kaj de la sango de Kristo, Sinjoro, savu nin.
(aliaj intencoj)

KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Ekfajrigu en nia koro, ho Dio, la deziron de la cielo kaj donu grandan soifon je la eterna vivo al ni, kiuj kunigis por honori grandlaùde la profundan misteron de la korpo kaj de la sango de Kristo Sinjoro, Kiu vivas kaj regas en jarcentoj da jarcentoj.

A. Amen.

EUKARISTIA LITURGIO - RITO DE LA PACO.
Laù la instigo de la Sinjoro, antaù prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni intersangu pacosignon.


DONACOFERO (sidante)
A. Benata la Sinjoro en jarcentoj.
C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ci panon por ke gi farigu korpo de Kristo, Via Filo.

A. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ci vinon por ke gi farigu sango de

Kristo, Via Filo.

A. Amen.


KREDO-KONFESO (starante)
C. Gefratoj, vokitaj por partopreni je la sama pano kaj je la sama kaliko, en komuneco kun la tuta Katolika Eklezio, ni konfesu nian kredon:
C. MI KREDAS JE UNU DIO:

C.A. la Patro Ciopova, Kreinto de la cielo kaj de la tero,

de ciuj ajoj videblaj kaj nevideblaj.

Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo,

ununaskita Filo de Dio,

kaj el la Patro generita antaù ciuj jarcentoj.

Dio el Dio, Lumo el Lumo,

Dio vera el Dio vera,

generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro:

per kiu cio estas farita.

Kiu por ni homoj kaj por nia savo

descendis de la cieloj.
(Oni klinas la kapon, gis: "farigis homo")
Kaj per la Sankta Spirito Li enkarnigis

el Maria, la Virgulino, kaj farigis homo.

Krucumita por ni sub Poncio Pilato,

Li mortis kaj estis entombigita.

La trian tagon Li resurektis laù la Skriboj,

ascendis al la cielo kaj sidas dekstre de la Patro.

Kaj Li revenos kun gloro,

jugi la vivantojn kaj la mortintojn,

kaj Lia regno estos senfina.

Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,

kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.

Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata;

Kiu parolis per la profetoj.

Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.

Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.

Kaj mi atendas la revivigon de la mortintoj,

kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.


ORACIO PRI LA DONACOJ
C. Ni pregu:

Liveru korfavore al Via Eklezio, ho Patro, la donacojn de unueco kaj paco, mistike simboligitaj per ci tiuj oferajoj. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.


EUKARISTIA LITURGIO - PREFACO
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. Levigu viaj koroj!

A. Ni havas ilin ce la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.

A. Tio estas inda kaj justa.
Vere estas inde kaj juste, ke ni ciam kaj cie danku al Vi, ciopova kaj pardonema Dio. Kristo, Sacerdoto vera kaj eterna, starigis la riton de la sinofero ciamdaùra; al Vi, kiel unua, Li sin oferis viktimo de savo, kaj ordonis al ni daùrigi la oferon en Lia memoro. Lia korpo, por ni oferita, estas nutrajo kaj al ni donas forton. Lia sango versita por ni estas nia trinkajo kaj nin lavas de cia kulpo. Pro ci tiu mirindajo de senfina amo, kune kun la angeloj kaj la sanktuloj, ni kun gojo kantas la himnon de Via laùdo:

C.A. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj. Plenas de Via gloro la cielo kaj la tero. Hosana en la altoj! Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!
(Oni surgenuigu)

(Kun etenditaj manoj, la celebranto diras:)

C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ciu sankteco.
(La celebranto kunigas la manojn, kaj, etendante poste ilin super la pano kaj la kaliko, diras:)
Ni petas do: sanktigu ci tiujn donacojn per la roso de Via Spirito,
(Li kunigas la manojn kaj krucosignas la oferajojn, aldonante:)
por ke ili farigu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo.
(La celebranto kunigas la manojn. En la sekvaj formuloj la vortoj de la Sinjoro estu prononcataj klarvoce, laù la postulo de ilia signifo.)
Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono,
(La celebranto prenas la panon, kaj tenante gin super la altaro, daùrigas:)
Li prenis la panon

kaj dankante rompis kaj donis gin al siaj disciploj,

dirante:
(li iomete klinigas)
Prenu kaj mangu el gi vi ciuj:

car tio estas mia korpo,

kiu por vi estos oferdonata.
(La celebranto montras al la popolo la konsekritan hostion, remetas gin sur la patenon, kaj surgenue adoras. Poste li daùrigas:)
Simile post la vespermango,
(li prenas la kalikon kaj, tenante gin iomete super la altaro, aldonas:)
prenante ankaù la kalikon kaj denove dankante,

Li donis gin al siaj disciploj, dirante:
(li iomete klinigas)
Prenu kaj trinku el gi vi ciuj:

car tio estas la kaliko de mia sango,

de la nova kaj eterna testamento,

kiu por vi kaj por multaj estos versata

por forigo de la pekoj.
Faru tion je mia rememoro.
(La celebranto montras la kalikon al la popolo, remetas gin sur la korporalon, kaj surgenue adoras. Poste li diras:)
C. Jen la mistero de la kredo!

A. Ciun fojon, kiam ni mangas el ci pano kaj trinkas el ci kaliko, ni anoncas Vian morton, Sinjoro, en la atendo de Via alveno.
(Etendante la manojn, la celebranto diras:)
C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro,

la panon de vivo kaj la kalikon de la savo,

dankante, ke Vi konsideris nin indaj

stari antaù Vi kaj servi al Vi.

Kaj humile ni petegas

ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo,

ni unuigu per la Sankta Spirito.

Rememoru, Sinjoro,

Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo

kaj perfektigu gin en la karitato

kune kun nia Papo ......................................

nia Episkopo ................................, kaj la tuta klerikaro.
----------
(En la meso por mortintoj oni povas aldoni:)
C. Memoru pri via servant(in)o ...............................

kiun Vi hodiaù vokis al Vi el ci tiu mondo.

Bonvolu, ke li (si),

kiu estis similigita al Via Filo en la morto,

ankaù similigu en lia resurekto.
Memoru ankaù niajn gefratojn,

kiuj endormigis en la espero pri la resurekto,

kaj ciujn, kiuj mortis en Via kompato;

kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizago.
Kompatu nin ciujn, ni petas,

ke kun la beata Dipatrino virga Maria,

kun la beataj apostoloj kaj kun ciuj sanktuloj,

kiuj surtere placis al Vi,

ni meritu partopreni la eternan vivon, laùdi kaj glori Vin.
(La celebranto kunigas la manojn)
Per Via Filo Jesuo Kristo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon kun la hostio kaj la kalikon kaj, ambaù levante, diras:)
Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo,

al Vi, Dio Patro Ciopova,

en unueco kun la Sankta Spirito,

estu ciu honoro kaj gloro eterne.

A. Amen.

KOMUNIAJ RITOJ - DISPECIGO DE LA PANO

(1 Kor. 11, 26)
A. "Ciun fojon, kiam vi mangas el ci pano kaj trinkas el ci kaliko, vi anoncas la morton de la Sinjoro, gis gi venos."

C. Gvidataj de la Spirito de Jesuo, kaj prilumigitaj de la sago evengelia, ni kuragas diri:
PATRO NIA, Kiu estas en la cielo,

sanktigata estu Via nomo.

Venu Via regno.

Farigu Via volo, kiel en la cielo, tiel ankaù sur la tero.

Nian panon ciutagan donu al ni hodiaù

kaj pardonu al ni niajn suldojn,

kiel ankaù ni pardonas al niaj suldantoj.

Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.
(Kun etenditaj manoj, la celebranto daùrigas:)
C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ciuj malbonoj;

donu favore pacon en niaj tagoj,

por ke, helpitaj de Via kompato,

ni estu ciam liberaj de la peko

kaj sekuraj kontraù ciu dangero,

atendante la beatan esperon

kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.

A. Car Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.
C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj:

"Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi",

ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio;

kaj degnu laù Via volo pacigi kaj unuigi gin.

Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.

A. Amen.
C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ciam.

A. Kaj kun via spirito.
C. (mallaùte)

La akcepto de Via Korpo kaj Sango, Sinjoro Jesuo Kristo,

ne farigu por mi jugo kaj kondamno,

sed pro Via kompato, gi utilu al mi

kiel gardilo kaj kuracilo por mia animo kaj korpo.
(La celebranto genufleksas, prenas la hostion kaj, tenante gin iom super la pateno, sin turnas al la popolo kaj diras klarvoce:)
C. Jen la Safido de Dio,

jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.

Beataj la alvokitaj al la festeno de la Safido.
(Kaj, kun la popolo, li aldonas unufoje:)
C.A. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton,

sed diru nur unu vorton kaj resanigos mia animo.
C. La korpo de Kristo gardu min por la eterna vivo.

C. La sango de Kristo gardu min por la eterna vivo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon aù hostiujon, iras al komuniigontoj kaj montras al ciu el ili hostion iom levitan, dirante:)
C. La korpo de Kristo.
(La komuniiganto respondas:)
K. Amen.
C. Tion, kion ni prenis per la buso, Sinjoro, ni akceptu per pura menso;

kaj la portempa donaco farigu por ni la eterna savilo.


KOMUNIA ANTIFONO
A. Ni laùdas Vin, ciopova Sinjoro, glora rego de la tuta universo. Vin benas la angeloj kaj la cefangeloj, Vin laùdas la profetoj kun la apostoloj. Ni laùdas Vin, ho Kristo, klinigante antaù Vi, Kiu venis elaceti niajn pekojn. Ni Vin vokas, ho granda Elacetinto, Kiun la Patro al ni sendis kiel pastiston. Vi estas la Filo de Dio, Vi estas la Savanto, Kiu naskigis de la Virgulino Maria. Pro Via valora sango ebriigintaj, permesu ke de cia kulpo ni estu liberigitaj.

ORACIO (starante)
C. NI pregu: (silenta momento)

Ni ricevis, ho Patro, la donacojn de la sankta mistero: la celebrado, kiun Via filo al ni ordonis plenumi en memoro de Li, estu efika helpo al nia malforteco kaj nin gardu en komuneco kun Li, Kiu vivas kaj regas en jarcentoj da jarcentoj.

A. Amen.


KONKLUDAJ RITOJ
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
C. Klinigu por la beno.

Dio ciopova kaj pardonema vin benu, donu al vi la donacon de la vera scio, kiu alportas la savon.

A. Amen.
C. Vin ciam Li lumigu per la instruoj de la kredo kaj Li vin helpu elteni en la bono.

A. Amen.
C. Li montru al vi la vojon al la vero kaj al la paco kaj Li gvidadu viajn pasojn dum la iro al la eterna vivo.

A. Amen.
C. Kaj la beno de Dio Ciopova, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito, descendu sur vin kaj kun vi ciam restu.
C. Ni foriru en paco.

A. En la nomo de Kristo.
Elŝuti 84.39 Kb.


Elŝuti 84.39 Kb.