Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Sankta familio de jesuo, maria kaj jozefo

Elŝuti 55.12 Kb.

Sankta familio de jesuo, maria kaj jozefo
Dato24.11.2017
Grandeco55.12 Kb.

Elŝuti 55.12 Kb.

SANKTA FAMILIO DE JESUO, MARIA KAJ JOZEFO

Katolika Esperanta Centro - Milano S. MESO (Jaro B - Ambrozia rito) 22ª de Januaro 2006ª

1. ENIRAJ RITOJ
ENIRA ANTIFONO (Prov. 23, 24b-25)

(starante)

A. Ĝojekzultadu la patro de la justulo, ekĝoju la patrino, kiu lin naskis..

C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.

A. Amen.

C. La Dio de espero, Kiu nin plenigas je ĉia ĝojo kaj je paco laŭ la kredo pro la potenco de la Sankta Spirito estu kun vi ĉiuj.

A. Kaj kun via spirito.
KONFESO DE PEKOJ

C. Gefratoj, Jesuo, obeema al Maria kaj al Jozefo, instruas al ni, ke ni devas ĉiam observadi unue la Dian volon. Ni, kiuj ne kapablas en ĉiu momento obei tion, kion Dio de ni petas, ni pardonpetu por inde celebri la Eŭkaristion.

(mallonga silento)

C. Vi, Kiu estas por ni saĝo kaj graco, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu starigis Vian loĝejon meze inter ni, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu enŝovis la legon de la amo en nian koron, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Kompatu nin la ĉiopova Dio kaj pardoninte niajn pekojn, Li gvidu nin al la eterna vivo.

A. Amen.


GLORO AL DIO

C. Gloro al Dio en la altoj

C.A. Kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo. Ni laŭdas Vin, ni benas Vin, ni ado­ras Vin, ni gloras Vin, ni dankas al Vi pro Via granda gloro, Sinjoro Dio, ĉiela Reĝo, Dio Pa­tro Ĉiopova. Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo. Sinjoro Dio, Ŝafido de Dio, Filo de l' Pa­tro; Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kom­patu nin, Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akce­ptu nian petegon, Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin. Ĉar Vi sola estas sankta, Vi sola Sinjoro, Vi sola Plejaltulo, Jesuo Kri­sto, kun la Sankta Spirito: en la gloro de Dio Patro. Amen.
JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO

C. Ni preĝu (silenta momento)

Ho Dio Ĉiopova, Kiu inter nin sendis Vian ununuran kaj amegatan Filon por sanktigi la mildajn sentojn de la homa familio kaj por donaci, pere de la sen­makula konduto kaj de la virtoj de Maria kaj Jozefo, elektitan ekzemplon de familia vivo, la preĝon de Via Eklezio elaŭskultu: donu al la geedzoj la favo­rojn de ilia misio de geedzoj kaj de edukantoj kaj al la filoj instruu tiun obeo-pretecon, kiu venas de la amo.

Per Jesuo Kristo, Via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, Kiu vivas kaj regas kun Vi, en unueco kun la Sankta Spirito, dum ĉiuj jarcentoj da jarcentoj.

A. Amen.
2. LITURGIO DE LA PAROLO
UNUA LEGAĴO (sidante)

L. Benu min, ho Patro.

C. La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.

L. Amen.

" Kiu honoras siajn gepatrojn, obeas la Sinjoron."

L. El la libro de Siraĥido (3, 2-6.12-14).

La Sinjoro ordonas, ke la patro estu honorata de la filoj. Li firmigis rajton de la patrino sur la idaro. Kiu amas Dion, rekompencas lin pro la pekoj, kaj detenas sin de ili, kaj tiel lia ĉiutaga preĝo estos aŭskultata. Trezoron akiras, kiu estimas sian patrinon. Kiu honoras sian patron, ĝojas pri siaj filoj, kaj en la tago de la preĝo li estos aŭskultata. Kiu honoras sian patron vivos longdaŭre, kaj kiu obeas la patron, ĝojigas la patrinon. Filoj, prizorgu vian patron en maljunaĝo, kaj ne malĝojigu lin en lia vivo. Se kadukiĝas lia forto, pretervidu tion, ne fanfaronu ke vi estas sana kaj forta. Dio rekom­pencos vin pro ĉio, kion vi faris por viaj gepatroj: via rekompenco estos la vivo eterna.

- Jen la parolo de Dio:

A. Al Dio estu danko!
RESPONSORIA PSALMO (Ps. 127 (128))

L. Vivo kaj beno sur la domo, kiu la Sinjoron timas.A. Vivo kaj beno sur la domo, kiu la Sinjoron timas.

L. Feliĉa estas ĉiu, kiu obeas al la Sinjoro kaj iras laŭ Liaj vojoj. Vi vivos per la frukto de via laboro;

kaj prospere estos al vi.A. Vivo kaj beno sur la domo, kiu la Sinjoron timas.

L. Via edzino estas kiel fruktoporta vinberbranĉo en via domo, viaj filoj kiel olivaj branĉoj ĉirkaŭ via tablo.

A. Vivo kaj beno sur la domo, kiu la Sinjoron timas.

L. Jen, kiel benata estas tiu, kiu obeas al la Sinjoro! Benu vin la Sinjoro el Ciono. Tiel vi vidos la feliĉon de Jerusalemo dum via tuta vivo.

A. Vivo kaj beno sur la domo, kiu la Sinjoron timas.
DUA LEGAĴO

L. Benu min, ho Patro.

C. La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.

L. Amen.

" Familia vivo laŭ Dio."

L. El la letero de Sankta Paùlo Apostolo al la Kolo­seanoj ( 3, 12-21)

Gefratoj; kiel elektitaj, sanktaj kaj amataj de Dio, vestiĝu per kora mizerikordo, boneco, humileco, mildeco kaj pacienco, tolerante unu la alian kaj pardonante al vi reciproke, se iu kontraŭ alia havas plendon. Pardonu, kiel pardonis al vi la Sinjoro. Super ĉio tamen surmetu la amon, kiu estas ligilo de la perfekteco. En viaj koroj regu la paco de Kristo, al kiu vi estas vokitaj en unu korpo. Kaj estu dankemaj! La mesaĝo de Kristo estu ĉiam vigla inter vi. Estu saĝaj kaj helpu unu la alian por atingi saĝecon. Kantu psalmojn, himnojn kaj spiritajn kantojn kun ĝojo al Dio. Kion ajn vi faras per vorto aŭ ago, ĉion faru en la nomo de la Sinjoro Jesuo; kaj pere de Li danku Dion, la Patron. Edzinoj, sub­metiĝu al viaj edzoj, kiel decas antaŭ la Sinjoro. Edzoj, amu viajn edzinojn, kaj ne estu maldolĉaj kontraŭ ili. Infanoj, obeu viajn gepatrojn, ĉar ĉi tio plaĉas al la Sinjoro. Patroj, ne ĝisekstreme incitu viajn infanojn, por ke ili ne senkuraĝiĝu.

- Jen la parolo de Dio.

A. Al Dio estu danko!
AKLAMA KANTO (starante)

A. Haleluja, haleluja.

La paco de Kristo regu en viaj koroj;

la mesaĝo de Kristo estu ĉiam vigla inter vi.

Haleluja.
EVANGELIO

C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. El la evangelio laù Luko (2, 41-52)

A. Gloro estu al vi, Sinjoro.

" Jesuo sidanta inter la leĝinstruistoj estas retrovita de la gepatroj"

C La gepatroj de Jesuo ĉiujare pilgrimadis al Jeru­salemo okaze de la Paska festo. Kiam Jesuo fariĝis dekdujara, ili supreniris tien laŭ la festa kutimo. Kiam la festo finiĝis, ili ekiris returne kun la siaj. Sed Jesuo restis en Jerusalemo, kaj la gepatroj ne ri­markis tion. Ili supozis, ke ankaŭ Jesuo estas en la karavano. Post unutaga marŝado, ili serĉis Lin inter parencoj kaj konatoj. Ne sukcesinte trovi Lin, ili re­iris al Jerusalemo. Post tri tagoj ili trovis Lin en la templo: Jesuo estis tie, sidante meze de leĝinstru­istoj; Li aŭskultis ilin kaj diskutis kun ili. Ĉiuj miregis pro lia saĝeco kaj liaj respondoj. Ankaŭ liaj gepatroj, kiam ili ekvidis Lin, miris pro tio, kaj lia patrino diris al Li: "Mia filo, kial vi faris tiel al ni? Jen via patro kaj mi kun kordoloro serĉis Vin." Li respondis: "Kial vi serĉis Min? Ĉu vi ne sciis, ke Mi devas esti en la domo de mia Patro?" Sed ili ne komprenis la signi­fon de tiuj vortoj. Poste Jesuo reiris al Nazareto kun la gepatroj kaj fidele Li obeis al ili. Lia patrino kon­servis la memoron pri tiuj diroj zorge en sia koro. Dume Jesuo kreskadis, progresis en saĝeco kaj graco, ĉe Dio kaj homoj.

- Jen la parolo de la Sinjoro.A. Al Kristo estu laŭdo!
POST LA EVANGELIO (Lk. 2, 51)

A. Reiris Jesuo al la domo en Nazareto kun Maria kaj Jozefo kaj vivadis al ili obeema.

(sidante, oni aŭskultas la homilion)

C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.

A. Ĉiam li estu laŭdata.
UNIVERSALA PREĜO

C. Gefratoj, al la Patro ni levu nian preĝon cele ke ĉiuj familioj fariĝu ejo de kresko laŭ saĝo kaj graco.

L. Ni preĝu kune kaj diru: "Renovigu, ho Sinjoro, niajn familiojn".

A. Renovigu, ho Sinjoro, niajn familiojn.

L. Por la Sankta Eklezio de Dio: cele, ke ĝi esprimu kaj interne de si kaj en la rilatoj kun la ekstera mondo, la vizaĝon de vera familio, kiu kapablas ami, doni kaj pardoni: ni preĝu.

A. Renovigu, ho Sinjoro, niajn familiojn.

L. Cele, ke ĉiu familio - kiel eta preĝejo - inspiru al la apudaj kaj al la malapudaj tiun fidon je la Providenco, kiu helpas akcepti kaj promocii la donacon de la vivo: ni preĝu:

A. Renovigu, ho Sinjoro, niajn familiojn.

L. Por la gefianĉoj: cele, ke en la realaĵo ununura kaj neripetebla de sia amo, ili sentu la ĉeeston de Dio Patro, Kiu ilin renkontigis kaj Kiu ilin gvidos en ĉiu momento de ilia vivo: ni preĝu.

A. Renovigu, ho Sinjoro, niajn familiojn.

L. Por ni: cele, ke laŭ la ekzemplo de la Sankta Familio de Nazareto, ni kapablu konstrui hejman komunumon baziĝantan sur kredo kaj amo: ni preĝu.:

A. Renovigu, ho Sinjoro, niajn familiojn.

(aliaj intencoj)

L. Dum la semajno de preĝado por la unuiĝo de la kristanoj ni preĝas por ke la Sinjoro gvidu ĉiujn kristanojn al la unueco de la kredo en la sankta Eklezio, ni preĝu:

A. Elaŭdu nin, Sinjoro.

KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Abunde Via beno descendu, ho pardonema Patro, al niaj familioj, tiel, ke de Via antaŭvidema amo ili ricevu la necesan helpon por la vivomalfacilaĵoj kaj, superinte ĉian zorgon, ili sin kune retroviĝu en la feliĉo de Via domo. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.
3. EŬKARISTIA LITURGIO
RITO DE LA PACO.

C. Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ pre­zen­ti sur la altaro niajn donacojn, ni inter­ŝanĝu paco­signon.
DONACOFERO (sidante)

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi pa­non por ke ĝi fariĝu korpo de Kristo, Via Filo.

A. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon por ke ĝi fariĝu sango de Kristo, Via Filo.

A. Amen.
KREDO-KONFESO (starante)

C. Gefratoj, kunvenigitaj de la Spirito mem de Kristo, ni konfesu kun koro sincera la simbolon de nia kredo:

C. MI KREDAS JE UNU DIO:

C.A. la Patro Ĉiopova, Kreinto de la ĉielo kaj de la tero, de ĉiuj aĵoj videblaj kaj ne­vi­deblaj. Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo, ununaskita Filo de Dio, kaj el la Patro ge­nerita antaŭ ĉiuj jarcentoj. Dio el Dio, Lu­mo el Lumo, Dio vera el Dio vera, gene­ri­ta, ne kreita, samsubstanca kun la Patro: per kiu ĉio estas farita. Kiu por ni homoj kaj por nia savo descendis de la ĉieloj. Kaj per la Sankta Spirito Li enkarniĝis el Maria, la Virgulino, kaj fariĝis homo. Kru­cu­mita por ni sub Poncio Pilato, Li mortis kaj estis entombigita. La trian tagon Li re­surektis laŭ la Skriboj, ascendis al la ĉie­lo kaj sidas dekstre de la Patro. Kaj Li re­venos kun gloro, juĝi la vivantojn kaj la mor­tintojn, kaj Lia regno estos senfina. Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto, kiu devenas de la Patro kaj de la Filo. Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata; Kiu parolis per la profetoj. Kaj je unu Eklezio: sankta, ka­to­lika kaj apostola. Mi konfesas unu bap­ton por la pardono de la pekoj. Kaj mi aten­das la revivigon de la mortintoj, kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.
ORACIO PRI LA DONACOJ

C. Akceptu, ho Dio, ĉi oferon de savo, kaj pro la interveno de Maria Virgulino kaj de Sankta Jozefo, permesu, ke niaj familioj vivadu laŭ Via amikemo kaj laŭ Via paco. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.
PREFACO

C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!

A. Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.

A. Estas inde kaj juste.

C. Vere estas inde kaj juste, nia devo kaj fonto de savo, Vin ĉiam danki, ĉi tie kaj ĉie, Sinjoro, Patro Sankta, Dio ĉiopova kaj eterna: Via ununura Filo, veninte por alpreni nian homan aspekton, bonvolis esti membro de familio por plireliefigi la belecon de la ordo, kiun Vi kreis kaj por rekonduki la familian vivon al la digno altnivela kaj pura, kiun ĝi havis en la komenco.

En la domo de Nazareto regas geedza amo forta kaj pura; brilegas la milda obeemo de la Filo de Dio al la Virga Patrino kaj al Jozefo, la justulo al ŝi edzo; kaj la akordo de reciprokaj bonsentoj akompanadas la vivon dum tagoj serenaj kaj laboremaj. Ho familio nekonata al granduloj de la tero kaj al la famo monda, pli nobla pro ĝiaj virtoj ol pro ia idaro reĝa!

En ĝin, ho Patro, Vi enŝovis la misterajn principojn de la elaĉeto de la mondo. Pro ĉi tiu plano de favoro, dum ni rigardas kun respekto kaj plenespere al la ekzemplo de la Sankta Familio, ni levas al Vi, ho Patro, nian filan laŭdon:

C.A. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj. Plenas de Via gloro la ĉielo kaj la tero. Hosana en la altoj! Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!

(Oni surgenuiĝu)

C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco. Ni petas do: sanktigu ĉi tiujn donacojn per la roso de Via Spirito, por ke ili fariĝu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo.

Kiam Li estis fordon­on­ta sin memvole al la Pasi­ono, Li prenis la panon kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas mia korpo, kiu por vi estos oferdonata.Simile post la vespermanĝo, prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante, Li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas la kaliko de mia sango, de la nova kaj eterna testamento, kiu por vi kaj por multaj estos verŝata por forigo de la pekoj. Faru tion je mia rememoro.


C. Jen la mistero de la kredo!

A. Savanto de la mondo, Kiu liberigis nin per Via kruco kaj resurekto, savu nin
C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni ofe­ras al Vi, Sinjoro, la panon de vivo kaj la kalikon de la savo, dankante, ke Vi konsi­de­ris nin indaj stari antaŭ Vi kaj servi al Vi. Kaj humile ni pet­egas ke, partoprenante en la kor­po kaj la sango de Kristo, ni unuiĝu per la Sankta Spirito.

Rememoru, Sinjoro, Vian Eklezion disvast­igi­tan tra la tuta mondo kaj perfektigu ĝin en la karitato kune kun nia Papo ............, nia Episko­po ............, kaj la tuta klerikaro.

Memoru ankaŭ niajn gefratojn, kiuj endorm­iĝis en la espero pri la resurekto, kaj ĉiujn, kiuj mortis en Via kompato; kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizaĝo.

Kompatu nin ĉiujn, ni petas, ke kun la beata Di­patr­ino virga Maria, kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj, kiuj surtere plaĉis al Vi, ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭ­di kaj glori Vin.

Per Via Filo Jesuo Kristo.

C. Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo, al Vi, Dio Patro Ĉiopova, en unueco kun la Sankta Spirito, estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.

A. Amen.
4. RITO DE KOMUNIO
JE LA DISPECIGO DE LA PANO (Lk 2,42.52)

A. La Sinjoro Jesuo, dekdujara, progresis en saĝeco kaj staturo, kaj en graco ĉe Dio kaj homoj

C. Obeante la parolon de la Savinto kaj de Lia Dia instruo formitaj, ni kuragas diri:

C.A. Patro nia, Kiu estas en la ĉielo, sankt­igata estu Via nomo. Venu Via regno. Fariĝu Via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero. Nian panon ĉiu­ta­gan donu al ni hodiaŭ kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj. Kaj ne konduku nin en ten­ton, sed liberigu nin de la malbono.

C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj mal­­bonoj; donu favore pacon en niaj tagoj, por ke, helpitaj de Via kompato, ni estu ĉiam liberaj de la peko kaj sekuraj kontraŭ ĉiu dan­ĝero, atendante la beatan esperon kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.

A. Ĉar Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.

C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apo­sto­loj: "Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi", ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio; kaj degnu laŭ Via volo pacigi kaj unu­igi ĝin. Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.

A. Amen.

C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.

A. Kaj kun via spirito.

C. (mallaŭte) La akcepto de Via Korpo kaj San­go, Sinjoro Jesuo Kristo, ne fariĝu por mi juĝo kaj kondamno, sed pro Via kompato, ĝi utilu al mi kiel gardilo kaj kuracilo por mia animo kaj korpo.

C. Jen la Ŝafido de Dio, jen tiu, kiu forigas la pe­kojn de la mondo. Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido.

C.A. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton, sed diru nur unu vor­ton kaj resaniĝos mia animo.

C. La korpo de Kristo gardu min por la eterna vivo.

C. La sango de Kristo gardu min por la eterna vivo.

(Tiam la celebranto prenas la patenon aŭ hostiujon, iras al komuniiĝontoj kaj montras al ĉiu el ili hostion iom levitan, dirante:) La korpo de Kristo.

(La komuniiĝanto respondas:) Amen.

C. Tion, kion ni prenis per la buŝo, Sinjoro, ni akceptu per pura menso; kaj la portempa donaco fariĝu por ni la eterna savilo.
KOMUNIA ANTIFONO

A. "Mia amo ne forlasos vin, mia interligo de paco neniam al vi mankos - diras la Sinjoro pardonema -. Elaŭskultu kaj venu, elaŭdu kaj vivon vi havos: kun vi Mi faros interligon eternan, kiel Mi promesis al Davido.
ORACIO (starante)

C. Ni preĝu: (silenta momento)

Ho Dio, Patro Sankta, Kiu nin nutradis per la pano de Via manĝotablo kaj nin revigligas per la ekzem­plo de la Sankta Familio, donu al Viaj fideluloj, kiuj havas la mision de geedzoj kaj gepatroj, ke ili ĉiam kondutu laŭ la leĝoj de la Evangelia amo. Per Kristo nia Sinjoro.A. Amen.
5. KONKLUDAJ RITOJ
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Kliniĝu por la beno.

Dio ĉiopova kaj pardonema vin benu, al vi donacu saĝecon veran, kiu savon alportas.A. Amen.

C. Li vin ĉiam lumigu per la instruoj de la kredo kaj persistigu vin en la bono.

A. Amen.

C. Li montru al vi la vojon al la vero kaj al la paco kaj gvidadu viajn paŝojn en la irado al la eterna vivo.

A. Amen.

C. Kaj la beno de Dio Ĉiopova, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito, descendu sur vin, kaj kun vi ĉiam restu.

A. Amen.

C. Ni foriru en paco.

A. En la nomo de Kristo.

_________________________________________________________________________________________

(Per informazioni sull'Unione Esperantista Cattolica Italiana (UECI), telefona al: 02.2621149 o consulta: www.ueci.it).

Elŝuti 55.12 Kb.


Elŝuti 55.12 Kb.