Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Salutoj, bondeziroj

Elŝuti 87.79 Kb.

Salutoj, bondeziroj
Dato19.10.2017
Grandeco87.79 Kb.

Elŝuti 87.79 Kb.AKTUALAJ INFORMOJ DE JURBARKAS‘AJ GEESPERANTISTOJ

HORIZONTO

Jurbarko esperantininkų informacinis leidinys NUMERO 2 (II-A KVARONO) 2014SALUTOJ, BONDEZIROJ
Dume 04.01-06.30 klubanoj festas naskiĝtagojn: Estimata sinjorino Laimutė Ašmonaitienė (04.05)

Vin gratulas kaj deziras al Vi sanon, sukceson kaj ĝojon!


Geklubanoj de Esperanto klubo.

INFORMOJ

La 28-an de marto okazis vica kluba kunveno. Partoprenis 9 anoj. Stanislovas Raulynaitis prezentis navan numeron Horizonto, rakontis esperanto novaĵojn el esperanto revuoj, reto. Klubanoj rakontis pri propraj novaĵoj.Ankaŭ okazis tradicia duonhora leciono de esperanto lingvo.

La 28-an de aprilo vican kunvenon de klubo partoprenis 8 anoj. Kiel ĉiam okazis tradicia esperanto leciono. Interanĝo novaĵoj.Sekva kluba kunveno okazos la 27-an de junio.

Irena Viliušienė
Fotoj el la lastaj klubaj kunvenoj

En la foto el dekstra flanko esperantistoj Arūnas Vaivada, Juozas Minikevičius, Stanislovas Raulynaitis, Rimantas Endriulaitis, Antanas Gvildys kaj esperantistinoj Laimutė Ašmonaitienė, Aldona Žižienė, , Regina Petraitytė
En la foto el dekstra flanko esperantistinoj Laimutė Ašmonaitienė kaj Zofija Babonienė
HISTORIO DE ESPERANTO

Niaj esperantistoj - Aldona Žižienė

Foto el juneco

Aldona Žižienė (Ĵiĵiene) naskiĝis la 15-an de oktobro 1930 en vilaĝo Martinaičiai, distrikto Radviliškis. Ŝiaj gepatroj Feliksas kaj Stanislava Nefai estis terkultivistoj, ili posedis 12 ha agrokam- pon. Aldona finis mezlernejon en Grinkiškis, Kooperadan teknikumon en Kaunas kaj en 1951 akiris specialecon de ekonomistino.Ŝi laboris en Unuiĝo de kooperativoj de Kuršėnai, ekde 1956 en distrikta unuiĝo de kooperativoj de Jurbarkas, ŝi estis ĉefekonomistino. Ekde 15 de oktobro 1985 Aldona estas pensiulino. Pri Esperanto Aldona eksciis en 1972 el distrikta gazeto „Šviesa“.Ŝi aliĝis al la kurso de Esperanto, kiun gvidis A.Mekys ( prezidanto de Esperanto klubo ĉe Vilniusa Instruista domo) de 4-a ĝis 9-a de januaro 1972 en distrikta biblioteko de Jurbarkas. Poste en oktobro 1972 Esperanto rondeto de Jurbarkas organizis lingvokurson en distrikta biblioteko, kiun gvi dis instruistino D.Kutkevičienė. Aldona aliĝis al tiu kurso, finstudis ĝin kaj 17-an de majo 1973 sukcese trapasis ekzamenon. En ekzamena komisiono estis D.Kutkevičienė, K.Jomantas kaj B.Jurkevičiutė. Ekde julio de 1978 Aldona partoprenis kune kun P.Didoras, S.Raulynaitis kaj L.Abromas en la restarigo de Esperanto movado en Jurbarkas. Ŝi iĝis kasistino de la klubo. Tiun ĉi postenon Aldona Žižienė okupas ĝis nun . En daŭro de 36 jaroj Aldona akurate ordigas finansajn aferojn de Esperanto klubo „Horizonto“, aktive partoprenas en kluba laboro. Ŝi partoprenis en ĉiuj Esperanto – tendaroj en Vytėnai, kiujn organizis klubo „Horizonto“, en BET-23 en Smalininkai 1986 ŝi gvidis ekskurson tra distrikto Jurbarkas, partoprenis en kelkaj aliurbaj esperantistaj aranĝoj. Aldona vaste korespondas kun alilandaj esperantistoj, multe legas kaj abonas E- periodaĵojn. El ŝiaj proksimuloj neniu scipovas Esperanton. Aldona tre amas florojn, en ŝia loĝejo abundas multe da diversaj floroj. Ni bondeziras al Aldona fortan sanon kaj sukceson en kluba laboro.


Niaj esperantistoj – Liuda kaj Vincas Zaturskiai


En la foto Vincas Zaturskis

Zaturskienė Liuda naskiĝis 15-an de marto 1915 en urbeto Plokščiai, distrikto Šakiai. Ŝi estis instruistino de komencaj klasoj, pensiulino. Pri Esperanto Liuda ekinteresiĝis en 1979. Ŝi aliĝis al la lingvokurso, kiun organizis Esperanto klubo de Jurbarkas en legejo de distrikta biblioteko. Kurson gvidis Laimundas Abromas. Lingvokurso komenciĝis la 20-an de oktobro 1979 kaj finiĝis 24-an de majo 1980 .Liuda finstudis tutan kurson de Esperanto kaj sukcese trapasis ekzamenon. La biblioteko en ekzamentago estis fermita, tial ekzameno de Esperanto kurso okazis en loĝejo de Liuda Zaturskienė. Ekzameniĝis tiam 14 personoj. Pro la sanstato Liuda ne povis aktive partopreni kluban laboron, tamen ŝi instigis sian edzon Vin- cas lerni internacian lingvon.

Zaturskis Vincas naskiĝis la 6-an februaro 1921. Li finis mezgradan lernejon, akiris specialecon de ĉarpentisto, pensiulo. Pri Esperanto Vincas eksciis el libroj en 1938. Lerni internacian lingvon lin instigis lia edzino Liuda. Esperanton Vincas lernis en lingvokurso, kiun organizis Esperanto klubo „Horizonto“ en legejo de distrikta biblioteko de Jurbarkas. Kurso komenciĝis la 22-an de novembro 1980, kurson gvidis L. Abromas. Kvankam kurso komenciĝis en biblioteko ,tamen baldaŭ esperantistoj devis forlasi ĝin. Post certa tempo lingvokurso renoviĝis en kulturpalaco. Vincas trapasis tutan kurson kaj sukcese ekzameniĝis la 6-an de junio 1981. Post la ekzameno Vincas aliĝis al la klubo „Horizonto“ kaj aktive partoprenis en la kluba laboro. Li aktive partoprenis en esperantistaj tendaroj de Vytėnai, en aliaj aranĝoj de la klubo kaj kune kun S.Raulynaitis, R.Stalgys kaj L.Benys Vincas partoprenis decembre de 1983 la 25- jaran jubileon de Esperanto klubo „Ruto“ en Šiauliai. Zaturskis Vincas forpasis 16-an de junio 1985, li estas entombigita en malnova tombejo de Jurbarkas.


Niaj esperantistoj –Henrikas Pieniuta


En la foto Henrikas Pieniuta

Henrikas Pieniuta naskiĝis la 17-an de majo 1925. Li finis 7-jaran lernejon, akiris specialecon de elektrikisto. Li laboris en Kombinumo de ferobetonaj konstrumaterialoj en Jurbarkas. Pri Esperanto Henrikas eksciis el gazetaro en 1938. Esperanton li komencis lerni en lin- gvokurso, kiun organizis Esperanto klubo „Horizonto“ en distrikta biblioteko de Jurbarkas. Kurso ko- menciĝis la 22-an de novembro 1980, ĝin gvidis Laimundas Abromas. Kvankam lingvokurso komen- ciĝis en biblioteko, tamen esperantistoj devis baldaŭ forlasi ĝin. Post certa tempo kurso renoviĝis en kulturpalaco de Jurbarkas. Henrikas Pieniuta trapasis tutan lingvokurson kaj sukcese ekzameniĝis la 6-an de junio 1981. Tuj post la kurso Henrikas aliĝis al Esperanto klubo „Horizonto“ kaj estis aktiva membro. Li aktive partoprenis en esperantistaj tendaroj de Vytėnai kaj en aliaj klubaj aranĝoj. Li instigis sian filinon Lolita ankaŭ lerni internacian lingvon, ŝi lernis Esperanton unu jaron poste. En 1987 Henrikas forveturis al urbo Sniečkus (nun Visaginas) por labori ĉe Atoma elektrejo. En urbo Sniečkus Henrikas Pieniuta fondis en 1989 Esperanto klubon „Espero“ kaj estis ĝia unua prezidanto. Li instigis familion Piščikas lerni Esperanton. Piščikas fondis ensemblon „Asorti“ , kiu kantis kantojn en Esperanto. Ekde 1993 Edvardas Piščikas iĝis nova kluba prezidanto. H.Pieniuta kune kun L. kaj S. Raulynaičiai kaj R.Stalgys partoprenis en Vilnius la jarraportan-elektan konferencon de Litova filio de ASE la 28.06.1983 , partoprenis BET- 20 en Noreikiškės kaj kelkajn aliajn esperantistajn aranĝojn en aliaj urboj.Li vaste korespondis kun enlandaj kaj eksterlandaj esperantistoj, multe legis en Esperanto kaj abonis E-lingvajn periodaĵojn, iom verkis en Esperanto.

Niaj esperantistoj –Kazimiera Petraitienė

Kazimiera Petraitienė naskiĝis la 10-an de januaro 1930 en vilaĝo Paalsys I, distrikto Jurbarkas. Ŝiaj gepatroj Antanas kaj Juzė Bendžiai estis terkultivistoj. En 1940 Kazimiera finis komencan lernejon en Stakiai. Ŝi edziniĝis al Petraitis Pranas kaj loĝis en vilaĝo Pamituvis, apud Stakiai. En familio de Kazimiera kaj Pranas kreskis 7 infanoj. Kazimiera estis teksistino , ŝi teksobrodis litkovrilojn kaj ta- blotukojn. Kazimiera estas konata preĝkantistino, ŝi pli ol 50 jarojn preĝkantas en preĝeja ĥoro. Pri Esperanto ŝi eksciis de samvilaĝana esperantisto S.Galbuogis en 1956, iom lernis de V.Rudzin- skas. Serioze Esperanton ŝi komencis lerni en lingvokurso , kiun organizis Esperanto rondeto de Jurbarkas la 28-an de oktobro 1978. Kurson gvidis Laimundas Abromas. Ŝi finlernis tutan kurson de Esperanto kaj sukcese trapasis ekzamenon la 26-an de majo 1979. Post la kurso ŝi aliĝis al Esperanto klubo de Jurbarkas kaj aktive partoprenis en kluba laboro.Ŝi legis librojn en Esperanto, abonis E- periodaĵojn, korespondis kun eksterlandaj kaj enlandaj samideanoj. En ŝia familio pri Esperanto interesiĝis neniu . Kazimiera partoprenis en kelkaj tendaroj de Vytėnai kaj en aliaj aranĝoj de Esperanto klubo en Jurbarkas. Ŝi tre ŝatas vojaĝi kaj vizitis jam Pollandon, Bulgarion , Čeĥoslova- kion ,Italion,Francion . Kazimiera stiras propran aŭtomobilon kaj ŝatas vojaĝi tra Litovio. Ŝi estas abelistino kaj havas kelkajn abelujojn. Dio donu al Kazimiera fortan sanon.


Niaj esperantistoj - Stasys Liutvinavičius


Stasys Liutvinavičius naskiĝis la 12-an de majo 1929 en vilaĝo Jaučakiai, distrikto Kaunas. Li estas sociaganto, instruisto eksperto de litova lingvo, membro de Litovia landesplora societo, honora membro de mezgrada lernejo de A. kaj J. Juškos en Veliuona, membro de Unuiĝo de vilaĝaj ver - kistoj, membro de la estraro de unuiĝo „Junigeda“ en Veliuona , kronikisto de Veliuona. En familio estas edzino Marija, filo Gintautas. Stasys Liutvinavičius lernis en komenca lernejo de Jaučakiai, en gimnazio de Vilkija, en 1951 – 54 studis en instruista instituto de Šiauliai. En 1970 li lernis kaj finis korespondan kurson de inter- nacia lingvo Esperanto ĉe Vilniusa Instruista domo, kurson gvidis A.Mekys.Ekzamenon li trapasis tre bone. En 1973 – 78 li studis en Vilniusa Pedagogia Instituto litovan lingvon kaj literaturon , en 1997-98 li lernis en Litovia folklorista lernejo. Ekde 1954 ĝis 1999 Stasys Liutvinavičius laboris kiel instruisto de litova, germana, rusa kaj Esperanto lingvoj en mezlernejo de Veliuona, 1978 – 1999 estis estro de literatura muzeo en mezlernejo. En 1959 S.Liutvinavičius fondis landesploran muzeon en Veliuona. S.Liutvinavičius estas aŭtoro de pli ol 200 artikoloj en distrikta kaj respublikaj gazetoj pri la landes- ploro, instruado de litova lingvo kaj literaturo, Esperanto. Li eldonis libretojn : „Veliuona – urbanistikos paminklas, istorinis – landšaftinis draustinis“(Veliuona – ur- banistika monumento, historia- natura rezervejo)1986, „Veliuona, svarbiausios žinios“(Veliuona, la plej gravaj sciigoj)1988, „Takai, takeliai“(Padoj, padetoj) poezia kolekto 2006, „Veliuonos sakmės ir padavi- mai“(La legendoj kaj mitoj de Veliuona)2007, „Mūsų širdys“(Niaj koroj) poezia kolekto 2008, „Esu ...“ (Mi estas ...)eseo de la vivo2009, „Veliuonos Švn. M. Marijos ėmimo į dangų bažnyčia“(Preĝejo de Snk. Virgulino Marija en Veliuona)2009. Krome li estas kunaŭtoro de aliaj 11 libroj. S.Liutvinavičius estas ĉiĉerono kaj ekskursgvidanto de respublika kategorio en Veliuona kaj ĝia ĉir- kaŭaĵo. Pri Esperanto S.Liutvinavičius eksciis lernante ankoraŭ en komenca lernejo de Jaučakiai, sed lernis ĝin nur en 1970 .La 11-an de februaro 1971 en kulturdomo de Jurbarkas kolektiĝis grupo da perso- noj, kiuj decidis lerni internacian lingvon, en la unua kunveno S.Liutvinavičius konatigis kunvenintojn pri la historio de Esperanto, pri ĝia aŭtoro L.Zamenhof kaj pri la metodoj de memstara lernado. Lerninte internacian lingvon li amikis kun malnova esperantisto Stanislovas Galbuogis el Stakiai kaj kun esperantistoj A.Žižienė , A.Gvildys el Jurbarkas. Sed en organizita movado de jurbarkanaj esperantistoj li ne partoprenis. Li partoprenis en kelkaj esperantistaj aranĝoj en Kaunas kaj Vil nius. En mezlernejo de Veliuona S.Liutvinavičius instruis Esperanton fakultative : en 1970 -71 estis du grupoj kun 20 kaj 21 gelernantoj de X – XI klasoj, en 1971 – 72 estis du grupoj kun 23 kaj 20 gelernantoj, en 1995 – 96 estis du grupoj kun 12 kaj 13 gelernantoj el XI – XII klasoj. En muzeo de mezlernejo de Veliuona konstante funkciis ekspozicio de Esperanto literaturo. Plej spertaj en lernado de Esperanto estis B.Gaudinskaitė, I.Vyturytė, B.Višinskaitė, A.Jokubauskaitė, V.Dungveckis. Gelernantoj korespondis kun enlandaj kaj eksterlandaj gelernantoj. Dum la kunflugo de esperantistoj-gelernantoj en Panevėžys en marto 1972 Liutvinavičius Stasys estis elektita al la Respublika Esperanto societo por interrilatoj de esperantistoj- gelernantoj.

L.Abromas

Niaj esperantistoj - PranasAbromas


En la foto Pranas Abromas

Pranas Abromas naskiĝis la 12 de marto 1928 en vilaĝo Stirbaičiai apud urbeto Žygaičiai, dist- rikto Tauragė. Liaj gepatroj Juozas kaj Marija Abromai estis terkultivistoj. En Tauragė Pranas finis 6 klasojn de la gimnazio, poste laboris kiel instruisto en komenca lernejo de Vizbarai, distrikto Taura- gė. Ekde 1954 P.Abromas komencis labori kiel instruisto en sepjara lernejo de Kartupėnai, distrikto Jurbarkas. En 1959 P.Abromas iĝas direktoro de kulturdomo en Vytėnai. De 1965 Pranas laboras kiel konstruisto en diversaj konstruorganizaĵoj de distrikto Jurbarkas ĝis emeritiĝis en 1988. En 1955 P.Abromas edziĝis ; en lia familio estis edzino Ona – Ruta kaj kvar filoj. Pranas ŝatis arton, li estis pentristo – portretisto. En 1973 li pentris portreton de L .Zamenhof ,kiu dum multaj jaroj estis en Esperanto klubo „Horizonto“ en Jurbarkas. Poste tiu ĉi portreto de L. Zamenhof estis donacita al Litova EA . Krome li estis popola artisto lignoskulptisto, li verkis multe da artaĵoj .Li estis ĝardenisto kaj abelisto, en lia ĝardeno floris diversaj floroj kaj kreskis multe da diversaj dekorativaj kreskaĵoj. Pri Esperanto Pranas eksciis dum intermilita periodo el periodaĵoj. Post la apero de la lernolibro de Esperanto de I.Cieška kaj J.Petrulis li aĉetis ĝin ,sed lingvon ne lernis. Esperanton li komencis lerni 16-an de marto 1971 , kiam en distrikta gazeto „Šviesa“ aperis komenca kurso de Esperanto. Post tiu kurso Pranas partoprenis paroligan kurson de A.Mekys , kiu okazis de 4 ĝis 9 de januaro 1972 en distrikta biblioteko de Jurbarkas. Ekde okto bro de 1972 ĝis 19 de majo 1973 P.Abromas lernis la lingvon en la praktika kurso de Esperanto, kiun gvidis instruistino D.Kutkevičienė en distrikta biblioteko de Jurbarkas . En lia familio nur plej aĝa filo Laimundas ekinteresiĝis pri Esperanto kaj kune kun li lernis ĝin. Revivigante esperantistan movadon en Jurbarkas en 1978 P.Abromas kun P.Didoras kelkfoje vizitis LKP partian komitaton de Jurbarkas por solvi tie sorton de Esperanto klubo en Jurbarkas. P.Abromas ankaŭ verkis kelkajn artikolojn pri Esperanto kaj publikigis ilin en loka gazeto „Šviesa“. P.Abromas korespondis kun samideanoj el Ĉekoslovakio, Hungario, Japanio, Rusio ankaŭ el Litovio. Sed en aktiva organizita esperantista movado li ne partoprenis, krom kelkaj aranĝoj de jurbarkanaj esperantistoj. Pranas Abromas forpasis la 10-an de aŭgusto 2009 kaj estas entombigita en malnova tombejo de Skirs nemunė.

L.AbromasLa statistiko pri la instruado de Esperanto en distrikto Jurbarkas

Lingvokursoj


La unua kurso de Esperanto aperis sur paĝoj de loka gazeto „Šviesa“. Lingvokurso komenciĝis la 16- an de marto 1971 kaj daŭris ĝis la fino de la jaro. Tuta kurso konsistis el 12 lecionoj kaj 4 Espe- rantlingvaj artikoloj. La aŭtoro kaj iniciatinto de tiu kurso estis Antanas Mekys el Vilnius. Gelernan- toj plenumitajn taskojn sendis al redakcio de „Šviesa“, kie kontrolis ilin jurbarkanaj esperantistoj Kostas Jomantas , Birutė Jurkevičiutė kaj Stanislovas Galbuogis. La 1-an de januaro 1972 gazeto „Šviesa“ publikigis liston de la plej bone finintoj de tiu Esperanto kurso. Ili estas :

1.Lazdauskas Vytautas direktoro de okjara lernejo en Stakiai 2.Abromas Pranas konstruisto en kolĥozo

Vytėnai 3.Viršilaitė Auksė lernantino de X klaso, mezlernejo de Jurbarkas 4.Povilaitytė Rūta lernantino de X klaso, mezlernejo de Jurbarkas 5.Griniūtė Liuda lernantino de XI klaso, mezlernejo de Jurbarkas 6.Puidokienė Genovaitė inĝeniero de la ŝtata banko en Jurbarkas 7.Gaudinskaitė Birutė lernantino de XI klaso, mezlernejo de Veliuona 8.Žemaitaitienė Adelė estro de la ŝtata banko en Jurbarkas 9.Didoras Pranas jurbarkano pensiulo

De la 4-a ĝis la 9-a de januaro 1972 en distrikta biblioteko okazis paroliga kurso de Esperanto al finintoj de ele menta kurso ĉe „Šviesa“. Ĝin gvidis persone A.Mekys. Al tiu kurso aliĝis ankaŭ novaj personoj, de zirantaj lerni internacian lingvon. El ili estas menciindaj Žižienė Aldona, Blažys Zigmas, Kutkevičienė Danguolė, Sutkutė Irena , Maskolaitytė Danutė kaj aliaj. Surbaze de tiu kurso estis fondita Esperanto rondeto en Jurbarkas.

En oktobro 1972 Esperanto rondeto de Jurbarkas organizis lingvokurson en legejo de distrikta biblioteko, kiu troviĝis sur strato Revoliucijos.Tiun kurson gvidis instruistino de germana lingvo Dan- guolė Kutkevičienė, por kurso oni uzis lernolibron de A.Mekys. La 17-an de majo 1973 kurson finis kaj ekzameniĝis 11 personoj. En ekzamena komisiono estis Jomantas Kostas , Jurkevičiutė Birutė kaj Kutkevičienė Danguolė. Ekzameno okazis en legejo de distrikta biblioteko. Jen la finintoj :

1.Žižienė Aldona ĉefekonomistino Unuiĝo de distriktaj vendejoj de Jurbarkas 2.Maskolaitytė Danutė bibliotekistino legejo de distrikta biblioteko de Jurbarkas 3.Didoras Pranas pensiulo jurbarkano 4.Abromas Pranas konstruisto kolĥozo „Vytėnai“ 5.Abromas Laimundas studento politeknikumo de Tauragė 6.Raulynaitis Stanislovas studento politeknikumo de Tauragė 7.Viršilaitė Auksė lernantino II-a mezlernejo de Jurbarkas

8.Griniutė Liuda lernantino II-a mezlernejo de Jurbarkas 9.Povilaitytė Rūta lernantino II-a mezlernejo de Jurbarkas 10.Sutkutė Irena lernantino II-a mezlernejo de Jurbarkas 11.Blažys Zigmas aŭtostiristo

La 28-an de oktobro 1978 Esperanto klubo de Jurbarkas organizis lingvokurson en legejo de dis- trikta biblioteko sur strato S.Neries , apud preĝejo.Kurson komencis 20 personoj, ekzameniĝis 13 personoj. Lingvokurson gvidis Laimundas Abromas. En ekzamena komisiono estis Didoras Pranas, Raulynaitis Stanislovas kaj Abromas Laimundas.Al ekzameno venis gastoj el Kaunas A.Vebeliūnas, Slanina kaj E.Inokaitienė el Šėta. Jen la finintoj de la kurso: 1.Baltrušaitytė Jolanta lernantino II-a mezlernejo de Jurbarkas 2.Kudis Arūnas lernanto teknikumo de Smalininkai 3.Riklikaitė Laisva lernantino mezlernejo de Girdžiai 4.Bajoras Vidas kinomekanikisto kinoteatro de Jurbarkas 5.Bajoraitė Daiva lernantino I-a mezlernejo de Jurbarkas 6.Petravičiutė Ilona lernantino II-a mezlernejo de Jurbarkas 7.Ašmonaitienė Laimutė medicinistino Centra malsanulejo de Jurbarkas 8.Ašmonaitis Gintaras lernanto II-a mezlernejo de Jurbarkas 9.Petraitienė Kazimiera terkultivistino kolĥozo „Mituva“, vilaĝo Pamituvis 10.Narbutaitė Birutė lernantino I-a mezlernejo de Jurbarkas 11.Jakaitytė Rima teksistino produktejo „Kaspinas“ en Skirsnemunė 12.Kavaliauskienė Valerija tajpistino produktejo „Vilma“ , Jurbarkas 13.Raziūnaitė Remigija lernantino II-a mezlernejo de Jurbarkas

Ekzameno okazis sabate la 26-an de majo 1979 en legejo de distrikta biblioteko sur strato S.Neries.

La 21-an de oktobro 1979 Esperanto klubo de Jurbarkas organizis lingvokurson por komencan- toj en legejo de distrikta biblioteko.Ekinteresiĝo pri la kurso estis granda, al la unua kunveno venis 26 personoj. Kurson komencis 19 personoj. Kurson gvidis Laimundas Abromas laŭ lernolibro de A.Mekys. Kurson finis kaj ekzameniĝis 14 personoj, ekzameno okazis la 24-an de majo 1980 en hejmo de Liuda Zaturskienė. En ekzameno partoprenis gasto E.Inokaitienė el Šėta .En ekzamena ko- misiono estis St. Raulynaitis, L.Abromas kaj E.Inokaitienė . Jen la finintoj de la kurso:

1.Gvildys Antanas lernanto I-a mezlernejo de Jurbarkas 2.Gudžiūnienė Stefa medfratino centra malsanulejo de Jurbarkas 3.Giedraitytė Nijolė instruistino mezlernejo de Girdžiai 4.Puišytė Asta lernantino mezlernejo de Girdžiai 5.Grigolaitytė Aldona lernantino I-a mezlernejo de Jurbarkas 6.Bučinskaitė Marija instruistino mezlernejo de Vilkyškiai, distrikto Šilutė 7.Ūsaitė Liuda teksistino produktejo „Kaspinas“ en Skirsnemunė 8.Skridlaitė Laimutė instruistino mezlernejo de Seredžius 9.Žukauskas Česlovas radioagordisto produktejo „Vilma“ en Jurbarkas 10.Zaturskienė Liuda instruistino pensiulino , Jurbarkas 11.Žvirblienė Valerija medfratino centra malsanulejo de Jurbarkas 12.Bražnikovas Vladimiras lernanto II-a mezlernejo de Jurbarkas 13.Mėlinauskaitė Nijolė lernantino mezlernejo de Batakiai, distrikto Tauragė 14.Barauskas Arūnas lernanto mezlernejo de Batakiai , distrikto Tauragė N.Mėlinauskaitė kaj A.Barauskas estis gelernantoj , ili por ekzameniĝi venis el Batakiai, distrikto de Tauragė. Por ekzameno ili preparis sin memstare.

La 22-an de novembro 1980 Esperanto klubo de Jurbarkas organizis lingvokurson en legejo de distrikta biblioteko sur strato S.Neries apud preĝejo.Kurson komencis 23 personoj. Kurson gvidis Laimundas Abromas, por kurso oni uzis lernolibron de A.Mekys. La 21.12.1980 okazis la lasta kursa kunveno en legejo de biblioteko.Esperantistoj forlasis bibliotekon por ĉiam. Ekde 27-a de decembro 1980 esperantistoj kunvenas en kulturpalaco de Jurbarkas. Por kursoj kaj kunvenoj estis ricevita malgranda salono kun 60 seĝoj, sed mankis tabloj. Tamen por daŭrigi kurson venis ne ĉiuj komencintoj. Ekzameniĝis 9 personoj, ekzameno okazis en kulturpalaco la 6-an de junio 1981. En ekzamena komisiono estis P.Didoras, S.Raulynaitis, A.Žižienė, L.Abromas. Jen la finintoj: 1.Bendžaitienė Remigija edukistino infanvartejo „Nykštukas“ Jurbarkas 2.Mazurkevičiutė Vilija majstro buterproduktejo de Jurbarkas 3.Pieniuta Henrikas elektrikisto kombinumo de konstrumaterialoj de Jurbarkas 4.Zaturskis Vincas pensiulo Jurbarkas 5.Juška Egidijus lernanto II-a mezlernejo de Jurbarkas 6.Murauskienė Stefanija oficistino aŭtotransporta entrepreno de Jurbarkas 7.Gustas Pranas konstruisto Kiduliai, distrikto Šakiai 8.Budriutė Rasa lernantino mezlernejo de Girdžiai 9.Pinkevičiutė Loreta lernantino mezlernejo de Girdžiai R.Budriutė kaj L.Pinkevičiutė estis lernantinoj el mezlernejo de Girdžiai, kie internacian lingvon Es- peranton instruis fakultative Nijolė Giedraitytė, instruistino de rusa lingvo.

Kvankam mankis taŭga ejo por kurso kaj lernolibroj, tamen Esperanto klubo de Jurbarkas en oktobro de 1981 organizis lingvokurson .Kurson komencis 7 personoj, kurson komence gvidis Laimun- das Abromas kaj finis Laimutė Raulynaitienė.Kurso okazis en kulturpalaco. Ekzameniĝis 5 personoj, en ekzamena komisiono estis Didoras Pranas, Raulynaitis Stanislovas kaj Žižienė Aldona. Ekzameno okazis la 26-an de majo 1982. Jen la finintoj de la kurso: 1.Stalgys Rimas elektrikisto kombinumo de konstrumaterialoj, Jurbarkas 2.Pieniutaitė Lolita lernantino IX-a klaso, II-a mezlernejo de Jurbarkas 3.Laurinaitytė Renata lernantino X-a klaso, II-a mezlernejo de Jurbarkas 4.Grigaitytė Violeta lernantino X-a klaso, II-a mezlernejo de Jurbarkas 5.Pranaitytė Asta lernantino X-a klaso, II-a mezlernejo de Jurbarkas

La 4-an de oktobro 1983 Esperanto klubo de Jurbarkas organizis lingvokurson al dezirantoj lerni la internacian lingvon.Kurso okazis en kulturpalaco de Jurbarkas ,en ĉambro 207. Kurson gvidis Laimundas Abromas laŭ lernolibro de A.Mekys, kurson komencis 15 personoj. La 24-an de majo 1984 (ĵaŭdo) je 18 horo en kulturpalaco okazis ekzameno al finintoj de la kurso .En ekzamena ko- misiono estis Didoras Pranas, Stalgys Rimas kaj Abromas Laimundas , ekzameniĝis 10 personoj, jen ili : 1.Adomaitis Jonas . tornisto produktejo „Vilma“ 2.Šimkaitytė Reda lernantino X-a klaso, II-a mezlernejo de Jurbarkas 3.Grigaravičienė Genovaitė medfratino centra distrikta malsanulejo de Jurbarkas 4.Vinikevičienė Roma oficistino centro pri informado kaj kalkulado , Jurbarkas 5.Gustaitė Janina farmaciistino apoteko de Kiduliai 6.Jackienė Vilhelmina agordistino produktejo „Vilma“ 7.Plevokas Rimas majstro forsta ekonomio de Jurbarkas 8.Benys Laimis lernanto IX-a klaso, II-a mezlernejo de Jurbarkas 9.Kapačinskaitė Nida lernantino X-a klaso , II-a mezlernejo de Jurbarkas 10.Kapačinskas Kęstas lernanto VII-a klaso, II-a mezlernejo de Jurbarkas

En aūtuno de 1984 Esperanto klubo de Jurbarkas organizis novan kurson de internacia lingvo.La anoncita kurso altiris multajn interesiĝantojn.En la unua kunveno partoprenis 27 personoj.Lingvokur- so komenciĝis la 18 de oktobro kun 20 komencintoj. Kurson gvidis L.Abromas laŭ lernolibro de A. Mekys.Kurso okazis en la ĉambro 207 , en kulturpalaco de Jurbarkas .Kurson finis kaj ekzamenon tra- pasis 17 personoj, ekzameno okazis la 23-an de majo 1985 (ĵaŭdo) de 17 ĝis 21 horo. En ekzamena komisiono estis Didoras Pranas, Stalgys Rimas, Vinikevičienė Roma. Jen la finintoj: 1.Vaivada Arūnas lernanto I-a mezlernejo de Jurbarkas 2.Tučkus Saulius lernanto I-a mezlernejo de Jurbarkas 3.Rėčkutė Irena apotekistino centra apoteko de distrikto Jurb arkas 4.Špinderaitytė Ramunė lernantino I-a mezlernejo de Jurbarkas 5.Sakalaitė Alina lernantino I-a mezlernejo de Jurbarkas , XI-a klaso 6.Steponaitytė Aldona lernantino mezlernejo de Eržvilkas, XI- a klaso 7.Paulauskaitė Lolita lernantino II-a mezlernejo de Jurbarkas 8.Olendra Remigijus lernanto II-a mezlernejo de Jurbarkas, IX- klaso 9.Šimkūnaitytė Daiva lernantino I-a mezlernejo de Jurbarkas, XI-a klaso 10.Klimaitė Nida lernantino I-a mezlernejo de Jurbarkas 11.Pratapaitė Dainora lernantino I-a mezlernejo de Jurbarkas 12.Sasnauskienė Irena oficistino Tenejo de hejtmaterialoj de Jurbarkas 13.Žilaitytė Irena lernantino I-a mezlernejo de Jurbarkas 14.Paulaitytė Imeda lernantino II-a mezlernejo de Jurbarkas 15.Bakutytė Jūratė lernantino II-a mezlernejo de Jurbarkas 16.Kavaliauskaitė Ligita lernantino II-a mezlernejo de Jurbarkas 17.Požėlaitė Asta lernantino II-a mezlernejo de Jurbarkas

La 30-an de oktobro 1986 Esperanto klubo de Jurbarkas organizis novan lingvokurson. Kurso oka- zis en kulturpalaco, en ĉambro 207, ĝin komencis 9 personoj. Kurson gvidis L.Abromas laŭ lernolib- ro de A.Mekys.Kurson finis kaj ekzamenon trapasis 8 parsonoj, ekzameno okazis la 3-an de junio 1987 (merkrede) de 18 ĝis 22 horo, en ekzamena komisiono estis Didoras Pranas, Gvildys Antanas, Abromas Laimundas. Jen la finintoj: 1.Lastauskienė Rūta apotekistino Centra apoteko de distrikto Jurbarkas 2.Bašiūrovaitė Rūta lernantino II-a mezlernejo de Jurbarkas, XI-a klaso 3.Kaučikaitė Jolita lernantino II-a mezlernejo de Jurbarkas, XII-a klaso 4.Martutaitytė Gražina lernantino II-a mezlernejo de Jurbarkas, X-a klaso 5.Šnarskytė Laima lernantino II-a mezlernejo de Jurbarkas, X-a klaso 6.Kazakevičiutė Daura lernantino II-a mezlernejo de Jurbarkas 7.Minikevičius Juozas abelisto Instituto de Agroekonomio de LSSR 8.Aniulytė Stasė agordistino Produktejo „Vilma“

En novembro 1987 Esperanto klubo de Jurbarkas organizis novan lingvokurson, tamen al kur- so aliĝis nur du personoj. Pro tio la kurso ne okazis.Estis organizita koresponda kurso de Esperan- to por 8 personoj, kiun gvidis L.Abromas. Tutan kurson finis 2 personoj, jen ili ; 1.Jančauskienė Joana Smalininkai 2.Kunšteinas Leonas Skirsnemunė

En oktobro 1988 Esperanto klubo de Jurbarkas organizis lingvokurson al dezirantoj lerni interna- cian lingvon.Kurso okazis en kulturpalaco, en ĉambro 207, ĝin komencis 10 personoj. Kurson gvi- dis L.Abromas laŭ lernolibro de A.Mekys. Ekzameno okazis en majo 1989, ekzameniĝis 11 perso- oj, en ekzamena komisiono estis Gvildys A.., Abromas L. Jen la finintoj: 1.Stankaitytė Jolita lernantino Centro de postleciona agado en Jurbarkas 2.Lostys Tomas lernanto Centro de postleciona agado en Jurbarkas 3.Patamsytė Jolanta lernantino Centro de postleciona agado en Jurbarkas 4.Dangėlas Zigmas maŝinisto Produktejo de konstrumaterialoj de Jurbarkas 5.Staselytė Ina frizistino Kombinumo de metia priservado de Jurbarkas 6.Matulaitienė Daiva instruistino mezlernejo de Smalininkai 7.Palaitytė Vilma asekuristino Ŝtata asekura inspekcio de Jurbarkas 8.Pranaitytė Reda edukistino de infanĝardeno de Skirsnemunė 9.Matevičiutė Greta edukistino de infanĝarden o de Skirsnemunė 10.Klimaitis Jonas terkultivisto Stakiai 11.Parulis Linas fajroestingisto Kontraŭfajra societo de Jurbarkas

La tri unuaj ekzameniĝintoj estas gelernantoj de Esperanto fakultativo, kiun gvidis A.Gvildys en la Centro de lernejanoj de postleciona agado en Jurbarkas.

En majo de 1989 Esperanto klubo de Jurbarkas organizis novan lingvokurson.Kurso okazis en la kulturpalaco de Jurbarkas, en ĉambro 207.Kurson gvidis L.Abromas.Al la unua kunveno venis 13 personoj, kurson komencis 7 personoj, ekzameniĝis 6 personoj. En la ekzamena komisiono estis Gvildys A.., Abromas L.. Jen la finintoj: 1.Bakanas Raimundas radiomuntisto Produktejo „Vilma“ 2.Borkertaitė Rosita edukistino Infanĝardeno „Gandriukas“, Jurbarkas 3.Martišienė Roma edukistino Infanĝardeno „Gandriukas“ , Jurbarkas 4.Babonienė Zofija sekretariino komunumo Šimkaičiai 5.Šmuilaitis Arūnas lernanto II-a mezlernejo de Jurbarkas, IX-a klaso 6.Račkevičius Edvardas lernanto II-a mezlernejo de Jurbarkas, IX-a klaso


Esperanto en lernejoj


La unua grupo lernanta Esperanton en lernejo estis tiu en gimnazio de Jurbarkas.Gimnazisto de IV klaso Jonas Puišys kontaktiĝis kun la Esperantista Asocio en Kaunas, ricevis de tie valoran litera- turon kaj konatigis pri tiu E-literaturo siajn amikojn . La lingvo montriĝis valora kaj interesa ,tial ili decidis lerni ĝin. Printempe de 1920 ili fondis en gimnazio esperantistan rondeton, kiun gvidis Jonas Puišys, poste Giedraitis Dzidorius.Esperanton lernis Bastys Pranas, Petraitis Pranas.Kiomlonge en gim-nazio de Jurbarkas oni lernis Esperanton ne estas klare, tamen ni scias ke en januaro de 1925 tiun rondeton gvidis Steponas Banaitis(patro de konata esperantisto Valdas Banaitis) S.Banaitis finis en gimnazio VI klasojn kaj en 1928 forveturis al Alytus. Ni scias nek kvanton , nek nomojn de ĉiuj gimnazistoj, kiuj lernis Esperanton en tiu rondeto.

En mezlernejo de Veliuona fakultative Esperanton instruis Stasys Liutvinavičius, instruisto de litova lingvo.En 1970-71 lernojaro Esperanton lernis du grupoj da gelernantoj el X-XI klasoj. En unu grupo estis 21, en dua grupo estis 20 gelernantoj. En 1971-72 lernojaro Esperanton lernis ankaŭ du grupoj da gelernantoj el X-XI klasoj. En unu grupo lernis 23, en dua grupo lernis 20 gelernantoj. En 1995- 96 lernojaro Esperanton lernis gelernantoj el XI-XII klasoj,estis du grupoj. En unu grupo lernis 12, en dua grupo lernis 13 gelernantoj.Plej kapablaj estis I.Vyturytė, B.Višinskaitė,A.Jokubaus- kaitė, V.Dungveckis, B.Gaudinskaitė.Multaj gelernantoj korespondis kun samaĝuloj el eksterlando kaj Litovio, en mezlernejo kon stante funkciis ekspozicio de esperantaĵoj, kiujn oni ricevadis per kores- pondado.

En mezlernejo de Jurbarkas fakultative Esperanton instruis Danguolė Kutkevičienė, instruistino de germana lingvo. Oni lernis Esperanton en 1972-73 lernojaro, sed kiom granda estis tiu grupo ne estas konate. Estas konate , ke instruistino kun kvar gelernantoj partoprenis en marto de 1973 la 10- jaran jubileon de Esperanto rondeto en Pasvalys.

En mezlernejo de Girdžiai fakultative Esperanton instruis Nijolė Giedraitytė, instruistino de rusa lingvo.Fakultativo okazis en 1980-81 lernojaro kaj en grupo lernis 12 gelernantoj.Du lernantinoj de tiu fakultativo Budriutė Rasa kaj Pinkevičiutė Loreta sukcese trapasis ekzamenon ĉe Esperanto klu- bo „Horizonto“ en Jurbarkas,la 6-an de junio 1981.

En Lernejana Centro de postleciona agado en Jurbarkas Esperanto rondeton gvidis instruisto de litova lingvo Antanas Gvildys. Tie Esperanto rondeto funkciis dum 1988 – 89 , 1989 – 90 kaj 1990 – 1991 lernojaroj. En ĉiu grupo lernis po 15 – 20 gelernantoj.Tri gelernantoj el la grupo de 1988 – 89 lernojaro, nome Stankaitytė Jolita, Lostys Tomas kaj Patamsytė Jolanta tre sukcese trapasis ekzame- non en Esperanto klubo „Horizonto“ kune kun finintoj de lingvokurso en Kulturpalaco,en majo 1989. En mezlernejo de Antanas Giedraitis-Giedrius en Jurbarkas funkciis Esperanto rondeto, kiun gvidis instruisto Antanas Gvildys. Esperanto rondeto funkciis dum 1991-92 kaj 1992-93 lernojaroj kaj en ĉiu grupo Esperanton lernis po 15 – 20 gelernantoj .Entute Internacian lingvon lernis ĉirkaŭ 50 gelernan- toj.

Ekde 1996 en baza lernejo (10 jara) de Vytėnai estis fakultative instruata internacia lingvo Espe- ranto.Tiun rondeton gvidis Laimundas Abromas , vicdirektoro pri mastrumaj aferoj.En la lernojaro 1996-97 Esperanton lernis 9 gelernantoj el VI- IX Klasoj, okazis po 1 leciono dum semajno.Plej bo- ne lernis Rimvydas Abromas kaj Ramūnas Langas. En 1997-98 lernojaro Esperanton lernis 14 geler- nantoj el VI- IX klasoj, lecionoj okazis dufoje en semajno po 1 horo.Plej bone lernis Gina Riaubaitė kaj Rasa Ambrulaitytė. En 1998- 99 lernojaro Esperanton lernis 12 gelernantoj el VI-IX klasoj, okazis po 1 leciono dum semajno.Plej bone lernis Gitana Šipkaitė, Egidijus Jocius, Almantas Sedeika. En 1999-2000 lernojaro Esperanton lernis 18 gelernantoj el VI-IX klasoj.Tamen ekde 1-a de marto 2000 Esperanto rondeto en baza lernejo de Vytėnai ĉesis funkcii, ĉar gvidanto de rondeto L.Abromas for- lasis lernejon. Kutime gelernantoj Esperanton lernis dum 2-3 jaroj, finintoj de IX-a klaso forlasis rondeton pro manko de la tempo, sed aliĝadis pli junaj.Gelernan toj korespondis kun samaĝuloj el kolegio Noyant kaj lernejo en St.Herblain (Francio), el Ostende (Belgio), el Haapsalu (Estonio). Esperanto rondeto en lerneja murgazeto skribis pri sia korespondado kaj Esperanto. Rondeto inici- atis en lernejo feston de la lingvoj.Por instruado de la lingvo estis uzita lernolibro „Esperanto – 1“ de I.Szerdahelyi . Kompilis Laimundas AbromasNovaĵoj

Palmira Lukoševičienė donacis al la klubo libreton “Venis ĉiti tien Kindzulo“. Tiun libreton kaj kelkaj dekoj aliaj eldonis Palmira Lukoševičienė. Sincera danko al ŝi.Anoncoj

La 3-10-an de aŭgusto okazos tendaro de Vydūnas en Bitėnai. Pri programon kaj aliaj detalojn oni povas ekscii al Tomas Stanikas Tel. Nr. 8-689 80295Novaĵoj

Jam aperis kelkaj novaj esperanto insignoj.

Pri eblecon akiri Esperanto insignojn oni povas kontakti kun Rimantas Endriulaitis

Tel. Nr. 8-685 31970


Redaktoro: Stanislovas Raulynaitis

Kontaktoj: klubas.horizontas@gmail.comTel. Nr. 8-620 21024Elŝuti 87.79 Kb.

  • INFORMOJ
  • Niaj esperantistoj - Aldona Žižienė
  • Niaj esperantistoj – Liuda kaj Vincas Zaturskiai
  • Niaj esperantistoj –Henrikas Pieniuta
  • Niaj esperantistoj - Stasys Liutvinavičius
  • Niaj esperantistoj - PranasAbromas
  • Lingvokursoj
  • Esperanto en lernejoj

  • Elŝuti 87.79 Kb.