Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Programo por anima agado dum la tagoj de la semajno

Elŝuti 83.45 Kb.

Programo por anima agado dum la tagoj de la semajno
Dato15.10.2017
Grandeco83.45 Kb.

Elŝuti 83.45 Kb.


PROGRAMO POR ANIMA AGADO DUM LA TAGOJ DE LA SEMAJNO
ĈIU TAGO

1. La bona preĝo

2. Psalomo 91, 23

3. La Dia preĝo.

4. Formulo.

(En la datoj 13, 22kaj 31 de la monato post la kantado de la kanto por la tago

ni diras Psalomo 133 - tri foje)

PSALOMO 133

1 Jen kiel bone kaj ĉarme estas,

Se fratoj vivas kune!

2 Kiel la bona oleo,

Kiu de la kapo defluas sur

La barbon, la barbon de Aaron,

Kaj defluas sur la randon de lia vesto;

3 Kiel la roso,

Kiu de Hermon malleviĝas sur la

montoj de Cion;

Ĉar tie la Eternulo donas la benon,

Vivon por eterne.
LA BONA PREGO

Eternulo, Dio nia, Favora nia Ĉiela Patro, Kiu nin donacis vivon kaj sanon, por ke ni ĝoju en Vi, elsendu nin Vian Spiriton por gardi nin kaj protekti nin de ĉio malbono kaj ruza providenco.

Sciigu nin fari Vian Volon, prilumigi Vian nomon kaj laŭdegi Vin ĉiam.

Prilumu Vi, spiriton nian, klerigu niajn korojn kaj mensojn, por gardi ni Viajn ordonojn kaj dezirojn.

Inspiru en ni per Via ĉeestado Viajn purajn mensojn kaj nin gardu servi Vin ĝoje.

La vivo nia, kiun ni Vin dediĉas, por la boneco de niaj fratoj kaj parencoj, Vi benu.

Helpu al ni kaj nin kunhelpu kreski en ĉio kono kaj saĝo, lerni de Via Parolo kaj vivi eterne en Via Vero.

Gvidu nin en ĉio, kion ni pensas kaj agas por Via Nomo estu por la sukceso de Via Regno sur la tero.

Nutru niajn animojn per Via Ĉiela pano kaj fortigu nin per Via Forto, por ke ni sukcesu en nia vivo. Kiel Vi donas al ni ĉiujn Viajn benojn, aldonu kaj Amon Vian estu nian eternan leĝon, ĉar al Vi apartenas la Regnon, la Forton kaj la Gloron por ĉiam.

Amen
Por tiu ĉi preĝo la Majstro diras:


“La Bona preĝo estas komuna ne nur por la homaro, sed por la tuta Universo, por ĉiuj anĝeloj, arĥianĝeloj, estrecoj, potencoj, fortoj.

La Bona preĝo post kiam tralegos kun ĝi vi povas trairi ĉien. Ĝi estas unu enirpermesilo. ”


Psalomo 91

1 Kiu loĝas sub la ŝirmo de la Plejaltulo, tiu ripozas en la ombro de la Plejpotenculo.

2 Mi diras al la Eternulo: Mia rifuĝejo kaj mia fortikaĵo

estas Dio, kiun mi fidas.

3 Ĉar Li savos vin de la reto de kaptisto, De la pereiga pesto.

4 Per siaj plumoj Li ŝirmos vin kaj sub Liaj flugilojvi rifuĝos;

Lia fideleco estas ŝildo kaj kiraso.

5 Ne timulu teruron de nokto, Nek sagon, kiu flugas tage,

6 Nek peston, kiu iras en mallumo, nek epidemion, kiu ekstermas tagmeze.

7 Ĉe via flanko falos milo, Kaj dek miloj ĉe via dekstra flanko;

Sed vin ĝi ne tuŝos.

8 Vi nur rigardos per viaj okuloj, Kaj vi vidos la redonon al la malvirtuloj.

9 Ĉar Vi, ho, Eternulo, estas mia defendo! La Plejaltulon vi elektis kiel vian rifuĝajon.

10 Ne trafos vin malbono, kaj frapo ne atingos vian tendon.

11 Ĉar al Siaj anĝeloj Li ordonis pri vi, Ke ili vin gardu sur ĉiuj viaj vojoj.

12 Sur la manoj ili vin portos, Por ke vi ne falpuŝiĝu sur ŝtono per via piedo.

13 Sur leonon kaj aspidon vi paŝos, Vi piedpremos leonidon kaj drakon.

14 Ĉar li ekamis Min, tial Mi lin savos; Mi defendos lin, ĉar li konas Mian nomon.

15 Li vokos Min, kaj Mi lin aŭskultos; Mi estos kun li en mizero;

Mi lin liberigos kaj honoratigos.

16 Mi satigos lin per longa vivo, Kaj aperigos al li Mian helpon.
PSALOMO 23

Psalomo de David

1 LA Eternulo estas mia paŝtisto; Mi mankon ne havos.

2 Sur verdaj herbejoj Li ripozigas min

Apud trankvilaj akvoj Li kondukas min.

3 Li kvietigas mian animon; Li kondukas min laŭ vojo de la

Vero, pro Sia nomo.

4 Eĉ kiam mi iros tra valo de densa mallumo, Mi ne timos malbonon, ĉar Vi estas

kun mi;

Via bastono kaj apogilo trankviligos min.5 Vi kovras por mi tablon antaŭ miaj malamikoj VI ŝmiris per oleo mian kapon,

mia pokalo estas plenigita

6 Nur bono kaj favoro sekvos min En la daŭro de mia tuta vivo;

Kaj mi restos en la domo de la

Eternulo eterne.
La Dia preĝo

Patro nia, kiu estas sur la ĉielo, Via nomo estu sanktigita.

Venu Via regno, plenumigu Via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ. Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,

Kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj. Kaj ne konduku nin en tenton,

Sed liberigu nin de la malbono, ĉar Via estas la regno kaj la Forto,

kaj la Gloro por ĉiam.

Amen
LA FORMULO;

“Estu glorita Dio en la Blanka Frataro kaj estu gloritaj la Blankaj fratoj en la Dia Amo. ” (tri fojoj)
DIMANĈO

Tago, ligita kun la Suno, la cifero 1 kaj la oranĝkoloro


1. Kanto - “En la komenco estis la Vorto”.

2. La Bona preĝo.

3. Psalomoj: 91, 23, 61.

4. La Dia preĝo.

5. La formulo de la Frataro.
Psalomo 61

1 Aŭskultu, ho Dio, mian krion; Atentu mian preĝon.

2 De la fino de la tero mi vokas al Vi en la malĝojo de mia koro; Sur rokon tro alta por mi supren - konduku min.

3 Ĉar Vi estas mia rifuĝejo, Fortika turo kontraŭ malamiko

4 Lasu min loĝi eterne en Via tendo, havi rifuĝon sub la kovro de Viaj flugiloj.

5 Ĉar Vi, ho, Dio, aŭdis miajn Promesojn; Vi donis al mi la heredon de tiuj, kiuj timas Vian nomon.

6 Aldonu tagojn al la tagoj de la reĝo, ke liaj jaroj daŭru multajn generaciojn.

7 Li restu eterne antaŭ Dio; Boneco kaj vero laŭ Via volo lin gardu.

8 Tiel mi prikantos Vian nomon eterne.

Plenumante miajn promesojn ĉiutage.


LUNDO

Tago, ligita kun la Luno, la cifero 2 kaj la verda koloro.


1 Kanto - “Benu, ho animo mia, la Eternulon”.

2 La preĝo de la Regno.

3 Psalomoj: 91, 23, 143.

4 La Dia preĝo.


LA PREĜO DE LA REGNO
Eternulo, Dio nia, estu suprenirata nia preĝo antaŭ

Via Vizaĝo. Venu Vian Spiriton kaj penetru Vian Vorton

en niaj koroj, pro Via Amo, per kiu Vi nin ekamis.

Milda nia ĉiela Patro, Ava Otĉe, venu Vian Regnon,

Estu Via Volo, lumiĝu Vian Nomon sub la tero - ĉi tion

volas mian animon, ĉi tio estas la bezono, kiun ni sentas en tiu mondo

Majesta Eternulo, de ĉio forto kaj fortikaĵo defendu Vian Agon

aligu la korojn de ĉiuj, kiujn Vi elektis nomiĝi fundamento de Via Gloro kaj Majesteco.

Milda Eternulo nia, gvidu nin per Via kompatema mano,

klerigu nin, por ke ni ne deflankiĝu de Via Vorto, por ke ni ne rompu Vian leĝon.

Gvidu nin kiel bona paŝtisto al la verdaj paŝtejoj kaj klaraj torentoj.

Ununura Vi, Eternulo kaj Savanto de la mondo, konata antaŭ ĉiuj

Jarcentoj de la lumo, Ununura en la aŭrora lumo de nia vivo, bonvolu, Vi, plivastigi nian animon, plikreskigi nian spiriton,

reviviĝu nian koron, klerigu nian menson, por ke ni gloru Vin nun kaj ĉiam.

Amen
PSALOMO 143

1 Ho Eternulo, aŭskultu miam preĝon Atentu mian petegon laŭ Via vereco, respondu al mi laŭ Via justeco.

2 Kaj ne eniru en juĝon kun Via sklavo Ĉar neniu vivanta povos praviĝi antaŭ Vi

3 ĉar malamiko persekutis mian animon premia al la tero mian vivon; Li metis min en mallumon, kiel delonge mortintojn.

4 Senfortiĝas en mi mia animo, konsumiĝas en mi mia koro.

5 Mi rememoras la tagojn antikvajn, Mi meditas pri ĉiuj Viaj faroj, Mi pensas pri la faritaĵoj de Viaj manoj.

6 Mi etendas al Vi miajn manojn; mia animo soifas Vin kiel seka tero.

7 Rapidu, aŭskultu min, hoEternulo, mia spirito konsumiĝas; Ne kaŝu antaŭ mi Vian vizaĝon, Ĉar mi similiĝus al la forirantaj en la tombon.

8 Aŭdigu al mi matene Vian bonecon, Ĉar Vin mi fidas; Montru al mi la vojon, kiun mi devas iri, Ĉar al Vi mi levas mian animon.

9 Savu min de miaj malamikoj, ho Eternulo; Al Vi mi rifuĝas.

10 Instruu al mi plenumu Vian volon, Ĉar Vi estas mia Dio; Via bona spirito gvidu min sur ebena tero.

11 Pro Via nomo, ho Eternulo, lasu min vivi; Pro Via justeco eligu mian animon el mizero.

12 Kaj pro Via favorkoreco ekstermu miajn malamikojn Kaj pereigu ĉiujn premantojn de mia animo, ĉar mi estas Via sklavo.
MARDO

Tago sub la influo de Marso, la cifero 4 kaj la ruĝaj radioj


1 La kanto “Mi ĝoiĝos”

2 Prego “La vojo de la vivo”

3 Psalomoj: 91, 23, 27

4 La Dia preĝo.


LA VOJO DE LA VIVO

Eternulo, Dio nia, Savanto nia, de ĉio forto kaj fortikaĵo,

De ĉio Vero kaj Amo, de ĉio administrado kaj aŭtoritato,

Fonto de ĉiuj bonaĵoj en nia vivo, elkonduku Vian mildan Spiriton

Por klerigi niajn mensojn, por radiigi niajn korojn, por doni al ni forto kaj vivo, ke ni faru Vian Volon.

Pardoni niajn pekojn, kiujn ni konfesas antaŭ Vi - ili malproksimiĝas nin de Via Patra Amo. Elviŝu ilin de la libro de Viaj rememoroj kaj nin donaci la pacon de Via Spirito.

Faru nun prilumi Vian Vizaĝon sur ni, ni estu bildo de Via Amo, heroldo de Via Vero kaj servantoj de Via Justeco.

Benu tiun ĉi popolon inter kiu ni vivas. Benu niajn fratojn kaj fratinojn kun kiuj ni agas, benu ĉiujn patrojn kaj patrinojn, kiujn faras Vian Volon. Aŭskultu la voĉon de ĉiuj suferantoj sur la tero kaj ilin benu.

Benu nian Majstron, Kiu gvidas nin en Via vojo. Benata estu Vi, Eternulo, Dio nia. Benata estas Via Nomo de eterne, ĉar Vi estas la Vojo, la Vero kaj la Vivo kaj krom Vi ne estas alia Dio, Vi estas Ununura.

Amen
PSALOMO 27

1 La Eternulo estas mia lumo kaj mia savo; Kiun mi devas timi?

La Eternulo estas la forto de mia vivo; Kiu povas min teruri?

2 Kiam alproksimiĝos al mi mal -, bonfarantoj por manĝi mian karnon, Miaj kontraŭuloj kaj malamikoj, Ili surpuŝiĝos kaj falos.

3 Se elpaŝos kontraŭ min armeo, mia koro ne ektimos; Se levigas kontraŭ min milito, ankaŭ tiam mi havos fidon.

4 Nur unu aferon mi petas de la Eternulo, nur tion mi deziras: ke mi restu en la domo de la Eternulo, en la daŭro de mia tuta vivo Por rigardi la ĉarmon de la Eternulo, admiri Lian templon.

5 Ĉar Li kovros min en Sia kabano En la tago de malbono; Li kaŝos min en sekreta loko de Sia tendo; sur rokoj Li levos min.

6 Kaj nun leviĝos mia kapo super miajn malamikojn, kiuj min ĉirkauas; Kaj mi oferfaros en Lia tendo oferojn de danko; Mi kantos kaj gloros la Eternulon

7 Aŭskultu, ho Eternulo, mian vocon, kiam mi vokas; Korfavoru min kaj respondu al mi.

8 De Vi diras al mi mia koro: Serĉu Mian vizagon, Ne forpuŝu en kolero vian sklavon; Vi estis mia helpo, Ne forpusu kaj ne forlasu min, ho Dio de mia savo.

10 Ĉar mia patro kaj mia patrino min forlasis, sed la Eternulo min akceptis.

11 Instruu al mi, ho Eternulo, Vian vojon, kaj konduku min sur ĝusta irejo, Spite miajn insidantojn.

12 Ne fordonu min al la volo de miaj premantoj; Ĉar stariĝis kontraŭ mi falsaj Atestantoj, plenaj de rabemeco.

13 Se mi ne esperos vidi la bonecon de la Eternulo en la aludo de vivantoj!

14 Esperu al la Eternulo; Tenu vin forte, forta estu via koro; Jes, esperu al la Eternulo.


MERKREDO

Tago, ligita kun la planedo Merkurio, la cifero 5 kaj la flava koloro


1 “Kanto de la hela vojo”

2 Preĝo de la frataro.

3 Psalomoj: 91, 23, 19, 103.

4 La Dia prego.


PREĜO DE LA FRATARO
Eternulo, benu la Unuversa Blanka Frataro, kiu nun

ĉeestas inter la bulgaroj kaj la slavaro. Stabiligu lian spiriton.

Donu kredon, fidon kaj esperon en Vi al tiuj, kiuj sekvas Vian vojon, por ke ili revigliĝu kaj Vin glorigi dum ĉiuj jarcentoj de la estonteco.

Faru, Eternulo, Dio nia, tion pro Via Majesta nomo,

per kiu Vi estas konata dum ĉiuj jarcentoj supre sur ĉielo

kaj malsupre sur la tero.

Faru, ke Via Nomo prilumi antaŭ ĉiuj tiuj,

kiuj malhelpas Vian sanktan Agadon kaj ili

scios, ke Vi estas unu en Kiu ne ekzistas perfido

kaj Kiu estas ĉiaman forta helpi kaj liberigi.

Dismetu la malamikojn de Via Regno, Eternulo,

de antaŭ Via Vizaĝo kaj ni glorigos Vin kun pura koro,

kiam Vi nin helpos kaj superos forpelu la diablajn spiritojn

de la infero, kiujn volas difektigi Vian sanktan agadon.

Vi, Eternulo, nun sole agu per Via forta mano.

Faru tion pro la Eternulo, nia Jesuo Kristo, pere de

Kio nomo Vi bonvolis, ke ni Vin alvokas.

Estu la regantoj de tio ĉi popolo ekkonas, ke

ne ekzistas alia Dio kaj Eternulo krom Vi.

Vi estas nur Unu.

Amen
PSALOMO 19

1 La ĉieloj rakontas la gloron de Dio,

Kaj la farojn de Liaj manoj ra - portas la ĉiela firmaĵo.

2 Tago al tago transdonas diron, kaj la nokto al nokto faras sciigon.

3 Sen parolo kaj sen vortoj; oni ne aŭdas ilian voĉon.

4 Tra la tuta mondo iras Ilia ordono, Kaj gis la fino de la Universo iras Iliaj vortoj;

Por la suno Li aranĝis tendon Inter ili.

5 Kaj gi eliras kiel fianĉo el sia baldakeno, ĝojas kiel heroo, trakuranta sian vojon.

6 Sur unu rando de la ĉielo estas ĝia levigo, Kaj ĝia rondiro estas ĝis aliaj randoj;

Kaj nenio kaŝiĝas antaŭ ĝia varmego.

7 La instruo de la Eternulo estas perfecta, ĝoigas la animon;

La atesto de la Eternulo estas certa, ĝi saĝigas sensaĝulon.

8 La ordonoj de la Eternulo estas Justaj, ĝoigas la koron;

La ordondiro de la Eternulo estas klara, faras lumon antaŭ la okuloj.

9 La timo antaŭ la Eternulo estas pura, restas eterne;

La juĝoj de la Eternulo estas Veraj kaj ĉiuj estas justaj.

10 Ili estas pli dezirindaj, ol oro kaj ol multe da plej pura oro;

Ili estas pli dolĉaj, ol mielo kaj ĉelaraj mielgutoj.

11 Ankaŭ Via sklavo instruiĝis per ili; Kiu ilin observas, tiu havas grandan rekompencon.

12 Kiu scias siajn erarojn? Purigu min de eraroj kaŝitaj.

13 Ankaŭ de intencaj eraroj detenu Vian sklavon, Ke ili ne regu super mi.

Tiam mi estos perfekta kaj pura de granda peko.

14 Akceptu favore la vortojn el mia buŝo kaj la parolon de mia koro antaŭ Vi,

Ho Eternulo, mia Roko kaj mia Liberiganto.


PSALOMO 103

1 BENU, ho mia animo, la Eternulon, Kaj mia tuta internaĵo Lian Sanktan nomon.

2 Benu, ho mia animo, la Eternulon, Kaj ne forgesu ĉiujn Liajn bon - farajojn.

3 Li pardonas ĉiujn viajn pekojn, Li sanigas ĉiujn viajn malsanojn; 1. Li savas de la tombo vian vivon, Li kronas vin per boneco kaj favorkoreco;

 2. Li satigas per bonaĵoj vian mal - junan aĝon, Ke via juneco renoviĝas kiel ĉe aglo.

 3. La Eternulo faras justecon kaj juĝon al ĉiuj prematoj.

 4. Li sciigis Siajn vojojn al Moseo, Siajn farojn al la Izraelidoj.

 5. Favorkora kaj kompatema estas La Eternulo, Longetolerema kaj tre bona.

 6. Ne eterne Li indignas, Kaj ne por ĉiam Li koleras.

 7. Ne laŭ niaj pekoj Li agis kun ni, Kaj ne laŭ niaj krimoj Li redonis al ni.

11 Ĉar kiel alte estas la ĉielo super la tero Tiel granda estas Lia boneco por tiuj, kiuj Lin timas.

12 Kiel malproksime estas la oriento de la okcidento Tiel Li malproksimiĝis de ni niajn pekojn

13 Kiel patro korfavoras filojn, Tiel la Eternulo korfavoras tiujn, kiuj Lin timas.

14 Ĉar Li scias nian esencon; Li memoras, ke ni estas polvo.

15 La tagoj de homo estas kiel herbo;

Kiel floro de kampo, tiel li floras.

16 Pasas super ĝi vento, kaj ĝi jam ne ekzistas;

17 Sed la boneco de la Eternulo daŭras eterne por tiuj, kiuj Lin timas.

18 Kiuj observas Lian interligon Kaj memoras Liajn ordonojn por Ilin plenumi

19 La Eternulo starigis sur la ĉielo Sian tronon;

Kaj Lia reĝeco regas ĉiam.

20 Benu la Eternulon Liaj anĝeloj, Potencaj per sia forto.

Kiuj plenumas Lian vorton,

Por ke oni obeu la voĉon de Lia vorto.

21 Benu la Eternulon ĉiuj Liaj ĉirkaŭantoj,

Liaj servantoj, kiuj plenumas Lian volon.

22 Benu la Eternulon ĉiuj Liaj kreitaĵoj,

En ĉiuj lokoj de Lia regado.

Benu, ho mia animo, la Eternulon.
JAŬDO

Tago sub la influo de la planedo Jupitero, la Spirito de la Vero - la Bluaj

radioj kaj la cifero 3
1 Kanto - “Li venas”

2 Preĝo por la fruktoj de la Spirito.

3 Psalomoj: 91, 23, 112.

4 La Dia preĝo.


PREĜO POR LA FRUKTOJ DE LA SPIRITO
Eternulo de la Amo, Dio de la Amo, ni alvokas Vin en Via graco.

Ni akcertas al suferadojn, kiujn Vi nin sendas kun ĝojo en nia koro.

Ni akceptas la malfacilaĵojn, kiujn Vi supozas al ni por fortikigo de nia

spirito. Ni sen ŝancelo, sen hezito plenumos Vian mildan Volon.

Elsendu nin Vian Spiriton por enmetu en niajn korojn, en niajn mensojn, en niajn animojn, la frukto de la Amo, la mildeco de la Ĝojo kaj la Paco - la fundamento de Via pacienco kaj graceco.

Donacu al ni la kredon, la kvietecon kaj la detenon

Benu nin kiel Vi nin ĉiam benis.

Faru Vian Nomon kara al niaj animoj.

Estiĝu Vian Regnon en niaj animoj.

Nutru niajn animojn per Via Vorto, por fortikigi en ni ĉiujn Viajn virtojn.

Estu Viaj helaj spiritoj de la Amo, la Kredo kaj la Espero vivos eterne

nun kaj ĉiam kune kun Vi.

Ni ĉielsendas gloron kaj laŭdon aj Vi, Unueca Eternulo kaj Dio de

la Majesta viktimo. Amen


PSALOMO 112

1 HELELUJA! Bone estas al la homo,

Kiu timas la Eternulon.

Kaj tre amas Liajn ordonojn.

2 Forta sur la tero estos lia semo;

La gento de virtuloj estos benita.

3 Bonstato kaj riĉeco estas en lia

domo;


Kaj lia justeco restos eterne.

4 En mallumo leviĝas lumo por la

virtulo.

Li estas kompatema, favorkora

kaj justa.

5 Bone estas al la homo, kiu kom -

patas kaj pruntedonas,

Kiu pesas siajn farojn per justeco.

6 ĉar neniam li falos;

Virtulo estas memorata eterne.

7 Malbonan famon li ne timos;

Fortika estas lia koro, ĝi fidas

La Eternulon.

8 Senŝanceliĝa estas lia koro;

Li ne timas, ĝis li vidas la pereon

de siaj malamikoj.

9 Li ŝutas kaj donas al la malriculoj;

Lia justeco restas eterne,

Lia korno altiĝos en honoro.


 1. La malvirtulo vidas kaj ĉagreniĝas,

Kunfrapas la dentojn kaj konsumiĝas.

La deziro de malvirtuloj pereos.


VENDREDO

Tago sub la influo de la planedo Venero - rozkoloraj radioj kaj la cifero 6


1 Kanto - “Fir - fur - fen”

2 Preĝo - “La trieca Dio”

3 Psalomoj: 91, 23, 44.

4 La Dia preĝo.


LA TRIECA DIO
I Eternulo, venu Vian Spiriton sur mia spirito.

Plenigu mian koron kaj mian animon per Via ĉeestado,

Kaj subtenu miajn krurojn en ĉio justeco.

Mi kliniĝas antaŭ la eterna ŝtonego de kiu mi estas forhakita.

Benata estu Via Nomo, Eternulo. Subtenu min, plialtigu min,

por ke mi Vin servos ĝoje.

II Eternulo, Dio nia, venu Vian Spiriton kaj klerigu nian menson.

Prilumu mian koron kaj plenigu mian animon per ĉio ĝojo kaj gajo.

Mi kliniĝas antaŭ Vi, la Eterna Fonto, kiu ĉiam min trinkigis.

Lavu miajn piedojn, lavu mian koron, beligu mian animon, por

ke mi estu pura kaj sancta antaŭVi.

III Eternulo, Dio nia, venu Vian bonvolon sur mia spirito. Plenigu

mian koron kaj mian animon per la mildaj fruktoj de la Spirito.

Konfirmu miajn piedojn en la forto de Via ĉeestado.

Mi kliniĝas antaŭ Via Eterna Spirito, Kiu vigliĝas kaj reviviĝas

min el la mortintoj.

Gardu min, Eternulo, per Via Sankta Nomo, por ke mi Vin servu kun ĝojo kaj gajo kaj mi estu kun Vi, Eternulo, Jesuo Kristo, kiel Vi kun la Patro.

Amen
PSALOMO 44

1 HO Dio, per niaj oreloj ni audis,

niaj patroj rakontis al ni

Kion Vi faris en iliaj tagoj, en

tempo antikva.

2 Vi per Via mano forpelis popolojn,

kaj ilin Vi enlogiĝis;

Popolojn Vi pereigis, kaj ilin Vi

vastigis.

3 Ĉar ne per sia glavo ili akiris la

teron,


Kaj ne ilia brako helpis ilin;

Sed nur Via dekstra mano kaj Via

brako kaj la lumo de Via vizaĝo,

ĉar Vi ilin favoris

4 Vi estas mia Reĝo, ho Dio;

Disponu helpon al Jakob.

5 Per Vi ni disbatos niajn malamilojn;

Per Via nomo ni piedpremos niajn

kontraŭbatalantojn.

6 Ĉar ne mian pafarkon mi fidas,

Mia glavo min ne helpos.

7 Sed Vi helpas nin kontraŭ niaj

malamikoj,

Kaj niajn malamikojn Vi kovras

per honto.

8 Dion ni gloros ĉiutage,

Kaj Vian Nomon ni dankas eterne.

9 Tamen Vi nin forlasis kaj hontigis,

Kaj Vi ne eliras kun nia militistaro.

10 Vi devigas nin forkuri de nia

malamiko,

Ke niaj malamantoj nin prirabu; 1. Vi fordonas nin por formanĝo, kiel

ŝafojn,

Kaj inter la popolojn Vi disĵetis nin; 1. Vi vendis Vian popolon por nenio,

Kaj prenis por ili nenian prezon;

 1. Vi faris nin malestimataĵo por niaj

najbaroj,

Mokataĵo kaj insultataĵo por niaj

ĉirkaŭantoj;


 1. Vi faris nin instrua ekzemplo por la popoloj,

Ke la nacioj balancas pri ni la

kapon.


 1. Ĉiutage mia malhonoro estas antaŭ mi,

Kaj honto kovras mian vizaĝon,

 1. Pro la voĉo de mokanto kaj instru -

anto,

Antaŭ la vizaĝo de malamiko kaj

venĝanto.


 1. Ĉio tio trafis min, sed ni Vin ne forgesis,

Kaj ni ne perfidiĝis al Via interligo.

 1. Ne retiriĝis nia koro,

Kaj niaj paŝoj ne deflankiĝis de

Via vojo. 1. Kiam Vi batis min sur loko de

ŝakaloj

Kaj kovris nin per ombro de morto, 1. Tiam se ni forgesos la nomon de nia Dio

Kaj ni etendos niaj manojn al

fremda dio: 1. ĉu Dio tiun ne trovus?

Li ja scias la sekretojn de la koro.

 1. Pro Vi ni estas mortigataj ĉiutage;

Oni rigardas nin kiel ŝafojn por

buĉo.


 1. Leviĝu, kial Vi dormas, mia

Sinjoro?

Vekiĝu, ne forgesu por ĉiam. 1. Kial Vi kaŝas Vian vizaĝon,

Forgesas nian mizeron kaj nian

suferon?


 1. Nia animo estas ja ĵetita en la

polvon;

Nia koro kliniĝis al la tero.

26 Leviĝu; helpu kaj savu nin pro

Via boneco.


SABATO

Tago sub la influo de la planedo Saturno, blua - violkoloraj radioj kaj cifero 7


1 Kanto - “Dio estas Amo”

2 La malgranda preĝo.

3 Psalomoj: 91, 23, 25.

4 La Dia preĝo.


LA MALGRANDA PREĜO
Eternulo, Dio nia, faru, ke mi vidas Vian Vizaĝon.

Ĝoiĝu min, pro Via Nomo. Benu min pro Via Graco.

Lumigu min pro Via Spirito. Altenigu min pro Via Vorto.

Helpu min pro Via promeso. Gvidu min pro Via Vero.

Subtenu min pro Via Justeco.

Kaj estu benata, Eternulo, ĉiam, ĉar Vi estas milda

kaj vereca al ĉiuj. Amen
PSALOMO 25

1 Al Vi, ho Eternulo, mi levas mian

animon.

2 Ho mia Dio, Vin mi fidas;Ne lasu min hontiĝi;

Ne lasu, ke miaj malamikoj moku

pri mi.

3 Ĉar neniu el tiuj, kiuj esperas al Vi,hontiĝos;

Nur tiuj hontiĝos, kiuj forlasas

Vin pripense.

4 Viajn vojojn, ho Eternulo, montru

al mi;

Instruu min sekvi vian iradon.5 Gvidu min en Via vero kaj lernigu

min,


ĉar Vi estas la Dio, kiu min

helpas;


Al Vi mi esperas ĉiun tagon.

6 Rememoru, ho Eternulo, Vian

kompatemecon kaj Vian favor -

korecon,


ĉar ili estas de ĉiam.

7 La pekojn de mia juneco kaj miajn

krimojn ne rememoru

Laŭ Via favorkoreco rememoru min,

Por Via boneco, ho Eternulo!

8 Bona kaj justa estas la Eternulo,

Tial Li montras al pekantoj

la vojon.

9 Li gvidas la humilulojn en justeco,

Kaj instruas al la humiluloj Sian

Vojon

10 Ĉiuj vojoj de la Eternulo estasFavorkoreco kaj fideleco al tiuj,

Kiuj observas Lian interligon kaj

Liajn leĝojn.


 1. Pro Via nomo, ho Eternulo, par -

donu al mi mian pekon,

ĉar ĝi estas granda. 1. Al ĉiu homo, kiu timas la Eternulon,

Li montras la vojon, kiun tuj devas

elekti.


 1. Lia animo ĝuos bonon,

Kaj liaj idoj posedos la teron.

 1. Konfidon de la Eternulo havas

Liaj timantoj.

Kaj sian aranĝon Li sciigas al ili. 1. Miaj okuloj estas ĉiam direktitaj

al la Eternulo,

Ĉar Li eltiras el reto miajn piedojn. 1. Turnu Vin al mi kaj korfavoru min

ĉar mi estas soleca kaj mizera.

 1. La suferoj de mia koro estas

grandaj;

El mia premateco elkonduku min. 1. Rigardu mian suferon kaj mizeron,

Kaj pardonu ĉiujn miajn pekojn.

 1. Rigardu kiel multaj estas miaj

malamikoj

Kaj per kia kruela malamo ili min

malamas.


 1. Gardu mian animon kaj servu min;

Ne lasu min hontiĝi, ĉar Vin mi

fidas


 1. Senkulpeco kaj justeco defendu min,

ĉar al Vi mi esperas.

 1. Liberigu, ho Dio,

 2. Izraelon el ĉiuj liaj suferoj.PSALOMO 132

Kanto de supreirado

1 REMEMORU, ho Eternulo,

Davidon kaj ĉiujn liajn suferojn;

2 Ke li juris al la Eternulo,

Kaj donis sanktan promeson al la

Potenculo de Jakob;

3 Mi ne eniros al la ŝirmejon de

mia domo,

Mi ne supreiros supren sur la liton, pre -

tigitan por mi.

4 Mi ne donos dormon al miaj okuloj,

Nek dormeton al miaj palpebroj,

5 ĝis mi trovos lokon por la Eter -

nulo,

Logejon por la Potenculo de Jakob.6 Jen ni aŭdis, ke ĝi estas en Efrata;

Ni ĝin trovis sur arbara kampo.

7 Ni iru en Lian loĝejon,

Ni kliniĝu antaŭ la benketo de Liaj

piedoj

8 Leviĝu, ho Eternulo, en Vianripozejon,

Vi kaj la kesto de Via potenco.

9 Viaj pastroj vestiĝu per justeco,

Kaj Viaj fideluloj triumfu.

10 Pro David, Via sklavo,

Ne forturnu la vizaĝon Via

sanktoleito.


 1. La Eternulo juris al David veron,

Kaj Li ne dekliniĝos de ĝi;

Frukton de Via ventro mi sidigos

sur via trono.


 1. Se viaj filoj observas Mian inter -

ligon kaj Mian leĝon, kiun Mi

instruos al vi.

Tiam ankaŭ iliaj filoj eterne sidos

sur via trono. 1. Ĉar la Eternulo elektis ĉionon

Kaj deziris, ke ĝi estu loĝejo por

Li;


 1. Ĉi tio estas Mia ripozejo por

eterne;

Ĉi tie Mi loĝos, ĉar ĝin Mi ekdeziris. 1. Ĝian nutraĵon Mi abunde benos,

ĝiajn malriĉulojn Mi satigos per

pano.


16 Kaj ĝiajn pastrojn Mi vestos per

savo;


Kaj ĝiaj fideluloj ĝojos kaj tri -

umfos.


 1. Tie Mi elkreskigos kornon al

David,

Tie Mi aranĝos lumilon por Mia

sanktoleito.


 1. Liajn malamikojn Mi kovros per

honto;

Sed sur li brilos lia krono.


(La psalomoj estas tradukitaj de d - ro L. L. Zamenhof)

(La kantoj estas eldonitaj en aparta kantareto)


PETRO DĂNOV


Elŝuti 83.45 Kb.


Elŝuti 83.45 Kb.