Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Prezidento jonas en romo

Elŝuti 8.9 Kb.

Prezidento jonas en romo
Dato15.10.2017
Grandeco8.9 Kb.

Elŝuti 8.9 Kb.
PREZIDENTO JONAS EN ROMO (El “L’Esperanto” 1972-168169, jqnuaro-februaro 1972) Ĉiuj partoprenintoj en la Universala Kongreso en Vieno scias, ke la prezidento de Aŭstrujo, Franz Jonas, estas esperantisto kaj uzas Esper­anton; dum tiu Kongreso li oficiale partoprenis la inaŭguron kaj alpa­rolis la ĉeestantojn en la Internacia Lingvo. Tial, kiam estis anoncita lia oficiala vizito al Italujo, okazinta de la 15a gis la 17a de novembro 1971a, la Konsilio de Itala Esperanto-Federacio kaj la estraro de Roma Esperanto-Grupo decidis profiti tiun favoran okazon por lin kontakti kaj por samtempe diskonigi al la ĝenerala publiko, ke ŝtatestro konas Esperan­ton. Tiu kontakto estis atingita pere de la Aŭstra Ambasado en Romo. La vizito komenciĝis en la posttagmezo de la 15a de novembro. Prezidento Jonas, alveninte al la flughaveno de Romo, veturis per aŭto­mobilo al Kvirinalo, kaj survoje, apud Koloseo, la urbestro de Romo prezentis al li la saluton de la urbo. Tie lin aklamis aro () da esperantistoj, lin atendintaj sub longa tolostrio kun verda stelo kaj skribaĵo () Roma Esperanto-Grupo - Bonvenon al Franz Jonas, kiel estas videble en la foto de la kovrilpaĝo de ĉi tiu gazeto (). La prezidento, kiu pasis malrapide en malfermita aŭtomobilo, respondis per mansigno kaj per la vortoj «sa­luton al vi!». La 16an vespere delegacio el dek gesamideanoj, gvidata de la pre­zidanto de IEF inĝ. Azzi (fluginta al Romo ĝuste por tiu celo) estis invi­tita al la oficiala akcepto, per kiu Jonas reciprokis la vespermanĝon al li proponitan de prezidento Saragat la antaŭan vesperon. Dum tiu kun­veno, tre riĉe disvolviĝinta en Grand Hotel kun la partopreno de tre multaj eminentuloj, du lokaj samideanoj interŝanĝis kelkajn vortojn en Esperanto kun la prezidento de Aŭstrujo, kiu montriĝis al ili tre afabla. La 17an vespere, en tiu sama hotelo, okazis privata aŭdienco por esperantista delegacio. Dum tiu aŭdienco la sekretario de la Roma Grupo, d-ro Renato Corsetti, en la nomo de la italaj esperantistoj omaĝe pre­zentis al Lia Moŝto Jonas ekzempleron de la Dia Komedio en Esperanto. Dum preskaŭ duonhoro () la Prezidento kore kaj familiare konversaciis kun la kunvenintoj, interesiĝante pri la itala kaj loka movado; li parolis pri sia esperantista vivo, komenciĝinta antaŭ kvindek jaroj en laborista organizaĵo, pri la kursoj kiujn li gvidis, pri korespondado sia kaj de sia edzino kun la tuta mondo en la Internacia Lingvo. Kun granda intereso li foliumis la Dian Komedion kaj libreton kun versaj tradukoj de Azzi el la verkoj de Pascoli. Antaŭ la disiĝo samideano Luigi Minnaja legis al li porokazan oma­ĝan soneton. La prezidento varme dankis kaj gratulis; poste li manpre­mis unuope la ĉeestantojn kaj li ilin petis, ke ili transdonu liajn salu­tojn kaj dankojn al ĉiuj italai esperantistoj. SALUTO AL PREZIDENTO JONAS Aere ŝvebas sento de konkordo, regas agrabla nova harmonio, rezuIto de serena kunakordo: bonvenon, ho Najbaro el Aŭstrio! Heroldo bona de la paco vera, parolo Via estos ja fekunda, ĉar akceptata de anim’ sincera; kaj amikeco iĝos pli profunda. AI Vi nin ligas monda idiomo, al kiu Vi dediĉis Vin elane;
Idiomo estas lingvistika termino por naturlingva signa sistemo, kiun oni uzas en la kazoj, kiam estas malfacile elekti inter la du aliaj terminoj - dialekto kaj lingvo - aŭ kiam dialektoj kaj lingvoj estas grupigataj kune (ekz., „ĉiuj idiomoj de la regiono“)
ni nun Vin festas en l’ eterna Romo, simple, de kor’ al kor’, samideane. En Esperanto, kiu dolĉe sonas, ni Vin omaĝas, Prezidento Jonas! Luigi Minnaia Miaj notoj (Antonio De Salvo): () la “aro” konsistis el kelkaj personoj. () La tolstrio estis haste kunmetita de la tiama sekretariino de la Roma E-Grupo, Franca Venezia, kiu lerte pritondis kaj alkudris la literojn. () Verdire, la kovrilpaĝo de tiu numero de la revuo prezentas la Katedralon de Pisa, en ligo kun la Nacia Kongreso de 1972. Evidente, oni opiniis pli alloga tiun monumenton ol la portreton de Jonas. () Inkluzive de la tempo pasigita en mallumo.


Elŝuti 8.9 Kb.


Elŝuti 8.9 Kb.