Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Pramenem k této Esperantské frazeologii byly zejména tyto publikace

Elŝuti 0.77 Mb.

Pramenem k této Esperantské frazeologii byly zejména tyto publikace
paĝo1/5
Dato17.03.2017
Grandeco0.77 Mb.

Elŝuti 0.77 Mb.
  1   2   3   4   5

Esperantská frazeologie

Část prvá

G.P.

Duben 1961Pramenem k této Esperantské frazeologii byly zejména tyto publikace:

Zamenhof L.L.dr., Lingvaj respondoj, /1910/

Lippmann W.dr., Zamenhof´s Sprachliche Gutachten /1921/

Fruictier P., Esperanta sintakso /1903/

Dreher L. dr., Supera kurso de Esperanto /1958/

Kožený J., Gramatiko /1952/

Filipové, Velký slovník česko-esperantský /1949/

Štěpánek F., Esperantská konverzace v 1000 větách /1910/

Šupichová J., Esperantská konverzace /Hovoříme esperantsky/

Schröder J., Lehrbuch der internationalen Hilfsprache Esperanto /1907-9?/

Čejka- Krumpholc, Úplná učebnice Esperanta /1908/

Esperanto snadno a důkladně ve 20 hodinách /1910/

Kühnl Ed., Úplná učebnice Esperanta /1912/

Metoula-Sprachführer: Esperanto /1923/

Žďárský-Procházka, Učebnice Esperanta /1923/

Šupichová J., Esperanto /1947/

Kilian Th., Esperanto /1948/

Kromě toho čerpáno z dalších drobných učebnic Esperanta /Vymazal, Šamla/ a použito částečně i výpisků, pořízených při četbě různých esperantských knih a časopisů.

Zamenhofova přísloví jsem sestavil formou frazeologického slovníku samostatně a proto nejsou zde zahrnuta. Pro zpestření obsahu byly zařazeny četné sentence ze Zamenhofova překladu Hamleta, vyhledané podle různých sbírek okřídlených slov /Flajšhans a j./.

Bohatým zdrojem pro frazeologii jest Plena Vortaro, kterého však prozatím nebylo použito pro tento svazek.

Věty ze spisů autora Esperanta jsou označeny písmenem Z, sentence z Hamleta ZH, u frází jiných autorů uvedena jsou jména, připadně zkratkou /War.-Waringhien/.

Duben 1961.Aby. Dovolíte, abych vás navštívil?

Bojím se, abych nebyl neceremonielně oblečen.

Chci, aby to, co jsem řekl, bylo pravda.

Hosté byli pozváni, aby si usedli.

Kdy si přejete, abycĥom vás vzbudili?

Přijměte to, abyste mně udělal radost.

Dokumenty jsou příliš důležité, aby byly zahozeny.

Abych mluvil upřímně, nerad to vidím.

Můj otec si přeje, abych se vrátil domů.

Nařídil mi, abych hned přijel.

Mluvte pomalu, abych vám rozuměl.

Nestalo se, aby přišel včas.

Bojím se, aby nepřišel.

Nesluší se, abyste tolik křičeli.

Není mi vhod, aby přišel.

Radím vám, abyste doznal svou vinu.

Pokrok přiměje, aby práce byla s větší chutí vykonávána.

Místo aby šel do kostela, procházel se v lese.


Ačkoliv. Bylo teplo, ačkoliv slunce již zapadlo.

Adresa. Kniha se dostane na téže adrese.

Agilní. Ten úředník je velmi agilní.

Akt. Uložiti „ad acta“.

An. Viděl jsem jej, an čte.

Ani. Ani vlas nespadne s hlavy bez vůle Boží.

Neskrývejme ani chyb.

Ani studený, ani horký.

Je chudý a ani nemá bohaté příbuzenstvo.

Ĉu vi permesos viziti vin?

Mi timas esti senceremonie vestita.


Mi volas esti dirinta la veron.

La gastoj estis invitataj sidigi sin.

Kiam vi deziras esti vekota?

Akceptu ĝin por fari al mi plezuron.


La dokumentoj estas tro gravaj por forĵeti.

Por paroli sincere, mi ne vidas tion volonte.

Mia patro deziras, ke mi revenu hejmen.

Li ordonis al mi, ke mi tuj alveturu.

Parolu malrapide, por ke mi komprenu vin.

Ne okazis, ke li venis ĝustatempe.

Mi timas, ke li venos.

Ne decas, se vi tiom krias.

Al mi ne plaĉas, se li venos.

Mi konsilas al vi, konfesu vian kulpon.

La progreso igos la laboron pli volonte efektivigata.

Anstataŭ iri /ke li iris/ en la preĝejon, li promenis en la arbaro.

Estis varme kvankam /malgraŭ ke/ la suno jam subiris.

La libro estas havebla samadrese.

Tiu oficisto estas tre agipova.

Enarkivigi, flankenmeti.

Mi vidis lin leganta.

Eĉ haro ne falos el sur kapo sen volo de Dio.

Ni ne kaŝu ankaŭ la malbonaĵojn.

Nek malvarma, nek varma.

Li estas malriĉa nek havas riĉan parencaron.

Aniž. Odešel, aniž by řekl slova.
Byl jsem tam, aniž bych ho byl viděl.

Nemohl to udělati, aniž by se vystavil nebezpečí.

Koupil bych je, aniž bych naříkal.

Vidíme je, aniž bychom otočili hlavu.

Bude nás moci hned zničiti, aniž by nás viděl.
Lze tedy říci, aniž by se měnil smysl věty...
Asi. Četl jsem asi hodinu.

Bylo tam asi 15 lidí.


Ať. Ať pracují!

Ať žije president!

Řekni, ať přijdou!

Ať běloch, ať černoch...

Ať ze strachu, ať z pýchy mlčel.

Ať v zimě, ať v létě...Auto. Usedl již do auta.

Až. Až dosud mluvila vždy pravdu.

Od počátku až do konce.

Jeti až na most.

Lístek až na konečnou stanici.

Je zařízeno až na další.

Až do té doby zde zůstaňte!

Počkejte, až přijdu.

Teprve až zaplatíte dluh...

Až přijde bratr, uspořádáme výlet.
Až budete odcházet, řekněte...

Až obdržíte tento dopis, muže, který jej přinesl, hoďte do moře.

Obdržíte peníze, až splníte můj příkaz.
Až přeložím knihu, odjedu.

Zde kniha. Až ji vrátíte...

Míti až nad hlavu.

Až na to.

Li foriris eĉ ne dirinte vorton. Li foriris sen vorto.

Mi tie ĉeestis sen ke mi estus vidinta lin.

Li tion ne povis fari sen elmeti sin al danĝero. Z

Mi aĉetus ilin sen plendi. Waringhien

Ni vidas ilin sen turni la kapon. Boulton

Li povos tuj malkrei nin, sen eĉ vidi nin. Boulton

Oni do povas diri sen ŝanĝi la sencon de la frazo...

Mi legis ĉirkaŭe /proksimume/ unu horon.

Estis tie pli malpli dekkvin homoj.

Estis tie dekkvino da homoj.

Oni laboru!

Vivu la prezidanto!

Diru, ke ili venu!

Aŭ blankhaŭtulo, aŭ nigrohaŭtulo...

Ĉu pro timo, ĉu pro fiereco, li silentis.

Ĉu vintre, ĉu somere...

Li jam enaŭtiĝis.

Ĝis nun ŝi ĉiam paroladis la veron.

De komenco ĝis fino.

Veturi ĝis la ponto.

Bileto por la fina haltejo.

Estas aranĝite ĝisplue.

Ĝis tiam vi restu ĉi tie!

Atendu, ĝis kiam mi revenos.

Nur post kiam vi pagos vian ŝuldon...

Kiam mia frato estos veninta, tiam ni entreprenos ekskurson.

Forirante diru...

Ricevinte tiun ĉi leteron, la viron, kiu ĝin alportis, ĵetu en la maron.

Vian monon vi ricevos, post kiam vi estos plenuminta mian ordonon.

Tradukinte la libron, mi forvojaĝos.

Jen la libro. Ĉe ĝia redono...

Havi ĝis super la kapo.

Escepte tion. Krom tio.

Až běda. Vypadati až běda.

Plakati až běda.Babský. Babský klep.
Ba. Ba, i to je možné!

Basta. Basta!

A basta!


Barva. Přiznati barvu.

Během. Během jednoho měsíce.

Během mnoha let.Bez. Býti zcela bez peněz.

Beze všeho přijati.Běžeti. Běží hlavně o to...

Běží o život.

Chlapec běží po louce.

Bída. To je ten ohled, který dává bídě věk tak dlouhý.

Bílý. Za bílého dne.

Bíti. Tyto barvy bijí do očí.

Jednoduchost bila mi do očí.

Právě bylo 10 hodin.

Blahobyt. Žíti v blahobytu.Blahopřáti. Blahopřeji Vám k Vašemu úspěchu.

Srdečně blahopřál kongresu.Blázen. Tropiti si blázny z někoho.

Bláznovství. Ačkoliv to je bláznovství, je v tom přece metoda.

Blesk. Pták se mihl jako blesk.

Jako bleskem zasažen klesl k zemi.Blízko. Byla již blízko domova. Byli blízko.

Aspekti kompatinde.

Plori ĝiskore.

Virinaĉa kalumniaĵo. Babilaĉaĵo. Nekredindaĵo.

Eĉ tio estas ja ebla!

Sufiĉe! Halt´!

Kaj kvite!

Deklari koloron.

En fluo de unu monato.

En la daŭro de multaj jaroj.

Esti tute sena je mono.

Senhezite akcepti.

La ĉefa afero estas...

La vivo estas riskata.

Knabo surkuras la herbejon.

Tio faras, ke la mizeroj teraj longe daŭras. ZH 75

En luma tago. Lumtage. Hele.

Ĉi tiuj koloroj frapas /falas/ en okulojn.

La simpleco ĵetiĝis en miajn okulojn. Z

Ĵus batis la deka.

Bonfarti. Bonstati.

Mi gratulas /bondeziras/ vin pri via sukceso.


Li deziris koran bonvenon al la kongreso.

Ironii, mistifiki, mokridi, ŝercmoki iun.

Kvankam tio ĉi estas frenezo, ĝi tamen havas en si metodon. ZH 56

La birdo fulmbrile /fulmrapide/ flugaperis.

Kiel fulmtrafite li falis surteren.

Ŝi estis jam hejmproksime. Ili proksimis.Blouditi. Myšlenky bloudí k...

Bludný. Bludný kruh.

Bludná hvězda.Bobek. Seděti na bobku.

Sednout si na bobek.Bodati. Bodati koho do očí.

Bohatý. Bohatý program.

Bohatý život.Bohužel. Bohužel nemohu vyhověti Vašemu přání.

Boj. Boj o chléb.

Obranný boj.Bojovati. Bojovati s nepřítelem.

Musil jsem bojovati s finanční otázkou.

Proti tomu nutno bojovati.

Bol. Bol jal starce.

Bolestný. Bolestné následky války.

Bolestný osud.Boleti. Co pak vás bolí?

Taková slova bolí duši.Bořiti se do bláta.

Bouda. Pes vylezl z boudy.

Bouchati dveřmi.

Bouřiti. Všechno v něm bouřilo.

Bráti na vědomí.

Bráti na dluh.

Bráti na vojnu.

Bral se domů.

Musíte to již bráti tak, jak to je.

Brázda. Orati svou vlastní brázdu.

Bručeti pro sebe.

La pensoj forvagas al...

Senelira cirklo.

Meteoro.


Kaŭre sidi. Kalkansidi.

Sidkaŭriĝi.

Piki al iu la okulojn.

Abunda programo.

Riĉenhava vivo.

Bedaŭrinde mi ne povas plenumi vian deziron.

Propanbatalo.

Batalo por rezisti.

Batali kontraŭ la malamiko.

Mi devis batali kun la financa demando. Z

Tio estas batalenda.

Dolore iĝis al la maljunulo.

Suferigaj sekvoj de la milito.

Premdolora sorto.

Pri kio vi suferas? Kian doloron vi sentas?

Tiaj vortoj suferigas la animon.

Enkotiĝi.

La hundo elbudiĝis.

Krake-fermi pordon.

En li ĉio vulkanis.

Ekscii senproteste.

Aĉeti kredite.

Varbi, rekrutigi, soldatigi.

Li iris hejmen.

Vi devas jam esti kontenta pri tio, kia ĝi estas.

Fosi sian propran sulkon.

Murmuri sub la nazo /tra la barbo/.

Břeh. Vystoupiti z břehů.

Buď. Buď Caesarem anebo ničím.

Buď připraven!

Buď jak buď.

Buď pochválen.Buditi velký zájem.

Budoucně.

Bůh.Pomáhej Bůh!

Bůhví.


Pro Boha.

Bujný. Bujné rostlinstvo.

Bursa. Hráti na burse.

Byť i. Byť i byl chudý.

Byť i tiše.

Býti. Býti dlužen.

Býti dobře.

Býti hoden něčeho.

Býti na vojně.

Býti o prázdninách.

Býti pánem svého času.

Býti proti tomu.

Býti přítomen.

Býti s to.

Býti stár... let.


Býti účasten něčeho.

Býti vhod.

Býti vidět.

Býti vítán.


Být nebo nebýt, tak otázka zní.
My víme, co jsme, ale nevíme, co z nás může být.

Rozumnější je viděti fakta tak, jak jsou.

Jsem opatrný.

Co je nového?

Co jest jí?

Je tam ticho.

Je tam pěkná vyhlídka.

Počkejme, je velká tlačenice.

Ať je tomu jakkoliv,...

Co je všechno v katalogu?

Jaké bylo školné?

Elbordiĝi.

Aŭ Cezaro aŭ nenio.

Estu preta!

Estu kiel ajn. Ĉiu/o/kaze.

Laŭdatu.


Elveki grandan intereson.

En estonta tempo.

Digraco estu kun vi.

Di-vere. Diovere.

Por Dio.

Vigloriĉa vegetaĵaro.

Aĝioti.

Eĉ se li estus malriĉa.Eĉ kvankam silente...

Ŝuldi.


Senti sin bone.

Indi ion, je io, al io.

Militservi.

Pasigi la libertempon.

Disponi pri sia tempo.

Kontraŭstari. Kontraŭi.

Ĉeesti. Alesti. Apudesti.

Esti kapabla. Kapabli.

Havi aĝon de ... jaroj. Aĝi ... jarojn. Esti ... jara /jaraĝa/.

Partopreni ion, en io, al io, je io.

Taŭgi. Konveni.

Esti videbla.

Bonveni. Esti bonvena, bonvenanta, bonveninta, bonvenigata.

Ĉu esti aŭ ne esti - tiel staras la demando. ZH 74

Ni scias, kio ni estas, sed ni ne scias, kio ni povas fariĝi.

Pli saĝe estas vidi faktojn, kiel ili staras.

Mi gardas min.

Kio nova?

Kio okazis al ŝi?

Tie regas kvieto.

Oni ĝuas tie belan perspektivon.

Ni atendu por eviti prempuŝadon.

Kiel ajn la afero statas, ...

Kion la katalogo entute enhavas?

Kiun lernopagon oni postulis de vi?
Byl u nemocného.

Aby nebyl omyl, ...

Bylo by bývalo nesnadné ...

Budeme brzo v N.?

Jak dlouho budeme v N.?

Již je jich tisíc.

Tehdy ještě vůbec nebyli na světě.
Přejí si, aby všichni ostatní tvoji synové byli jako cizinci nebo otroci!

V katalogu jsou nové ceny.Celodenní výlet.

Cena. Stanoviti cenu.

Udělení ceny.Cesta. U cesty.

Cestou.
Cestou necestou.

Cesta tam.

Cesta po moři.

Zámořská cesta.

Šťastnou cestu!

Zde není jízdní cesta.

Šel jsem chybnou cestou.

Udělati si cestu.

Která je nejbližší cesta do N?Cestička. Udělati cestičku /ve vlasech/.

Cíl. jeho cílem bylo...

Sen s ušlechtilým cílem.

To je velmi žádoucí cíl.

Cílevědomý.Cítiti. Cítím s vámi.

Cítím se přenesen do ...

Sýr je hodně silně cítit.

Citlivý. Citlivá přirozenost.

Citovati. Citovaný autor.

Citát.


Cizí. Cizí dítě.

Cizí záležitost.Cloumání. Neustálé cloumání.
Li apudestis la malsanulon.

Por eviti eraron, ...

Estus estinte malfacile ...

Ĉu ni baldaŭ atingos N.?

Kiel longe ni haltos en N.?

Jam estas ilia milo.

Tiam ili eĉ tute ne ekzistis ankoraŭ en la mondo. Z

Ili deziras, ke ĉiuj aliaj viaj filoj estu rigardataj kiel fremduloj kaj sklavoj! Z

En la katalogo estas indikataj novaj prezoj.

Tuttaga /unutaga/ ekskurso.

Starigi la prezon.

Premiiĝo.

Ĉevoje.

Voje. Survoje. Dumvoje. Vojire. Preterire. Pasante.Voje-nevoje.

Irvojo.


Tramara vojaĝo.

Transmara vojaĝo.

Feliĉan vojaĝon!

Ĉi tie ne estas veturvojo.

Mi iris sur falsa vojo.

Vojfari.


Kiu vojo estas la plej mallonga al N.?

Dislimi harojn. Fari hardisigon.

Li celis al ...

Noblacela revo.

Tio estas tre dezirinda celo. ZH 75

Celkonscia. Celscia. Laŭcela /ago/.

Mi kunsentas vian doloron.

Mi sentas min transportita en ...

La fromaĝo odoras sufiĉe forte.

Impresema naturo. Z

La citata aŭtoro. La citato.

Citaĵo. Citato.

Malpropra infano.

Malintima afero.

Senĉesa tirado kaj puŝado. Z

Co. Dáti co proto.

Je tomu dávno, co jste poslal.

Co možná nejvíce.

Co možná nejnižší cena.

Co nejdříve.

Co nejdále.

Co na tom?

Ctěný. Ctěný příteli!

Váš ctěný dopis.Cvakati. Zuby cvakly o sebe.

Cvičiti. Cvičiti paměť.

Lovecky cvičiti psy.Čas. V pravý čas.

Je čas.


Časem se mnoho mění duch jazyka.
Je nejvyšší čas.

Část. Část času.

Část roku.Čelo. V čele průvodu.

Četa v čele s důstojníkem.

Státi v čele lidu.

Čest. Prokázati čest.

Vzdáti čest.

Na mou čest.

Na mé čestné slovo.Čí. Čí je ten velký pomník?

Činiti se. Hoši se činili.

Člověk. Učiniti znovu člověkem.

Co je člověk, když času jeho zisk a hlavní blaho jest spaní jen a jídlo - nic než zvíře.


Dále. Čím dále tím lépe.
Jíti dále.

Zvedl jsem hůl a pes běžel dále proti mně.


Bratr šel dále než já.

Sestra má se dále vzdělávati.

Fari bonan lavon.

Estas longe, de kiam vi sendis.

Kiel eble plej multe.

Kiel eble plej malalta prezo.

Plej baldaŭ.

Eble longe.

Negrave. Ĉu grava?

Estimata amiko!

Via ŝatata /ŝatinda/ letero.

La dentoj surfrapis unu la alian.

Evoluigi memoron.

Ĉase dresi hundojn.

Ĝustatempe. Ĝusthore.

Tempas.


La spirito de la lingvo kun la tempo multe ŝanĝiĝas. Z

Urĝegas.


Parto da tempo.

Parto de jaro.

Fronte /ĉe la kapo/ de la procesio.

Taĉmento estrita de oficiro.

Stari homarestre.

Fari honoron. Honorigi.

Doni honoron. Honori.

Per /je/ mia honoro.

Per /je/ mia honestvorto.

Kiu estas tiu granda monumento?

La knaboj diligentis.

Rehomigi.

Por kio taŭgas homo, se la tempon li uzas nur por manĝi kaj por dormi? Nenio pli ol bruto! ZH 121

Ju pli longe des pli bone. Des pli longe, des pli bone.

Daŭrigi la vojon. Pluiri.

Mi levis la bastonon, sed la hundo kuris plu kontraŭ mi.

La frato iris pli malproksimen ol mi.

La fratino plu /pli/ klerigu sin.Daleko. Daleko horší.

Jak je daleko do N.?Další. Bez dalšího.

Na dalších místech.Dařiti se. Jak se daří?

Jeho obchodu se daří.

Dětem se daří dobře.

Dáti. Dáti do banky peníze.

Dáti do kapsy.

do pytle.

do ruky.


do prodeje.

jísti.


k dispozici někomu.

na dluh.


na hlavu..

na jevo.


na stůl.

opraviti.

píti.

pokoj někomu.pozor.

se do činnosti.

se do práce.

se na cestu.

se na ústup.

se na útěk.

si říci.

v sázku.


Žádné řeči se nepodařilo dáti mu zapomenouti.

To se nedá žádati.

Jaký kus dávají?

Jen dejte dobrou míru!

Dejte mi kousek mýdla /v obchodě/.

Dejte dopis do pokoje!

Dejte klobouk do sáčku!

Co si dáte po polévce?

Kam dám dopis?

Nedejte se vytrhovat!

To si nedá za rámeček.

Dejte stranou tu láhev, dáte mi ji opět zítra.


Musíte mi dát výstrahu den před.

Dávají přednost dělníkům.

Nedáme se přesvědčiti.

Dal kočce snísti myš.

Dejme tomu, že ...

Dávný. Je to jeho dávný plán.

Multe /De multe/ pli malbona.

Kiel longa la vojo estas ĝis N.?

Senplue.


Plurloke.

Kiel vi fartas? Kia farto?

Lia komerco prosperas.

La infanoj bone prosperas.

Enbankigi la monon.

Enpoŝigi.

Ensakigi.

Enmanigi. Transdoni en la manon.

Vendigi.

Manĝigi.


Disponigi. Meti je dispono de iu.

Doni kredite.

Surkapigi.

Montri. Vidigi. Ŝajnigi.

Surtabligi.

Igi repari.

Trinkigi.

Lasi iun trankvila.

Esti singarda.

Ekagi.


Eklabori.

Ekiri. Ekvojaĝi.

Ekcedi. Komenci cedi.

Komenci forkuri.

Sin lasi konvinki.

Meti sur la karton.

Neniu parolado sukcesis igi lin forgesi.
Tio ne estas postulebla.

Kiun teatraĵon oni ludas /prezentas/?

Sed pezu bone!

Vendu al mi pecon da sapo!

Metu la leteron en la ĉambron!

Metu la ĉapelon en saketon!

Kion vi mendos post la supo?

Kien mi devas meti la leteron?

Ne estu ĝenita!

Tion li ne enkadrigos al si.

Donu aparte tiun botelon, vi redonos ĝin al mi morgaŭ.

Vi devos averti min antaŭtagon.

Ili preferas laboristojn.

Ni ne lasos nin konvinki.

Li igis la katon manĝi la muson.

Ni supozu, ke ...

Estas lia delongtempa plano.

Dech. Bez dechu.

Děj se co děj.

Děkovati. Děkuji Vám za Váš dopis.

Děkuji za vaše vedení.

Děkuji Vám předem.
Dělati. Dělal to stále.

Dělal jakoby neslyše.

Dělá si nároky na odměnu.

Nedělejte si z nich blázny.


Dělati tečku za věcí.

Informoval, co udělal.

Jak odčiniti, co uděláno?

Přechod dělá kilometr.

Nic nedělá tak dobře jako lázeň.

Den. Den co den. Den ze dne.

Dobrý den!

Ve všední i sváteční den.

Ve dne v noci.

Kolik stojí to denně?

Dětský. Dětská škola.

Dětská opatrovna.

Dětsky.

Dieta. Mám zachovati dietu.

Dík. Dík, pane.

Srdečný dík za ...

Tisíceré díky za Vaši laskavost.
Velký dík jemu!

S díky to odmítla.

Díky Bohu.

Díra. V duši kola je velká díra.

Div. Žádný div.

Div divoucí.

Div že si nezlomil krk.

Dívati se po očku.

Spirmanke.

Ĉiuokaze. Okazu kio ajn.

Mi dankas al vi pro /por/ via letero.

Mi dankas vian kondukon.

Mi antaŭdankas vin. Mi dankodiras al vi jam nun.

Li praktikis tion senĉese.

Li ŝajnigis ne aŭdi.

Li pretendas rekompencon.

Ne traktu ilin ironie.

Ne ridindigu /ironiu, moku/ ilin.

Meti punkton al la afero.

Li informis pri siaj faraĵoj /faritaĵoj/.

Kiel malfari la faritan?

La transiro kovras kilometron.

Nenio ripozigas tiel bone kiel bano.

De tago al tago. Tag-al-tage. Ĉiutage.

Bonan tagon!

Labor-kaj festotage.

Tage nokte.

Kiom ĝi kostas potage?

Porinfana lernejo.

Infanzorgejo. Kindergarteno.

Infanmaniere. Bebece.

Mi devas vivi laŭdiete.

Dankon, sinjoro.

Koran /elkoran/dankon pro ...

Mil dankojn /dankegon/ pro via afablaĵo /afablo/.

Al li sakon da dankoj!

Ŝi danke malakceptis tion.

Danke Dion. Dankon al Dio. Dank´ al Dio.

En aertubo de la rado troviĝas granda fendo.

Ne miru! Ne mire! Ne mirinde.

Mireginde.

Tiel ke li preskaŭ estas rompita la kolon.

Rigardeti. Subrigardi.Diviti se. To se divím.

Nedivme se tomu.Dlouhý. Dlouhá chvíle.

Zdá se, že máte dlouhou chvíli.

Jak dlouho zde chcete zůstati?

Již dlouho jsem to zamýšlel.

Delší dobu.

Dlužník. Jsme mu velkými dlužníky.

Do. Do modra.

Do roka.


Do vrchu.

Do výše.


Do konce.

Pokoj do ulice.


Do které ulice jedete?

Půjde za vás do ohně.

Jeden lístek druhé třídy do N.

Do toho mi nic není.Doba. Zpráva z poslední doby.

Doba vyhnanství.

V pozdějších dobách.

Doba jeho pobytu není známa.


Doba odpočinku.

Doběhnouti pro někoho.

Dobro. Částka k Vašemu dobru.

Píšeme Vám k dobru.Dobrý. Po dobrém.

Nevíme, pro co je to dobré.

Dobrý vítr.

Máme se dobře.

Není mi dobře.

Dobře či špatně.Dočkati. Dočkej času!

Dodati. Zboží má býti brzo dodáno.

Dodati chuti někomu.

Dodati chuti pokrmu.

Dodati odvahy.

Estas mirinde.

Ne mirinde.

Enuo.

Ŝajnas, ke vi iom enuas.Kiom da tempo vi volas resti ĉi tie?

Mi jam delonge intencis tion.

Pli longe.

Ni estas al li tre devŝuldaj.

Al-blue.

Dum unu jaro.

Montsupren. Supren.

Alten. Al-alte.

Ĝisfine.

Ĉambro lokita kontraŭ /al/ la strato.

Ĉestrata /alstrata/ ĉambro.

Ĝis kiu strato vi veturas?

Li iros por vi tra fajro.

Unu bileton de dua klaso por /al/ N.

Tio ne tuŝas min.

Lasttempa sciigo.

Ekziltempo.

En la postepoko.

La daŭro /tempdaŭro/ de lia restado ne estas konata.

Ripozdaŭro.

Venigi iun.

La sumo en via kredito.

Ni kreditas vin.

Post petadmono.

Ni ne scias, por kio ĝi estas utila.

Favoran venton!

Ni fartas bone. Ni bonfartas.

Mi sentas min nesana. Mi sentas naŭzon.

Trafe aŭ maltrafe.

Ĝisatendu!

La varo estas baldaŭ liverota.

Doni guston al iu.

Bongustigi nutraĵon.

Kuraĝigi.Dohledný. V dohledné době.

Dohoda. Uzavříti dohodu.

Dohodnouti se. Řečeno - dohodnuto!

Jindy možná, že se lépe dohodneme.Dohola. Dohola ostříhaný.

Docházeti. Docházeti obliby.

Dojati. Hluboce mě dojala Vaše smutná zpráva.

Dojíti. Dopisy došly.

Zprávy nám došly.

Také došlo na něho.

Zásoba došla.Dokonalý. Býti dokonalým je privilegiem bohů, ale člověk snaž se zdokonaliti.

Dokončiti. Dokončil jsem rukopis.

Dokud. Neuvěřím, dokud nepodáte důkazů.

Budeme hráti, dokud nepřijde.

Nepustí knihy z rukou, dokud nedospěl k poslední straně.

Doma. Pozdravujte doma!

Doma jsou všichni zdrávi.Domácí. Domácí zvíře.

Domácí přítel.

Domácí obuv.

Domácí výrobek.Domlouvati. Domlouvati někomu.

Domlouvati se.Domov. Člověk bez domova.

Vypuditi z domova.Doplatek. Zapraviti doplatek pro nedostatečné frankování.

Doporučiti.

Doporučeně poslati.Dopraviti. Který člunař mne dopraví na loď?

En nemalfrua tempo.

Akordiĝi Konsentiĝi. Kontrakti akordon.

Dirite - konsentite!

Alian fojon eble ke ni pli bone interkonsentos.

Ĝisnude tondita.

Trovi plaĉon. Trovi laŭdon.

Profunde kortuŝis min via funebra sciigo.


La leteroj ĝisvenis.

Sciigoj atingis nin

Estis ankaŭ vico de li.

La provizo elĉerpiĝis /ekmankis, konsumiĝis/.

Perfektesti - jen privilegio de dioj, sed perfektiĝi klopodu la homo.

Mi pretigis la manuskripton. Z

Mi ne kredos, ĝis vi donos pruvojn.

Ni ludos antaŭ kiam li venos.

Li ne ellasos la libron el la manoj, antaŭ kiam li venis al la lasta paĝo. Kabe.

Salutu la viajn!

Ĉiuj la miaj estas sanaj.

Dombesto. Malsovaĝa besto.

Domamiko. Boamiko /ŝerce/.

Hejmŝuo.

Hejmlanda produkto.

Admoni iun. Admone konsili al iu.

Intertrakti.

Senhejmulo.

Elhejmigi.

Pagi punmonon pro nesufiĉa afranko.


Rekomendi. Kreditigi.

Registrigi.

Kiu barkisto kondukos min al la ŝipo?

Doprovoditi. Doprovodím vás na nádraží.

Dopřáti. Počasí dopřává nám zotaviti se.

Dospělý. Zdálo se mi, že dospělí mají sílu.
Dospělí mají zkušenosti.

Dostati. Dostalo se mi pečlivého vychování.

Kudy se dostanu k městu?

Kde dostanu svá zavazadla?

Jak se dostaneme večer domů?

Dostal jsem příkaz odejíti.

Nevím, jak jsem se dostal do postele.

Dostal těžkou nemoc.

Dostáti. Dostál svému slibu.

Dostaviti se. Dostavily se zlé následky.

Dosyta. Najedli jsme se dosyta.

Doufati. Doufám, že vás zase brzo uvidím.

Doufám, že budete spokojen.Dovésti. Nedovedu vám vysvětliti.

Řečník dovede přesvědčivě mluviti.


Slova nedovedou vystihnouti.

Dovedu býti vděčný.

Doveďte ji domů!

Dovoliti. Dovolte, abych vás představil.

Račte dovolit, abych zavřel okno.

S dovolením!

Vše je dovoleno, co dovolují mravy a zákony.


Dožíti se dne.

Drahota. Dělati drahoty.

Drahý. Hotel je drahý.

Drahý příteli!

To je drahý nábytek.

Mi kondukos vin al la stacidomo.

La vetero ĝuigas al ni refreŝigon.

Al mi ŝajnis, ke la „grandaĝaj“ posedas forton. Z

La plenaĝuloj havas spertojn.

Mi ricevis zorgan edukadon.

Kiun vojon mi iru al la urbo?

Kie mi rericevos miajn pakaĵojn?

Kiel ni povos reeniri vespere?

Mi estis ordonita foriri.

Mi ne scias, kiamaniere mi enlitiĝis.

Li grave malsaniĝis.

Li plenumis sian promeson.

Malbonaj sekvoj rezultiĝis.

Ni satmanĝis.

Mi esperas baldaŭ revidi vin.

Espereble vi estos kontenta.

Mi ne povas klarigi al vi.

La oratoro scipovas /povoscias/ konvinke paroli.

La vortoj estas senpovaj komprenigi.

Mi scias esti dankema. Kab

Alkonduku /alirigu/ ŝin hejmen!

Permesu prezenti vin.

Bonvolu permesi fermi la fenestron.

Volu permesi!

Ĉio estas permesata, kion moroj kaj legoj permesas.

Alvivi la tagon. Z Ĝisvivi la tagon.

Heziti. Lasi sin peti. Montri nekomplezecon.

La hotelo estas kara /multekosta/.

Kara amiko!

Tio estas altprezaj mebloj.

Dráti se. Dráti se dopředu.

Dral se do společnosti.Druh. To je člověk svého druhu.

Klobouk musí býti dobrého druhu.

Nespravedlivosti všeho druhu.

Dva druhy kritiků.Druhý. Druhého dne.
Na druhém břehu.

Jíti na druhou stranu /řeky/.

Prodej z druhé ruky.

Dřina. Nebojte se dřiny.

Dříve. Ale on přišel dříve.

Dříve než. Otázka zasluhuje studia dříve než bude projednána.

Duch /ochranný, zlý/.

Duchamorný. To je duchamorná práce.
Důkladný. Důkladný nábytek.

Důkladné studium.Důležitý. Čeká nás důležitější věc.

A co je důležitějšího ...Dům. Vešel do svého domu.

Důrazný. Důrazně upozorněte ...

Důsledný. Je důsledná.

Důvěra. Šel tam v plné důvěře.

Důvěrný. Udělali celou záležitost důvěrnou.

Důvěřivý. Je to důvěřivý člověk.

Důvod. Stále uváděl důvody.

Dvojstup. Seřaditi do dvojstupu.

Elán. Šli jsme se svěžím elánem.

Fangličkář. Váš přítel je fangličkář.

Sin puŝi /premi/ antaŭen.

Li entrudiĝis en la societon.

Li estas homo en sia speco.

La ĉapelo devas esti el bona kvalito.

Ĉiaspecaj maljustaĵoj.

Du specoj de kritikantoj.

Je la sekva tago. Sekvatage. La morgaŭan /sekvintan/ tagon.

Je la transa bordo.

Iri transen.

Revendo.

Ne timu streĉi la fortojn.

Sed li venis antaŭdate.

La demando meritas studon antaŭ esti diskutata.

Ĝenio.

Tio estas spiritoturmenta /animomurda/ laboro.Solida meblaro.

Ĝisfunda /plejfunda/ studo.

Nin atendas pligravaĵo.

Pli grave estas ...

Li enhejmiĝis.

Insisteme atentigu ...

Ŝi estas konsekvenca kun si.

Li iris tien plenkonfide.

Ili intimigis la tutan aferon.

Li estas trompeblulo /mistifikeblulo, dupo/.

Li ĉiam argumentis.

Parvicigi.

Ni iris freŝelane.

Via amiko estas festemulo.Film dokumentární, charakterní, mluvící, němý.

Zvukový

  1   2   3   4   5


Elŝuti 0.77 Mb.


Elŝuti 0.77 Mb.