Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Post la gimnastiko ili ĉiam … malsataj a. estanta b estaj

Elŝuti 22.21 Kb.

Post la gimnastiko ili ĉiam … malsataj a. estanta b estaj
Dato15.10.2017
Grandeco22.21 Kb.

Elŝuti 22.21 Kb.

TESZT 1

 1. Post la gimnastiko ili ĉiam … malsataj.

a. estanta b. estaj

c. --- d. estas
 1. Mi ne … lin. Kiu li estas?

a. scias b. povas

c. konas d. devas
 1. La komputisto de la asocio laboras … moderna tekniko.

a. en b. kun

c. per d. al
 1. Pardonu, ĉu vi … al mi?

a. scias helpi b. helpu

c. bonvolas helpon d. povus helpi
 1. La geamikoj …sidis la tablon.

a. kun b.ĉirkaŭ

c. sube d. de
 1. Ĉu … sukcesis fini vian laboron?

a. per vi b. al vi

c. vi d. por vi
 1. … vi volas?

a. Kio b. Kiu

c. Kion d. Kia
 1. Mi ne havas … veturadi.

a. eblon b. povon al

c. poveco d. eblo da
 1. … horo komenciĝos la prezentado?

a. Je kiom da b. Kioma

c. Kiama d. Je kioma
 1. Ni parolas ankaŭ la … lingvon.

a. hispano b. hispanaj

c. hispanan d. hispanon
 1. Li redonis la libron, … li finlegis ĝin.

a. kiun, tiun b. tial

c. ĉial d. kiam
 1. Ĉiu miraklo daŭras nur … tagojn.

a. tri b. trian

c. triajn d. triaj
 1. Ni pasigis kune … .

a. kelka tago b. kelkajn tagojn

c. kelkaj tagoj d. kelke da tagojn
 1. Li … amis iun.

a. neniam plu b.neniam ne

c. ne scii d. neniam jam ne
 1. Mia papago forflugis tra la … pordo.

a. ferma b. malfermigota

c. malferma d. malfermita
 1. Donu … tiun libron!

a. al mi b. mi

c. mia d. min
 1. Kiu komencas paroli, tiu … .

a. interparolas b. ekparolas

c. parolaĉas d. paroladas
 1. Kie … la poŝtoficejo?

a. trovis b. trovos

c. trovigas d. troviĝas
 1. Trinku … teo!

a. tason el b. taso da

c. tason da d. tason de
 1. La svisa franko estas malpli forta … la angla funto.

a. kiel b. ol

c. des d. al
 1. La letero alvenis … aerpoŝto.

a. per b. el

c. kun d. tra
 1. En tiu kvartalo mi ĉiam … .

a. perdas sin b. perdiĝas

c. perdigas min d. perdiĝas min
 1. Je … ni renkontiĝu?

a. kiom b. kioma

c. kiam d. kioman
 1. Kie estas pano, ne mankas pan… .

a. ero b. igo

c. ado d. emo
 1. Egoisto pensas nur pri … .

a. sia b. si mem

c. sin d. li
 1. Jozefo … serĉis sian hundeton.

a. ĉien b. ĉie

c. ĉiun d. ĉion
 1. Francisko ĉiam preferas ekskursi … lerni.

a. aŭ b. kiel

c. spite d. ol
 1. Granda ĝojo estas … .

a. ĝojero b. ĝojeto

c. ĝojiĝo d. ĝojego
 1. La karavano serĉis la vojon … la tuta tago.

a. ĝis b. sur

c. dum d. sub
 1. Ĉu vi havas hodiaŭ … ?

a. tempon b. tempo

c. da tempo d. tempoj
 1. Kion vi pensas … ?

a. de sur ĝi b. de ĝin

c. sur ĝin d. pri ĝi
 1. Karlo ne … skribi, ĉar li ne havas skribilon.

a. volis b. sciis

c. povas d. konas
 1. Ni iru … .

a. hieraŭ b. kune

c. unu kun d. rapida
 1. El … lando venis tiuj turistoj?

a. kio b. kiom

c. kiu d. kian
 1. Ĉu vi … al mi, kioma horo estas?

a. povas diras b. diras povi

c. scias diri d. povas diri
 1. Post manĝado mi restis malsata, … mi manĝis.

a. kontraŭ sufiĉa b. kvankam sufiĉe

c. spite sufiĉa d. malgraŭ sufiĉan
 1. La gastoj en la drinkejo … manĝas kaj trinkas.

a. sidintaj b. sidante

c. sidanta d. sidantoj
 1. La fotoaparato de Stefano estas … Jozefo.

a. per b. ĉe

c. al d. da
 1. Panjo, mi petas ĉokolad… .

a. a b. u

c. oj d. on
 1. Mi ne povas legi ĉi tiun tekston, ĉar ĝi estas … .

a. nelegenda b. neleginda

c. nelegata d. nelegebla
 1. Estis tie … personoj.

a. kvin cento b. kvincent

c. kvincent da d. kvin centoj
 1. La kontrolistoj venis … kontroli la biletojn.

a. por b. pri

c. al d. per
 1. Vi jam parolis pri iliaj gefiloj, nun parolu pri … .

a. la viaj b. la ili

c. la siaj d. siaj
 1. Ĉu li petis, ke vi … lian hejman taskon?

a. skribas b. skribu

c. skribus d. skribis
 1. La voĉo de raportisto estas … .

a. bonaŭdanta b. aŭdiĝas bone

c. bone aŭda d. bone aŭdebla
 1. Se … por vi, renkontiĝu je la sesa.

a. estas bone b. povas

c. bona d. estas bona
 1. Ĉu li diris, … li estas?

a. ke b. kiel

c. kiam d. kie
 1. La araboj trinkas varman teon, … ke estas varmege.

a. apenaŭ b. kontraŭ

c. kvankam d. malgraŭ tio
 1. Mi ne vidis similan … .

a. nenian b. nenie

c. --- d. neniam
 1. Kiu pagos … ?

a. la bileton havas prezo b. ĝia la prezon

c. la bileto de prezo d.la prezon de la bileto


Elŝuti 22.21 Kb.


Elŝuti 22.21 Kb.