Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Předmluva Antaŭparolo

Elŝuti 0.57 Mb.

Předmluva Antaŭparolo
paĝo1/31
Dato17.03.2017
Grandeco0.57 Mb.

Elŝuti 0.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

SMLOUVA O ÚSTAVĚ

PRO EVROPU

ČÁSTI I-II


TRAKTATO
PRI ESTIGO DE
EŬROPA KONSTITUCIO

I-II-a partoj

Předmluva

AntaŭparoloDržíte v rukou esperantsko-český text, který se váže k definitivní Evropské smlouvě o Ústavě pro Evropskou unii, podepsaný 29. října 2004 v Římě.

La leganto tenas en siaj manoj la esperanto-ĉeĥan tradukon de la definitiva teksto de la traktato pri estigo de Eŭropa konstitucio subskribita en Romo, la 29-an de oktobro 2004.


Text obsahuje sdělení, že Evropská unie uznává 20 oficiálních jazyků, ale prakticky používá 3 pracovní jazyky. Z těchto tří (angličtina, francouzština a němčina) se stále víc využívá pouze angličtina, což znamená, že všechny ostatní jazyky EU (v rozporu se základními principy ústavních jednání) postupně získávají podřadnou roli.

Ĉe surpaperigo de ĉi tiuj linioj la Eŭropa Unio havas 20 oficialajn kaj praktike 3 laborajn lingvojn. El la tri laborlingvoj (la angla, franca kaj germana) ĉiam pli kaj pli la angla lingvo fariĝas la sola laborlingvo, kio signifas ke ĉiuj aliaj lingvoj de la Unio (kontraste kun la bazaj principoj de la konstitucia trakto) laŭgrade ricevas duaklasan rolon.

Vedoucí role angličtiny jasně ukazuje, že Evropská unie nemá pro všechny národy přijatelný sjednocující jazyk, který by umožňoval jazykovou rovnost a který by byl pro všechny občany EU v krátkém čase snadno a skutečně efektivně ekonomicky naučitelný a který by zároveň uchoval pro tzv. menší jazyky jejich význam a smysl. Národní jazyky je možné zachovat za předpokladu aplikace pomocného neutrálního jazyka, za kterým nestojí žádná vojenská, ekonomická nebo politická moc.

La privilegiita rolo de la angla lingvo klare montras, ke aktuale la Eŭropa Unio ne havas tian, por ĉiuj nacioj akcepteblan pontolingvon, kiu ebligus la lingvan egalrajtecon, kiu estus por ĉiuj uniaj civitanoj facile, dum mallonga tempo kaj ekonomie ellernebla, kaj kiu ĉi maniere certigus ke ankaŭ la pli malgrandaj lingvoj povas gardi sian signifon. La naciaj lingvoj povas daŭre konserviĝi nur per ĝenerala aplikado de tia pontolingvo, malantaŭ kiu ne staras armea, ekonomia kaj politika potenco.

Nyní UNESCO doporučuje, aby každý občan znal tři jazyky. Těmito jazyky by byl mateřský jazyk (tedy jazyk jakékoliv menšiny), dále místní kontaktní jazyk (národní jazyk) a mezinárodní jazyk. Pro roli mezinárodního jazyka, optimálního, pomocného jazyka se přímo nabízí mezinárodní plánový jazyk esperanto.

En nia tempo UNESCO rekomendas la uzadon de tri lingvoj por ĉiu homo. Tiuj ĉi lingvoj estas la gepatra lingvo (kiu povas esti la lingvo de iu ajn malgranda nacia minoritato), la loka kontaktlingvo (ĝenerale la nacia lingvo) kaj la internacia lingvo. Por la rolo de interetna lingvo la optimuma pontolingvo estas la internacia planlingvo Esperanto.

„Použití kteréhokoliv národního jazyka je nespravedlivé, způsobuje problémy a ekonomické ztráty těm národům, které musí své občany vzdělávat v jiném národním jazyku a v dlouhodobém časovém horizontu ohrožuje vlastní jazyk a především jeho kulturu.“ (Renato Corsetti)

„La uzo de kiu ajn alia nacia lingvo estas maljusta, kaŭzas homajn suferojn kaj kaŭzas perdon de mono flanke de la lernantaj socioj kaj en la longa daŭro perdon de lingvoj kaj de kulturoj.“ (Renato Corsetti)

Rovná práva a uchování jazyků by bylo možno zajistit, pokud by EU přijala neutrální, snadno naučitelný podle stupně vhodnosti zařazovaný pomocný jazyk jako pojítko mezi svými jednotlivými národy.

La egalrajtecon kaj konserviĝon de la lingvoj povus garantii nur, se la Eŭropa Unio akceptus neŭtralan, facile ellerneblan, laŭgrade enkondukteblan pontolingvon kiel peran lingvon inter siaj popoloj.

Esperanto má již nyní bohatou literaturu a téměř stodvacetiletou minulost. Lze si ho osvojit za desetinu času ve srovnání s velkými národními jazyky. To také redukuje finanční vydání za výuku jazyků. Při učení se esperantu se vlastně žáci učí metodě výuky jazyků všeobecně a jejich výsledky jsou příznivější při učení dalších národních jazyků. Ušetřené finanční prostředky a čas je pak možno využít pro získávání dalších odborných vědomostí a dovedností. Schopnost konkurence národů Evropy se tím značně zvýší.

La lingvo Esperanto posedanta riĉan literaturon kaj 120-jaran pasintecon estas alproprigebla dum dekono da tempo bezonata por la ellernado de la disvastiĝintaj grandaj naciaj lingvoj, kaj tiel ankaŭ la kostoj de lingvolernado estas redukteblaj samproporcie. Dum la lernado de Esperanto la infanoj lernas ankaŭ lerni lingvojn ĝenerale, ili havas sukcestravivaĵojn, tiel ili multe pli facile povas alproprigi pluajn lingvojn. La ŝparita mono kaj tempo estas uzeblaj por evoluigo de aliaj kapabloj. La konkurenckapablo de popoloj de la Eŭropa Unio povus plifortiĝi.

Společný pomocný jazyk také přispěje k formování evropského povědomí a pocitu příslušnosti k evropskému společenství.

La komuna pontolingvo povus kontribui al elformigo de eŭropa konscio, reala eŭropa komunumo.

Navrhujeme:

Ni proponas, ke

  • aby Evropská unie přijala esperanto (ve zvláštním mezietnickém statutu) jako jeden ze svých oficiálních jazyků.

la Eŭropa Unio alprenu Esperanton (en speciala, interetna statuso), kiel unu el siaj oficialaj lingvoj;

- aby Evropská unie dala podnět svým členským státům k zavedení výuky esperanta jako prvního cizího jazyka do základních škol a jako propedeutickou přípravu pro výuku cizích jazyků.

la Eŭropa Unio sugestu al siaj membroŝtatoj la enkondukon de la instru­ado de Esperanto, kiel unua fremda lingvo en la bazgradaj lernejoj, por evoluigi la kapablon al lingvolernado.

Takovým způsobem Evropská unie může realizovat historický čin a během jedné generace mohou její občané mluvit mezi sebou bez jakéhokoliv překladatele a přitom si uchovat svůj mateřský jazyk.

Tiamaniere la Eŭropa Unio realigus historian agon kaj ene de tempo de unu generacio ĉiuj ĝiaj civitanoj povus paroli unu kun alia, sen interpretisto, konservante samtempe siajn lingvojn.

Esperantským překladem ústavní smlouvy o evropské ústavě bychom chtěli informovat občany mluvící esperantem a také celý svět o hodnotách, cílech a fungování rozšiřující se Evropy a kromě toho představit rozhodujícím činitelům Evropské Unie, a vlastním poslancům našich národních parlamentů, výhody a možnosti aplikace jazyka esperanto.

Per la esperantlingva traduko de la Kon­stitucia Traktato ni volus informi la Espe­ranto-parolantajn civitanojn de Eŭropo kaj de la tuta mondo pri la valoroj, celoj kaj funkciado de la nun ampleksiĝanta Eŭropa Unio, krome prezenti al la decidofarantoj de la Eŭropa Unio kaj al tiuj de nia propra nacia parlamento la avantaĝojn kaj eble­cojn de aplikado de la lingvo Esperanto.

Slovní zásoba mezinárodního jazykového mostu umožňuje to, že lidé, kteří se nikdy esperantem nezabývali, mohou na první pohled pochopit značnou část textu. Esperantský a český text je podle odstavců paralelně viditelný.

La vorttrezoro de la internacia pontolingvo ebligas, ke ankaŭ tiuj, kiuj neniam okupiĝis pri Esperanto, je unua rigardo povas kompreni signifan parton de la teksto. La angla kaj la esperanta tekstoj estas de alineo al alineo paralele videblaj. La oficiala, angla teksto estis transprenita desur la Interreto.

Na přípravě a revizi esperantského překladu se podíleli Dr. Renato Corsetti, Pálma Cziszár, István Ertl, Dafydd ap Fergus, Dr. Ottó Haszpra, Imre Hegedüs, Sándor Horváth, István Mészáros, Dr. Lajos Molnár, Laszló Molnár, Dr. Sean Ó Riain, Thierry Salomon, János Sarközi, Péter Tihanyi a Dr. Balázs Wacha.


En la efektivigo kaj reviziado de la esperanta traduko partoprenis D-ro Renato Corsetti, Pálma Csiszár, D-ro Endre Dudich, István Ertl, D-rino Julianna Farkas, Dafydd ap Fergus, D-ro Ottó Haszpra, Imre Hegedűs, Sándor Hor­váth, István Mészáros, D-ro Lajos Molnár, László Molnár, D-ro Seán Ó Riain, Thierry Salomon, János Sárközi, Péter Tihanyi kaj D-ro Balázs Wacha.

V průběhu překladatelské práce byl srovnáván esperantský text s anglickým, francouzským, německým, italským a španělským textem. Tímto způsobem chceme pomoci k vypracování ostatních paralelních vydání v národních jazycích a v esperantu.

Tradukante ni komparis la esperant­lingvan version ankaŭ kun la angla, franca, germana, itala kaj hispana tekstoj. Tiel ni volus doni helpon al realigo de ceteraj, paralelaj, nacilingvaj kaj esperantaj eldonoj.

Za nezištnou, obětavou práci zasluhují dík naši maďarští spolupracovníci.
Mezinárodní překladatelské skupiny již pracují na přípravě druhého svazku, který obsahuje podrobné kapitoly Ústavy.

Pro siaj malegoismaj laboroj meritas dankon la kunlaborantoj, la eldonejo, la presejo kaj precipe Stefano Meszáros, kiu perkomputile kunordigis la hungaran kaj esperantan tekstojn. Nia tradukista laborgrupo jam laboras por pretigi la duan volumon enhavantan la detalajn ĉapitrojn de la konstitucia traktato.Prosíme vážené čtenáře, aby přijali naši práci a zvážili její závažnost a užitečnost a využili ji ve svůj prospěch.

Ni petas la karan leganton, akceptu bonvole kaj foliumu utile nian laboron.

Mladá Boleslav, Vyškov, Brno,

20. května 2005Budapeŝto, la 15-an de oktobro, 2005


Jindřiška Drahotová, Ing. Vratislav Hirš, Ing. Josef Vojáček PhD. Ing. Jan Werner

D-ro Ludoviko Molnár

Recommendation

Rekomendo


The Esperanto Association of Hungary (HEA), joined to the European Esperanto Union (EEU) at the 90th UK (Universal Congress of Esperanto) in Vilnius, Lithuania (23-31 July 2005).
We intend to support as much as possible the actions of EEU concerning the possible and desirable role to be played by Esperanto in the multilingual European Union. The present translation of the Constitution of the EU demonstrates and convincingly proves that Esperanto is suitable to solve the problem of the new, Brussels Tower of Babel, not in some distant and nebulous future, but in the here and now. With the expression of sincere gratitude to all those who have contributed to it, on behalf of the Board of HEA I warmly recommend this impressive and useful work.

La Hungaria Esperanto-Asocio (HEA), aliĝis al Eŭropa Esperanto-Unio (EEU) dum la 90-a UK (Universala Kongreso de Esperanto) en Vilno, Litovio (23-31-a de julio 2005).
Ni intencas kiel eble plej efike apogi la agadon de EEU koncerne la eblan, dezirindan rolon de Esperanto en la multlingva Eŭropa Unio.

Eŭropa Unio  Membroj  Kandidatoj Aŭstrio Pollando Belgio Bulgario Kroatio Kipro Ĉeĥio Danio Estonio Finnlando Francio Germanio Grekio Hungario Irlando Italio Latvio Litovio Luks. Mak. Malto Ned. Portugalio Rumanio Slovakio Slo.

Jena traduko de la Konstitucio de EU montras kaj konvinke pruvas, ke Esperanto taŭgas por solvi la problemon de la nova, brusela Turo de Babelo, ne en iu fora kaj nebula futuro, sed jam nun. Esprimante sin­ceran dankon al ĉiuj kontribuintoj, en la nomo de la Estraro de HEA mi varme rekomendas ĉi tiun imponan kaj utilan verkon.

Professor Dr. Endre Dudich


Vice President of HEA

Profesoro D-ro Endre Dudich


vicprezidanto de HEASmlouva

o ústavě pro Evropu

Traktato
pri estigo de
Eŭropa KonstitucioPREAMBULE

PREAMBLO


JEHO VELIČENSTVO KRÁL BELGIČANŮ, PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY, JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA DÁNSKA, PREZIDENT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, PREZIDENT ESTONSKÉ REPUBLIKY, PREZIDENT ŘECKÉ REPUBLIKY, JEHO VELIČENSTVO KRÁL ŠPANĚLSKA, PREZIDENT FRANCOZSKÉ REPUBLIKY, PREZIDENTKA IRSKA, PREZIDENT ITALSKÉ REPUBLIKY, PREZIDENT KYPERSKÉ REPUBLIKY, PREZIDENTKA LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, PREZIDENT LITEVSKÉ REPUBLIKY, JEHO KRÁLOVSKÁ VÝSOST VELKOVÉVODA LUCEMBURSKA, PREZIDENT MADARSKÉ REPUBLIKY, PREZIDENT REPUBLIKY MALTA, JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA NIZOZEMSKA, SPOLKOVÝ PREZIDENT RAKOUSKÉ REPUBLIKY, PREZIDENT POLSKÉ REPUBLIKY, PREZIDENT PORTUGALSKÉ REPUBLIKY, PREZIDENT REPUBLIKY SLOVINSKO, PREZIDENT SLOVENSKÉ REPUBLIKY, PREZIDENTKA FINSKÉ REPUBLIKY, VLÁDA ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, JEJÍ VELIČENSKTVO KRÁLOVNA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

LIA MOŜTO LA REĜO DE LA BELGOJ, LA PREZIDANTO DE LA ĈEĤA RESPUBLIKO, ŜIA MOŜTO LA REĜINO DE DANLANDO, LA PREZIDANTO DE LA GERMANA FEDERACIA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTO DE LA ESTONA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTO DE LA GREKA RESPUBLIKO, LIA MOŜTO LA REĜO DE HISPANUJO, LA PREZIDANTO DE LA FRANCA RESPUBLIKO, LA PREZIDAN­TINO DE IRLANDO, LA PREZIDANTO DE LA ITALA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTO DE LA KIPRA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTINO DE LA LATVA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTO DE LA LITOVA RESPUBLIKO, LIA REĜA MOŜTO LA GRANDDUKO DE LUKSEMBUR­GIO, LA PREZIDANTO DE LA HUNGARA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTO DE MALTO, ŜIA MOŜTO LA REĜINO DE NEDERLANDO, LA FEDERACIA PREZIDANTO DE LA AŬSTRA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTO DE LA POLA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTO DE LA PORTUGALA RESPUBLIKO, LA PREZI­DAN­TO DE LA SLOVENA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTO DE LA SLOVAKA RESPUB­LIKO, LA PREZIDANTINO DE LA FINNLANDA RESPUBLIKO, LA REGISTARO DE LA SVEDA REĜOLANDO, ŜIA MOŜTO LA REĜINO DE LA UNUIĜINTA REĜOLANDO DE GRANDA BRIT­UJO KAJ NORD-IRLANDO,

INSPIRUJÍCE se evropským kulturním, náboženským a humanistickým odkazem, ze kterého vzešly všeobecné hodnoty nedotknutelných a nezadatelných práv lidských bytostí, demokracie, rovnosti, svobody a právního státu,

INSPIRATE de la kultura, religia kaj humanisma tradicio de Eŭropo, el kiu disvolviĝis la netuŝeblaj kaj neforpreneblaj rajtoj de la homo, la libereco, la demokratio, la egaleco kaj la universalaj valoroj de la konstitucia ŝtateco,

PŘESVĚDČENI, že po bolestných zkušenostech nyní již sjednocená Evropa je odhodlána pokračovat v nastoupené cestě civilizace, pokroku a prosperity pro blaho všech svých obyvatel, a to i těch nejzranitelnějších a nej-potřebnějších; žechce zůstat světadílem otevřeným kultuře, poznání a společenskému pokroku; že si přeje prohlubovat ve svém veřejném životě demokratičnost a transparentnost a usilovat o mír, spravedlnost a solidaritu na světě,

KONVINKIĜINTE, ke Eŭropo reunuiĝinta post doloraj spertoj deziras – por la bono de ĉiuj siaj loĝantoj, inkluzive la plej malfortajn kaj helpobezonajn – iri ankaŭ estonte la vojon de la civilizo, progreso kaj prospero; ke ĝi volas resti kontinento malferma al la kulturo, scio kaj socia progreso; ke ĝi deziras pliintensigi la demok­ratan kaj travideblan karakteron de sia publika vivo, kaj tutmonde agadi por la paco, justeco kaj solidareco,

PŘESVĚDČENI, že národy Evropy, třebaže zůstávají hrdé na svou identitu a národní historii, jsou odhodlány překonat své dřívější rozpory a ve stále užším svazku vytvářet svůj společný osud,

GVIDATE DE LA KONVINKO, ke la popoloj de Eŭropo decidis, restante fieraj pri siaj naciaj identecoj kaj historioj, superi siajn praajn dividiĝojn, kaj – unuiĝinte pli strikte ol iam ajn – ili aspiras elformi komunan destinon,

JISTI si tím, že Evropa, jednotná v rozmanitosti, jim poskytuje nejlepší možnosti k tomu, aby při zachování práv každého jedince a s vědomím své odpovědnosti vůči budoucím generacím a této planetě mohli pokračovat ve velkém dobrodružství, které z ní činí mimořádný prostor pro naději lidstva,

KONVINKIĜINTE, ke Eŭropo tiamaniere „unuiĝinta en diverseco” proponas la plej bonan ŝancon al efektivigo de tiu grandioza entrepreno, pro kiu ĉi tiu areo – ĉe respekto de la rajtoj de ĉiuj individuoj kaj konsciante sian respondecon pri la estontaj generacioj kaj pri la futuro de la Tero – fariĝas speciala areo de espero de la homaro,

ODHODLÁNI pokračovat v práci dosažené v rámci smluv o založení Evropských společenství a Smlouvy o Evropské unii př zajištění kontinuity acquis communautaire,

KUN LA DECIDO, ke ili pluevoluigas la rezultojn atingitajn kadre de la traktatoj estigantaj la Eŭropajn Komunumojn kaj de la traktato pri la Eŭropa Unio, samtempe certigante la kontinuecon de la komunumaj atingaĵoj,

VDĚČNI členům Evropského konventu za to, že vypracovali návrh této ústavy ve jménu občanů a států Evropy,

DANKANTE, nome de la civitanoj kaj ŝtatoj de Eŭropo, la membrojn de la Eŭropa Laborgrupo pro la ellaboro de tiu ĉi konstitucio-projekto,

JMENOVALI SVÉ ZPLNOMOCNĚNÉ ZÁSTUPCE, JIMIŽ JSOU:

ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁLE BELGIČANŮ, Guy VERHOFSTADT předseda vlády, Karel DE GUCHT ministr zahraničních věcí; ZA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY, Stanislav GROSS předseda vlády, Cyril SVOBODA ministr zahraničních věcí; ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU DÁNSKA, Anders Fogh RASMUSSEN předseda vlády; Per Stig MØLLER ministr zahraničních věcí; ZA PREZIDENTA SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, Gerhard SCHRÖDER spolkový kancléř, Joseph FISCHER spolkový ministr zahraničních věcí a vícekancléř; ZA PREZIDENTA ESTONSKÉ REPUBLIKY, Juhan PARTS předseda vlády, Kristiina OJULANDOVÁ ministryně zahraničních věcí; ZA PREZIDENTA ŘECKÉ REPUBLIKY, Kostas KARAMANLIS předseda vlády, Petros G. MOLYVIATIS ministr zahraničních věcí; ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁLE ŠPANĚLSKA, José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO předseda vlády, Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ ministr zahraničních věcí a spolupráce; ZA PREZIDENTA FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY, Jacques CHIRAC prezident, Jean-Pierre RAFFARIN předseda vlády, Michel BARNIER ministr zahraničních věcí; ZA PREZIDENTKU IRSKA, Bertie AHERN předseda vlády (Taoiseach), Dermot AHERN ministr zahraničních věcí; ZA PREZIDENTA ITALSKÉ REPUBLIKY, Silvio BERLUSCONI předseda vlády, Franco FRATTINI ministr zahraničních věcí;ZA PREZIDENTA KYPERSKÉ REPUBLIKY, Tassos PAPADOPOULOS prezident, George IACOVOU ministr zahraničních věcí; ZA PREZIDENTKU LITYŠSKÉ REPUBLIKY, Vaira VĪĶE FREIBERGOVÁ prezidentka, Indulis EMSIS předseda vlády; Artis PABRIKS ministr zahraničních věcí; ZA PREZIDENTA LITEVSKÉ REPUBLIKY, Valdas ADAMKUS prezident, Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS předseda vlády, Antanas VALIONIS ministr zahraničních věcí; ZA JEHO KRÁLOVSKOU VÝSOST VELKOVÉVODU LUCEMBURSKA, Jean-Claude JUNCKER předseda vlády, státní ministr, Jean ASSELBORN místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí a přistěhovalectví; ZA PREZIDENTA MADˇARSKÉ REPUBLIKY, Ferenc GYURCSÁNY předseda vlády, László KOVÁCS ministr zahraničních věcí; ZA PREZIDENTA REPUBLIKY MALTA, The Hon Lawrence GONZI předseda vlády, The Hon Michael FRENDO ministr zahraničních věcí; ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU NIZOZEMSKA, Dr. J. P. BALKENENDE předseda vlády, Dr. B. R. BOT ministr zahraničních věcí; ZA SPOLKOVÉHO PREZIDENTA RAKOUSKÉ REPUBLIKY, Dr. Wolfgang SCHÜSSEL spolkový kancléř, Dr. Ursula PLASSNIKOVÁ spolková ministryně zahraničních věcí; ZA PREZIDENTA POLSKÉ REPUBLIKY, MarekBELKA předseda vlády, Włodzimierz CIMOSZEWICZ ministr zahraničních věcí; ZA PREZIDENTA PORTUGALSKÉ REPUBLIKY, Pedro Miguel DE SANTANA LOPES předseda vlády, António Victor MARTINS MONTEIRO ministr zahraničních věcí a portugalských komunit v zahraničí; ZA PREZIDENTA REPUBLIKY SLOVINSKO, Anton ROP předseda vlády, Ivo VAJGL ministr zahraničních věcí; ZA PREZIDENTA SLOVENSKÉ REPUBLIKY, Mikuláš DZURINDA předseda vlády, Eduard KUKAN ministr zahraničních věcí; ZA PREZIDENTKU FINSKÉ REPUBLIKY, Matti VANHANEN předseda vlády, Erkki TUOMIOJA ministr zahraničních věcí; ZA VLÁDU ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, Göran PERSSON předseda vlády, Laila FREIVALDSOVÁ ministryně zahraničních věcí; ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA, The Rt. Hon Tony BLAIR předseda vlády, The Rt. Hon Jack STRAW státní tajemník pro zahraniční věci a Britské společenství národů;

DELEGIS KIEL SIAJN PLENRAJTIGI­TOJN:

LIA MOŜTO LA REĜO DE LA BELGOJ, ĉefministron Guy VERHOFSTADT, ministron pri eksteraj aferoj Karel DE GUCHT; LA PREZIDANTO DE LA ĈEĤA RESPUBLIKO, ĉefministron Stanislav GROSS, ministron pri eksteraj aferoj Cyril SVOBODA; ŜIA MOŜTO LA REĜINO DE DANLANDO, ĉefministron Anders Fogh RASMUSSEN, ministron pri eksteraj aferoj Per Stig MØLLER; LA PREZIDANTO DE LA GERMANA FEDERACIA RESPUBLIKO, federacian kancelieron GERHARD SCHRÖ­DER, federacian ministron pri eksteraj aferoj kaj federacian vickancelieron Joseph FISCHER; LA PREZIDANTO DE LA ESTONA RESPUBLIKO, ĉefministron Juhan PARTS, ministron pri eks­teraj aferoj Kristiina OJULAND; LA PREZI­DANTO DE LA GREKA RESPUBLIKO, ĉefmi­nistron Kostas KARAMANLIS, ministron pri eksteraj aferoj Petros G. MOLYVIATIS; LIA MOŜ­TO LA REĜO DE HISPANUJO, la prezi­danton de la registaro José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO, la ministron respondecan pri eks­teraj aferoj kaj kunlaboro Miguel Angel MORA­TINOS CUYAUBÉ; LA PREZIDANTO DE LA FRANCA RESPUBLIKO, la prezidanton de la respubliko Jacques CHIRAC, ĉefministron Jean-Pierre RAFFARIN, ministron pri eksteraj aferoj Michel BARNIER; LA PREZIDANTINO DE IR­LAN­DO, ĉefministron (Taoiseach-on) Bertie AHERN, ministron pri eksteraj aferoj Dermot AHERN; LA PREZIDANTO DE LA ITALA RES­PUBLIKO, ĉefministron Silvio BERLUSCONI, ministron pri eksteraj aferoj Franco FRATTINI; LA PREZIDANTO DE LA KIPRA RESPUBLIKO, la prezidanton de la respubliko Tassos PAPA­DO­POULOS, ministron pri eksteraj aferoj George IAKOVOU; LA PREZIDANTINO DE LA LAT­VA RESPUBLIKO, prezidantinon de la res­pub­liko Vaira VĪĶE FREIBERGA, ĉefministron Indulis EMSIS, ministron pri eksteraj aferoj Artis PABRIKS; LA PREZIDANTO DE LA LITOVA RESPUBLIKO, prezidanton de la respubliko Valdas ADAMKUS, ĉefministron Algirdas Myko­las BRAZAUSKAS, ministron pri eksteraj aferoj Antanas VALIONIS; LIA REĜA MOŜTO LA GRANDDUKO DE LUKSEMBURGO, ĉefminist­ron, Ministre d’État-on Jean-Claude JUNCKER, vic-ĉefministron, ministron pri eksteraj- kaj en­mig­radaj aferoj Jean ASSELBORN; LA PREZI­DANTO DE LA HUNGARA RESPUBLIKO, ĉef­ministron Ferenc GYURCSÁNY, ministron pri eks­teraj aferoj László KOVÁCS; LA PREZI­DANTO DE MALTO, ĉefministron Hon. Law­rence GONZI, ministron pri eksteraj aferoj Hon. Michael FRENDO; ŜIA MOŜTO LA REĜINO DE NEDERLANDO, ĉefministron D-ron J. P. BAL­KENENDE, ministron pri eksteraj aferoj D-ron B. R. BOT; LA FEDERACIA PREZIDANTO DE LA AŬSTRA RESPUBLIKO, federacian kancelieron D-ron Wolfgang SCHÜSSEL, fede­racian ministron pri eksteraj aferoj D-rinon Ursula PLASSNIK; LA PREZIDANTO DE LA PO­LA RESPUBLIKO, ĉefministron Marek BEL­KA, ministron pri eksteraj aferoj Włodzimierz CIMOSZEWICZ; LA PREZIDANTO DE LA POR­TUGALA RESPUBLIKO, ĉefministron Pedro Miguel DE SANTANA LOPES, ministron pri eksteraj aferoj kaj ministron respondecan pri la eksterlimaj portugalaj komunumoj António Victor MARTINS MONTEIRO; LA PREZI­DANTO DE LA SLOVENA RESPUBLIKO, la prezidanton de la registaro Anton ROP, ministron pri eksteraj aferoj Ivo VAJGL; LA PREZIDANTO DE LA SLOVAKA RESPUB­LIKO, ĉefministron Mikuláš DZURINDA, minist­ron pri eksteraj aferoj Eduard KUKAN; LA PRE­ZIDANTINO DE LA FINNLANDA RESPUB­LIKO, ĉef­-ministron Matti VANHANEN, minist­ron pri eksteraj aferoj Erkki TUOMIOJA; LA REGISTARO DE LA SVEDA REĜOLANDO, ĉefministron Göran PERSSON, ministron pri eksteraj aferoj Laila FREIVALDS; ŜIA MOŜTO LA REĜINO DE GRANDA BRITUJO KAJ NORD-IRLANDO, ĉefministron Rt. Hon Tony BLAIR, ministron pri eksteraj aferoj kaj pri aferoj de la Brita Naciaro Rt. Hon Jack STRAW;

KTEŘÍ po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli na těchto ustanoveních:

KIUJ, interŝanĝinte siajn plenrajtigilojn agnoskitajn en bona kaj konvena ordo, konsen­tis pri la sekvantaj dispozicioj:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Elŝuti 0.57 Mb.

  • Předmluva Antaŭparolo
  • Navrhujeme: Ni proponas, ke
  • la Eŭropa Unio alprenu Esperanton (en speciala, interetna statuso), kiel unu el siaj oficialaj lingvoj;
  • la Eŭropa Unio sugestu al siaj membroŝtatoj la enkondukon de la instru­ado de Esperanto, kiel unua fremda lingvo en la bazgradaj lernejoj, por evoluigi la kapablon al lingvolernado.
  • Recommendation Rekomendo
  • Smlouva o ústavě pro Evropu Traktato pri estigo de Eŭropa Konstitucio

  • Elŝuti 0.57 Mb.