Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Pedagogia Tago Budapeŝto, la 15-an de oktobro 2005

Elŝuti 62.19 Kb.

Pedagogia Tago Budapeŝto, la 15-an de oktobro 2005
Dato22.08.2017
Grandeco62.19 Kb.

Elŝuti 62.19 Kb.

Pedagogia Tago

Budapeŝto, la 15-an de oktobro 2005.

Metiejo pri testoj: Kvarelektaj demandoj kun solvo laŭ gramatika enhavo


I. segédigék 1. Mia filo ne … skribi, ĉar li estas ankoraŭ tre juna.

A) scias B) povas C) estas D) havas


 1. Ĉu vi … skribi sen plumo?

A) scias B) povas C) konas D) estas


 1. Ĉu vi … monon?

A) estas B) scias C) devos D) havas


 1. Mi … skribi la lecionon, do mi … plumon.

A) devas - bezonas B) estas - havas C) bezonas -devas D) estas – estas


 1. Hodiaŭ pluvas, tial ni ne … ekskursi.

A) scias B) povas C) konas D) estas


 1. Ĉu vi …, kiu telefonis?

A) scias B) povas C) konas D) respondas


 1. … bofilon.

A) Al la avino ne estas B) Ĉe la avino ne havas
C) La avino ne havas D) Kun la avino


 1. La infanetoj ne … manĝi per tranĉilo.

A) estas B) povas C) eblas D) havas


 1. Mi … iri al la najbaro.

A) scias B) volas C) ebla D) ŝata


 1. Mi … tiun libron.

A) devas B) bezonas C) necesas D) estas


 1. Se mi … multan mono, mi veturus al Ameriko.

A) povus B) estus C) devus D) havus


 1. Ĉu vi …, kiel Petro fartas?

A) scias B) konos C) devas D) bezonas


 1. Ili ne … unu la alian.

A) scias B) rekonis C) povos D) estu


 1. Ĉu vi …, kiu gajnis oran medalon dum la Olimpiaj Ludoj?

A) konas B) havas C) scias D) scipovas


 1. Hodiaŭ mi … gaja.

A) estas B) havas C) scias D) konas 1. Manjo … skribi la taskon.

A) estas B) devas C) konas D) havas


 1. Ĉu vi … hundon en la ĝardeno?

A) estas B) havas C) devas D) povas


 1. Hundo … bona besto.

A)havas B) devas C) estas D) scias


 1. La arboj … verdajn foliojn.

A) povas B) havas C) estas D) scias


 1. Mi ne … kudri, ĉar mi neniam lernis ĝin.

A) povas B) povi C) scias D) kapabla


 1. Mi … tri fratojn.

A) havi B) estas C) havas D) devas


 1. Mia nepo ankoraŭ ne povas …

A) paroli B) parolado C) havi D) scii


 1. Ĉu vi … akompani min?

A) estas B) havas C) volas D) scias


 1. Tiu libro … al Eva.

A) estas B) havas C) posedas D) apartenas


 1. Li … belajn fabelojn.

A) konas B) povas C) estas D) devas


 1. Mi ne … naĝi, ĉar estas malfermita la naĝejo.

A) scias B) ebla C) konas D) povas


 1. Ni jam renkontiĝis, sed bedaŭrinde mi ne … lian nomon.

A) povas B) scias C) bezonas D) kapablas


 1. Kiom da jaroj vi …?

A) estas B) volas C) havas D) konas


 1. Mi … pli ol cent eŭrojn.

A) povas B) havas C) estas D) devas


 1. Mi nepre volas … vian telefonnumeron!

A) voli B) devi C) devas D) scii
II. utóképzők


 1. La dommastrino pretigis la manĝaĵon en la kuir… .

A) ado B) ino C) ejo D) aĵo


 1. En la plum…o estas miaj plumoj.

A) an B) ej C) uj D) in


 1. La suno … la pejzaĝon.

A) oris B) oradis C) orumis D) oremis


 1. Ĉiuj admiras ŝian bel… .

A) ejon B) eman C) econ D) iston


 1. Moderna kaf… staris sur la tablo.

A) ujo B) ejo C) aĵo D) aro 1. Li prenis la labor… kaj eklaboris.

A) on B) ulon C) emon D) ilon


 1. En kin…o oni prezentas bonan filmon.
  Filmo estas la produkto kaj suma termino por kinematografio kaj ĉiuj ties aspektoj-artaj, teknikaj, komercaj, kaj sociaj. Komune kun la presaro, radiodisaŭdigo kaj televido, ĝi apartenas inter la komunikaj rimedoj kun la plej granda agdistanco kaj influo.


A) uj B) eg C) ej D) aĵ


 1. La ŝip… salutas la vojaĝantojn.

A) estro B) ero C) eto D) ejo


 1. La miaŭ… kato alvenis.

A) ema B) inda C) ega D) aĵon


 1. En mia urbo ne troviĝas 50 metra naĝ… .

A) ujo B) isto C) ejo D) aro


 1. Gajan homon oni ofte nomas gaj… .

A) ulo B) eco C) eto D) ado


 1. La malsan…o ne havas apetiton.

A) aĵ B) ul C) ej D) ist


 1. La malsanul… alivorte estas hospitalo.

A) ujo B) aĵo C) ingo D) ejo


 1. El la … la vulpo forportis tri birdojn.

A) anasejo B) anasego C) anasano D) anasero


 1. La tramo estas urba vetur…o.

A) ad B) ej C) il D) ec


 1. Mia kon…o estas Jozefo.

A) it B) atul C) ist D) in


 1. Tio estas far…a, sed mi bezonus multe da tempo.

A) it B) ant C) ebl D) eg


 1. Taj Mahal estas fama … en Hindio.

A) konstruado B) konstrueco C) konstruaĵo D) konstruo


 1. Tiu pentr… ege plaĉas al mi.

A) eco B) aĵo C) ujo D) eje


 1. Bonvolu aer… la ĉambron!

A) igi B) iĝi C) umi D) adi


 1. Ne ekzistas vend… en la apuda strato.

A) eco B) aĵo C) iĝo D) ejo


 1. En la butiko laboras du … .

A) vendistoj B) vendulo C) vendato D) vendanoj


 1. En la ofic… oni laboras ĝis vespero.

A) istoj B) ejo C) ino D) istino


 1. Kio estas via profesio? Mi estas … .

A) poŝtisto B) poŝtas C) poŝteulo D) poŝtistina
III. végződés


 1. Ĉu vi povas montri al mi interesan … ?

A) libron B) libroj C) libro D) librojn


 1. Mi ŝatas legi bonajn … .

A) libro B) kajeron C) librojn D) gazeton


 1. Antaŭ kvin jaroj nia domo kostis dudek kvin … .

A) milionojn B) milionoj C) milionojn forintojn D) milionoj forintoj


 1. Je la oka ili iris … .

A) la klasĉambron B) en la klasĉambron

C) je la klasĉambron D) al la klasĉambron
 1. La bovino manĝis la herb… .

A) on B) oj C) an D) e


 1. Mi ne havas … .

A) fratinon B) fratino C) fratinoj D) fratine


 1. Mi vidas du ĉeval… .

A) ojn B) oj C) on D) o


 1. Dimanĉ… mi vizitos Petron.

A) o B) e C) a D) en


 1. La blank… kolombon kaptis katoj.

A) on B) an C) aj D) oj


 1. En la teatro oni vidis du … .

A) aktorojn B) aktoroj C) aktoron D) aktora


 1. La verkisto verkis …

A) longan romanon B) longa romano C) longa romanon D) longan romano


 1. Kial vi ne solvis la …?

A) taskon B) testo C) tekstoj D) tabela


 1. Li konas la voj… .

A) o B) oj C) on D) e


 1. Mi konas mult… da bonaj homoj.

A) e B) aj C) ajn D) o


 1. Donu al mi …, mi petas.

A) du donacoj B) du donacon C) du donacojn D) duaj donacoj


 1. Mi hieraŭ vid… ekspozicion.

A) u B) os C) us D) is


 1. … je la sesa antaŭ la teatro!

A) Estus B) Estu C) Estas D) Estinta


 1. Kiel vi … hieraŭ?

A) fartu B) fartas C) fartus D) fartis


 1. Se mi estus en via situacio, mi … alimaniere.

A) agus B) agis C) agintus D) estas aginta


 1. Morgaŭ ni vetur… al miaj gepatroj.

A) i B) as C) os D) is
IV. tabella k-


 1. … knabo demandis la instruiston?

A) tiu B) kio C) io D) kiu


 1. Ĉu vi konas tiun knabinon, … nun alvenis?

A) kio B) kiom C) kiu D) kiel


 1. Mi ne komprenas, … vi ne venis kun mi.

A) kiom B) kial C) kies D) kia


 1. En … monato vi naskiĝis?

A) kiu B) kiam C) kio D) kiel


 1. … tago estas hodiaŭ?

A) Kiu B) Kiom C) Kial D) Kiam


 1. … da mono vi havas?

A) Kiu B) Kiam C) Kiel D) Kiom


 1. … vi faras?

A) Kie B) Kien C) Kion D) Kia


 1. Tie mi loĝas, … Petro.

A) kiom B) kia C) tiu D) kie


 1. Kiun vi atendas? … .

A) Trajnon. B) Ŝin. C) Objektoj. D) Trajnojn.


 1. Ĉu la libro, … vi legas, estas bona?

A) kion B) kiun C) kien D) kian


 1. … vi alvenis?

A) Kiu B) Kies C) Kiam D) Kiu


 1. … vi fartis hieraŭ?

A) Kial B) Kiam C) Kiel D) Kion


 1. … vi interkonatiĝis?

A) Kiam B) Kiu C) Kio D) Kies


 1. La libro, … mi legis, enuis min.

A) kia B) kion C) kie D) kiun


 1. Pri … temo vi parolas?

A) kio B) kie C) kiu D) kiam


 1. … vi ĝuste nun venis?

A) Kioma B) Kial C) Kiam D) Kioman


 1. …jara estas via filino?

A) Kia B) Kiom C) Kioma D) Kiam


 1. … vi ripozis somere?

A) -- B) Kion C) Kiun D) Kie


 1. … vi ĉiam malfruas?

A) Kiam B) Kiun C) Kial D) Kiu


 1. Mi ne memoras la kanton, … ŝi kantis.

A) kio B) kiun C) kion D) tion


 1. Mi volas iri tien, … ankaŭ vi iros.

A) kien B) kiej C) ia D) kioma

V. tabella
 1. En la densa mallumo mi vidis … .

A) nenies B) nenio C) nenia D) nenion


 1. Ĉe … tablo sidis po kvar homoj.

A) tiu B) iu C) ĉiu D) kiu


 1. … libro kuŝas sur la tablo?

A) Neniom B) Ĉial C) Kies D) Kio


 1. La suno leviĝas … oriente.

A) ĉiam B) ĉie C) ĉion D) ĉiu


 1. Mi trovis … monujon.

A) kaj B) ies C) kiu D) tia


 1. Petro trovis ĉi … mian ŝlosilon.

A) tiu B) tio C) tie D) ties


 1. Mi ne vidis … en la salono.

A) neniun B) nenion C) iun D) nenie
VI. birtoklás, birt.és visszaható nm.


 1. Liaj amikoj ne trovis lin, ĉar li kaŝis … malantaŭ la arbo.

A) si B) li C) sin D) ---


 1. Maria telefonis al … patrino.

A) sia B) ĝia C) ŝi D) havas


 1. La instruisto petis min legi … hejmtaskon.

A) sian B) ŝia C) liajn D) mian


 1. … geinstruistoj ankoraŭ ne alvenis.

A) Nenia B) Iliaj C) Nura D) Niaj


 1. Matene la belulino kombis … .

A) ŝian B) si C) ŝi D) sin


 1. Li estas sola en la banĉambro, li razas … .

A) ĝin B) lin C) sin D) ŝin


 1. Mi purigis … loĝejon.

A) al si B) sian C) la mia D) mian


 1. … gepatroj multe helpis al ni.

A) siaj B) vian C) ilia D) niaj


 1. La … estas longa.

A) libro de Johano B) Johano de libro C) Johana libro D) libro Johanos
VII. számn.; dátum, óra


 1. Duoble … fariĝas ses.

A) dekdu B) ok C) tri D) tridek ses


 1. Piedpilk-teamo konsistas el … anoj.

A) dekdu B) dek-du C) dek du D) dek dua


 1. Mia onklo salajras … .

A) milono dolarojn B) milionon da dolaroj C) milionojn dolarojn D) milionon dolaron


 1. Mi naskiĝis la … aprilo.

A) 1-a de B) 1-e al C) 1-an de D) 1-an al


 1. Ni renkontiĝu … la 8-a kaj duono.

A) je B) en C) ĉe D) sub


 1. Mi venos …, en la venonta semajno.

A) mardo B) marde C) sur mardo D) marden


 1. … de decembro ni vizitis Belartan Muzeon.

A) La 15-a B) La 15-an C) Sur 15-a D) 15.


 1. La naskiĝdato de Deák Ferenc estas … .

A) je la 17 de oktobro B) la 17-an oktobro C) 17-a en oktobro D) la 17-a de oktobro


 1. Ni renkontiĝos … .

A) la sesan de marto B) je la sesa marto C) la sesa je marto D) la sesan marton
VIII. vonzat

 1. Mi tre ĝojas … via letero.

A) pri B) por C) al D) per


 1. Ĉiam …pensu vian celon!

A) en B) por C) pri D) pro


 1. Hieraŭ mi pensis … vi.

A) kiam B) pri C) tie D) al


 1. Venu al ni dimanĉe, kaj … kun mia familio!

A) ekkonu B) interkonu C) konatiĝu D) ekkonigu


 1. … devas multe lerni.

A) je mi B) al mi C) kun mi D) mi


 1. … kostas la libro?

A) Kiel B) Kiom C) Kion D) Kian


 1. Kiel … fartis hieraŭ?

A) vi B) vin C) sin D) li sin


 1. Mi havas … .

A) problemo B) problemon C) probleme D) du problemo


 1. Mi demandas … vi, kie vi loĝas?

A) al B) por C) -- D) el


 1. La tuto kostis malpli ol 400 … .

A) forinton B) eŭrojn C) dinaroj D) dolaro


 1. Mi havas … .

A) bonŝancon B) bonŝanco C) bonŝance D) bonŝancan


 1. Via problemo pensigis … .

A) ili B) min C) vi D) –


 1. Al kiu … tiu ĉi jako?

A) estas B) havas C) apartenas D) devas

IX. elölj.
 1. Mi alvenis hejmen je la kvina kaj duono kaj … miaj gefiloj.

A) posta B) poste C) post D) postaj


 1. Li lernas Esperanton … kompreni la mondon.

A) pro B) por C) pri D) per


 1. Ankaŭ en Esperanta Eŭropa Unio oni laboras … la lingva egalrajto.
  Eŭropa Unio Membroj Kandidatoj Aŭstrio Pollando Belgio Bulgario Kroatio Kipro Ĉeĥio Danio Estonio Finnlando Francio Germanio Grekio Hungario Irlando Italio Latvio Litovio Luks. Mak. Malto Ned. Portugalio Rumanio Slovakio Slo.


A) por B) pro C) al D) ĉe


 1. Dank’al Pasporta Servo ankaŭ vi povas tranoktadi …mone.

A) pri B) sen C) kun D) per


 1. La hundo dormis … la tablo.

A) en B) inter C) sub D) de sur


 1. Karlo iras … la lernejo … la hejmon.

A) de - al B) el - en C) al - el D) el - al


 1. La kato estas … seĝo.

A) sur la B) la sur C) en D) de la


 1. La kunveno estas … la strato Kárpát.

A) dum B) al C) en D) –


 1. Mi …veturis la urbon laŭ la rivero.

A) tra B) post C) dum D) per
X. elölj. párok


 1. … la banano mi ŝatas ankaŭ la fragon.

A) inter B) ekster C) krom D) kun


 1. Petro ŝatas vojaĝi … trajno.

A) por B) sur C) kun D) per


 1. Mi biciklas … mia amikino ĉiun mardon.

A) per B) kun C) por D) pri


 1. … la vespermanĝo hundo sidis … la tablo.

A) Por __ dum B) Sub __ en C) Dum __ sub D) En __ al


 1. Ni konatiĝis … la Silvestra balo.

A) dum B) sub C) kun D) per


 1. Mi vidis ĝardenon … belegaj floroj.

A) per B) kun C) kaj D) al


 1. La gefratoj ludis … pilko en la ĝardeno.

A) kun B) por C) per D) pro
XI. fokozás, hasonlítás, estas –e


 1. Estas feliĉ… , ke vi akurate alvenis.

A) a B) e C) o D) on


 1. Ĉiam estas agrabl… revidi vin.

A) aj B) an C) e D) ita


 1. Petro estas iom … alta … Johano.

A) tiel - kiel B) tiel - ol C) pli - ol D) pli - kiel


 1. Estas pli bone dormi … labori.

A) ĉar B) ol C) al D) kiel


 1. Hodiaŭ estas … bona la vetero ol hieraŭ.

A) pli B) ankaŭ C) -- D) plej
XII. előképz.


 1. La gepatroj de mia patro estas miaj … .

A) gefiloj B) geavoj C) gefratoj D) gepatroj


 1. Mia …edzo donis al mi floron.

A) bo B) pra C) eks D) fi


 1. Oni kaptis la …faman rabiston.

A) ek B) re C) el D) fi


 1. Ni ŝatus …novigi nian esperantan centron.

A) pri B) de C) re D) mal


 1. Mi verŝajne …aŭdis viajn vortojn, bonvolu ripeti!

A) mis B) -- C) ne D) re
XIII. összetett mondatok, kötőszavak, aŭ-vortoj


 1. Mi volis aĉeti ĉemizon, sed … mi portis hejmen paron da ŝuoj.

A) tamen B) kaj C) dum D) ene


 1. Ili … aŭdis siajn voĉojn.

A) preskaŭ B) laŭ C) malgraŭ B) apenaŭ


 1. Li post du horoj alvenos, do tre … .

A) morgaŭ B) baldaŭ C) hieraŭ B) preskaŭ


 1. Mia avino … povas piediri pro sia malsano.

A) kvazaŭ B) malgraŭ C) apenaŭ D) ĉirkaŭ


 1. Estas malvarme, … en vintro.

A) malgraŭ B) kvazaŭ C) kontraŭ D) preskaŭ

XIV. melléknévi inév
 1. Miaj … filinoj lernis dancojn.

A) kreskataj B) kreskantaj C) kreskotaj D) kreskotajn


 1. La mortintoj … povas paroli.

A) ĉiam B) foje-foje C) ne D) ofte


 1. La muntisto lasis la akvokranon … .

A) malferminte B) malfermanitan C) malfermita D) malfermiten


 1. Kion vi deziras, ĉu … fiŝon aŭ kolbason?

A) rostinta B) rostitan C) rostontan D) rostigajn


 1. Karaj …! Vi aŭdos la trian simfonion de Beethoven.

A) aŭskultotoj B) aŭskultantaj C) aŭskultantoj D) aŭskultontaj


 1. … aperis lia amikino.

A) Neatendite B) Neatendinta C) Neatendata D) Neatendato/


Elŝuti 62.19 Kb.


Elŝuti 62.19 Kb.