Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Palmodimanco enira antifono

Elŝuti 88.75 Kb.

Palmodimanco enira antifono
Dato02.11.2017
Grandeco88.75 Kb.

Elŝuti 88.75 Kb.

Palmodimanco - C - 1994-95


PALMODIMANCO

ENIRA ANTIFONO (Kp. Fil. 2, 8.10-11) (starante)
A. En la nomo de la Sinjoro ciu genuo fleksigu enciele, surtere kaj en la infero: car la Sinjoro igis gismorte obeema, gis morto surkruca: pro tio ni proklamas: Jesuo Kristo estas Sinjoro en la gloro de Dio Patro.
C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.

A. Amen.

C. La Sinjoro, kiu gvidas niajn korojn laù la amo kaj la pacienco de Kristo, estu kun vi ciuj.

A. Kaj kun via spirito.

KONFESO DE PEKOJ.
C. Gefratoj, en ci tiu tago, kiu enirigas nin en la Sanktan Semajnon kaj nin invitas memori pri la pasiono, la morto kaj la resurekto de la Sinjoro, ni celebru la Eùkaristion esprimante pli profundan kaj sinceran pripenton de niaj pekoj.
(mallonga silento)
C. Vi, Kiu surprenis niajn dolorojn, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu volis esti surkrucen levita por nin al Vi allogi, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu nin metas sur la jugo de Via kruco, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.
C. Kompatu nin la Ciopova Dio, kaj pardoninte niajn pekojn, Li gvidu nin al la eterna vivo.

A. Amen.


JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO.

C. Ni pregu. (silenta momento)
Vi nin renovigas, ho Patro, pere de la beata pasiono de Via Sola Filo iginta nia frato; gardu en ni la agon de Via mizerikordo por ke, celebrante ci tiun misteron, ni ciumomente oferu al Vi nian vivon.

Per Jesuo Kristo, Via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, Kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito, dum ciuj jarcentoj da jarcentoj.

A. Amen.


LITURGIO DE LA PAROLO
L. Benu min, ho Patro.

C. La profeta legajo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.

L. Amen.
UNUA LEGAJO
"Per Liaj vundoj ni sanigis".
L. El la libro de Profeto Jesaja (53, 1-12).
Kiu kredus al tio, kion ni aùdis?

kaj super kiu malkasigis la brako de la Sinjoro?

Car li elkreskis antaù Li kiel juna branco kaj kiel radiko el tero senakva:

li ne havis staturon nek belecon:

ni rigardis lin, sed li ne havis aspekton, per kiu li placus al ni.

Li estis malestimata kaj evitata de homoj, viro suferanta kaj malsana:

kaj kiel iganta deturni de li la vizagon, li estis malestimata,

kaj li havis por ni nenian valoron.

Vere, niajn malsanojn li portis sur si,

kaj per niaj suferoj li sin sargis:

sed ni opiniis lin plagita, frapita de Dio, kaj humiligita.

Tamen li estis vundita pro niaj pekoj, dispremita pro niaj krimoj:

puno por nia bono estis sur li, kaj per lia vundo ni sanigis.

Ni ciuj erarvagis kiel safoj, ciu iris sian vojon:

kaj la Sinjoro jetis sur lin la kulpon de ni ciuj.
Li estis turmentata, tamen li humiligis kaj ne malfermis sian buson:

kiel safido kondukata al buco kaj kiel safo muta antaù siaj tondantoj,

li ne malfermis sian buson.

De malliberigo kaj de jugo Li estis prenita; kaj pri lia generacio kiu rakontos?

De sur la tero de vivantoj li estas fortrancita,

pro la kulpo de mia popolo li estas frapita.

Inter malbonaguloj oni donis al li tombon,

inter riculoj post lia morto, kvankam li ne faris maljustajon

kaj trompo ne estis en lia buso.

Sed la Sinjoro volis turmenti sian serviston per multaj manieroj.

Kiam li transdonos sin mem por pentofero,

li vidos longdaùran posteularon;

la sava plano de la Sinjoro sukcesos pere de li.

Fine la laborfrukton de sia ofero li vidos, kaj per tio li satigos.

Mia justulo savos multajn; iliajn pekojn li portos sur si.

Tiam Mi donos al li multajn kiel lian parton,

kaj la potenculojn li dividos kiel akiron: pro tio,

ke li elmetis sian animon al la morto kaj estis alkalkulita al krimuloj,

dum li portis sur si la pekon de multaj kaj propetis por la krimuloj.
- Jen la parolo de Dio!

A. Al Dio estu danko!

RESPONDA PSALMO (El Psalmo 142)
L. Sinjoro, en Vi mi rifugas.

A. Sinjoro, en Vi mi rifugas.
L. Sinjoro, aùskultu mian pregon, atentu mian petegon, Vi, Kiu estas fidela, kaj respondu al mi laù Via justeco.

A. Sinjoro, en Vi mi rifugas.

L. La malamiko persekutas min, premas al la tero mian vivon, li metis min en mallumon, kiel delonge mortintojn.

A. Sinjoro, en Vi mi rifugas.

L. Savu min de miaj malamikoj, ho Sinjoro, al Vi mi rifugas. Instruu al mi plenumi Vian volon, car Vi estas mia Dio.

A. Sinjoro, en Vi mi rifugas.

L. Pro Via nomo, ho Sinjoro, lasu min vivi, pro Via justeco eligu mian animon el mizero.

A. Sinjoro, en Vi mi rifugas.

DUA LEGAJO
L. Benu min, ho Patro.

C. La apostola legajo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.

L. Amen.
"Kristo prenis sur sin niajn pekojn."
L. El la unua letero de la Sankta Apostolo Petro (1 Pt 2, 21b-25)
Gefratoj,

Kristo mortis por vi.

Li donis al vi sekvindan ekzemplon.

Pekon Li ne faris, kaj trompo neniam estis en Lia buso.

Kiam oni insultis Lin, Li vengon ne minacis,

sed konfidis sian defendon al Dio, la justa juganto.

Li portis kun si niajn pekojn sur la lignon de la kruco,

por ke ni, ne plu vivante en peko, vivu laù virto.

Per Liaj vundoj vi resanigis.

Vi estis kiel safoj erarvagantaj;

sed nun vi revenis al la pastisto kaj gvidanto de viaj animoj.

- Jen la parolo de Dio.

A. Al Dio estu danko!
AKLAMA KANTO (Joh. 12, 32) (starante)
A. Laùdo al Vi, Kristo, rego de eterna gloro!

L. Kiam Mi estos suprenlevita de sur la tero,

Mi altiros al mi ciujn homojn, diras la Sinjoro.

A. Laùdo al Vi, Kristo, rego de eterna gloro!

EVANGELIO
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. El la evangelio laù Johano (11, 55-57; 12, 1-11)

A. Gloro estu al Vi, Sinjoro.
("Maria per parfumo smiris la piedojn de Jesuo.")
C. La Pasko de la Judoj proksimigis kaj multaj supreniris

el la kamparo al Jerusalemo antaù la Pasko, por sin sanktigi.

Ili do sercis Jesuon, kaj parolis inter si, starante en la templo:

Kion vi pensas? Cu ke li ne venos al la festo?

Kaj la cefpastroj kaj la fariseoj jam antaùe ordonis,

ke se iu scias, kie li estas, tiu montru tion por ke oni lin kaptu.
Jesuo do ses tagojn antaù Pasko venis al Betanio,

kie estis Lazaro, kiun Jesuo relevis el inter la mortintoj.

Oni do pretigis por li tie vespermangon, kaj Marta servadis:

sed Lazaro estis unu el tiuj, kiuj sidis kun li ce mango.

Tiam Maria prenis funton de pura narda smirajo tre multekosta,

smiris la piedojn de Jesuo, kaj visis liajn piedojn per siaj haroj:

kaj la domo plenigis de la odoro de la smirajo.

Sed diris Judaso Iskarioto, unu el liaj disciploj, kiu estis lin perfidonta:

Kial oni ne vendis ci tiun smirajon por tricent denaroj

kaj donis al malriculoj?

Tion li diris, ne car li zorgis pri la malriculoj;

sed car li estis stelisto, kaj havis la monujon

kaj forprenadis tion, kion oni metis en gin.

Sed Jesuo diris. Lasu sin konservi gin por la tago de mia entombigo.

Car la malriculojn vi ciam havas kun vi, sed min vi ne ciam havas.
La amaso de la Judoj do sciigis, ke li estas tie:

kaj ili venis ne nur pro Jesuo, sed ankaù por vidi Lazaron,

kiun li levis el la mortintoj.

Sed la cefpastroj konsiligis, ke ili mortigu ankaù Lazaron;

car pro li multaj Judoj foriris, kaj kredis al Jesuo.
- Jen la parolo de la Sinjoro.

A. Al Kristo estu laùdo!

KANTO POST LA EVANGELIO (Kp. 1 Pt. 2, 21.24)

A. Gefratoj, ni iru laù la vojo de Kristo, kiu kondukas al savo.

Li mortis por ni, postlasante ekzemplon.

Li portis niajn pekojn en sia korpo sur la krucon,

por ke ni, malviviginte koncerne kulpon, revivigu al vivo de graco.
(Sidante, oni aùskultas la homilion)
C. Laùdata estu Jesuo Kristo.

A. Ciam li estu laùdata.

UNIVERSALA PREGO
C. Gefratoj, kiel veraj disciploj, ni post-iru Kriston, kiu eniras Jerusalemon por renkontigi kun la Pasiono. Ni propetu Dion, pardoneman Patron, por la savo de ciuj homoj.
L. Ni pregu kune kaj diru: "Pro la pasiono de Via Filo, elaùdu nin, ho Patro."

A. Pro la pasiono de Via Filo, elaùdu nin, ho Patro.

L. Cele, ke la kristanaj komunumoj, dum ci tiu sankta semajno, celebradu la misterojn de Kristo laù la devoteco kaj la amo per kiuj Maria el Betanio oleumis la piedojn de Jesuo. Ni pregu.

A. Pro la pasiono de Via Filo, elaùdu nin, ho Patro.

L. Cele, ke la benita olivo-branco, kiun ni portas en niajn hejmojn farigu signo de paco kaj engago al repacigo por niaj familioj: ni pregu.

A. Pro la pasiono de Via Filo, elaùdu nin, ho Patro.

L. Por la junuloj: cele, ke la novaj generacioj trovu, en la mistero de la morto kaj de la resurekto de Jesuo la kialon de ilia espero. Ni pregu.

A. Pro la pasiono de Via Filo, elaùdu nin, ho Patro.
(aliaj intencoj)


KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO
C. Ni pregu:
Ho senlime pardonema Dio, Kiu savis la homaron per la morto de Via Filo amegata, donu al la Eklezio, kiu fidele celebras la misteron de la Pasko, la plenan senton de Via gojo. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.

EUKARISTIA LITURGIO - RITO DE LA PACO
C. Laù la instigo de la Sinjoro, antaù prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni intersangu pacosignon.
DONACOFERO (sidante)
A. Benata la Sinjoro en jarcentoj.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ci panon por ke gi farigu korpo de Kristo, Via Filo.

A. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ci vinon por ke gi farigu sango de

Kristo, Via Filo.

A. Amen.

KREDO-KONFESO (starante)
C. Gefratoj, vokitaj por partopreni je la sama pano kaj je la sama kaliko, en komuneco kun la tuta katolika Eklezio, ni kune konfesu nian kredon:
C.MI KREDAS JE UNU DIO:

C.A. la Patro Ciopova, Kreinto de la cielo kaj de la tero,

de ciuj ajoj videblaj kaj nevideblaj.

Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo,

ununaskita Filo de Dio,

kaj el la Patro generita antaù ciuj jarcentoj.

Dio el Dio, Lumo el Lumo,

Dio vera el Dio vera,

generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro:

per Kiu cio estas farita.

Kiu por ni homoj kaj por nia savo

descendis de la cieloj.

(Oni klinas la kapon, gis: "farigis homo")


Kaj per la Sankta Spirito Li enkarnigis

el Maria, la Virgulino, kaj farigis homo.

Krucumita por ni sub Poncio Pilato,

Li mortis kaj estis entombigita.

La trian tagon Li resurektis laù la Skriboj,

ascendis al la cielo kaj sidas dekstre de la Patro.

Kaj Li revenos kun gloro,

jugi la vivantojn kaj la mortintojn,

kaj Lia regno estos senfina.

Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,

kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.

Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata;

Kiu parolis per la profetoj.

Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.

Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.

Kaj mi atendas la revivigon de la mortintoj,

kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.

ORACIO PRI LA DONACOJ
C. Ni pregu:
La popolo de la kredantoj estu sanktigata, ho Patro, pro la donaco de ci tiu ofero, kiu nin repacigis kun vi, kiam ni estis for de Via amikeco.

Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.

EUKARISTIA LITURGIO - PREFACO
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. Levigu viaj koroj!

A. Ni havas ilin ce la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.

A. Estas inde kaj juste.

C. Vere estas bone kaj juste, guste kaj save, ke ni ciam kaj cie danku Vin, Sinjoro, Sankta Patro, ciopova kaj eterna Dio. Kristo Via Filo, la Justulo, Kiu ne konis kulpon, akceptis suferi por ni kaj konsentis ricevi maljustan kondamnon kaj surportis la sargon de niaj eraroj. Lia morto detruis la pekon, Lia revivigo restarigis nian senpekecon. Per ci tiu ama mistero, kune kun la angeloj kaj la sanktuloj ni kantu unuvoce la himnon de Via gloro:

C.A. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj. Plenas de Via gloro la cielo kaj la tero. Hosana en la altoj! Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!

(oni surgenuigu)

(Kun etenditaj manoj, la celebranto diras:)
C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ciu sankteco.
(La celebranto kunigas la manojn, kaj, etendante poste ilin super la pano kaj la kaliko, diras:)
Ni petas do: sanktigu ci tiujn donacojn per la roso de Via Spirito,
(Li kunigas la manojn kaj krucosignas la oferajojn, aldonante:)
por ke ili farigu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo.
(La celebranto kunigas la manojn. En la sekvaj formuloj la vortoj de la Sinjoro estu prononcataj klarvoce, laù la postulo de ilia signifo.)
Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono,
(La celebranto prenas la panon, kaj tenante gin super la altaro, daùrigas:)

Li prenis la panon

kaj dankante rompis kaj donis gin al siaj disciploj,

dirante:
(li iomete klinigas)
Prenu kaj mangu el gi vi ciuj:

car tio estas mia korpo,

kiu por vi estos oferdonata.
(La celebranto montras al la popolo la konsekritan hostion, remetas gin sur la patenon, kaj surgenue adoras. Poste li daùrigas:)
Simile post la vespermango,
(li prenas la kalikon kaj, tenante gin iomete super la altaro, aldonas:)
prenante ankaù la kalikon kaj denove dankante,

Li donis gin al siaj disciploj, dirante:
(li iomete klinigas)
Prenu kaj trinku el gi vi ciuj:

car tio estas la kaliko de mia sango,

de la nova kaj eterna testamento,

kiu por vi kaj por multaj estos versata

por forigo de la pekoj.
Faru tion je mia rememoro.
(La celebranto montras la kalikon al la popolo, remetas gin sur la korporalon, kaj surgenue adoras. Poste li diras:)
C. Jen la mistero de la kredo!

A. Savanto de la mondo, Kiu liberigis nin per Via kruco kaj resurekto, savu nin.
(Etendante la manojn, la celebranto diras:)
C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro,

la panon de vivo kaj la kalikon de la savo,

dankante, ke Vi konsideris nin indaj

stari antaù Vi kaj servi al Vi.

Kaj humile ni petegas

ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo,

ni unuigu per la Sankta Spirito.
Rememoru, Sinjoro,

Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo

kaj perfektigu gin en la karitato

kune kun nia Papo ......................................

nia Episkopo ................................, kaj la tuta klerikaro.
----------
(En la meso por mortintoj oni povas aldoni:)
C. Memoru pri via servant(in)o ...............................

kiun Vi hodiaù vokis al Vi el ci tiu mondo.

Bonvolu, ke li (si),

kiu estis similigita al Via Filo en la morto,

ankaù similigu en lia resurekto.

Memoru ankaù niajn gefratojn,

kiuj endormigis en la espero pri la resurekto,

kaj ciujn, kiuj mortis en Via kompato;

kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizago.
Kompatu nin ciujn, ni petas,

ke kun la beata Dipatrino virga Maria,

kun la beataj apostoloj kaj kun ciuj sanktuloj,

kiuj surtere placis al Vi,

ni meritu partopreni la eternan vivon, laùdi kaj glori Vin.

Per Via Filo Jesuo Kristo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon kun la hostio kaj la kalikon kaj, ambaù levante, diras:)
Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo,

al Vi, Dio Patro Ciopova,

en unueco kun la Sankta Spirito,

estu ciu honoro kaj gloro eterne.

A. Amen.

KOMUNIAJ RITOJ - DISPECIGO DE LA PANO (Kp.Jes 55,1)

A. "Se vi soifas, venu al ci akvo - tiel diras la Sinjoro -. Nenia timo estu al vi, se vi estas malricaj: satigu vin per gojo."
C. Pere de la bapto ni igis Filoj de Dio, kaj kiel filoj, Dio mem nin invitas al Lia bankedo: kun la goja fido de filoj, al Li ni adresu la pregon, kiun Jesuo mem al ni instruis:
PATRO NIA, Kiu estas en la cielo,

sanktigata estu Via nomo.

Venu Via regno.

Farigu Via volo, kiel en la cielo, tiel ankaù sur la tero.

Nian panon ciutagan donu al ni hodiaù

kaj pardonu al ni niajn suldojn,

kiel ankaù ni pardonas al niaj suldantoj.

Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.
(Kun etenditaj manoj, la celebranto daùrigas:)
C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ciuj malbonoj;

donu favore pacon en niaj tagoj,

por ke, helpitaj de Via kompato,

ni estu ciam liberaj de la peko

kaj sekuraj kontraù ciu dangero,

atendante la beatan esperon

kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.

A. Car Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.
C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj:

"Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi",

ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio;

kaj degnu laù Via volo pacigi kaj unuigi gin.

Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.

A. Amen.
C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ciam.

A. Kaj kun via spirito.
C. (mallaùte)

La akcepto de Via Korpo kaj Sango, Sinjoro Jesuo Kristo,

ne farigu por mi jugo kaj kondamno,

sed pro Via kompato, gi utilu al mi

kiel gardilo kaj kuracilo por mia animo kaj korpo.
(La celebranto genufleksas, prenas la hostion kaj, tenante gin iom super la pateno, sin turnas al la popolo kaj diras klarvoce:)
C. Jen la Safido de Dio,

jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.

Beataj la alvokitaj al la festeno de la Safido.
(Kaj, kun la popolo, li aldonas unufoje:)
C.A. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton,

sed diru nur unu vorton kaj resanigos mia animo.
C. La korpo de Kristo gardu min por la eterna vivo.

C. La sango de Kristo gardu min por la eterna vivo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon aù hostiujon, iras al komuniigontoj kaj montras al ciu el ili hostion iom levitan, dirante:)
C. La korpo de Kristo.
(La komuniiganto respondas:)
K. Amen.
C. Tion, kion ni prenis per la buso, Sinjoro, ni akceptu per pura menso;

kaj la portempa donaco farigu por ni la eterna savilo,
KOMUNIA ANTIFONO (Kp. Ef. 1, 6-7; Heb. 9, 14)
A. Per la filo amegata de nia Dio cio al ni estas donita. La sango de la Sinjoro lavis ciun nian pekon. Pardonu nian eraron, kuracu la vundojn de la peko.

ORACIO (starante)
C. NI pregu: (silenta momento)
La misteroj, kiujn ni celebris, igu nin sanktaj, ho Dio viva kaj vera, kaj preparu nin ricevi la gracon de ci tiuj Paskaj tagoj. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.

KONKLUDAJ RITOJ
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
C. Benu vin Dio Ciopova, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

A. Amen.
C. Ni foriru en paco.

A. En la nomo de Kristo.
Elŝuti 88.75 Kb.


Elŝuti 88.75 Kb.