Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Numero 4 Aŭgusto 2007 Nia e-asocio en la inform-medioj

Elŝuti 21.56 Kb.

Numero 4 Aŭgusto 2007 Nia e-asocio en la inform-medioj
Dato24.03.2017
Grandeco21.56 Kb.

Elŝuti 21.56 Kb.


Numero 4 Aŭgusto 2007

Nia E-Asocio en la inform-medioj

Aida Álvarez, subskribanta plejmul-tajn intervjuojn de la kolumno "En corto" ("persone proksime") de la ĵur-nalo "El Comercio", invitis nian Aso-cion por unu tia intervjuo. Ĝi okazis fine de monato aprilo, en nia tiama sidejo; ĉeestis ĝin Eduardo, Celia kaj Marián (lernantoj en nia Baza Esperanto-kurso) kaj Faustino (instruisto), krom mi kaj Aida, mia edzino.

L' intervjuo estis nefor-mala parolado inter Aida kaj ni dum proksimume duonhoro.  La demandoj temis pri la historio de Esperanto kaj nia Aso-cio, pri la trajtoj de la lingvo (ĉefe ĝia lerno-facilo), kaj tiel plu.

Oni publikigis l' intervjuon la trian de majo de 2007 kaj eblas ĝin legi en jena interreta adreso:

http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20070503/gijon/esperanto-facil-aprender_20070503.html
Bedaŭrinde, ĉar la formato de "En cor-to" postulas unu-homan intervjuon, Aida redaktis kvazaŭ nur mi parto-prenus.  Tiel pensigas ankaŭ la duon-vera publikigita foto ("duonvera" ĉar maldekstre de mi staris la ceteraj ge-partoprenantoj).


Malmultajn semajnojn post tiu inter-vjuo de "El Comercio" (la dudek-kvaran de majo) min telefonis ĵurnal-isto de TPA (Televido de l' Asturia Princlando) por raporti pri nia Asocio.  Ĉi-foje, ni rendevuis en Oviedo, en l' Universitata Kampuso Llamaquique, kie ĉi-jare disvolviĝas la Esperanto-kurso en Oviedo.

Ĉeestis ĵurnalisto Con-suelo Carrasco kaj kame-raisto (kies nomon mi ne memoras, mi bedaŭras) kaj Aliflanke Dijna kaj David (lernantoj) kaj mi (instruisto).

Pro televide, ĉi tiu inter-vjuo postulis l' agordon de pluraj teĥnikaj aferoj: mikrofonoj, alĝustigi la lumon, filmado de mate-rialojn en Esperanto (li-broj, diskoj, revuoj)...

Consuelo demandis al ni pri Esperanto, nia Asocio, k.t.p.  Kurioze, ŝi scipovas la signo-lingvon por surduloj. Ni komparis la situacion de ĝi kun tiu de Esperanto, ĉar oni povas konsideri ilin ambaŭ
"minoritataj lingvoj".  Ŝi diris ke la signolingvo almenaŭ estas oficiale ag-noskita por komuniki kun la ŝtata ad-ministracio.


La intervjuo daŭris proksimume kvin-dek minutojn (inkluzive de la teĥnikaj agordadoj) kaj kiam ĝi estos elsendata ĝi daŭros proksimume du minutojn, fine de la ĉiutaga programero "TPA novaĵoj".
Carlos E. Carleos Artime
Ekde la publikigo de nia antaŭa A.E.A.-informilo, en kio koncernas al la agado de nia Astura Esperanto Asocio indas informi pri la jara Asembleo, kiu okazis la 30an de marto en nia tiama sidejo.

Post aprobi la akton de la antaŭa kun-sido kaj la infor-mon pri la agado de la Asocio, estis interkonsento pri la daŭrigado de la kutimaj taskoj de nia esperant-ista kolektivo: in-struado pri la In-ternacia Lingvo, niaj publikigaĵoj ene kaj for de la (Inter)reto…

Cetere, estis ne-niu ŝanĝo en la kompono de la Asocia estraro.

En monato junio finiĝis la lerno-kurso 2006-2007. Kiel ni jam ko-munikis per la antaŭa numero de nia A.E.A.-informilo, post la gvidado de la unua trimonato de tiu kurso fare de Santiago Mulas, ĉi tiu suferis gravan akcidenton kiu mal-permesis al li daŭrigi tiun taskon dum multaj monatoj, kaj dediĉiĝi al long-daŭra kuracado, ankoraŭ ne tute finita. Tial oni devis enkonduki ŝanĝojn por la du ceteraj trimonatoj de la kurso: Ĉiu-semajne, unu tagon gvidis la klason Carlos E. Carleos, kaj la alian Faustino Castaño.

En la unua klaso de la semajno oni daŭrigis la lerno-planon tia kia ĝi estis antaŭe, sed en la dua estis iu novaĵo. Kiel ekzerco por praktikado de Es-peranto-tradukado oni elektis hispan-linvan komikso-li-bron, tiu titolita Alatristo, inspirita en la verkaro de Arturo Pérez-Re-verte. Kompren-eble, ankoraŭ ne estas tradukita la tuta libreto. Kiam ĝi estos finita, ĝi povus esti kroma publikigaĵo en la esperantista mon-do, iu alportaĵo de nia esperantista Asocio al la hav-aĵo de la esperant-lingva literaturo, sed, malfeliĉe, tio ne eblos pro tiuj problemoj de inte-lekta propraĵo, ki-es solvo postulas specialajn, leĝajn permesojn de aŭ-toroj, eldonistoj…

Alia flanko de la agado de nia Asocio estas la subtenado de la interreta blogo de A.E.A. Iompostiom oni aldonadas novajn materialojn: artikoloj, raportoj, tradukaĵoj, recenzoj kaj ĉiuspecaj es-perantaĵoj dediĉitaj al la tutmonda publiko kun la propaganda celo montri la utilecon de la Internacia Lingvo.

La Granda Vortaro Hispana-Esperanta, de Fernando de Diego, en InterretoLa Granda Vortaro Hispana-Esper-anta, de Fernando de Diego, publik-igita en la jaro 2003, nun povas esti konsultata pere de Interreto.

Ties enhavo, konstante aktualigata, estas trovebla en la ret-adreso:
http://www.esperanto-es.net/diccionario/inicio.aspNia Astura Esperanto-Asocio estas en-kadrigita en la Katedro “Jovellanos” pri Universitata Disvatigado. Tiu apar-teneco al la Universitata strukturo uti-lis al ni, interalie, por la uzado de iu ejo kiu disponigis al ni tiu institucio. En monato junio de la nuna jaro, post la finiĝo de ĉiuj kursoj en la Domo de la Katedro, oni efektiv-igis la translokigon, planita antaŭlonge, de ĉiuj dependaĵoj, inter ili nia Esper-anto-Grupo, de tiu centro al nova kons-truaĵo, konkrete, la antikva “Lernejo pri Komerco”, poste no-mata “Lernejo Jovellanos pri Entre-prenaj Studoj”, en la numero 1 de la strato Tomás y Valiente.

En tiu nova loko oni disponigis al ni bone situitan ejon, multe pli ampleksa ol la antaŭa kaj tre taŭga por niaj laboroj de Esperanto-instruado, kun-sidoj…

Kun tiu translokiĝo finiĝas por nia Grupo de Esperanto iu longa periodo de ĝia historio. En la antikva Domo ni “loĝis” ekde la fondiĝo de la Ateneo Jovellanos, en la jaro 1953. Tiam nia E-Grupo estis enkadrigita en tiu organiz-aĵo kaj rekomencis la funkciadon kiu interrompiĝis je la komenciĝo de la Ci-vil-milito en la jaro 1936.

Tia organiza situa-cio daŭris ĝis la epo-ko de la demokrati-igado, post la jaro 1977, kiam estis de-nove leĝpermesita la rehavo de la antikva titolo “Astura Espe-ranto-Asocio”, kaj de tiam ni estas en-kadrigataj en la Universitata Katedro.

Esperante ke la nova ejo estu loko de granda kaj profita laboro favore al la Internacia Lingvo, ni profitas la okazon por danki al la Katedro “Jovellanos” pro tiu granda favoro al nia esperant-ista rondo.
La ĉi-jara Kongreso de Esperanto de nia lando okazis en Palos de la Frontera (Huelva) de la 5-a ĝis 8-a Julio kune kun la Kongreso de Andaluzia Esperanto-Unuiĝo. El la programo indas mencii:

Ekspozicioj: libroj kaj aliaj objektoj.

Ceramikekspozicio. De Francisca Alfonso kaj Chata Terrades

Prezentado de filmoj Sevilla-ma-ravilla, Valencio en fajro, Cho-pin revenas al Majorko, Muroj kaj miljardoj, Bona Espero, filmitaj kaj komentitaj de Ro-man Dobrzyński (Aŭtoro de la li-bro “La Zamenhofstrato”, kun in-terparoloj kun d-ro L.C. Zaleski-Zamenhof).Seminarioj: “Transitiveco je la verboj en Esperanto”. Djorge Obradoviĉ. (sloveno, inĝeniero). “Uzado de “si” kaj “sia” en Es-peranto”. Francisko Simonet (el Parizo, Akademiano, estrarano de Libero por la Lingvoj). “Kun-metitaj verbo-formoj en Esper-anto”. Zlatko Tišljar. (kroato, nun loĝanta en Slovenio, Komitatano de UEA dum dudek jaroj). “La uzado de prepozicioj”. Augusto Casquero. (Prezidanto de HEF).

Prelegoj: “Liberon por la lingvoj” kaj “Unuaj momentoj de la historio de la Lingvo Internacia” (Francisko Simonet). La virinoj en la esperant-istaro (Grazina Opulskine), el Litovio. “Esper-anto, kiel identeca lingvo de EU, defendas mal-grandajn lingvojn en la Unio” (Zlatko Tišljar). La serĉado de natura metodo por la instruado de Esperanto (Miguel G. Adúriz, kantabra verkisto kaj eldonisto en Esperanto). Linukso kaj Esper-anto; kiel enmeti artikolon ĉe Vikipedio (José Carlos Cuevas). “La Esperanta muziko”. (Eduar-do Vargas, malaga muzikisto). “La vivo en Ĉinio” (Augusto Casquero). “Malsamaj star-punktoj ĉe la nuna Esperanta mondo” (Fabián).

Amuzaĵoj: Loka artludado. Koncerto de Solo-tronik. Kultura vizito ĉe lokaj mo-numentoj. La Rábida kaj kolumbaj lokoj. Koncerto de Jomart kaj Nataŝa (kazaĵoj, loĝantaj en Stokholmo, Sve-dio) kaj loka Flamenka Grupo. Iluziista ludado.

Prezentado de libroj: traduko de "Platero kaj mi". Vortaro "AmikA" de Miguel Gutiérrez Adúriz.

Kunsidoj de HEF, AEU kaj JUSE.

Kursoj: Kurso por komencantoj (instruis laŭ la Cseh-metodo: Gražina Opulskieniē). Oni trans-donis staĝdiplomojn al la gelernantoj kiuj suk-cesis la staĝekzamenon.

Omaĝo al samideano Alfonso Escamilla Roa. Prezento de la omaĝa libro.

La HEF-portalo http://www.esperanto.es inaŭguris novan sekcion longe atenditan: "BOLETIN".

Ĝi enhavas ampleksegan kolekton de "Boletín"-oj de Hispana Esper-anto-Federacio ekde la numero 1, de la jaro 1949, ĝis la laste ape-rinta en la nuna jaro, numero 378. Mankas pluraj ekzempleroj, de-zirinde kompletigotaj per pruntedono por skanado far esperantistoj posedantaj ilin. La malnovaj numeroj devenas el la kolekto de la Ga-zetoteko Lanti. La kolekto atingeblas per la ligilo “Boletín” en la adreso: http://www.esperanto.es


Elŝuti 21.56 Kb.

 • Oni publikigis l intervjuon la trian de majo de 2007 kaj eblas ĝin legi en jena interreta adreso
 • Ĉeestis ĵurnalisto Con-suelo Carrasco kaj kame-raisto (kies nomon mi ne memoras, mi bedaŭras) kaj Aliflanke Dijna kaj David (lernantoj) kaj mi (instruisto).
 • La intervjuo daŭris proksimume kvin-dek minutojn (inkluzive de la teĥnikaj agordadoj) kaj kiam ĝi estos elsendata ĝi daŭros proksimume du minutojn, fine de la ĉiutaga programero "TPA novaĵoj".
 • Ekde la publikigo de nia antaŭa
 • Cetere, estis ne-niu ŝanĝo en la kompono de la Asocia estraro. En monato junio finiĝis la lerno-kurso 2006-2007. Kiel ni jam ko-munikis per la antaŭa numero de nia
 • La Granda Vortaro Hispana-Esperanta, de Fernando de Diego, en Interreto
 • Ties enhavo, konstante aktualigata, estas trovebla en la ret-adreso: http://www.esperanto-es.net/diccionario/inicio.asp
 • En tiu nova loko oni disponigis al ni bone situitan ejon, multe pli ampleksa ol la antaŭa kaj tre taŭga por niaj laboroj de Esperanto-instruado, kun-sidoj…
 • Ekspozicioj
 • Prezentado de libroj
 • La HEF-portalo http://www.esperanto.es inaŭguris novan sekcion longe atenditan: "BOLETIN".

 • Elŝuti 21.56 Kb.