Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


N-ro 1, 2017 januaro

Elŝuti 13.92 Kb.

N-ro 1, 2017 januaro
Dato24.11.2017
Grandeco13.92 Kb.

Elŝuti 13.92 Kb.
 Litova E-informilo  N-ro 1, 2017 januaro Ĉu vi multon faris pasintjare Ĉu vi helpis diskonigadi Esperanton ĉe via regiono, kie vi loĝas Aŭ, ĉu vi estis eĉ nur bona persono en la jaro 2016 Ja oni diras, ke nur bonuloj ricevas donacojn sur la kristanska arbo. Do, se vi ne estis tia, konsideru pri tio ĉi-jare. Amikigu tutan mondon. Faru ion bonegan sekvontjare. Feliĉan 2017-jaron! Nova E-gazeto el Litovio Ĉi tiu gazeteto, kiu nomiĝas Litova E-informilo, estas nova sen­dependa projekto por revivigo de la Litova Esperanto-ĵurna­lismo. Ĝi ne estas organo de la Litova Es­peranto-Asocio (LitEA). Ĉiuj litovoj-espe­rantistoj povas sendi artikolojn pri Espe­ranto-okazaĵoj, litova kultu­ro, ĝiaj intere­saĵoj, ktp. Ankaŭ eks­terlandanoj povas sen­­di novaĵojn pri iliaj E-eventoj, novaĵoj, aliaj. La nomo, kiun ĉi tiu gazeteto havas nun, ne estos longedaŭra. Vi, legantoj, es­tas invitataj elekti novan nomon, kaj tiel helpi al ni redakti ĉi tiun gazeteton samkiel sendi artiko­lojn. Se vi havas proponojn por la nomo de ĉi tiu gazeteto, bv. sendi tiun proponon al la retpoŝtadreso de la redak­toro de gazeteto. Ĉiujn numerojn de ĉi tiu gazeteto vi povas atingi ankaŭ ĉe la baldaŭ pre­tigota retejo esperanto.96.lt. Via redaktoro Ursido Planoj de Litova E-informilo Plibonigi kvaliton de gazeteto. Diskonigi gazeteton por pli­gran­digi legantaron. Revivigi E-ĵurnalismon kaj E-eldo­nadon en Litovio. Tradiciaj LitEA kongreso kaj Zamenhof-Tagoj 2016 Kiel kutime, ankaŭ ĉi-jare, la 10-11an de decembro, 2016, en Kaŭno okazis tra­diciaj LitEA kongreso kaj Zamenhof-Tagoj 2016 (ZT-2016). Ĉi-jare en ZT-2016 partoprenis 129 esperantistoj el 15 urboj de Litovio kaj 4 gastoj el Latvio. Dum LitEA kongreso kaj ZT, estis temitaj sukcesaj 52aj Baltiaj Es­peranto-Tagoj (BET-52), aliaj E-okazaĵoj, kiel jam jubilea 40a Boatado, ĵur­nalista kaj katolika renkontiĝoj, „Rideto“ en Šiauliai, ktp. Dum BET-52, kiuj okazis en Birš­tonas, parto­prenis pli ol 300 verdstelanoj el preskaŭ 30 landoj. Okaze de BET-52, la retejo „La Balta Ondo“ publikigis serion da historiaj arti­koloj kun fotoj pri ĉiuj antaŭaj litoviaj BET-oj tiamaniere elstari­gante ĝin ne nur kiel simplan aranĝon, sed ĉefe kiel tutan feno­menon de esperantista agado en Bal­tiaj landoj. Ĝenerale, la infor­mado pri BET-52 nacie kaj inter­nacie antaŭ ĝi, dum ĝi kaj post ĝi estis vere eksterordinara. Estis publi­kigitaj pli ol 200 artikoloj en naciaj kaj es­perantlingvaj eldo­naĵoj. Estis bonega kunlaboro kun ŝtataj ins­tancoj de Litovio kaj kun urbaj instancoj de Birštonas. Al la progra­mo elstare kon­tri­buis multaj repre­zentantoj de esperan­tista elito el di­versaj landoj. Tio ĉio estis rezulto de preskaŭ tri­jara tre zorga laboro de Litoviaj kaj alilandaj esperantistoj. Sufiĉe aktiva estis la informado pri Esperanto en litovaj amas­ko­munikiloj – ra­dioj, televidoj, ret- kaj paper-gazetoj. Bone evoluas internaciaj kon­tak­toj de Litoviaj esperantistoj. Pli ol dudeko da litovianoj partoprenis la 101an UK en Nitra. Gražina Opul­skienė instruis en Fin­nlando. Estas intensaj kunlaboraj kontaktoj kun la Kaliningradaj Esperanto-establoj: „La Ondo de Esperanto“, „La Balta On­do“, eldonejo „Sezonoj“ kaj „Radio Esperanto“. Ekestis utila kunlaboro kun la Litovia mem­­bro de la Eŭropa Komisiono Vytenis Andriukaitis. Fine de la kongreso Povilas Je­gorovas enmanigis dankfoliojn al 16 litovaj espe­rantistoj, kiuj en 2016 festis siajn jubileojn. En la diskuto pri la esperantista agado partoprenis Vilius Šidlauskas (Panevėžys), Palmira Lukoševičienė (Panevėžys), Au­drys Antanaitis (Vil­nius), Vida Kuli­kaus­kienė (Pane­vė­žys), Algimantas Piliponis (Vilnius), Marijus Dilba (Vilnius).

La vidkapablo aŭ vida percepto estas tiu el la kvin sensoj, kiu ebligas percepton, observon, kaj analizon de onia medio per la ricevo kaj interpretado de lumo. La sensa organo estas la okulo -kiu konsistas el la okula globo kaj la pluaj organoj- estas la organo, kie registriĝas impresoj de videbla lumo, sed la vidprocedo inkluvizas ankaŭ agadojn en specifaj regionoj de la cerbo (vida kortekso): Tie la kolektitaj informoj analiziĝas kaj kunordiĝas laŭ formo, koloro, materialo, reliefo, ktp., kaj kompariĝas kun antaŭe memorigitaj bildoj. La vidkapablo estas celata precipe por perceptado de kontrasto, kaj per tio ankaŭ konturoj. La vidkapablo tial permesas vidadon de la konturoj de objektoj, iliajn distancojn kaj signife ĝi partoprenas en orientado en spaco. Por homo, vidkapablo estas la plej grava senso, kiu perceptigas proksimume 80 % da ĉiuj informoj pri la medio. Iuj uzas okulvitrojn por plibonigi sian vidkapablon. Oni kiu ne povas vidi, aŭ kiu preskaŭ ne povas vidi estas blinda.

Posttagmeze komenciĝis la Za­men­hof-Tagoj 2016. Ĝia ĉefa pro­gra­mero estis pre- lego de Vytau­tas Šilas „Renaskiĝo de Lito­via Es­peranto-movado en la post­stalina Li­tovio. La jaro 1956“. Sekvis in­formoj kun demonstrado de bildoj de Taesok Choe pri Koreio kaj pri la 102a Universala Kongre­so de Es­peranto, oka­zonta venontjare en Se­ulo. La vespero finiĝis per koncerto de koruso „Godos“ el Pa­nevėžys sub la gvido de Jelena Urbu­tienė, kiu kantis en la litova lingvo kaj en Esperanto. La sekvan tagon okazis inter­ŝanĝo de informoj kaj opinioj pri esperantista agado en Litovio kaj najbaraj landoj. Dum la du aranĝoj funkciis riĉa lib­roservo, eblis aboni Esperanto-gazetojn kaj aliĝi al la 102a UK en Seulo, al la 53aj Baltiaj Esperanto-Tagoj en Liepaja (Lat­vio). Al BET-53 aliĝis 49 litovaj espe­ran­tistoj, al UK en Seulo aliĝis kvar personoj. Povilas Jegorovas Al membroj de LitEA la jaro 2017 jam alvenis! Tempo por pagi membrokotizon al LitEA, ver­ŝajne, ankaŭ alvenis. Do, se vi volas ankoraŭ esti oficiala membro de la LitEA, ne forgesu pagi la membro­kotizon de la LitEA! Post la ekuzado de eŭroj en Li­tovio, membrokotizo fariĝis 10 eŭ­roj. Lernantoj kaj studantoj membrokotizon ne pagas. Por pagi membrokotizon, bv. rekte kontakti la prezidanton de LitEA Povilas Jegorovas: pjegorovas@takas.lt. Fontoj de artikoloj kaj bildoj: Tradiciaj LitEA kongreso kaj Zamenhof-Tagoj 2016: foto de Aleksejus Karpovas; artikolo de La Balta Ondo (sezonoj.ru). Kristnaska bildkarto: bildarchivaustria.at Redaktoro de la gazeteto: Povilas Jasiūnas (Urseĉjo) retpoŝtadreso: ursecjo@esperanto.96.lt Litova E-informilo.


Elŝuti 13.92 Kb.


Elŝuti 13.92 Kb.