Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Membriĝo ĉe keli aŭ nura abono de dia regno per pago de la kotizo kaj sendo de la adreso al la kasisto

Elŝuti 23.63 Kb.

Membriĝo ĉe keli aŭ nura abono de dia regno per pago de la kotizo kaj sendo de la adreso al la kasisto
Dato10.11.2017
Grandeco23.63 Kb.

Elŝuti 23.63 Kb.


Membriĝo ĉe KELI aŭ nura abono de DIA REGNO per pago de la kotizo kaj sendo de la adreso al la kasisto (vidu sub pagmaniero).

Kotizoj de KELI 2012

Individua membro (kun Dia Regno) 20,00 EUR


Familia membro (sen DR) 2,00 EUR
Subtenanta membro (kun DR) 30,00 EUR
Dumviva membro (20-obla jarkotizo) 400,00 EUR
Abono DR (sen membreco) pagante rekte al KELI 16,00 EUR
per libroservo 18,00 EUR
KELI-anoj rajtas aboni ›Espero Katolika‹
pere de la KELI kasisto 12,50 EUR
IKUE-anoj rajtas aboni ›Dia Regno‹ pere de
C.O. de IKUE 10,00 EUR
Aerpoŝta sendado al ekstereŭropaj landoj 3,00 EUR
Adopta Kaso (por ebligi al finance malfortaj membroj Donaco
la ricevon de DR; donacoj estas bonvenaj)
La liga gazeto DIA REGNO aperas 6-foje po jaro
Pagmanieroj:

1. Pere de landa kasisto/reprezentanto (vidu ĉi sube),


2. Poŝtgire al Universala Esperanto Asocio, Rotterdam, kaj menciu: por KELI-konto kelk-p
konto-numero en Belgio: 000 1631831 97
Germanio, Köln: 3182 91 509, BLZ 370 100 50
Svedio: 74374-0
Svislando (Bulle): 12-2310-0

3. Per via konto ĉe UEA al la KELI-konto: kelk-p

4. Per ING BANK en NL al Universala Esperanto Asocio, Rotterdam, kaj menciu: por KELI-konto kelk-p
BIC: INGBNL2A, IBAN: NL72 INGB 0000 378 564

5. CIC-BANK en Francio por KELI

BIC : CMCIFRPP, IBAN : FR76 1009 6182 45. Per via konto ĉe UEA kaj menciu: por KELI-konto kelk-p 6. Per internacia poŝtmandato, adresita al la KELI-kasisto
Ágnes Ráczkevy-Eötvös , Klauzál utca 32,  +36 302 000 306
agnes@raczkevy-eotvos.com

Membriĝi ĉe KELI (kaj la nacia sekcio) per la landa reprezentanto,

kiun vi bonvolu kontakti.
Landaj kotizoj:

Britio 15 GBP
Nacia ĝirokonto n-ro 65 274 0006 nome de Fellowship of
British Christian Esperantists (FBCE). Kasisto:
S-ino Jean Bisset, 47 Airbles Crescent, Motherwell, ML1 3AP

jean@bisset100.freeserve.co.uk


Bulgario *)
Peranto: S-ino Ivanka Kircheva Stoyanova
P.O. Box 701, BG-9000 Varna
 + 359 52 639628,  ivanka_esperanto@abv.bg

Ĉeĥa Respubliko (inkl. Slovaka Respubliko) 250 CZK


Peranto: Pavel Polnický, Na Vinici 110/10.
29 001 Poděbrady II,  325 615 651,  polnicky@quick.cz.

Estonio *)


Peranto: Endel Ojasild, PK. 24, EE-10502 Tallin, endel.ojasild@gmail.com

Finnlando 30 EUR

Banka konto Sampo n-ro 800027 4306 454 nome de Suomen
Kristallinen Esperantoliitto. Kasistino: Anna-Liisa Heikkinen,
Asiakkaankatu 2 A 82, 00930 Helsinki,  anna-liisa.heikkinen@netsonic.fi

Francio 25 EUR

CCP n-ro 10 456 15 U Paris, nome de Franca Evangelia
Esperanto-Ligo (FEEL). Kasisto: Samuel Gaillard
5 rue Maurice Ravel, FR-63800 COURNON d’ AUVERGNE

+33 (0)4 73 84 31 31, Samuel.GAILLARD@ac-clermont.fr

Germanio 24 EUR

Evang. Darlehnsgenossenschaft Kiel n-ro 47 00 40, BLZ 210 602 37


nome de Esperanto-Liga für Christen in Deutschland e.V.

Kasistino: Hedwig Fischer, Gustav-Adolf-Str. 2a, D-48356 Nordwalde,


 02573 / 626, hetifisch@googlemail.com

Hungario *)

Peranto: Irén Bagi, Baross u. 54/B.II.8, 1201 Budapest
 01 283 6566

Japanio 20 EUR (aerpoŝte + 3 EUR)


Korea Respubliko 20 EUR (aerpoŝte + 3 EUR)
Nederlando 20 EUR
Poŝtbankkonto n-ro 108 75 75 nome de Chr. Esperanto Verg. KUNE +5 EUR
Kasistino: Gerda Dercks, Molenstraat 20, 7607 AL Almelo por membroj

+31(0)546 819 403,  gcamdercks@home.nl de KUNE


Pollando 30 PLN


Rumanio *)


Peranto: Maria László, OF1.C.P. 38 Exterior, 4800 Baia-Mare
 062 426182,  laszlo_maria@yahoo.com

Rusio *)
Peranto: Larisa Kuzmenko, Kuŝvinskaja 25 A, 622013 N. Tagil,


Sverdlovskaja Obl. Rusio,  klarisa8@yandex.ru

Slovaka Respubliko (vidu ĉe Ĉeĥa Respubliko) *)


Svedio 220 SEK
Poŝtĝirkonto n-ro 9 14 39 0 nome de Kristliga Esperantoförbundet.
Kasisto: Bengt-Olof Åradson, Västergårdsg 15; 256 64 Helsingborg;
 +46 (70) 2004574;  dr_boarad@yahoo.se

Svislando 20 EUR

Pagu al la svislanda UEA-konto (vidu supre)

Usono 30 USD


Peranto:Jerald T. Veit, 3578 S. Taylor, Milwaukee, WI 53207
jeraldveit@yahoo.com
Oni sendu ĉekon au poŝtmandaton al la peranto.

*) kotizo laŭ interkonsento kun la peranto


Elŝuti 23.63 Kb.

  • DIA REGNO
  • Universala Esperanto Asocio
  • Membriĝi ĉe KELI (kaj la nacia sekcio) per la landa reprezentanto, kiun vi bonvolu kontakti. Landaj kotizoj

  • Elŝuti 23.63 Kb.