Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Malkovranta la ĝojon kaj mondon de vera kristanismo

Elŝuti 1.2 Mb.

Malkovranta la ĝojon kaj mondon de vera kristanismo




paĝo1/20
Dato14.03.2017
Grandeco1.2 Mb.

Elŝuti 1.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20



BAZOJ




DE LA BIBLIO

LERNA HELPLIBRO



MALKOVRANTA LA ĜOJON KAJ MONDON

DE VERA KRISTANISMO


DANKAN HISTER

Christadelphian Advancement Trust

49 The Woodfields, South Croydon

Surrey CR2 0HJ ENGLAND

Registered Charity No: 1014615

La unua eldono de Bazoj de la Biblio aperis anglalingve en la 1992

Esperantigis Nina Zueva en la 2003

Kontrolita de Ernesto Batey kaj David Budden


ISBN 81-87409-19-3



Bazoj de la Biblio ankaû estas en la lingvoj: Albana, Araba, Armena, Kartvela, Hebrea, Hinda, Japana, Kazaĥa, Korea, Litova, Makedona, Pola, Portugala,

Rusa, Serba-Kroata, Hispana, Tagaloga

La tekston en la angla kaj en multaj aliaj menciitaj lingvoj vi povas trovi en

www.carelinks.net

Tiujn ĉi publikigitajn projektojn eblas akiri ĉe :

The Christadelphian Advancement Trust

49 The Woodfields

South Croydon

Surrey CR2 0HJ

England


Registered Charity No. 1014615

Ĉe la sama adreso vi povas ricevi pli detalan informon pri supremenciitaj eldonaĵoj kaj senpagan ekzempleron. Specialajn demandojn sendu al la eldonanto aû:


info@carelinks.net

ENKONDUKO
Ĉiu homo, jam komencante kredi je la ekzisto de Dio, kaj agnoskante, ke la Biblio estas Lia revelacio al homoj, bezonas seriozan studon de ĝia baza mesaĝo. Tamen multaj homoj, nomantaj sin “kristanoj”, malatentas tion kaj limigas sin je dimanĉa tralego de kelkaj versoj el la Nova Testamento. La Biblio ĉe ili troviĝas ie en la hejmo, malofte malkovrata; eble ili malklare memoras el ĝi kelkajn rakontojn. Ne estas mirinde, ke en la vivo kaj la konscio de la homoj kun tia rilato al la Vorto de Dio, estas granda konfuzo kaj malcerteco.

Aliflanke, estas tiuj, kiuj, havante nur malgrandan scion pri la kristanismo, decidis ekkompreni la mesaĝon de la Biblio. Bedaûrinde, ili ofte renkontas sur sia vojo tiajn interpretistojn de ĝi, kiuj esprimas siajn proprajn doktrinojn kaj filozofiajn konceptojn, ne respegulantan la veran esencon de la Sankta Skribo.

La celo de tiu ĉi libro estas praktika analizo de la Sankta Skribo en difinita sinsekvo. Tiu ĉi libro estas rekomendita por legado, kiel ordinara libro por plivastigi sian scion pri la Biblio. Ĝi ankaû povas esti uzata kiel helplibro por korespondaj kursoj. Respondoj al la demandoj, donitaj ĉe la fino de ĉiu ĉapitro, estas sendeblaj al la adreso indikita pli malsupre. Viaj respondoj estos transdonitaj al persona instruisto, kiu poste korespondos kun vi dum vi progresos tra la kurso. Povas esti, ke iuj legantoj ne volos respondi al la demandoj, preferante fari mem demandojn pri malklaraĵoj, aû pri aferoj, pri kiuj ili malkonsentas. Ankaû ĉi-okaze sendu viajn leterojn al la adreso, indikita pli malsupre – al ili estos donitaj personaj respondoj. La korespondado povas esti en esperanto, en la angla aû en la rusa lingvo.

La aûtoro estas konvinkita, ke la mesaĝo de la Biblio estas tute komprenebla por ĉiu homo. Tamen en tiu ĉi libro povas esti iuj lokoj kaj temoj, kiuj ekstere povas diferenci de la ĝenerale akceptita interpreto de la Sankta Skribo. Kelkaj el ili, kune kun aliaj temoj de la Evangelio, kiuj eble interesos nur kelkajn legantojn, estas diskutataj en la “Komentoj”, lokitaj ĉe la fino de ĉiu ĉapitro. Ni opinias, ke la baza mesaĝo de la Biblio estos komprenebla sen tralego de la “Komentoj”, sed povas esti, ke iuj studantoj tralegos pli grandan parton da ili. La citaĵoj en tiu ĉi libro estas prenitaj el la Sankta Biblio, eldonita esperantlingve fare de Brita Biblia Societo kaj Nacia Biblia Societo de Skotlando (1984).

Mi esprimas sinceran dankon al multaj homoj, kiuj kunhelpis min prepari tiun ĉi libron. Precipe mi estas danka al Klajv Rivers pro lia bonega serio da disponigitaj fotoj, kaj ankaû al ĉiuj tiuj, kiuj esprimis siajn komentojn pri malnetaj materialoj de la libro. Mi ankaû esprimas mian apartan dankon al tiuj centoj da homoj, loĝantoj en Afriko, Vest-Hindio, Filipinoj kaj Orienta Eûropo, kiuj per siaj demandoj kaj dezirego scii la veron, konstante helpis al mi pense koncentriĝi por skribi la “Bazoj de la Biblio”-n. Demandoj pridiskutitaj de diversaj vidpunktoj donis al respondoj belecon kaj klarecon. En superplenaj takseoj, sur malkovritaj platformoj kaj en kameonoj, en konferenc-salonoj, sur balkonoj de sufokaj hoteloj kaj en arbaraj loĝlokoj, sub la lumo de steloj estis diskutataj kaj disputataj tiuj ĉi temoj kaj ili elvokadis entuziasmon ĉe studantoj de la Biblio, de ĉiaj vivniveloj. Miaj kristadelfianaj fratoj, kun kiuj mi havis plezuron labori pri la libro, estis por mi ĉiama fonto de fortoj kaj inspiro. La enhavo de multaj el la “Komentoj” estis detale pridiskutata inter ni en hotelĉambroj post longaj kunsidoj kun studantoj de la Biblia korespondkurso. La kunuleco kaj amikeco, kiuj devenas de ĉi tiuj doktrinoj de Biblia vereco, estas vere nesuperigitaj en la homa travivo. Do, al ĉiuj tiuj “miaj kunlaborantoj por la regno de Dio” mi pagas mian tributon, esperante, ke tiu ĉi libro helpos al ili eldoni la veran Evangelion “por ĉiuj popoloj”. Ekkono de la fakta vero de la Evangelio, formulita sur la paĝoj de la Biblio, bonefike influas al ĉiuj flankoj de nia vivo. Aliĝo al la Vorto de Dio kondukas al tio, ke viroj kaj virinoj en la tuta mondo gloras Dion nun kaj gloros Lin en ĉiuj tempoj, kiel Li kaj volis tion. Ĉiu, kiu trovos la veron, trovos por si “perlaĵon de granda valoro” kaj ekscios por si la senton de Jeremia: “Kiam mi trovis Viajn vortojn, mi ilin englutis; kaj Via vorto fariĝis mia ĝojo kaj gajeco de mia koro” (Jer 15:16). Por atingi tion, nepre ne neglektu preĝi al Dio pri helpo por kompreni la Vorton antaû ol vi komencos studi la skribitajn pli malsupre ĉapitrojn. “Kaj nun mi vin rekomendas al Dio kaj al la vorto de Lia graco, kiu povas edifi kaj doni al vi la heredon inter ĉiuj sanktigitoj” (Agoj 20:32).

D. H.


Mallongigoj
Libroj de la Malnova Testamento :
Gen - Genezo Sent - Sentencoj El - Eliro Pred - Predikanto Lev - Levidoj Jes - Jesaja Nom - Nombroj Jer - Jeremia Read - Readmono Jeĥ - Jeĥezkel Jos - Josuo Dan - Daniel Juĝ - Juĝistoj Hoŝ - Hoŝea 1 Sam - 1 Samuel Am - Amos 2 Sam - 2 Samuel Miĥ - Miĥa 1 Reĝ - 1 Reĝoj Naĥ - Naĥum 2 Reĝ - 2 Reĝoj Ĥab - Ĥabakuk 1 Kron - 1 Kroniko Cef - Cefanja 2 Kron - 2 Kroniko Ĥag - Ĥagaj Neĥ - Neĥemja Zeĥ - Zeĥarja Ps - Psalmaro Mal - Malaĥi

Libroj de la Nova Testamento :

Mt - S. Mateo 1 Tes - 1 Tesalonikanoj Mk - S. Marko 2 Tes - 2 Tesalonikanoj Lk - S. Luko 1 Tim - 1 Timoteo Joh - S. Johano 2 Tim - 2 Timoteo

Ag - La Agoj Tit - Al Tito

Rom - Al la Romanoj Jak - De Jakobo

1 Kor - 1 Korintanoj Heb - Al la Hebreoj

2 Kor - 2 Korintanoj 1 Pet - 1 Petro

Gal - Al la Galatoj 2 Pet - 2 Petro

Ef - Al la Efesanoj 1 Joh - 1 Johano

Fil - Al la Filipianoj 2 Joh - 2 Johano

Kol - Al la Koloseanoj Ap - Apokalipso

La demandoj, donitaj ĉe la fino de ĉiu ĉapitro, estas duspecaj:


Elekto el grupo da respondoj (vi devas elekti unu el nomitaj respondoj kiel ĝusta respondo al demando)

Kaj ordinaraj demandoj, kiuj bezonas kelkajn propoziciojn por respondo.


Viajn respondojn skribu sur aparta paperfolio, ne forgesante dum tio klare indiki Vian familian nomon, nomon, kaj adreson.
Viajn respondojn Vi povas sendi al la adreso:






 1. The Woodfields, South Croydon

Surrey CR2 0HJ ENGLAND


BAZOJ DE LA BIBLIO
ENHAVO


PARTO 1
Bonanoncanta pri la Regno de Dio
Paĝo

Enkonduko ------------------------------------------------------------
Ĉapitro 1: Dio ------------------------------------------------------

  1. La ekzisto de Dio

  2. La personeco de Dio

  3. La nomo kaj karaktero de Dio

  4. La anĝeloj

Komento 1: “Dio estas Spirito”

Komento 2: La uzado de la Dia nomo

Komento 3: Elmontro de Dio
Ĉapitro 2: La Spirito de Dio --------------------------------------


  1. Difino

  2. Inspiriteco

  3. Donacoj de la Sankta Spirito

  4. La elpreno de la donacoj

  5. La Biblio - la ununura aûtoritato

Komento 4: Ĉu la Sankta Spirito estas persono?

Komento 5: La principo de personigo

Komento 6: Kalvinismo

Komento 7: “Kaj vi ricevos la donacon de la Sankta Spirito”

Komento 8: “Kaj jenaj signoj sekvos la kredantojn”
Ĉapitro 3: La promesoj de Dio -------------------------------------


  1. Enkonduko

  2. La promeso en Edeno

  3. La promeso al Noa

  4. La promeso al Abraham

  5. La promeso al David

Komento 9: Nova tero kaj nova ĉielo

Komento 10: La pretendoj de “Brita Izraelismo”



Ĉapitro 4: Dio kaj morto -------------------------------------------

  1. La naturo de homo

  2. La animo

  3. La Spirito de homo

  4. Morto estas senkonscia stato

  5. La releviĝo

  6. La juĝo

  7. La loko de rekompenco: ĉielo aû tero?

  8. Respondeco antaû Dio

  9. Infero

Komento 11: Purigejo

Komento 12: Fantomoj kaj metempsikozo

Komento 13: Naturo de nia resurekto

Komento 14: La suprenkapto


Ĉapitro 5: La Regno de Dio -----------------------------------------

  1. Difino de la Regno

  2. La Regno nun ne estas establita

  3. La Regno de Dio en la pasinteco

  4. La Regno de Dio en la estonteco

  5. La Jarmilo

Komento 15: La laûlitereco de la Regno

Komento 16: Ĝeneraligo de la historio de Izrael


Ĉapitro 6: Dio kaj malbono ----------------------------------------------

  1. Dio kaj malbono

  2. La diablo kaj satano

  3. Demonoj

Komento 17: Sorĉo

Komento 18: Kio okazis en Edeno?

Komento 19: Lucifer

Komento 20: Tentoj de Jesuo

Komento 21: “Milito en la ĉielo”

PARTO 2
Predikanta ... pri la nomo de Jesuo Kristo”

(Agoj 8:12)

Ĉapitro 7: La origino de Jesuo -------------------------------------


  1. Profetaĵoj de la Malnova Testamento pri Jesuo

  2. Naskita de la virgulino

  3. La loko de Kristo en la plano de Dio

  4. “En la komenco estis la vorto”

Komento 22: Jesuo en la historio

Komento 23: “Mi malsupreniris de la ĉielo”

Komento 24: Ĉu kreis Jesuo la teron?

Komento 25: “Antaû ol naskiĝis Abraham, mi ekzistas”

Komento 26: Melkicedek
Ĉapitro 8: La naturo de Jesuo ---------------------------------------


  1. Enkonduko

  2. Diferencoj inter Dio kaj Jesuo

  3. La naturo de Jesuo

  4. La homeco de Jesuo

  5. La interrilatoj de Dio kun Jesuo

Komento 27: “Estante en la formo de Dio”
Ĉapitro 9: La misio de Jesuo -----------------------------------------

  1. La venko de Jesuo

  2. La sango de Jesuo

  3. Oferdono pro ni kaj si mem

  4. Jesuo kiel nia reprezentanto

  5. Jesuo kaj la leĝo de Moseo

  6. Sabato

Komento 28: La krucifikso

Komento 29: Ĉu Jesuo naskiĝis la 25-an de decembro?


Ĉapitro 10: Bapto je Jesuo --------------------------------------------

  1. La vivgrava bezono de baptiĝo

  2. Rito de bapto

  3. La signifo de baptiĝo

  4. Baptiĝo kaj savo

Komento 30: Rebaptiĝo

Komento 31: Kion necesas scii antaû baptiĝo?

Komento 32: La krimulo sur la kruco

Komento 33: Kiel okazigi bapton?


Ĉapitro 11: Vivo en Kristo ---------------------------------------------

  1. Enkonduko

  2. Sankteco

11.2.1 Perforto

11.2.2 Politiko

11.2.3 Mondaj plezuroj

11.3 Ĉiutaga kristana vivo

11.3.1 Studado de la Biblio

11.3.2 Preĝo

11.3.3 Predikado

11.3.4 Eklezia vivo

11.3.5 Dispecigo de pano

11.4 Geedzeco

11.5 Interkomunikado

Suplemento 1: Resumo de bazaj bibliaj doktrinoj ------------------

Suplemento 2: Nia rilato al studo de biblia vero -------------------

Suplemento 3: La baldaûa reveno de Kristo ------------------------

Suplemento 4: La justeco de Dio -------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------


PARTO 1

DIO
1.1 LA EKZISTO DE DIO
“Necese estas, ke tiu, kiu alvenas al Dio, kredu, ke Li ekzistas, kaj ke Li fariĝas rekompencanto al tiuj, kiuj Lin diligente serĉas” (Heb 11:6).

La celo de tiu ĉi helplibro estas helpi al tiuj homoj, kiuj volas alveni al Dio kaj jam kredas “ke Li ekzistas”. Tial, ni ne haltos tie ĉi por konsideri demandojn, kiuj plifortigas la veron je Lia ekzisto. Studante la malsimplan strukturon de niaj korpoj (vidu Ps 139:14), admirante pri mirinda koloro de floreto, rigardante en la senliman foron de la ĉielo dum klara nokto, pensante pri tio kaj ankaû pri la sennombra abundeco de aliaj elaperigoj de la vivo, oni nevole ignoras ĉiun penson pri ateismo. Pli malfacile estas ekkredi je malesto de Dio, ol pleniĝi de profunda kredo je Lia ekzisto, ĉar sen Dio ne estus ordo, celo, senco kaj plena ekspliko de ĉio, kio okazas en la universo. Ĉio tio, sendube, trovas respegulon en la vivo de homo, kiu nomas sin ateisto. Lige kun tio iĝas kompreneble, kial la plimulto da homoj allasas eblecon de la ekzisto de Dio, kvankam vivas en socio, kie dominas materialismo.

Tamen, estas grava diferenco inter malklara imago pri la ekzisto de iu supera forto kaj firma konvinko pri tio, ke Li rekompencas homojn pro ilia fidela servo al Li. La verso Heb 11:6 tiel diras pri tio:
“Sen fido, neeble estas plaĉi al Li; ĉar necese estas, ke tiu, kiu alvenas al Dio, kredu, ke Li ekzistas
KAJ
ke Li fariĝas rekompencanto al tiuj, kiuj Lin diligente serĉas”.
En la Biblio estas multe da lokoj pri la historio de la Dia popolo, Izraelo. Plurfoje estas substrekite, ke ĝi agnoskis la ekziston de Dio, sed ne kredis je la promesoj de Dio. Granda gvidanto de la Izraela popolo, Moseo, diradis al ĝi: “Sciu do nun kaj enmetu en vian koron, ke la Eternulo estas Dio en la ĉielo supre kaj sur la tero malsupre; ne ekzistas alia. Kaj observu Liajn leĝojn kaj Liajn ordonojn” (Read 4: 39-40).

La sama averto rilatas al ni: agnoski la ekziston de Dio ne signifas, ke Dio aûtomate akceptas nin. Se ni sincere kredas ja la ekzisto de nia Kreinto, ni devas “observi Liajn leĝojn kaj Liajn ordonojn”. Tial en pli malsupre donitaj ĉapitroj estas klarigo, kion signifas tiuj ĉi leĝoj kaj ordonoj kaj kiel observi ilin. Laû nia ellerno de la Sankta Skribo, por trovi necesajn respondojn, kreskas nia kredo je la ekzisto de Dio: “La fido venas do per aûdado, kaj aûdado per la Vorto de Kristo” (Rom 10:17). Same Jes 43:9-13 montras, kiel komprenado de la Diaj antaûdiraĵoj pri estontaj aferoj sciigas nin, ke “Mi estas Dio. De la komenco de la tempo Mi estas la sama” (Jes 43:12-13) - t. e. la vera Lia nomo estas “Mi estas, kiu estas”, la Eternulo (El 3:14).

La apostolo Paûlo venis en la urbon Berea, kiu situas nune en Norda Grekio. Kiel ĉiam li predikis la Evangelion (“bonajn novaĵojn”) de Dio, tamen homoj ne nur akceptis la vorton de Paûlo, sed “ili akceptis la vorton (de Dio, ne de Paûlo) kun plena fervoro, kaj ĉiutage esploris la Skribojn por konstati, ĉu tiuj aferoj estas veraj kaj tial multaj el ili kredis” (Agoj 17:11-12). Ilia vera kredo venis al ili, ne kiel subita Dia influo, simila al spirita operacio pri la koro, senrespektive al la Vorto de Dio. Ilia kredo estis la rezulto de senantaûjuĝa, regula (“ĉiutage”) kaj laûsistema (“ĉu tiuj aferoj estas veraj?”) analizo de la Biblio. Kiel, do, povas homoj, ĉeestinte unu kunvenon emocian, reveni reen kiel “kredantoj”? Kiel multe da ĉiutagaj studoj de la Sankta Skribo havis ili ĉi-okaze? Tia kredo, ne bazita sur la Biblio, sendube elvokas senrevon, kiun trovas en si multaj novkredantoj dum la posta vivo, kaj pro tio multe da homoj forlasas la evangelian movadon.

La celo de tiu ĉi studkurso estas doni gvidlibron por via memstara sistemeca studado de la Sankta Skribo, kiu helpos al vi atingi la veran kredon.

La ligo inter la vera Evangelio kaj vera kredo estas ofte substrekita en la Evangeliaj predikoj:
“Kaj multaj korintanoj, aûdinte, kredis kaj baptiĝis” (Ag 18:8).
“La nacianoj aûdu la vorton de la evangelio kaj kredu” (Ag 15:7).
“Ĉu do mi, ĉu ili, tiel ni predikas, kaj tiel vi kredis” (1 Kor 15:11).

En la parabolo pri la semisto, la “semo” prezentas la vorton de Dio, kaj aliloke Jesuo instruas: “Se vi havus fidon kiel semeron de sinapo, vi dirus al ĉi tiu morusarbo: Estu elradikigita kaj estu plantita en la maron; kaj ĝi obeus al vi” (Lk 8:11; 17:6).


“La afero estas proksime de vi, en via buŝo kaj en via koro; tio estas, la vorto de fido, kiun ni predikas” (Rom 10:8).
“Bona servanto de Kristo Jesuo, nutrita per la vortoj de la fido kaj de la bona doktrino, kiun vi jam sekvis” (1Tim 4:6).
“Ĉar al ni ankaû estas evangelio anoncita tiel same, kiel al ili; sed al ili la aûdita parolo ne utilis, ne miksite kun fido ĉe la aûdantoj” (Heb 4:2).

La apostolo Johano en la priskribo de la vivo de nia Sinjoro diris: “... kaj li scias, ke li diras la veron, ke vi ankaû kredu” (Joh 19:35). Kaj ankaû “Via vorto estas vero” (Joh 17:17). Do, la vorto de Dio estas vero, kiun ni devas kredi.





  1. LA PERSONECO DE DIO

Estas mirinde, ke Dio montras al ni Sian ekziston, kiel realan estaĵon. Kaj fundamenta dogmo de kristanismo estas tio, ke Jesuo estas la filo de Dio. Se Dio ne estas reala estaĵo, ne eblas al Li havi filon, kiu estus “plena bildo de Lia substanco” (Heb 1:3). Krome, estas malfacile havi personan, vivantan interrilaton kun “Dio”, se “Dio” estas nur mensa koncepto, ia maldensaĵo ie en la kosmo. Estas tragedie, ke la plimulto da religioj havas tiun koncepton pri nereala, nepersona Dio.

Dio estas tiom senlime granda kompare kun ni, ke estas malfacile por homoj havi kredon je plenumiĝo de klaraj promesoj pri tio, ke ni ekvidos Dion. Tia kredo venas dank` al konado de Dio, al kredo je Lia vorto:
“Feliĉaj estas la kore puraj, ĉar ili vidos Dion” (Mat 5:8).
“Rigardu, kian amon la Patro donis al ni, ke ni estas nomataj infanoj de Dio; kaj tiaj ni estas (eĉ nun). ... Amataj, nun ni estas infanoj de Dio, kaj ankoraû ne elmontriĝis, kio ni estos. Ni scias, ke se li elmontriĝos, ni estos similaj al li; ĉar ni vidos lin, kiel li estas” (1 Joh 3:1,2).
“Kaj Liaj servistoj Lin adoros, kaj ili vidos Lian vizaĝon; kaj Lia nomo estos sur ilia frunto” (Ap 22:3,4).
Tia mirinda espero, se nur ni sincere kredos je ĝi, grave influos al nia vivo:

“Serĉu pacon kun ĉiuj, kaj la sanktigon, sen kiu neniu vidos la Sinjoron” (Heb 12:14).


“Ni vidos lin, kiel li estas. Kaj ĉiu, kiu havas ĉi tiun esperon rilate lin, sin sanktigas tiel same, kiel li estas sankta” (1 Joh 3:2,3).
En tiu ĉi vivo nia kompreno pri la Ĉiela Patro estas tre nekompleta, sed en la profunda mallumo de nia vivo ni havas esperon, ke finfine ni renkontos Lin. El la senlima profundo de homa suferado Ijob povis ekĝoji pri la plene persona interrilato kun Dio, kiun li plene konos en la lasta tago:
“Kaj post kiam mia haûto estos tiel detruita kaj mi estos senkorpa, mi vidos Dion; Lin vidos mi, kaj miaj okuloj vidos, ne fremdaj” (Ijob 19:26,27).
Kaj la apostolo Paûlo ekkriis el alia vivo de doloro kaj tumulto: “Nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon ĉe okulo” (1 Kor 13:12).
Atesto De La Malnova Testamento
Ĉi tiuj promesoj de la Nova Testamento estas bazitaj sur multaj atestoj de la Malnova Testamento pri persona Dio. Sen trograndigo oni povas diri, ke tre gravas scii la naturon de Dio por havi veran komprenon de la religio, bazita sur Biblia doktrino. La Malnova Testamento diras pri Dio, kiel pri reala persono. La persona interrilato kun Dio, pri kiu diras kaj la Malnova kaj la Nova Testamentoj, estas unika al la vera kristana espero. La donitaj pli malsupre ekzemploj konfirmas la ekziston de persona Dio.
“Kaj Dio diris: Ni kreu homon laû Nia bildo, similan al Ni” (Gen 1:26).

Do, la homo estas kreita laû la bildo kaj simileco de Dio, kiel tio estas evidentigite per la anĝeloj. Jak 3:9 diras pri homoj, faritaj “laû la bildo de Dio”. Tiu fakto, ke ni estas kreitaj laû la bildo de Dio, nedusence signifas, ke ni povas havi konkludon pri tiu reala objekto, al kiu ni mem similas. Kaj Dio, kiun ni respegulas, ne estas iu malklara estaĵo, kiun ni ne povas imagi al si.

“Li scias nian esencon” (Ps 103:14). Li volas, ke ni sciu pri Li, kiel pri reala persono, kiel pri Patro, kun kiu ni povas interrilati.

Priskribo de loko, kie Dio estadas, montras, ke Dio havas Sian personan loĝlokon: “Dio estas en la ĉielo” (Pred 5:2). “Li rigardis malsupren el Sia sankta altaĵo, el la ĉielo la Eternulo direktis rigardon al la tero” (Ps 102:19). “Vi aûskultu en la ĉielo, en la loko de Via loĝado” (1 Reĝ 8:39). Kaj ankoraû pli karaktere estas, ke Dio havas “tronon” (Ps 11:4; Jes 6:1; 66:1). Malfacile estas apliki tiujn ĉi eldiraĵojn al io nedifinita, estanta ie en la ĉiela vasteco.

Jes 45 estas plenigita per revelacioj de Dio pri Sia partopreno en la aferoj de homoj:
“Mi estas la Eternulo, kaj ne ekzistas alia”

“Mi, la Eternulo, faris ĉion ĉi tion”

“Mi, la Eternulo, tion kreis”

“Ve al tiu, kiu malpacas kun sia Kreinto!”

“Mi per Miaj manoj etendis la ĉielon”

“Turnu vin al Mi, ĉiuj finoj de tero, kaj estu savitaj”


Tiu ĉi lasta frazo precipe emfazas la personan estadon de Dio – Li volas, ke homoj turnu sin al Li por kompreni Lian ekzistadon per la okuloj de fido.

Dio elmontriĝas al ni kiel ĉionpardonanta Dio. Sed pardono povas deveni nur de persono: tio estas mensa ago. Tiel, David estis homo laû la koro de Dio (1 Sam 13:14); tio montras, ke Dio estas sentanta, konscia estaĵo. Ĉi tio helpas al ni kompreni, kiel ni povas komplezi aû ne komplezi al Li per niaj faroj, same kiel komprenas tion infano rilate al sia patro.


Se Dio Ne Estas Persono
Se Dio ne estus reala persono, tiam estus malfacile kompreni la koncepton de spiriteco. Se Dio estas tute justa, sed ne estus materia substanco, ni ne povus reale percepti Lian justecon, rivelitan al homoj. Eksadeptoj de kristanismo kaj ankaû judaismo asertas, ke la justeco de Dio eniras nian vivon per malklara “sankta Spirito”, kiu iamaniere kreas en ni Dian mensan formon, akcepteblan por Li. Aliflanke, se ni agnoskas ekziston de persono, nomita Dio, ni povas kun Lia helpo kaj sub la influo de Lia vorto plibonigi nian karakteron kaj ankaû evoluigi en ni la Diajn karakterizojn.

La celo de Dio estas en tio, ke riveli Sin je multaj gloraj estuloj. Lia memoriga nomo, Yahveh Elohim, sugestas tion (“Tiu, Kiu estos potenculoj” - jen proksimuma traduko). Sed priskriboj de rekompencoj pro sincera fido en estonta Regno de Dio sur la tero montras, ke tiaj kredantoj havos palpeblan, korpan ekziston, kvankam ili ne sentos malfortecon de homa naturo. Ijob sopiris al “la lasta tago”, kiam lia korpo releviĝos (Ijob 19:25-27); Abraham devas esti unu el tiuj, pri kiuj temas en tia verso: “Kaj multaj el tiuj, kiuj dormas en la tero, vekiĝos.. por vivo eterna” (Dan 12:2), por ke li povu ricevi promesitan por eterna posedo la teron Kanaan, la realan lokon sur la tero (Gen 17:8). “Kaj ĝiaj fideluloj ĝojos kaj triumfos... La fideluloj ĝoju en honoro, kantu ĝoje sur siaj kuŝejoj... fari venĝon super la popoloj” (Ps 132:16, 149:5,7). La malsukceso de judoj kaj ankaû ne judoj kompreni similajn citaĵojn, kaj ankaû laûliteran signifon de la promesoj, donitaj al Abraham, kondukis al erara kompreno de “senmorta animo” kiel reala formo de homa ekzistado. Tiu ĉi ideo ne havas subtenon en la Biblio. Dio estas senmorta. Li estas glora estaĵo, kaj Li montras Sian celon por ke viroj kaj virinoj povu esti alvokitaj por la vivo en Lia Regno sur ĉi tiu tero kaj por partopreni Liajn atributojn, elmontritajn en korpa formo.

Al la fideluloj Dio promesis, ke ili fariĝos partoprenantoj en Lia naturo (Pet 1:4). Ili havos korpon kiel tiun de Jesuo (Fil 3:21). La doktrino pri la personeco de Dio, tial, rilatas al la doktrino pri la Regno.

El tio sekvas, ke ne estas racia koncepto de adoro al Dio, al religio aû kompreno de persona parenceco kun Dio, se ne estos agnoskite, ke Dio estas persono, kaj ke Li kreis nin laû Sia bildo. Do, multe da senco kaj konsolo oni povas eligi el citaĵoj, dirantaj pri Dio kiel pri amanta Patro, kiu instruas nin same kiel instruas patro sian filon (ekzemple Read 8:5). Kun kuntekstoj pri la suferado de Jesuo oni legas, ke “la Eternulo volis tiel lin turmenti” (Jes 53:10), kvankam li “al mia Dio mi kriis; El Sia templo Li aûdis mian voĉon, kaj mia krio al Li atingis Liajn orelojn” (Ps 18:6). La promeso de Dio, donita al David pri la semo, kiu estos filo de Dio, postulis la mirindan naskiĝon de la homo. Se Dio ne estus persono, Li ne povus havi filon.

La vera kompreno de Dio estas ŝlosilo, kiu malfermas multajn aliajn vivogravajn sferojn de la Biblia doktrino. Sed kiel unu mensogo kondukas al alia, tiel same nevera koncepto pri Dio malklarigas la sistemon de la Vero, kiun enhavas la Sankta Skribo.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Elŝuti 1.2 Mb.

 • ISBN 81-87409-19-3

 • Elŝuti 1.2 Mb.