Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Magdeburga folio Neregula interreta informilo pri aktualaĵoj el la mondo esperantista n-ro 130(30) Novembro-Decembro 2015

Elŝuti 146.47 Kb.

Magdeburga folio Neregula interreta informilo pri aktualaĵoj el la mondo esperantista n-ro 130(30) Novembro-Decembro 2015
paĝo4/4
Dato14.03.2017
Grandeco146.47 Kb.

Elŝuti 146.47 Kb.
1   2   3   4

KORAN DANKON AL ĈIUJ VOĈDONINTOJ EN LA TUTA MONDO!

Via voĉdono multe helpis en la diskonigo de Esperanto en la pola ekstermovada medio. Sen via helpo la sukceso ne estus atingita!

En https://www.facebook.com/PKP.Intercity?ref=stream estas publikigitaj la akceptitaj nomoj de ĉiuj 10 trajnoj, por kiuj fejsbukanoj voĉdonis:

1. Warszawa – Białystok --> Esperanto
2. Warszawa – Olsztyn --> Kortowo
3. Warszawa – Łódź --> Uszatek
4. Warszawa – Łódź --> Deyna
5. Gdynia – Wrocław --> Bursztyn
6. Gdynia – Wrocław --> Błyskawica
7. Katowice – Poznań --> Koziołki
8. Warszawa – Bydgoszcz --> Łuczniczka
9. Warszawa – Bydgoszcz --> Kujawiak
10. Warszawa – Lublin --> Bystrzyca

Sinceran dankon al ĉiuj kunlaborintoj, voĉdonintoj!


Sukcesa Laboro de ILEI

ILEI raportas:

Raportas la Estraro pri trimonata agado de 2015-07-15 ĝis 2015-10-15Eventoj

48-a Konferenco 2015 en Belgio

De la 17-a ĝis la 25-a de julio en Oostende, Belgio, plensukcese disvolviĝis la 48-a Konferenco, rekorda en la historio de ILEI : 170 aliĝoj el 34 landoj , 138 partoprenintoj el 30 landoj. Junuloj kaj infanoj partoprenis, kio gravas .

Okazis: malferma ceremonio en la urbodomo kun la urbestro; 3 sesioj por la Komitato, elektoj de nova estraro. La protokolo de la 3 sesioj estas en voĉdona procezo por aprobo.

Instruista Trejnado (IT) sukcese okazis kun 45 partoprenantoj, 9 prelegoj, 3 atelieroj. Atestilojn ricevis 25 partoprenintoj.

Estis organizitaj: 20 prelegoj; sesio de KER-ekzamenoj kun 6 kandidatoj; simpozio kun 10 prelegoj; Lingva Festivalo kun 35 lingvoj ; kurso por komencantoj (por ĝis 12 partoprenantoj).

Abunde ofertis la libroservo de Flandra Esperanto-Ligo (FEL).

3 laborgrupoj funkciis: pri lerniloj kun Katalin Kovats; pri ILEI kaj TEJO kun Radojica Petrovic; pri verkado de Rezolucio.

La Konferenco altiris grandan atenton de ekstermovada kaj loka publiko – pere de organizitaj programeroj: Nacia vespero, kvartala festo k.a. Lokaj gazetoj raportis per 4 artikoloj antaŭ kaj post la Konferenco. Unu radio-intervjuo okazis.

Tiu bona rezulto eblis per efika laboro de sespersona loka skipo.

UK Lille

ILEI havis propran budon dum UK. Ankaŭ ILEI aperis kadre de la Movada Foiro.

Deĵoris tie komitatanoj de ILEI kaj Sonia Risso el Urugvajo.

Estas kutimo, ke la prezidanto de ILEI alparolas la kongresanaron okaze de la solena malfermo. Tion faris Mireille Grosjean.

ILEI zorgis pri la Tago de Lernado (tutan mardon de UK) prezentinte diversajn prelegojn pri pedagogio. Mireille GROSJEAN vekis la intereson de la ĉeestantoj per la temo “Pacedukado, paŝoj al plena konkretiĝo” kaj per sia “Raporto pri la Tria Tutmonda Kolokvo”, okazinta ĉi-jare en Svislando. Estrarano Prof.Dr.GONG Xiaofeng faris prelegon pri « Kapabligo de transkultura komunikado kaj E-instruado » .

Venonta Konferenco

Nyíregyháza (HU) gastigos nian 49-an Konferencon en 2016 post UK en Nitra (SK). La konferenca temo estos “Novaj vojoj de lernado”, temo elektita de la partoprenantaro de la 48-a Konferenco. Meze de septembro nia estrarano pri Konferencoj Radojica Petrovic iris al Hungario por viziti la okazejojn, renkontiĝi kun la loka skipo kaj prepari tiun nian gravan eventon. La laborkunsido kun LKK daŭris 3 tagojn.

Vivo de la Ligo

Nova Estraro

Dum la 48-a Konferenco en Oostende estis elektita nova estraro de ILEI por la jaroj 2015-2018. La Komitato de ILEI decidis, ke la estraro konsistos el 7 membroj elektitaj el 9 kandidatoj. El ili 4 membroj plu deĵoros kaj 3 elektiĝis.

Post la Konferenco okazis interna diskuto ene de la estraro por disdoni la taskojn. La afero decidiĝis jene :

Mireille GROSJEAN

Prezidanto

Kunordiganto de la laboro de la estraro

Respondeculo pri eksteraj rilatoj (UNESKO, FIPLV kaj aliaj)

Respondeculo pri informado pri la Ligo

Kunordiganto pri ekzamenoj

Reprezentanto de ILEI ĉe la estraro de UEA

Xiaofeng GONG « Arko »

Vic-prezidanto

Kunordiganto pri universitata agado

Emile MALANDA NIANGA

Sekretario

Respondeculo pri rilato kun la sekcioj, reprezentantoj kaj kontaktpersonoj

Kunordiganto de KolegHelpa Kaso (KhK)Elena NADIKOVA

Vic-sekretario

Respondeculo pri raportoj, protokoloj kaj informado al la Komitato

Kunordiganto de Lerneja Agado

Kunorgdiganto pri Eo-centroj

William HARRIS

Kasisto


Radojica PETROVIC

Estrarano pri Konferencoj

Respondeculo pri retaj aferoj

Respondeculo pri kontaktoj kun TEJO

Kunordiganto pri la projekto « Interkulturo »

Ivan COLLING

Estrarano

Survoje estas starigo de la laborkomisionoj de ILEI, okazos aprobo de tio per komitata reta voĉdono.

Nova Internacia Ekzamena Komisiono

Estis elektita ankaŭ nova Internacia Ekzamena Komisiono (IEK). Ĝi konsistas por la jaroj 2015-2018 el 7 eminentaj esperantistoj. La Prezidanto estas Karine ARAKELJAN. Membras Jérémie SABIYUMVA, Arikapalli Giridhar RAO, Monika MOLNAR , Mireille GROSJEAN, Christophe CHAZAREIN, HAN Zuwu. La Komitato de UEA same aprobis ĝian konsiston.Internacia Pedagogia Revuo (IPR) aperas sub la sendorma prizorgo de Jozefo Nemeth. Bonega kaj intensa kunlaboro inter Jozefo Nemeth kaj la prezidanto okazadas regule de pli ol du jaroj. La redaktoro penas aperigi ĉiam ĉion aperigeblan. Notindas, ke okaze de restado de Mireille Grosjean en Budapeŝto en septembro eblis, ke Jozefo kaj Mireille unuan fojon renkontiĝis kaj diskutis vidalvide ! Notindas, ke en la presejo de FEL en Antverpeno (BE) la maŝino atingis la finon de sia energio ; konsekvence FEL donas la laboron al ekstera firmao ; konsekvenco de tio estas, ke koloraj fotoj povas aperi interne de la revuo sen altiĝo de la presprezo.

Juna Amiko (JA) aperas kvarfoje jare. Fidela skipo zorgas pri bunta enhavo de la revuo. Kreskas la nombro de abonantoj (en julio-aŭgusto venis 100 pliaj abonoj). Abundas la laŭdoj. Jen citaĵo de B. Ragnarsson adresita al Stano Marcek: “Juna Amiko estas admirinda kaj aspekte kaj enhave. La revuo multon gajnis sub via redaktado, ĝi estas pli varia kaj pli lerte aranĝita, kaj la riĉa sortimento de bildoj allogas junajn legantojn. Mi havas la impreson, ke la nova aspekto de la revuo ankaŭ allogos novajn kapablajn verkantojn. La lingvo estas saĝe diversnivela, enestas facilaj legaĵoj por komencantoj kaj pli altnivelaj por pli spertaj esperantistoj. Ludoj kaj solvotaj taskoj, informoj el Esperantujo, instruaj artikoloj por sciaviduloj kaj literaturaj tekstoj, bele interharmonias. Entute mi povas aserti, ke Juna Amiko jam nun apartenas al plej celhavaj kaj belaj Esperanto-revuoj. ». Post interkonsento inter la redaktoro Stano Marcek kaj Mireille Grosjean aperis (2015-10-09) oferto en la Facebook paĝo de “Duolingo Esperanto Learners”, lernantoj de Esperanto, ke ili povas mendi ĉe Stano aŭ unu paperan ekzempleron senpagan aŭ unu senpagan retan. Venas ĉiun tagon kelkaj petoj.

Membroprizorgado estas la tasko de Sebastian Cyprych (Pollando)

En Bjelovar (HR) estis planita ILEI-Festivalo en aŭgusto 2016. Post komencaj kontaktoj la laboro montriĝis malfacila kaj la estraro en Oostende decidis ĉesigi la agadon. Eble iam prezentiĝos la okazo lanĉi tian eventon.

ILEI konsistas el 39 sekcioj. En kelkaj el ili la etoso malfacilas kaj la estraro devas sekvi la eventon kaj trovi adekvatan solvon.

Sesio de Internaciaj Ekzamenoj de ILEI/UEA estis petata en Togolando. Pro malkongruo kun la regularo kaj manko je taŭga solvo la sesio ne povis okazi.ILEI en la Reto

Estas en Facebook paĝo “ILEI labortable”. Mireille Grosjean komencis uzi Facebook okaze de la Tria Tutmonda Kolokvo kaj tiam ŝi malkovris tiun paĝon, kie estis 21 membroj. Ŝi aktive uzis ĝin por informi pri la Ligo. Nuntempe membras 70 personoj kaj la diskutoj eblas por membroj, kiuj ne povas partopreni niajn Konferencojn. Do temas pri valora eblo diskuti inter instruistoj pri pedagogiaj aspektoj kaj pri la vivo de la Ligo.

Facebook-an grupon "Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj" partoprenas 123 membroj interesataj pri la vivo de ILEI kaj pri E-pedagogio. Ĝin sekvas kaj subtenas la estrarano Radojica Petrović partoprenante en diskutoj kaj publikigante informojn pri ILEI, plej aktuale pri la 48-a Konferenco.

Estas en Facebook paĝo “Duolingo Eo Learners”, kie multaj komencantoj (2800 personoj aliĝis al la paĝo) esprimas siajn bezonojn, konstatojn, ĝojojn. Diversaj spertaj esperantistoj reagas, inter aliaj nia prezidanto. Tie ni povas kapti la emojn, bezonojn, problemojn, de tiuj komencantoj kaj tio gvidos nin en nia estonta laboro.Kontaktoj kun movadaj institucioj

La prezidanto kaj estrarano pri konferencoj arde kunlaboris kun UEA kaj TEJO kaj kun aliaj esperantistaj institucioj kaj individuoj por venigi junulojn el Afriko, Azio kaj Latinameriko al la eŭropaj eventoj de julio-aŭgusto. La sukceso estis parta: 2 esperantistoj el Benino, 1 el DR Kongo, 3 el Indonezio, 2 el Orienta Timoro, 2 el Kubo kaj 1 el Nikaragvo. Ne sukcesis akiri Schengen-vizon 3 samideanoj el Senegalo, 3 el Togolando kaj 2 el Burundo, kiuj komplete kontentigis la postulojn por akiri tian vizon. Unu junulo el Benino ne kontentigis la kriteriojn de Schengen, tamen obtenis vizon. Jen la neantaŭvidebla situacio en tiu kampo.

Okaze de la 48-a Konferenco en julio 2015 estrarano Radojica Petrovic, respondeculo pri kunlaboro de ILEI kun TEJO gvidis debaton pri estontaj paŝoj por krei allogan programon por junuloj kadre de la ILEI evento kaj por fari lokon por ILEI kadre de IJK. Temis pri tre fruktodona diskuto.

Laŭ sugesto de la estraro de UEA okazos la Jaro de la Lernanto de Nitra UK (2016) ĝis Seula UK (2017). Kompreneble tia agado okazos kunlabore kun ILEI. Unuaj skizoj okazas nun. Aparta laborgrupo traktos la temon dum la 49-a Konferenco en Nyíregyháza, Hungario.

En aŭgusto Radojica Petrovic prelegis en du tutsemajnaj staĝoj ĉe la E-kulturdomo Grésillon, partnero de ILEI, gvidis kursojn de serbaj lingvo kaj kulturo kaj de Esperanto kaj E-kulturo en la dum la staĝo Lingvoj kaj kulturoj (http://gresillon.org/spip.php?article139) ; en la tujposta Festa Semajno por infanoj kaj familioj (http://gresillon.org/spip.php?article138) li gvidis konversacian kurson por progresantoj per interkulturaj lernado kaj ludoj . Dum tiuj du semajnoj li ankaŭ prelegis pri kaj varbis por ILEI.

La redaktoro de la Revuo ESPERANTO Sinjoro Fabricio Valle proponis, ke en ĉiu numero estu du paĝoj pri ILEI. Konsekvence ni pripensas temojn, esploras pri verkantoj, verkas mem; tre oportuna propono.

Temas pri kutimo, ke ILEI sekvas la valoran agadon de edukado.net, subtenas kaj kontribuas laŭ siaj ebloj.

La prezidanto sendis salutmesaĝojn al 4 eventoj en la mondo.

La prezidanto sendis mesaĝojn okaze de la Tago de Paco (21-an de sept.), Tago de Lingvoj (26-an de sept.), Tago de Maljunuloj (1-an de okt.) (laŭ sugesto de Miĥail Trifoi), Tago de la Instruistoj (5-an de okt.)

ILEI sekvas la evoluon de la instruado de Eo en la mondo. La Ligo ricevas informojn pri diversaj provoj kaj planoj, eldono de lernolibroj.Kontakto kun ekstermovadaj institucioj

Venis al la prezidanto ampleksa demandaro de la Unio de Internaciaj Asocioj (UIA). Mireille Grosjean plenigis ĝin kaj sendis ĝin ĝustatempe, kune kun paperaj aldonaj dokumentoj.

Plano estas, ke ILEI kandidatiĝu ĉe UNESKO. Komence de oktobro Mireille Grosjean kunvenis en Parizo kun Barbara Despinay, kiu deĵoras ĉe UNESKO nome de UEA kaj konas la tutmondan kulturan institucion de 30 jaroj. Barbara sugestis, ke ILEI samtempe kun TEJO kandidatiĝu ĉe UNESKO; temas pri granda forta paŝo en la nuna momento, kiu estas aparte favora. Konsekvence la preparlaboroj okazos en oktobro novembro kaj la paŝo okazos en januaro 2016.

Asocio Eŭropa De la Instruistoj (AEDE) per sia belga sekcio anoncis la Konferencon de ILEI en Oostende kaj aperigis artikolon de Germain Pirlot pri ĝi.

Dum aŭgusto Radojica Petrovic iniciatis E-kulturan kread- kaj kunlabor-projekton en la sfero de scenejaj artoj (teatro, muziko) kun esperantistaj kaj neesperantistaj partneroj el Serbio, Francio kaj Pollando, konforman al la EU-programo “Creative Europe”, por peti subvencion el tiu programo, kaj kun la ideo gastigi la projekton en la ILEI-konferenco. Montriĝis, ke la limdato, komence de oktobro, estis tro proksima; do ni decidis daŭrigi la preparojn por pretigi la projekton por la sekvontjara alvoko por projektproponoj de la sama programo.Agadoj de ILEI

Premio La Torre

Unu persono kandidatiĝis. Ĵurio laboris. Decido okazis. La premiito estas D-ro Davide Astori (IT). La anonco okazis dum la solena malfermo de la 48-a Konferenco. La transdono okazis dum la Tago de Lernado kadre de UK. La Premio estas disdonita ĉiun duan jaron, do denove en 2017. La regularo aperas en la retejo www.ilei.info ĉe Agado -> Projektoj.Subteno el Urugvajo

La estraro de ILEI decidis kontribui al la alveno de Sinjorino Sonia Risso el Montevideo (kune kun la bretona federacio), kiu brile organizis nian Konferencon en 2014. Ŝi alvenis al Svislando jam la 10an de majo kaj helpis dum la TTK tre efike. Dum la Konferenco kaj UK ŝi plu subtenis nin tre efike.Farendaĵoj

Atendas renovigo de niaj retejoj, “Interkulturo”, eldona agado, instruista trejnado kaj diplomigo, membrokartoj, universitata agado, kaj aliaj.

2015-10-15 Les Brenets, CH

Mireille Grosjean

Prezidanto de ILEI


Ĝojigan Kristnaskon kaj
bonan kaj sukcesplenan
komenciĝon de la nova jaro
al ĉiuj gelegantoj !!!

Eldonita en Magdeburg, ĉefurbo de la germana federacia lando Saksio-Anhalto

nur kiel dosiero en pdf-formato, abonebla sendante retpoŝtan peton al la redaktoro

Dieter Dungert, Bruno-Taut-Ring 3 e, DE-39130 MagdeburgTelefono: (0391) 7 21 75 61,

e-poŝto: DDungert@t-online.de

1 Tbiliso – la ĉefurbo de Kartvelio

2 Kahetio – la provinco de Kartvelio

3 “Du cote de chez Swann” (france) – “Al Swann” (esperante) estas romano de la fama franca verkisto Marcel Proust.
1   2   3   4


Elŝuti 146.47 Kb.

 • Sukcesa Laboro de ILEI ILEI raportas
 • Venonta Konferenco Nyíregyháza
 • Vivo de la Ligo Nova Estraro
 • Xiaofeng GONG « Arko »
 • William HARRIS
 • Nova Internacia Ekzamena Komisiono
 • Internacia Pedagogia Revuo (IPR)
 • Membroprizorgado
 • ILEI en la Reto
 • "Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj"
 • Kontaktoj kun movadaj institucioj
 • Nyíregyháza, Hungario.
 • Asocio Eŭropa De la Instruistoj (AEDE)
 • EU-programo “Creative Europe”
 • Agadoj de ILEI Premio La Torre
 • Eldonita

 • Elŝuti 146.47 Kb.