Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Lingvo-seminario

Elŝuti 19.93 Kb.

Lingvo-seminario
Dato16.03.2017
Grandeco19.93 Kb.

Elŝuti 19.93 Kb.

La 64-a IFK en Herzberg am Harz, la Esperanto-urbo

(Informoj, 2a parto)Lingvo-seminario


Lundon posttagmeze finiĝis per sia tria parto la unua konkreta rezulto de la kunlaboro inter IFEF kaj ILEI – la porfervojista Esperanto-kurso.

La ILEI-prezidanto Stefan MacGill prezentis unu el centoj da eblaj enhavoj por kurso de Esperanto laŭ la projekto „Esperanto125“ omaĝe de la 125-jariĝo de nia lingvo, modifita al la specifaj bezonoj de la fervoja leksiko kaj temaro. La fervoja kurso estas verbo-centra, kaj dekomence emfazas la transitivecon de la verboj, prezentante ilin ĉiam en klara kunteksto. La ĉefa celgrupo estas profesiaj fervojistoj, kiuj iumaniere ricevis iajn informojn pri Esperanto kaj estas konvinkeblaj eklerni la lingvon. Estante nur cellingva kurso, laŭeble tra bildoj ĝi komuniku kiom eble la signifojn, kaj precipe en la komenco aldonu humurajn aŭ alikialajn allogajn momentojn.

Pli poste oni enkondukos uzon de aliaj lingvoj, kun la celo uzi Esperanton por malkaŝi malfacilaĵojn, kiujn reale frontas fervojistoj, kiuj devas komuniki kun sia publiko per diversaj lingvoj. Falsaj amikoj inter lingvoj ofte rezultas al tre mankaj, eraraj, misgvidaj aŭ simple ridigaj publike afiŝigitaj de fremdlingvaj tekstoj. Esperanto provizas ian neŭtralan platformon, per kiu eblos efike malkaŝi kaj klarigi tiujn falsajn amikojn, tiel ke la kurso ne nur instruu Esperanton, sed ankaŭ altigu la konscion de fervojistoj pri aliaj lingvoj kaj la riskoj senintence misuzi ilin.

Ek de la 16.30 h dum la gvidata urbotrarigardo la kongresanoj en tri grupoj konatiĝis kun la vidindaĵoj de la urbo kaj ili vizitis ankaŭ la ejojn kaj bibliotekon de la Interkultura Centro.

Lundon vespere, post eta bankedo vere internacie ni festis tiun vesperon gaje, dancante kaj babilante. La orkestro Silverbirds (Arĝentaj Birdoj) dancigis nin je agrablaj melodioj. Internacia estis ne nur ĝia muziko, sed ankaŭ niaj dancmanieroj, paroj kaj dancrondoj.

Post la nepublika komitatkunsido, kiu okazis lundon en Kavalira Salono, mardon antaŭtagmeze sekvis la publika plenkunsido. Ĝi altiris ne nur la komitatanojn, sed ankaŭ multajn aliajn kongresanojn. Estis traktitaj multaj aferoj. Ni honoris niajn mortintojn, aŭdis la venintajn salutojn (Pola Retradio, Radio Vatikana, Radio Havano Kubo k.a.). Oni aprobis la estraranajn raportojn (de la sekretario, la redaktoro kaj kasisto), kiuj aperis en antaŭa numero de Internacia Fervojisto, la protokolon de lasta 63-a IFK en Liberec, la raporton de la ĉefkomitatano kaj ties anstataŭanto, de la Faka Komisiono (gvidanto,sekretarioj pri fake-aplika kaj terminara sekcioj), de la komitatano A ĉe UEA, resumon de la landaj jarraportoj por la jaro 2011 kaj analizon de la nuna situacio. Oni post pritrakto decidis pri la budĝeto kaj kotizo.

Estis konfirmita la 65-a IFK por la jaro 2013 en Artigues-près-Bordeaux, Francio, kiu okazos de la 4-a ĝis la 12-a de majo. Por la jaro 2014 neniu lando anoncis sin preta por organizi la kongreson. Por 2015 la ĉinaj kolegoj pretas gastigi IFEF kongreson.

Longa diskutado estis pri la kongres-propono de la germana landa asocio – limigi nombron de pagitaj tranoktoj por estraranoj pere de LKK. Post ĝi oni malaprobis la kongres-proponon de GEFA kaj decidis denove trakti la problemon dum la venontjara IFK.

Marda posttagmezo estis dediĉita al duontagaj ekskursoj. Oni povis elekti inter du ekskursoj okazantaj samtempe. Unua direktis al Göttingen, alia al Scharzfeld.

Partoprenantoj de la unua trajne atingis la universitatan urbon. La urbocentro troviĝas nur kelkcent metrojn for de la stacio. tie estis interalie vizitita la historia urbodomo, precipe la granda festa salono kun blazonoj de multaj germanaj urboj. Antaŭ la urbodomo situas urbodoma fontano, t.n. Gänselieselbrunnen – Puto de Ansera Linjo – nomita laŭ fama germana fabela figuro. Tie oni havis bonŝancon spekti ceremonion: doktorandoj (post plenumo de ekzameno) tradicie donas florojn al la figuro kaj kisas ŝin. Sinjoro Udo Dietrich de DB gvidis tra la stacio, granda nodo de la germana fervoja reto, kaj al iama lokomotivejo, kiu nun servas kiel kultura centro kun naŭ modernaj kinejoj, salonoj kaj similaj instalaĵoj.

Alia ekskurso direktis per publika buso kaj aŭtoj al groto, kiu ekde 1762 havas la nomon Einhornhöhle (Unukornula Groto) laŭ la neniam ekzistanta fabela besto pri kies ekzisto eĉ antaŭaj scienculoj kredis. Aŭ per publika buso aŭ per aŭtomobiloj oni flankvoje atingis vilaĝon Scharzfeld, ĉar la rekta strato estis barita. La busveturantoj estis transportitaj per aŭtoj de la vilaĝo al la grota parkejo.De tie oni ĉiuj piediris tra la arbaro al la enirejo de la groto. Dum 45-minuta gvidado, kun multaj historie kaj science tre interesaj informoj, oni marŝis 300 metrojn de la 600-metra tutlongeco en la groto mem. La ĉirkaŭ 270 milionoj da jaroj aĝa ŝtonaro kaj ties historia kaj scienca valoro ravis ĉiujn partoprenantojn. Entute alloga ekskurso.

Mardon vespere ni spektis la filmon „175 jaroj de Fervojoj en Germanio“ en la aŭlo de la lernejo, kie ni festis la dimanĉan inaŭguron.

Filmo estas la produkto kaj suma termino por kinematografio kaj ĉiuj ties aspektoj-artaj, teknikaj, komercaj, kaj sociaj. Komune kun la presaro, radiodisaŭdigo kaj televido, ĝi apartenas inter la komunikaj rimedoj kun la plej granda agdistanco kaj influo.
D-ro Heinz Hoffmann konvene anstataŭis la originan germanan sonon de tiu filmo. La filmo montris per historiaj filmscenoj la evoluon de la germana fervojo impone.

Post la prezentado de la filmo okazis la lotumado de unu feliĉulo el inter la aliĝintoj. La belajn skribilojn donacitaj de BSW gajnis la kongresnumero 59 – Erik Mortensen el Danio.

Merkredon okazis la tuttaga ekskurso al Wernigerode, por aliaj la organizantoj preparis promentagon en Herzberg.

Partoprenantoj de la tuttaga ekskurso veturis la unuan etapon per laŭhorara trajno al Nordhausen. Rigardante kaj babilante oni pasigis la tempon ĝis forveturo de la etŝpura trajno el la apuda stacio. Vaportrakcie oni vojaĝis tra la Harz-montaro ĝis Drei-Annen-Hohne. Tie dum restado okazis grupfotado kun la emblemo kaj konduktoro, fone estis la vaporlokomotivo. Post kafotrinkado oni daŭrigis la veturadon per alia etŝpura trajno al la fincelo, la mezepokstila urbo Wernigerode, kie la restadtempo estis je propra dispono kaj promeno. Parte oni eluzis ĝin por veturi per strata trajneto al la pitoreska kastelo sur la montpinto. Aliaj spektis la vidindaĵojn de la urba centro, do urbodomon kaj placon kun fontano, la stratojn kun multaj belaspektaj faktrabaj domoj. Dum la busa reveturado al Herzberg oni denove traveturis kaj ĝuis la Harz-montaron.

Vespere la hamburga kantisto Ralph Glomp klarvoĉe kantanta kun helpo de moderna tekniko – elektronika legilo – ĝojigis la aŭskultantaron per siaj ŝlagroj, rilatantaj la kunekzistadon de viro kaj virino.

Ĵaŭdon antaŭtagmeze la Artemis-salono estis preskaŭ plena dum la fakaj prelegoj pri fervojaj temoj. Sub la gvidado de Ladislav Kovář, sekretario de la Fake Aplika Sekcio, estis prezentitaj sekvaj kontribuaĵoj:

Ĉefa prelego en prezento de Lene Niemann: La baltmara tunelo.

Fervojaj aktualaĵoj: Heinz Hoffmann: Sciindaĵoj pri Harcaj Etŝpuraj Fervojoj.

Siegfried Krüger: Fervoja projekto Stutgart 21.

Lene Niemann: Metroo en Rijado.

Jaroslav Matuška: Trafika salono en Universitato Pardubice.

Ladislav Kovář: Nova silkvojo.

Manfred Retzlauf: Rememoro je Joachim Giessner.

Joachim Gießner aŭ Joachim Giessner (23-a de decembro 1913 en Dresdeno - 25-a de novembro 2003 en Trippstadt, Rejnlando-Palatinato) estis germana fervojisto deĵorinta ĉe Germana Federacia Fervojo. Kiel esperantisto li konatiĝis mondoskale pro sia faka kaj kultura laborado.

Zlatko Hinšt: Elstaraj kroataj esperantistoj.

Pavlin Petrov Boevski: Novaĵoj de Bulgaraj Fervojoj.

La ĉefa prelego estis surloke je la dispono kajerforme. La aliajn prelegetojn oni povos eventuale legi en la venonta numero de Fervojfakaj Kajeroj.

En la paŭzo inter la prelegoj Bodo Ehrlich prezentis al la publiko unu el la bicikloj, por la kongresaj tagoj senkoste luitaj de Deutsche Bahn Rent GmbH. DB en multaj germanaj urboj disponigas sistemon de publikaj bicikloj nomata „Call and Bike“. La sistemo uzas speciale ŝlositajn biciklojn. Necesas registriĝi en la ttt-paĝaro aŭ voki la klientan telefonnumeron, sekve oni ricevas la identigilon. Por malŝlosi la biciklon necesas havi la poŝtelefonon. Vokinte la porklientan telefonnumeron oni ricevos kvarciferan kodon, kiun oni klaku al la ekrano sur la biciklo. Post la uzo oni devas reŝlosi ĝin kaj sekve povas forlasi la biciklon ie ajn, sed plej bone ĉe la vojkruciĝo, por ke la GPS-sistemo rekonu ĝian situon.

Poste Bodo reatentigis la aŭskultantojn pri la freŝe eldonita libro de Dieter Hartig „Flugantaj folioj“, kiu enhavas facile legeblajn gajajn sed ankaŭ seriozajn tekstojn, konvenajn ankaŭ por la lernantoj de E-kursoj. Per la 10-eŭra prezo la aĉetanto subtenas la 64-an IFK-on en la unua Esperanto-urbo Herzberg.

Ĵaŭde posttagmeze la busekskurso allogis kvindekon da kongresanoj, kiuj unue haltis ĉe „Torfhaus“. De tie oni povis admiri la plej altan monton „Brocken“. Ili ankaŭ aŭdis legendojn pri la harcaj sorĉistinoj. En Goslar, urbo de mondkulturheredaĵo de UNESKO, sub gvidado de Petro Zilvar kaj Zsófia Kóródy ili povis konatiĝi ne nur kun la historio de la urbo, sed ankaŭ kun ĝia varia arkitekturo. La mezepokaj domoj laŭ trabfakaj aspektoj kaj la vere impona frua germana imperiestra palaco „Kaiserpfalz“ elradiis apartan pitoreskan scenejon kaj mirigis la spektantojn. Vespere dum koncerto la alia belvoĉa kantisto – italo Manuel (Emanuele Rovere) ĝojigis la partoprenantojn per siaj enhavriĉaj kantoj kaj eĉ per la priskribo de sia vivo preskaŭ ĝis noktomezo.Vendrede dum la lasta tago de la kongreso la kongresanoj denove havis interesajn programojn. En programero La venonta IFK prezentas sin francaj kolegoj kun varmaj vortoj invitis nin por la 65-a kongreso de IFEF kaj de UFE de la 4-a ĝis la 11-a de majo 2013 en sudorienta parto de Francio nomata Ĝirondio. La urbo elektita kiel kongres-urbo nomiĝas Artigues-près-Bordeaux, situanta ĉe la ĉirkaŭaĵo oriente de Bordozo (Bordeaux).

Temo de la kongreso estas Rolo de la fervojoj en la disvolviĝo de la moderna mondo. Dum la kunsido Faka Komisiono diskutas publike, la ĉeestantoj traktis la tradukon de difinoj, kaj laŭ la difinoj ili definitivis kelkajn fakajn nociojn. Poste okazis la programero „Movadaj aferoj“, gvidata de Honora Prezidanto Romano Bolognesi kaj Prezidantino Rodica Todor. Romano Bolognesi priskribis la situacion, en kiun IFEF trafis. Oni devas strebi por trovi ideon, kiamaniere daŭrigi kaj plivigligi la agadon. Kelkaj diskutantoj parolis kaj prezentis proponojn. En IFK 2013 estos Movadaj aferoj planitaj ne en fino de IFK, sed pli frue, kaj oni instigos partoprenantojn veni kun instigoj kaj proponoj, kiamaniere plivigligi la agadon kaj kunlaboron kun aliaj E-organizaĵoj.

Dum la kongreso estis eldonitaj tri numeroj de la bulteno Harca Balailo, en kiu oni informis pri la aferoj, okazintaj dum la kongreso.

Posttagmeze okazis la Solena Fermo de la kongreso. La LKK-prezidanto, Achim Meinel taksis la rezultojn de la kongreso, kaj li konstatis modeste, ke la 64-a IFEF-kongreso sukcesis bone kaj estis rezultohava. La LKK-prezidanto vokis al la podio la LKK-anojn kaj helpantojn, kaj dankis al ili la faritan laboron. Poste la prezidantino de IFEF, Rodica Todor parolis pri la plej gravaj eventoj de la kongreso, kaj laŭdis la laboron de ĉiuj kunlaborantoj. Fine la kongresan flagon transprenis Sylviane Lafargue, LKK-prezidantino de la 65-a IFEF-kongreso.

Menciinda estas, ke iom malfruiĝis salutvortoj venintaj el Kubo, kie oni strebas vivigi E-agadon inter fervojistoj, kun celo post fondiĝo de Kuba Fervojista Esperanta Asocio veni en grandan familion de fervojistaj esperantistoj kaj IFEF. Jen la teksto de la salutvortoj:

Salutvortoj por la 64-a kongreso de IFEF

Nome de la Kubaj Esperantaj Fervojistoj, mi, Miguel Angel Gonzales Alfonso (Komisiito pri instruado de Essperanto en Kubo kaj ILEI-Sekciestro (Internacia Ligo de Esperantaj Instruistoj en Kubo), prezidanto de la Esperanta Klubo „La Najbaroj“ el la Kuba Esperanto Asocio, deziras al vi Sukcesplenan Kongreson kun bonaj decidoj kaj rezultoj.

Ni en Kubo grupiĝas la Esperantaj Fervojistoj kaj mi prelegas por la fervojistoj, kiuj ankoraŭ ne estas esperantistoj, baldaŭ estos rezulto, sed oni devas doni tempon al la tempo.

Kuba Esperanto Asocio estas favora instrui esperanton al la kubaj fervojistoj kaj okazigi Internacian Kongreson de IFEF, kiam estos kondiĉoj, jen paŝo antaŭen, kaj mi apogas kaj apogos ĝin. Oni instruos Esperanton al la fervojistoj pere de la eminenta programo verkita de la elstara esperantisto kaj instruisto S-ro Stefan MacGill.

Estas honoro povi esti ni, Kubaj fervojistoj membroj de tre mirinda organizaĵo, kiu disvastigas la fervojan mondon pere de Esperanto.

Longan vivon al Esperanto!

Longan vivon al la IFEF Kongresoj!

Sukcesan 64-an Kongreson de la Internacia Fervojista Esperanto Federacio.

Sincere


S-ro Miguel Angel Gonzales Alfonso

esperantisto kaj eksfervojistoKompilis Jindřich Tomíšek,

ĉefkomitatano de IFEF


Elŝuti 19.93 Kb.

  • Joachim Giessner
  • Vendrede
  • Rolo de la fervojoj en la disvolviĝo de la moderna mondo

  • Elŝuti 19.93 Kb.