Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Labsii Lak. 162/2003 Labsii Qaamolee Raawwachiiftuu Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromyaa Irra Deebi’uun Gurmeessuufi Aangoofi Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe

Elŝuti 312.58 Kb.

Labsii Lak. 162/2003 Labsii Qaamolee Raawwachiiftuu Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromyaa Irra Deebi’uun Gurmeessuufi Aangoofi Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe
paĝo1/6
Dato29.10.2017
Grandeco312.58 Kb.

Elŝuti 312.58 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Labsii Lak. 162/2003

Labsii Qaamolee Raawwachiiftuu Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromyaa Irra Deebi’uun Gurmeessuufi Aangoofi Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe
Karoora guddinaa fi tiraansifoormeeshinii gama dinagdee, hawaasummaa fi siyaasaa karaa milkaa’ina qabuun hoijirra oolchuun ce’umsa (transformation) kutaa dinagdee fi bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf qaama raawwachiiftuu Naannichaa irra deebi’uun bifa haarawaan gurmeessuun barbaachisaa ta’ee waan argameef;
Akkaataa Heera Mootummaa Naannichaa Fooyya’ee Bahe, Labsii Lak. 46/1994 Keewwata 49(3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera.
KUTAA TOKKO

WALIIGALA


 1. Mata Dure Gabaabaa

Labsiin kun “Labsii Qaamoolee Raawwachiiftuu Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irraa Deebi’uudhaan Gurmeessuu fi Aangoo fi Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe, Labsii Lak. 162/2003” jedhamee waamamuu ni danda’a.


 1. Hiika

Akkaataan jechichaa hiika biraa kan kennisiisuuf yoo ta’ee malee, labsii kana keessattii:

   1. Caffee” jechuun akkaataa Heerichaan Keewwata 46 Keewwata Xinnaa 1 jalatti tumameen kan dhaabbate Qaama Seera Baasaafi abbaa aangoo ol’Aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaati.

   2. “Mootummaa,” jechuun Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha.

   3. “Heera,” jechuun Heera Fooyya’aa Mootummaa Naannoo Oromiyaati.

   4. “Mana Mare,” jechuun sadarkaa Aanaa fi Gandaatti filannoo uummataatiin bakka bu’aa uummataa hundeeffameedha.

   5. “Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa,” jechuun qaama raawwachiiftuu ol’Aanaa Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha.

   6. “Mana Maree Bulchiinsa Godinaa, Magaalaa, Aanaa ykn Gandaa,” jechuun qaama raawwachiiftuu sadarkaa Godinaa, Magaalaa, Aanaa fi Gandaatti dhaabbateedha.

   7. “Manneen Hojii Biroo” jechuun, labsii kanaa fi seerota birootiin kan dhaabbatan Biirolee, Waajjiraalee, Abbaa Taayitaa, Ejansoota, Koomishinota, Inisitiiyutota, Interpraayizoota, Dhaabbatootaa fi qaamolee raawwachiiftuu kana fakkaatan ni dabalata.

   8. “Manneen Mootummaa,” jechuun, Manneen jireenyaa, Gamoowwan fi Galmoowwan qabeenyuummaan isaanii kan Mootummaa ta`an hunda ni dabalata.
 1. Ibsa Saalaa

Ibsi Labsii kana keessatti saala dhiiraatiin ibsame dubartiidhaafis ni raawwta.


 1. Gurmaa’ina

 1. Imaammatoota, tarsiimoowwanii fi seerota Mootummaa kan Hojirra oolchuu fi Hojiilee Bulchiinsaa kan raawwatu, qaamni raawwachiiftuu gurmaa’insa armaan gadii ni qabaata:

 1. Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa;

 2. Waajjira Pireezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa;

 3. Biirolee fi Manneen Hojii Biroo;

 4. Mana Maree Bulchiinsa Godinaa;

 5. Mana Maree Bulchiinsa Aanaa;

 6. Mana Maree Bulchiinsaa Magaalaa;

 7. Mana Maree Bulchiinsa Gandaa.

 1. Qaamni Raawachiiftuu kamiiyyuu akkuma gosaa fi baay’ina hojii isaatiin Manneen Hojii, dameewwanii fi Adeemsoota Hojii adda addaa qabaachuu ni danda’a.

 2. Keewwata kana Keewwata Xiqqaa 2 jalatti kan tumame akkuma eegametti ta’ee, hojii wal-fakkaatu kan raawwatan yoo ta’an qaamoleen raawaachiiftuu hojjettoota deeggarsaa fi tajaajila adda addaa waliin fayyadamuu ni danda’u. Tartiibni raawwii isaa qajeelfama Mana Maree Bulchiina Mootummaa Naannichaatiin kan murtaa’u ta’a.
 1. Mudamaa fi Ittiwaamama

 1. Hooggantoonni qaama raawwachiiftuu miseensa Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa ta’an, Pireezidaantii Naannichaatiin dhiyaatanii Caffeedhaan muudamu.

 2. Itti Aantotni Hooggantoota Keewwata kana Keewwata Xiqqaa 1 jalatti caqafaman Pireezidaantii Naannichaatiin dhiyaatanii Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaatiin muudamu.

 3. Hooggantonni Qaamolee Raawwachiistuu miseensa Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa hintaane, Pireezidaantii Naannichaatiin dhiyaatanii, Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaatiin muudamu.

 4. Miseensonni Mana Maree sadarkaa kamittuu argamanu hundi, miseensummaa isaaniitiin murtee kennaniif ittigaafatamummaa waliinii ni qabaatu.

 5. Kan keewwatoota xixiqqaa keewwata kanaatiin ibsaman akkuma eegametti ta’ee, itti waamamni Hogganaa Qaama Raawwachiiftuu labsii kanaan hundeeffame kamiiyyuu, Pireezidaantii Mootummaa Naannichaatiif ta’a.

 6. Itti Aanaan Qaama Raawwachiiftuu kamiiyyuu Pireezidaantiidhaan dhiyaatee Mana Maree Bulchinsa Mootummaa Naannichaatiin muudame, itti waamamnisaa hogganaa isaatiif ta’a.

KUTAA LAMA

WAA’EE PIREEZIDAANTII, ITTI AANAA PIREEZIDANTII FI MANA MAREE BULCHIINSA MOOTUMMAA NAANNICHAA

 1. Aangoo fi Hojii Pireezidaantii

Aangoo fi Hojiin Pireezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Heera Naannichaa Keewwata 57 irratti kan tumame yoo ta’u, Hogganaa ol’Aanaa Qaama Raawwachiiftuu Naannichaa ta’uudhaan labsii kanaa fi seerota biraatiin dhimmoota ibsaman kamiiyyuu ilaalchisee Mootummaa Naannichaa ni hooggana; bakka ni bu’a.


 1. Aangoo fi Hojii Itti Aanaa Pireezidaantii

 1. Aangoo fi Hojiin Itti Aanaa Pireezidaantii Bulchiinsa Motummaa Naannoo Oromiyaa, Heera Naannichaa Keewwata 58 tiin kan tumame ta’a.

 2. Hojiiwwan dhimma maayikroo fi xixiqqaa ilaallatan irratti kallattiidhaan xiyyeeffachuun ni hojjata.

 3. Itti Aanaan Pireezidantii, Manneen Hojii itti waamamni isaanii isaaf ta`an ol`aantummaan ni gaggeessaa; Hojii isaanii ni qindeessaa; hordoffii fi deeggarsa walirraa hin citne ni taasisa; akka taasisamus ni godha.
 1. Aangoo fi Hojii Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa

 1. Aangoo fi Hojiin Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa, Heera Naannichaa Keewwata 55 tiin kan tumame ta’a.

 2. Ittiwaamamni Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa Pireezidaantii Mootummaa Naannichaa fi Caffeef ta’a.
 1. Miseensota Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa

 1. Manni Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa miseensota armaan gadii ni qabaata.

 1. Pireezidaantii Mootummaa Naannichaa;

 2. Itti Aanaa Pireezidaantii Mootummaa Naannichaa;

 3. Hooggantoota Biiroolee Labsii kanan Keewwata 12 Keewwata Xiqqaa 1 (1-16) jalatti tarreeffaman gaggeessan;

 4. Hooggantoota biroo Pireezdaantichi miseensummaan akka hirmaatan filatu.

 1. Kan Keewwata kana Keewwata Xiqqaa 1(c) fi (d) jalatti ibsaman, walga’ii Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannchaa irratti argamuu yoo hin dandeenye, itti aantota isaaniitiin ykn Itti antota tokko ol yoo ta’an ifatti adda ba’ee Itti Aanaa bakka bu’uummaan keennameefiin bakka bu’amuu ni danda’u. Bakka bu’ummaan yoo ifaan hin kennamne Itti Aanaan yeroo mudamaa dursee muudame walga’icha irratti ni hirmaata.

 2. Keewwata kana Keewwata Xiqqaa 1 jalatti kan tumame yoo jiraateeyyuu, Manni Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa lakkoofsa miseensota isaa akka barbaachisummaa isaatti dabaluu ykn hir’suu ni danda’a. 1. Waa’ee Sirna Walga’ii Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa

 1. Manni Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa:

 1. Dambii Keessoo mataa isaa ni qabaata;

 2. Walgahii idilee fi akka barbaachisummaa isaatti walga’ii ariifachiisaa ni qabaata;

 3. Walga’ichi guutuu kan ta’u miseensotasaa keessaa harka walakkaa ol yoo argamaniidha;

 4. Murtiin darbu sagalee caalmaadhaan ta’a; yammuu sagaleen walqixa ta’u, yaadni Pireezidaantichaan deeggarame murtee Mana Marichaa ta’a.

 1. Pireezidaantiin:

 1. Mirgi ajandaa qabasiisuu miseensota Mana Marichaa akkuma eegameetti ta’ee, dhimmoota ajandaan dhiyaachuu qaban ni murteessa;

 2. Walga’icha ni gaggeessa;

 3. Dhimmootni ajandaadhaan dhiyaatan Koree Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaatiin ilaalamuu kan qaban ta’ee yoo argame, walga’icha yeroo biraaf ni dabarsa.
 1. Waa`ee Koree Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa

 1. Manni Marichaa, aangoo fi hojii isaa haalaan bahuu akka isa dandeessisu Koree Dhaabbataa ykn Koree Yeroo, miseensota Mana Marichaa kan of-keessaa qabu hundeessuu fi qabaachuu ni danda’a.

 2. Aangoo fi Hojiin Koreewwan Dhaabbii Dambii keessoo Mana Marichaatiin ni murtaa`a.


KUTAA SADII

WAA’EE BIIROOLEE FI MANNEEN HOJII BIROO


 1. Hundeeffama

 1. Qaamoleen Raawwachiistuu Mootummaa kanatti aanan labsii kanaan hundeeffamanii jiru.

 1. Waajjira Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa;

 2. Biiroo Industrii fi Misooma Magaalaa Oromiyaa;

 3. Biiroo Qonnaa Oromiyaa;

 4. Biiroo Siiviil Sarviisii fi Bulchiinsa Gaarii Oromiyaa;

 5. Biiroo Barnoota Oromiyaa;

 6. Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa;

 7. Biiroo Haqaa Oromiyaa;

 8. Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenyaa Oromiyaa;

 9. Biiroo Bishaanii, Albuudaa fi Inarjii Oromiyaa;

 10. Biiroo Maallaqaa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa;

 11. Biiroo Lafaa fi Eegumsaa Naannoo Oromiyaa;

 12. Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Oromiyaa;

 13. Biiroo Galiiwwannii Oromiyaa;

 14. Biiroo Dhimma Dubartootaa fi Daa`immanii Oromiyaa;

 15. Biiroo Dhimma Dargaggootaa fi Ispoortii Oromiyaa;

 16. Biiroo Aadaa fi Turiziimii Oromiyaa;

 17. Komishinii Barnoota, Leenjii Teekiniikaa fi Ogummaa Oromiyaa;

 18. Abbaa Taayitaa Daandiiwwanii fi Geejjibaa Oromiyaa;

 19. Abbaa Taayitaa Too`annoo Dhaabbilee Misooma Mootummaa Oromiyaa;

 20. Ejansii Babal`ina Waldaa Hojii Gamtaa Oromiyaa;

 21. Ejansii Daldalaa Oromiyaa;

 22. Koomishinii Investimantii Oromiyaa;

 23. Ejansii Dhimma Hojjetaa fi Hawaasummaa Oromiyaa;

 24. Koomishinii Polisii Oromiyaa;

 25. Koomishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessa Oromiyaa;

 26. Koomishinii Misooma Naannoo Horsiisee Bulaa Oromiyaa;

 27. Koomishinii Qophii fi Ittisa Balaa Oromiyaa;

 28. Inistitiyuutii Qarannoo Qonnaa Oromiyaa;

 29. Dhaabbata Bulchiinsa Manneen Mootummaa Oromiyaa;

 1. Biiroolee fi Manneen Hojii Keewwata kana Keewwata Xiqqaa 1 jalatti ibsaman akka barbaachisummaa isaatti dameewwan qabaachuu ni danda`u.


KUTAA AFUR

WAA’EE AANGOO FI HOJII QAAMOLEE RAAWWACHIIFTUU


 1. Aangoo fi Hojii Waliinii

Qaamoleen Raawwachiiftuu kamiiyyuu Aangoo fi Hojii labsii kanaan isaaf kenname ilaalchisee:

 1. Imaamata, sagantaa, karoora, Seeraa fi Qajeelfama Mootummaa hojirra ni oolcha;

 2. Aangoo fi Hojiilee labsii kanaa fi akkuma haala isaatti seeroota birootiin kennamaniif Hojirra oolchuudhaaf kan gargaaran imaammatoota, tarsiimoo fi sagantaalee Mootummaa Naannichaa ni burqisiisa, yammuu hayyamamus Hojirra ni olcha;

 3. Hoji isaa ilaalchisee yeroodhaa yerootti qorannaa fi qo’annoo Hojii ni taasiisa; ragaaleewwanii fi istaatistiiksii adda addaa walitti ni qaba; ni qindeessa; ni gabaasa; ni tamsaasaa;

 4. Hojiilee ijaarsa dandeettii ni gaggeessa;

 5. Karoora hojii fi baajata waajjirasaa ni qopheessa; yammuu hayyamamus hojirra ni oolcha;

 6. Akka seeraatti hojettoota ni mindeessa; ni bulcha; ni gaggeessa;

 7. Qaamota adda addaa wajjin qunnamtii ni godha; waligalteewwanis ni mallatteessa;

 8. Imaamata, seerota, sagantaalee misoomaa fi piroojaktootni baasu dhimma dubartoota tilmaama keessa kan galche ta’uu isaa ni mirkaneessa; akkaasumas koorniyaa fi dhimma daa’immanii idileessuu qaama hojii isaa godhatee ni raawwata;

 9. Manneen Hojii fi waajjiraaleen itti waamamni isaanii isaaf ta’an ol’aantummaan ni gaggeessa; ni qindeessa; gurmaa’ina, sagantaawwan Hojiisaanii fi baajata isaanii qoratee Qaama Mootummaa ilaallatutti akka dhiyaatu ni murteessa;

 10. Aangoo fi ittigafatamuummaa kennameef keessatti miidhamtootni HIV/AIDS fi qaama miidhamtonni haala itti fayyadamtota qixxee fi hirmaataa guutuu ta’an ni miijeessa;

 11. Baajatni Mootummaarraa isaaf ramadamu seeraa fi sirna faayinaansii eeggatee dhimma ramadameef qofaaf ooluu isaa ni mirkaneeffata;

 12. Ittisaa fi to’annoo HIV/AIDS irratti xiyyeeffatee ni hojjeta;

 13. Haala addaatiin yoo murtaa’e malee galii keessaa nagahee Biiroon Maallaqaa fi Misooma Diinagdee maxxansuun walitti ni qaba;

 14. Qabeenyaa ni horata; ni himata; ni himatama;

 15. Hojiisaa galmaan ga’uuf kan gargaaran Hojiilee biroos ni raawwata.
 1. Waajjira Pireezidantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Waajjirichi aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata:

 1. Aangoo fi Hojiin waajjira kanaaf Heera Mootummaa Naannichaatiin keewwata 59 jalatti tumame akkuma eegametti ta’e, waajjirichi aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaata;

 2. Murteewwan Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa fi Pireezidaantiitiin kennaman ol’antummaan ni raawwachisa; raawwatiinsa isaanis dhiheenyatti hordofuun deeggersa ni kenna;

 3. Ragaawwan tarsiima’aa fi yaada murtee dhihaatan xiinxaluun, qindeessuun qulqullinaa fi gahumsa isaanii mirkaneessuun Pireezidaantii fi Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannootiif ni dhiheessa;

 4. Komii fi gaaffiiwwan ummataa fi qaamota biroo aangoo fi Hojii Pireezidaantii fi Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaatti, akkasumas Waajjira Pireezidaantii ilaallatan irratti deebii fi murtii akka kennamu ni dhiheessa; aangoo isaa kan ta’an irratti deebii fi murtii ni kenna;

 5. Tajaajila pirootokoolii fi dookimanteeshinii Pireezidaantii fi Bulchiinsa Mootummaa Naannichaatiif ni kenna.
 1. Biiroo Industrii fi Misooma Magaalaa Oromiyaa

Biirichi Itti Aanaa Pireezidaantii Naannichaatiin kan hogganamu ta`ee, aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaataa:

 1. Industiriin Naannicha keessatti akka babal’atu ni taasisa;

 2. Dhimmoota Misooma industrii saffisuuf gargaaran hunda sakatta’ee haalawwan mijaawaan akka uumaman ni taasisa;

 3. Naannicha keessatti industriiwwan xixiqqaan, giddugaleessaa fi gurguddoon babal’atanii ce’umsi diinagdee gara industriitti safinaan akka taasifamu cimee ni hojjeta;

 4. Gosoota Industrii tarsiima’aa ta’aniif xiyyeeffannoo kennuudhaan deeggarsa addaa ni kenna;

 5. Waldaalee oogummaa gama industriitiin gurmaa’an ni jajjabeessa; deeggarsa barbaachisaa ta’es ni kenna;

 6. Imaammtaa fi tarsiimoo Misooma Magaalaa biyyattii irratti hundaa’uudhaan imaammataa fi tarsiimoo Magaalaa Naannichaa ni burqisiisa; yammuu hayyamamus Hojirra ni oolcha;

 7. Raawwii Hojii Magaalotaa yeroo yeroodhaan ni hordofa; ni qorata; Magaalota ol’aantummaan ni hooggana;

 8. Misooma Magaalaa ilaalchisee imaammata, tarsiimoo fi seeronni Mootummaan bahan Hojirra ooluusaanii ni mirkaneessa; ni to’ata;

 9. Mirgi ofiin of bulchuu Magaalotaaf kenname haala itti cimurratti qorannoo ni adeemsisa; dandeettii raawwannaa isaaniis akka guddisaniif deeggarsa ni kenna;

 10. Bakka bu’ummaa argatuun qaama seerummaa Magaalotaa ni kenna;

 11. Magaalota keessatti Misooma ariifachiisaa fiduu fi dimokiraasiifi Bulchiinsa gaarii dhugoomsuuf tattaaffii taasifamuuf deeggarsa barbaachisaa ta’e ni kenna;

 12. Sadarkaa Magaalotaa qoratee yaada murtii Mootummaaf ni dhiyeessa; yammuu hayyamamus Hojirra ni oolcha;

 13. Rakkinni Mana jireenyaa Magaalota keessa jiru haala itti salphatu qorchuudhaan Mootummaaf yaada furmaataa ni dhiyeessa; yammuu hayyamamus Hojiirrra ni oolcha;

 14. Namoota Mana jireenyaa ijaarrachuuf waldaan gurmaa’an ni galmeessa; ni gurmeessa; waraqaa ragaa qaama seerummaa ni kenna; Manneen jireenyaa qusannaan ijaaraman ilaalchisee qorannaa ni gaggeessa; yammuu hayyamamus Hojiira ni oolcha;

 15. Tajaajiloonni bu’uura Misoomaa adda addaa kan akka ibsaa, sarara dhangala’aa fi kkf NMagaalota keessatti akka babal’ataniif qaamolee dhimmi ilaalu waliin ni hojjeta; haala ni mijeessa;

 16. Magaalonni humna galii isaanii akka cimsatan qaama dhimmi ilaalu waliin yeroo yeroon qunnamtii taasisuun haala mijaa’aa ni uuma; ni hordofa; ni qorta; deeggarsa barbaachisaa ta’es ni kenna;

 17. Gatii kiraa fi akkaataa murteen gibira Manaa itti murtaa’u ni qopheessa; akka qophaa’us ni taasisa; yammuu hayyamamus Hojirra ni oolcha;

 18. Waliigaltee gurgurtaa fi bittaa Manaa fi Manneen wabiin qabaman ni galmeessa;

 19. Gatii yeroo meeshaa ijaarsaa fi humna namaa qindeessuun seekteroonni akka beekan ni taasisa;

 20. Magaalonni humna tajaajilaa fi bu’uura Misoomaa diriirsuuf dandeettii cimsachuuf kan isaan dandeessisu deeggarsa akka argatan dhaabbilee Mit-Mootummaa fi qaamota gargaarsaa biroo waliin qunnamtii ni taasisa; haala ni mijeessa; ni hordofa; Magaalonnis Magaalota biyya biroo waliin michummaa akka uummataniif qaama ilaalu waliin ni hojjeta;

 21. Qophii fi raawwii karooraa; baajataa fi pilaanii Bulchiinsa Magaalotaa ni hordofa; ni too’ata; deeggarsa ogummaa fi teekinikaa ni kenna;

 22. Magaalota keessatti rakkoon dinagdee, hawaasummaa fi siyaasaa haala furmaata itti argachuu danda’u ilaalchisee qaama Mootummaa dhimmi ilaalu waliin ni qorata; tooftaa ni baasa; akka Hojirra oolus ni taasisa;

 23. Dandeettii Raawwannaa Magaalotaa cimsuuf leenjiiwwan adda addaa qopheessee ni kenna; akka kennamus haala ni mijeessa;

 24. Bulchiinsa Magaalotaa giduutti walitti dhufeenyii fi wal gargaarsi akka jiraatu ni qindeessa; ni hordofa;

 25. Manneen Mootummaa Magaalota keessatti argaman akkaataa itti bulanii fi darban ilaalchisee qajeelfama ni qopheessa; yammuu mirkanaa’us Hojirra akka oolu ni taasisa;

 26. Guddinni Magaalotaa fi Baadiyyaa akka wal deeggaree deemu qaama dhimmi ilaalu waliin ni hojjata;

 27. Sadarkaa fi koodota ijaarsa Gamoo Naannichaa ni qopheessa; Dizaayniin ijaarsa Naannicha keessatti gaggeeffaman sadarkaa fi koodii eeguu isaanii xiixaluudhaan ni mirkaneessa; olaantummaan ni too’ata;

 28. Dizaayniin piroojaktoota ijaarsaa dhuunfaa ykn Investimantii gaggeeffaman sadarkaa fi koodii eeguu isaanii xiinxaluudhaan ni mirkaneessa; hayyama Hojii ijaarsaa ni kenna; ykn qaamni biroo akka kennu bakka bu’iinsa ni kenna;

 29. Sagantaa adda addaa qopheessuudhaan imaammata, tarsiimoo fi seerota Misooma industirii qaamaa dhimmi ilaaluuf hubannoo ni uuma;

 30. Piroojaktoota baajata Mootummaatiin gaggeeffamaniif waliigalteewwan Hojii ijaarsaa akka qophaa’an ni taasisa; yoo barbaachisaa ta’e ni qopheessa;

 31. Ijaarsa piroojaktoota Mootummaa ilaalchisee madaallii caalbaasii xiinxalee ni mirkaneessa; ykn qaama birootiif bakka bu’iinsaan ni kenna;

 32. Jijjiirama ykn dabalata Hojii ijaarsaa, jijjiirama gatii, waldiddaa piroojaktoota ijaarsaa irratti uumamuu fi gaaffiilee kanneen irratti dhiyaatan xiinxalee furmaata akka argatan haala ni mijeessa;

 33. Ijaarsa piroojektoota Gamoowwan Mootummaan gaggeessu ni hordofa; kaffaltiiwwan akka raawwatamu ni taasisaa; raawwannaa piroojektoota ijaarsa gamoowwanii madaaluun rakkina mul’ataniif furmaata ni barbaada; yaada furmaataa argames Mootummaadhaaf ni dhiyeessa;

 34. Ijaarsa gamoowwanii ilaalchisee sadarkaa caalbaasii, ijaarsaa fi wal harkaa fuudhiinsaatti yeroo barbaachisaa ta’etti too’annoo ni gaggeessa; tarkaanfii sirreeffamaas ni fudhata;

 35. Meeshaa ijaarsaa Naannootti argamuun gamoowwan akka ijaaramanii fi gatiin piroojaktoota gamoowwanii akka gadi bu’u qorannoo fi sadarkaa adda addaa qopheessee akka Hojirra oolu ni taasisa;

 36. Hojii ijaarsaa irratti hirmaachuudhaaf gaaffiin hayyama kontiraaktarummaa yammuu dhiyaatu xiinxaluudhaan hayyama ni kenna; ni haaromsa; sadarkaa ni guddisa; ni galmeessa; hayyama kenname seeraa fi naamusaan ala ittifayyadamu jedhee yoo amane ni haqa; haala raawwii issanii irratti hundaa’uun kontiraaktaroota gareedhaan addaan baasee seektaroonni akka beekan ni taasisa;

 37. Sadarkaa diizaaynii Bulchiinsa kontiraataa, ijaarsaa fi gatii piroojaktoota gamoowwanii akka qophaa’u ni taasisa; qophaa’ee yoo dhiyaate ni mirkaneessa; dhimmoota kana ilaalchisee Mootummaadhaaf gorsa ni kenna;

 38. Hayyama ogummaa fi gorsitoota ni kenna; ni haaromsa; sadarkaa ni guddisa; ni galmeessa; hayyamni kenname seeraa fi naamusaan ala itti fayyadaman jedhee yoo amane ni haqa; haala raawwii isaanii irratti hundaa’uun gorsitoota gareedhaan addaan baasee seektaroonni akka beekan ni taasisa;

 39. Bu’uura Misoomaa Magaalota keessatti hojjetamaniif Hojii Dizaaynii fi sadarkaa ijaarsaa eeggatanii hojjetamuu isaanii ni xiinxala; ni mirkaneessa;

 40. Fedhii leenjii hojjettootaa fi Hojii gaggeessitoota industirii fi Magaalaa addaan ni baasa; leenjiinis akka kennamu qaama dhimmi ilaalu waliin ni qindeessa, ni hordofa;

 41. Manneen Hojii ittiwaamamni isaanii Biiroo kanaaf ta`an ol`aantuumaan ni gaggeessaa; Hojii isaanii ni qindeessa; hordoffii fi deeggarsa walirraa hin citne ni taasisa.
 1. Biiroo Qonnaa Oromiyaa

Biirichi sadarkaa itti Aanaa pireezdaantiitiin kan hogganamu ta`ee, aangoo fi Hojii armaan gadii ni qabaataa:

 1. Oomishitummaan damee qonnaa akka fooyya’u qonnaan bultotaa fi Horsiisee Bultootaaf fi abbootii qabeenyaatiif tajaajila ekisteenshinii fi leenjiin akka babbal’atu ni taasisa; paakeejjii mijaa’aa ta’e haala qabatamaa qilleensaatiin ni qopheessa; ni madaala; ni fooyyessa; akka Hojii irra olu ni taasisa; ni hoggana;

 2. Callaa guddistuu gosa adda addaa Oomishaa fi Oomishtummaa qonnaa guddisuuf gargaaran bakka barbaadamutti qulqullina isaa eegee yeroodhaan qotee bultotaa fi Horsiisee Bultootaaf akka dhiyaatu haala ni mijeessa; ni hoogana; ni hordofa;

 3. Dubartoonni fi dargaggoonni Hojii Misooma qonnaa keessatti qooda fudhattootaa fi fayyadamtoota akka ta’a ni hojjata; haala ni mijeessa;

 4. Gabaa biyya keessaa fi biyya alaatiif, akaasumas waarshaaleedhaaf meeshaleen dheedhii oomishaalee qonnaa sadarkaa qulqullinni isaanii eegamee fi baay’inaan akka dhiyaachuu danda’u sirna ni diriirsa; Hojirra ooluusaa ni hordofa;

 5. Walitti dhufeenyi qorannoo qonnaa, qonnaan Bulaa fi Horsiisee Bultootaa, eksteenshinii qonnaa fi qaamolee biroo bu’aa qorannoo irraa fayyadaman akka cimu ni hojjata; ni hooggana;

 6. Teknolojiin hammayyaa biyya keessaas ta`e biyya alaatii burqan gara qotee Bulaatti osoo hin darbin dura inistiitiyuutii qorannoo qonnaa waliin ta’uudhaan fudhatamummaa isaa ni mirkaneessa; kan bu’a qabeessa ta’anii argamanis qonnaan Bultootaa fi Horsiisee Bultootaa hundaaf akka qaqqabanii fi akka ittifayyadaman haala ni mijeessa; ni hooggana;

 7. Ilbiisota oomisharratti miidhaa geessisan too’achuu fi laabraatoriin miidhaanii akka babbal’atanii fi tajaajila ga’umsa qabu akka kennan ni taasisa;

 8. Daldala qoricha beeyladaa fi farra ilbisootaa seeraa ala ta’an ni to’ata; qaama dhimmi ilaalu waliin tarkaanfii seeraa ni fudhata; kan yeroon tajaajilaa itti-darbe haala itti maqfaman ni mijeessa;

 9. Farra biqiltuu fi oomisha qonnaa kan ta’an weerartoonnii fi ilbiisonni adda addaa omisha irratti miidhaa akka hin geessisne ni to’ata;

 10. Giddu galeessotni leenjii qonnaan bultotaa akka babbal’atanii fi tajaajila ga`aa akka kennan ni taasisa; ni hoggana; ni bulcha;

 11. Dandeettii raawwachiisummaa oggeessota qonnaa fi qonnaan Bultootaa guddisuuf leenjiiwwan adda addaa qopheessuudhaan ni kenna; bu`aa isaas ni hordofa;

 12. Qonnaan Bultootoonnii fi Horsiisee Bultootoonni oomisha sadarkaa gabaan barbaaduun akka oomishan ni taasisa; oomisha isaaniitiif haala gabaa itti argatan qaama dhimmi ilaaluu waliin ta’uudhaan ni qorata; Hojirras ni oolcha;

 13. Baka hanqinni roobaa jirutti hawaasichi muuxannoo biishaan cim’isuu irratti qabu akka gabbifatuu fi teekinolojii haarawaa akka baratan ni taasisa; deeggarsa ni kenna;

 14. Teekinolojiwwan giddu-galeessa qorannoo qonnaarraa bahan Mootummaa, Abbootii Qabeenyaa dhuunfaa, Qotee Bulaa, Horsiisee Bultootaa fi waldaaleedhaan akka baay’atnii fi raabsaman deeggarsa barbaachisu ni kenna; qooda fudhattootas ni jajjabeessa;

 15. Galiin gurgurtaa callaa guddistuu qonnaafi teeknoolojii biirichaan Qotee Bultootaa fi Horsiisee Bultootaaf dhiyaatan haala seera qabeessa ta’een akka sassaabamanii fi qaamolee ilaaluuf galii akka ta’an ni taasisa;

 16. Misoomni Qonnaa Naannichaa gabaadhaan akka hogganamuu fi sirni mijaa’aa oomisha qonnaa fi callaa guddistuu akka uumamu haala ni mijeessa;

 17. Naannicha keessatti gatii oomisha qonnaa fi calla guddistuu tasgabbeessuuf yaada furmaataa gargaaran qorannoo gaggeessuudhaan ni dhiyeessa; Mootummaadhaan yeroo hayymamus Hojirra ni oolcha;

 18. Qonnaan Bultootoonni, Horsiisee Bultootaa fi invastaroonni Misooma qonnaarratti bobba’an oomisha gatii fi qulqullinaan dorgomuu danda’u akka oomishan gochuuf gabaa biyyaa keessaa fi biyyaa alaa qaama dhimmi ilaalu waliin dhiyeenyaan hordofee odeeffannoo guutuu ta’ee fi yeroosaa eeggate akka argatan ni taasisa;

 19. Qonnaan Bultootoonnii fi Horsiisee Bultootoonni Naannichaa bitta callaa guddistuu fi oomisha qonnaatiif liqii akka argatan qaama dhimmi ilaalu waliin ta’uudhaan haala ni mijeessa; ni hordofa;

 20. Qorannoo, Diizayinii fi ijaarsa misoma jal’isii xixiqqaa hirmaannaa uummataatiin hojjataman ni raawwata; ni raawachiisa; Hojii ijaarsaa ni hordofa; ni too’ata;

 21. Bu’uuraalee Misooma jal’isii xixiqqaa ijaarsi isaanii xumurame ittifayyadamtootaaf dabarsee ni kenna; Hojiin haaromsaa fi suphaa humna ittifayyadamtootaa ol yoo ta’e haaromsaa fi suphaa ni gaggeessa;

 22. Seerarratti hundaa’uun itti fayadamtonni Misooma jal’isii tajaajila ekisteenshinii jal`isii argachuudhaan faayidaa jal’isiirraa argatan akka guddisan ni taasisa;

 23. Waldaalee ittifayyadamtota bishaan jal’isii ni gurmeessa; ni jajjabeessa; ni leenjisa; ni hordofa;

 24. Qonnaan Bultoota garee misomaatiin ni gurmeessa; ni jajjabeessa; ni leenjisa; ni hordofa;

 25. Waldaalee qonnaan Bulaa ijaaraman akka jajjabaatan deeggarsa teekinikaa ni kenna;

 26. Qaamoleen Hojii Misooma qonnaarrati bobba’an tajaajila laboraatorii biyyoo akka argatan haala ni mijeessa; deeggarsa ni kenna;

 27. Sagantaalee Wabii Nyaataa adda addaa qopheessee Hojirra oolchuun wabii nyaataa ni mirkaneessa; bu`aa isaas ni qorata;

 28. Qophii fi raawwii piroojaktota Misoomaa sagantaa wabii nyaataa Hojirra oolchuuf barbaachisan ni qindeessa;

 29. Naannicha keessatti wabii nyaataa mirkaneessuuf qaamotni raawwachiiftuu dhimmi ilaalu adda addaa karoora yeroo dheeraa, giddu galeessaa fi gabaabaa akka qopheessan ni taasisa, barbaachisaa yammuu ta’u gargaarsa ni kenna; raawwii isaa ni hordofa; bu’aa argames ni xiinxala;

 30. Naannicha keessatti guddina dinagdee fiduu fi wabii nyaataa mirkaneessuuf qubatiinsa fedhiirratti hundaa’e dabalatee sagantaalee adda addaa Mootummaan baasu Hojirra ni oolcha;

 31. Piroojaktota wabii nyaataa raawwachiisuuf fandii ykn burqaa qabeenya biraa ni barbaada; Mootummaa, Dhaabbilee Miti-Mootummaa ykn waldaalee uummataatiin Hojirra akka oolu ni godha; ni too’ata;

 32. Biqiltuuwwan, gosoota midhaanii adda addaa, gara biyyaatti seenanii fi biyyaa bahan irratti too’annoo kuwaaraantiinii ni gaggeessa;

 33. Kuwaaraantiinii ilaalchisee seerota jiran Hojirra ooluu isaanii ni hordofa; ni to’ata; seerota to’annoo kanaaf mijaawaa hin taane akka fooyya’an ni taasisa;

 34. Manneen Hojii ittiwaamamni isaanii Biiroo kanaaf ta`an ol`aantuumaan ni gaggeessaa; Hojiisaanii ni qindeessa; hordoffii fi deeggarsa wal-irraa hin citne ni taasisa.  1   2   3   4   5   6


Elŝuti 312.58 Kb.

 • KUTAA TOKKO WALIIGALA Mata Dure Gabaabaa
 • Ibsa Saalaa Ibsi Labsii kana keessatti saala dhiiraatiin ibsame dubartiidhaafis ni raawwta. Gurmaa’ina
 • KUTAA LAMA WAA’EE PIREEZIDAANTII, ITTI AANAA PIREEZIDANTII FI MANA MAREE BULCHIINSA MOOTUMMAA NAANNICHAA Aangoo fi Hojii Pireezidaantii
 • Aangoo fi Hojii Itti Aanaa Pireezidaantii
 • Aangoo fi Hojii Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa
 • Miseensota Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa
 • Waa’ee Sirna Walga’ii Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa
 • Waa`ee Koree Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa
 • KUTAA SADII WAA’EE BIIROOLEE FI MANNEEN HOJII BIROO Hundeeffama
 • KUTAA AFUR WAA’EE AANGOO FI HOJII QAAMOLEE RAAWWACHIIFTUU Aangoo fi Hojii Waliinii
 • Waajjira Pireezidantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa
 • Biiroo Industrii fi Misooma Magaalaa Oromiyaa

 • Elŝuti 312.58 Kb.