Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


La senmakula koncipigo de maria

Elŝuti 80.77 Kb.

La senmakula koncipigo de maria
Dato29.10.2017
Grandeco80.77 Kb.

Elŝuti 80.77 Kb.

SenmakulaB 1996-97


LA SENMAKULA KONCIPIGO DE MARIA

la 8.an de Decembro
ENIRA ANTIFONO (Jes. 61, 10) (starante)
A. Mi multe gojas pri la Sinjoro,

mia animo gojas pri mia Dio;

car Li kovris min per gracoj de savo,

per vestoj de sankteco, kiel per mantelo;

per juveloj, kiel amatan fiancinon.
C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.

A. Amen.

C. La Sinjoro, Kiu gvidas niajn korojn laù la amo kaj en la pacienco de Kristo, estu kun vi ciuj.

A. Kaj kun via spirito.

KONFESO DE PEKOJ.
C. Gefratoj, la Senmakula Virgulino hodiaù instruas al ni esperi en la Dia kompatemo. Ni pripentu niajn pekojn por rajti celebri fruktodone la Eùkaristion.
(mallonga silento)
C. Vi, Kiu naskigis el Maria, virino gracoplena, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu farigis homo kaj nia frato, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu al ni lasis Maria-n kiel nian patrinon, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.
C. Kompatu nin la Ciopova Dio, kaj pardoninte niajn pekojn, Li gvidu nin al la eterna vivo.

A. Amen.


GLORO AL DIO EN LA ALTOJ:
C.A. Kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo.

Ni laùdas Vin, ni benas Vin,

ni adoras Vin, ni gloras Vin,

ni dankas al Vi pro Via granda gloro,

Sinjoro Dio, ciela Rego,

Dio Patro Ciopova.

Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo.

Sinjoro Dio, Safido de Dio,

Filo de l' Patro;

Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kompatu nin,

Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akceptu nian petegon.

Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin.

Car Vi sola estas sankta,

Vi sola Sinjoro,

Vi sola Plejaltulo, Jesuo Kristo,

kun la Sankta Spirito:

en la gloro de Dio Patro. Amen.

JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO.
C. Ni pregu. (silenta momento)
Ho Dio, Kiu antaùkonante la elacetan morton de Kristo, gardis la Virgulinon Maria-n ekde la unua momento de cia pekomakulo kaj tiamaniere preparis por Via Filo farigonta homo indan logejon, faru ke ankaù ni venu renkonten al Vi kun sankteco kaj vivopuro. Por Li, nia Sinjoro kaj nia Dio, Kiu vivas kaj regas kun Vi, en unueco kun la Sankta Spirito, dum ciuj jarcentoj da jarcentoj.

A. Amen.


LITURGIO DE LA PAROLO
L. Benu min, ho Patro.

C. La profeta legajo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.

UNUA LEGAJO
"Mi metos malamikecon inter via kaj sia idaro".
L. El la libro de la Genezo (3, 9-15.20).
Post kiam Adamo mangis la malpermesitan frukton,

la Sinjoro Dio vokis lin kaj diris: "Kie vi estas?"

Adamo respondis:

"Mi aùdis viajn pasojn en la gardeno:

mi timis, car mi estas nuda; kaj mi kasis min."
Dio demandis:

"Kiu konigis al vi, ke vi estas nuda?

Cu vi mangis la frukton de tiu arbo, kiun Mi malpermesis al vi?"
Respondis Adamo:

"La edzino, kiun Vi donis al mi, prezentis al mi frukton el tiu arbo,

kaj mi mangis gin."
La Sinjoro diris al la virino:

"Kial vi faris tion?"

La virino respondis:

"La serpento trompis min, kaj mi mangis."
Tiam la Sinjoro diris al la serpento:

"Car vi faris tion,

estu abomenata pli ol ciuj brutoj

kaj pli ol ciuj bestoj de la kampo;

sur via ventro vi rampos kaj polvon vi mangados dum via tuta vivo.

Mi metos malamikecon inter vi kaj la virino,

inter via idaro kaj sia idaro;

gi piedtretos vian kapon, kaj vi pikados gian kalkanon."

Adamo donis al sia edzino la nomon Eva,

car si estis patrino de ciuj vivantoj.

- Jen la parolo de Dio!

A. Al Dio estu danko!

RESPONDA PSALMO (El Psalmo 97)
L. Ni kontempladis, ho Dio, de Via amo la mirindajojn.

A. Ni kontempladis, ho Dio, de Via amo la mirindajojn.
L. Kantu al la Sinjoro novan kanton,

car mirindajojn Li faris.

Venkon donis al Li Lia dekstra mano

kaj Lia sankta brako.

A. Ni kontempladis, ho Dio, de Via amo la mirindajojn.

L. La Sinjoro prezentis la savon;

antaù la okuloj de la popoloj Li aperigis Sian justecon.

Li konfirmis Sian bonecon kaj fidelecon

al la popolo de Izraelo.

A. Ni kontempladis, ho Dio, de Via amo la mirindajojn.

L. Ciuj finoj de la tero ekvidis la savon de nia Dio.

Goje aklamu al la Sinjoro la tuta tero;

kantu, gloru kaj muziku,

muziku al la Sinjoro.

A. Ni kontempladis, ho Dio, de Via amo la mirindajojn.

DUA LEGAJO
L. Benu min, ho Patro.

C. La apostola legajo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
"Dio elektis nin en Kristo antaù la kreo de la mondo."
L. El la letero de Sankta Paùlo Apostolo al la Efezanoj (1, 3-6.11-12)
Gefratoj,

benata estu Dio, la Patro de nia Sinjoro Jesuo Kristo.

Li benis nin per ciu spirita beno en la cielo en Kristo.

En Li Dio elektis nin antaù la kreo de la mondo,

por ke ni estu sanktaj kaj senmakulaj antaù Lia vizago.

Pro Sia amo Li destinis nin, por ke ni farigu Liaj adoptaj filoj,

pere de Jesuo Kristo, laù Sia bonvolemo,

al laùdo de la majesto de Lia graco,

kiun Li donacis al ni en Sia amata Filo.

En Li, Kiu cion faras laù la intenco de Sia volo,

ankaù ni estas destinitaj, ke ni estu laùdo de Lia gloro,

ni, kiuj de la komenco esperis en Kristo.
- Jen la parolo de Dio.

A. Al Dio estu danko!
AKLAMA KANTO (Kp. Lk. 1, 28. 42) (starante)
A. Haleluja, haleluja.

Saluton Maria, la Sinjoro estas kun vi:

Li plenigis vin per graco.

Vi estas benata inter la virinoj. Haleluja.

EVANGELIO
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. El la evangelio laù Luko (1, 26-28)

A. Gloro estu al Vi, Sinjoro.
("Saluton Maria! La Sinjoro estas kun vi; Li plenigis vin per graco.)
C. En tiu tempo Dio sendis la angelon Gabrielo

en urbon de Galileo nomatan Nazareto

al virgulino,

kiu estis fiancinigita al viro,

nomata Jozefo, el idaro de Davido;

la nomo de la virgulino estis Maria.
La angelo eniris sian domon kaj diris:

"Saluton, gracoplena! La Sinjoro estas kun vi."
- Jen la parolo de la Sinjoro.

A. Al Kristo estu laùdo!


KANTO POST LA EVANGELIO (Kp Gdt 13, 23; 15, 10)

A. Vi estas benata de la Sinjoro Dio, ho virgulino Maria, inter ciuj virinoj de la tero. Vi estas la gloro de Jerusalemo, la gojo de Izraelo, la honoro de nia popolo.
( Sidante, oni aùskultas la homilion)
C. Laùdata estu Jesuo Kristo.

A. Ciam li estu laùdata.
UNIVERSALA PREGO
C. Gefratoj, plenfide nian pregon ni levu al la Patro pere de la propeto de Maria Senmakula.
L. Ni pregu kune kaj diru: "Briligu en ni, Sinjoro, Vian sanktecon".

A. Briligu en ni, Sinjoro, Vian sanktecon.

L. Por ke la Sinjoro donu al ciuj filoj de la Eklezio la gracon spirite ekzultadi pro la donaco de la fila digneco, kaj por ke ili estu, laù sia vivo, vera bildo de Lia sankteco: ni pregu.

A. Briligu en ni, Sinjoro, Vian sanktecon. L. Por ke la potenco de la Sinjoro malaperigu de nia vivo la pezon kaj la malgojon de la peko kaj al ni permesu gustumi la liberigon de ciaj iluzioj, kiujn proponas la mondo: ni pregu.

A. Briligu en ni, Sinjoro, Vian sanktecon.

L. Por ke ciuj agnosku en Maria Senmakula signon de konsolo kaj de espero dum ni estas meze, inter la provoj de la vivo: ni pregu.

A. Briligu en ni, Sinjoro, Vian sanktecon.

L. Por ke la virino ne permesu, ke si estigu ilo de la kelkfoje porkonsuma propono de la amas-komunikiloj, sed - laù la ekzemplo de Maria - si travivadu sian vokigon de gardanto de la vivo kaj de la vera amo: ni pregu.

A. Via favoro nin savu, ho Sinjoro.

L. Cele, ke la Eùkaristio, kiun ni celebras, por ni ciuj estu instigo al puro, kaj al sankteco, kiu nin renovigas enkorpe kaj laùspirite: ni pregu.

A. Briligu en ni, Sinjoro, Vian sanktecon.

(aliaj intencoj)


KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO
C. Dio Ciopova kaj Eterna, Kiu donis al Maria la gracon esti la ununura inter la filoj de Adamo gardata de cia makulo, lavu niajn kulpojn kaj permesu, ke ni kapablu oferi al vi senmakulan vivon. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.

EUKARISTIA LITURGIO - RITO DE LA PACO.
Laù la instigo de la Sinjoro, antaù prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni intersangu pacosignon.
DONACOFERO (sidante)
A. Benata la Sinjoro en jarcentoj.
C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ci panon por ke gi farigu korpo de Kristo, Via Filo.

A. Amen.
C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ci vinon por ke gi farigu sango de

Kristo, Via Filo.

A. Amen.

KREDO-KONFESO (starante)
C. Gefratoj, por celebri fruktoporte la Eùkaristion, sakramenton de la unueco de la Eklezio, ni kune konfesu la katolikan kredon:
MI KREDAS JE UNU DIO:

C.A. la Patro Ciopova, Kreinto de la cielo kaj de la tero,

de ciuj ajoj videblaj kaj nevideblaj.

Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo,

ununaskita Filo de Dio,

kaj el la Patro generita antaù ciuj jarcentoj.

Dio el Dio, Lumo el Lumo,

Dio vera el Dio vera,

generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro:

per Kiu cio estas farita.

Kiu por ni homoj kaj por nia savo

descendis de la cieloj.
(Oni klinas la kapon, gis: "farigis homo")
Kaj per la Sankta Spirito Li enkarnigis

el Maria, la Virgulino, kaj farigis homo.

Krucumita por ni sub Poncio Pilato,

Li mortis kaj estis entombigita.

La trian tagon Li resurektis laù la Skriboj,

ascendis al la cielo kaj sidas dekstre de la Patro.

Kaj Li revenos kun gloro,

jugi la vivantojn kaj la mortintojn,

kaj Lia regno estos senfina.

Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,

kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.

Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata;

Kiu parolis per la profetoj.

Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.

Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.

Kaj mi atendas la revivigon de la mortintoj,

kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.

ORACIO PRI LA DONACOJ
C. Ricevu, ho Sinjoro, la savan oferon, kiun kun gojo en la soleno de la Senmakula Koncipigo de la Beata Virgulino Maria ni prezentas al Vi: kaj, car ni konfesas, ke si, pro Via preventa graco estis sen ajna makulo, donu, ke ankaù ni estu liberigitaj de cia kulpo per Via helpo. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.

EUKARISTIA LITURGIO - PREFACO
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. Levigu viaj koroj!

A. Ni havas ilin ce la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.

A. Estas inde kaj juste.

C. Vere estas inde kaj juste, guste kaj save, ke ni ciam kaj cie danku Vin, Sinjoro, Sankta Patro, ciopova eterna Dio. Vi preventis la Virgulinon Maria-n kontraù cia makulo de la origina peko, por ke si farigu inda patrino de Via Vorto. En si, kreitajo de brilo pura, estas la komencigo de la Eklezio, al Kristo edzino, senmakula kaj sendifekta. De si, purega virgulino, estus poste naskiginta la Filo de Dio, la senkulpa safido, kiu surprenas la pekojn de l' mondo. Vi sin antaùvidis kiel modelon de sankteco kaj pledantinon de favoro por la tuta elacetintaro. Kaj ni, Via popolo, kiu sin amas, kune kun la angelaj horoj, gojegante proklamas, ho Patro, Vian gloron:

C.A. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj. Plenas de Via gloro la cielo kaj la tero. Hosana en la altoj! Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!
(oni surgenuigu)

(Kun etenditaj manoj, la celebranto diras:)


C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ciu sankteco.
(La celebranto kunigas la manojn, kaj, etendante poste ilin super la pano kaj la kaliko, diras:)
Ni petas do: sanktigu ci tiujn donacojn per la roso de Via Spirito,
(Li kunigas la manojn kaj krucosignas la oferajojn, aldonante:)
por ke ili farigu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo.
(La celebranto kunigas la manojn. En la sekvaj formuloj la vortoj de la Sinjoro estu prononcataj klarvoce, laù la postulo de ilia signifo.)
Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono,
(La celebranto prenas la panon, kaj tenante gin super la altaro, daùrigas:)
Li prenis la panon

kaj dankante rompis kaj donis gin al siaj disciploj,

dirante:
(li iomete klinigas)
Prenu kaj mangu el gi vi ciuj:

car tio estas mia korpo,

kiu por vi estos oferdonata.
(La celebranto montras al la popolo la konsekritan hostion, remetas gin sur la patenon, kaj surgenue adoras. Poste li daùrigas:)
Simile post la vespermango,
(li prenas la kalikon kaj, tenante gin iomete super la altaro, aldonas:)
prenante ankaù la kalikon kaj denove dankante,

Li donis gin al siaj disciploj, dirante:
(li iomete klinigas)
Prenu kaj trinku el gi vi ciuj:

car tio estas la kaliko de mia sango,

de la nova kaj eterna testamento,

kiu por vi kaj por multaj estos versata

por forigo de la pekoj.
Faru tion je mia rememoro.
(La celebranto montras la kalikon al la popolo, remetas gin sur la korporalon, kaj surgenue adoras. Poste li diras:)
C. Jen la mistero de la kredo!

A. Savanto de la mondo, kiu liberigis nin per Via kruco kaj resurekto, savu nin.
(Etendante la manojn, la celebranto diras:)
C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro,

la panon de vivo kaj la kalikon de la savo,

dankante, ke Vi konsideris nin indaj

stari antaù Vi kaj servi al Vi.

Kaj humile ni petegas

ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo,

ni unuigu per la Sankta Spirito.
Rememoru, Sinjoro,

Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo

kaj perfektigu gin en la karitato

kune kun nia Papo ......................................

nia Episkopo ................................, kaj la tuta klerikaro.
----------
(En la meso por mortintoj oni povas aldoni:)
C. Memoru pri via servant(in)o ...............................

kiun Vi hodiaù vokis al Vi el ci tiu mondo.

Bonvolu, ke li (si),

kiu estis similigita al Via Filo en la morto,

ankaù similigu en lia resurekto.

Memoru ankaù niajn gefratojn,

kiuj endormigis en la espero pri la resurekto,

kaj ciujn, kiuj mortis en Via kompato;

kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizago.
Kompatu nin ciujn, ni petas,

ke kun la beata Dipatrino virga Maria,

kun la beataj apostoloj kaj kun ciuj sanktuloj,

kiuj surtere placis al Vi,

ni meritu partopreni la eternan vivon, laùdi kaj glori Vin.
(La celebranto kunigas la manojn)
Per Via Filo Jesuo Kristo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon kun la hostio kaj la kalikon kaj, ambaù levante, diras:)
Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo,

al Vi, Dio Patro Ciopova,

en unueco kun la Sankta Spirito,

estu ciu honoro kaj gloro eterne.

A. Amen.

KOMUNIAJ RITOJ - DISPECIGO DE LA PANO (Kp. Gdt 13,

18. 20; Ps. 97, 2; 29, 1)

A. La Sinjoro, la Dio vivanta montris al mi pardonemon, Li montris al la mondo la gloron de Sia Patrino. Mi laùdos vin, Sinjoro, car Vi min liberigis kaj sur mi Vi ne lasis gojegi miajn malamikojn.
C. Per la bapto ni farigis filoj de Dio kaj kiel filoj Dio mem nin invitas al Sia mangejo; kun la goja fido de la filoj, ni adresu al Li la pregon, kiun Jesuo al ni instruis:
PATRO NIA, Kiu estas en la cielo,

sanktigata estu Via nomo.

Venu Via regno.

Farigu Via volo, kiel en la cielo, tiel ankaù sur la tero.

Nian panon ciutagan donu al ni hodiaù

kaj pardonu al ni niajn suldojn,

kiel ankaù ni pardonas al niaj suldantoj.

Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.
(Kun etenditaj manoj, la celebranto daùrigas:)
C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ciuj malbonoj;

donu favore pacon en niaj tagoj,

por ke, helpitaj de Via kompato,

ni estu ciam liberaj de la peko

kaj sekuraj kontraù ciu dangero,

atendante la beatan esperon

kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.

A. Car Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.
C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj:

"Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi",

ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio;

kaj degnu laù Via volo pacigi kaj unuigi gin.

Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.

A. Amen.
C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ciam.

A. Kaj kun via spirito.
C. (mallaùte)

La akcepto de Via Korpo kaj Sango, Sinjoro Jesuo Kristo,

ne farigu por mi jugo kaj kondamno,

sed pro Via kompato, gi utilu al mi

kiel gardilo kaj kuracilo por mia animo kaj korpo.
(La celebranto genufleksas, prenas la hostion kaj, tenante gin iom super la pateno, sin turnas al la popolo kaj diras klarvoce:)
C. Jen la Safido de Dio,

jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.

Beataj la alvokitaj al la festeno de la Safido.
(Kaj, kun la popolo, li aldonas unufoje:)
C.A. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton,

sed diru nur unu vorton kaj resanigos mia animo.
C. La korpo de Kristo gardu min por la eterna vivo.

C. La sango de Kristo gardu min por la eterna vivo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon aù hostiujon, iras al komuniigontoj kaj montras al ciu el ili hostion iom levitan, dirante:)
C. La korpo de Kristo.

(La komuniiganto respondas:)K. Amen.
C. Tion, kion ni prenis per la buso, Sinjoro, ni akceptu per pura menso;

kaj la portempa donaco farigu por ni la eterna savilo,
KOMUNIA ANTIFONO (Kp, Ps. 86, 3; lK 1, 49; Kt 4, 12-13; 1, 3)
A. Ho Maria, ni kantas vian gloron car grandajojn faris en vi la Ciopova. Fermita gardeno, sigelita fonto, ciun floron bananta fontano! Nin al vi gvidu Senmakula Virgulino: allogitaj de tiu graco, kiu vin ornamas, ni sekvos viajn ir-indikojn, ho Patrino.
ORACIO (starante)
C. Ni pregu: (silenta momento)

La sakramento, kiun ni ricevis, Sinjoro Dio nia, sanigu en ni la vundojn de tiu kulpo disde kiu, pro aparta favoro, Vi gardis la beatan Virgulinon Maria-n en sia senmakula koncipigo. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.
KONKLUDAJ RITOJ
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Klinigu por la beno.

Dio pardonema, Kiu pere di Sia Filo, naskiginta de la Virgulino, elacetis la mondon, vin plenigu per Sia beno.

A. Amen.

C. Vin ciam sirmu la Virgulino Maria, kiu al ni donis la Aùtoron de la vivo.

A. Amen.
C. Al vi ciuj, ci tien kunigintaj por devote celebri la solenon de la Senmakula Koncipigo de la Beata Virgulino Maria, la Sinjoro donu la konsolon de la spirito kaj la eternan felicon.

A. Amen.

C. Kaj la beno de Dio Ciopova, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito, descendu sur vin, kaj kun vi ciam restu.

A. Amen.

C. Ni foriru en paco.

A. En la nomo de Kristo.
Elŝuti 80.77 Kb.


Elŝuti 80.77 Kb.