Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


La 22an de aprilo iuj vivoj estas egalaj, sed

Elŝuti 11.58 Kb.

La 22an de aprilo iuj vivoj estas egalaj, sed
Dato21.11.2017
Grandeco11.58 Kb.

Elŝuti 11.58 Kb.

La 22an de aprilo

iuj vivoj estas egalaj, sed ....


Monkolekto por biciklo

Esperantistoj sukcese kolektis 190000 enojn (1900 emrojn) por a eti biciklon kostantan 120000 enojn por s-ino Takada Aja en la detruita urbo I]inomaki. \ia artgalerio estas damaita, sed ]i helpas aliajn pli seriozajn suferantojn. Por tio ]i bezonas porteblan, elektrohelpan biciklon. Tiu propono venis de s-ro Teduka Taka]i en la urbo Taga5oo, kaj s-ro Makino Micuo prizorgis la monkolektadon.

S-ro Makino skribis en sia mesao jene: 鏑a 13an de aprilo, 1945, mi apenam saviis en la usona aeratako al Tokio. Dum mia knabaj tagoj mi iam suferis pro malsato. Lam onidiro, ke en la gubernio Kumamoto ankoram restas mana5oj, mi translokiis tien, sed ankam tie mankis mana5oj. Min helpis miaj instruistoj kaj amikoj ankam malri aj. Dankal tio, mi, tiutempe estante 13-jara kaj sola vivanta, povis postvivi. i-fojaj katastrofoj kaj la akcidentoj de la nukleaj centraloj estas reapero de miaj knabaj tagoj, tial tiuj ne estas alies afero
Suferoj de bestoj

En la katastrofo ne nur homoj sed ankam bestoj suferis/as.


Orfi]oj

Mortis iuj orfi]oj en la hejmo de mia amiko en la gubernio Huku]ima. Akvujo ne rompiis, sed la tertremo sukuis in kaj akvo el]prucis. Lam ]ia supozo en tiu skuado tiu 20-jara, 30-centimetra orfi]o batis sin kontram la vitro. ia vosto multe vundiis. \i metis in en alian akvujon sed baldam i mortis. Ankam iuj aliaj malgrandaj orfi]oj mortis. \i agreniis pro ia morto, ar i estis ]ia longa amiko.

En kelkaj akvarioj fi]oj multe mortis pro la tertremo kaj posta elektra paneo.

Toohoku-regiono estas fama pro bongustaj ostroj, sed pro la cunamo iuj ostroj mortis en la maro.


Katoj kaj hundoj

S-ino Sano Tomoko (62-jara, rifuinto en la urbo I]inomaki): Mia 4-jara kato Momo mortis en la cunamo. \i estis tre aminda. Kvar tagojn post la cunamo mi revenis hejman kaj trovis ]in en la ]ranko, kien ]i ka]is sin kiam ]i havis timon. Mi enterigis ]in en la korto. Mia telefonilo rompiis, tial mi ne povas vidi ]ian foton en i. Mi sentas min tre maloja, rememorante ]in.

(la 5urnalo Asahi, la 15an de aprilo)
En la urboj irkam la nukleaj centraloj homoj devis haste evakui la domon, lasinte siajn hundojn kaj katojn, ferminte tiujn en la domo am liginte per ]nuro. Multaj pensis, ke tio estas provizora kaj mallonga rifuado, sed efektive ne. Nun Asocio nomata UKC-Japanio, petite de la bestposedantoj, vizitas la domojn. Oni plejofte trovis la katojn kaj hundojn mortaj, sed surstrate oni jam kaptis 150 vagantajn hundojn. Se oni ne povos trovi la posedantojn, oni ser os novajn prizorgantojn.
Kokinoj

35000 kokinoj mortis en la kokinejoj de s-ro Hurujama Koohei 77-jara en la urbo Jamamoto en la gubernio Mijagi. Post la tertremo elektro ne venis. Dum kelkaj tagoj li varmigis la kokinejojn per memproduktita elektro, sed baldam el erpiis petrolo por tio. Krome la vojeto al la kokinejo estas detruita kaj li ne povis transporti nutra5on kaj akvon tien. iuj kokinoj mortis. Li enterigis ilin kiel 途uba5ojnen sian terenon. Li perdis pli ol 10 milionojn da enoj, sed li ne rezignis. 溺i perlaboris monon per kokinoj dum mia tuta vivo. Mi venkos iajn malfacilojn

(la vespera papero de 5urnalo Maini i, la 14an de aprilo)
evaloj

En Japanio ni malofte vidas evalojn en nia iutaga vivo, sed la urbo Sooma estas fama pro 擢estivalo de evaloj en kiu homoj en la kostumo de samurajoj (militistoj en la femdisma epoko) sur la evalo batalas. Por tio multaj terkulturistoj havas sian evalon. Nun kelkdek evaloj estas postlasitaj en la malpermesita zono pro la evakuo de loantoj. S-ino Kama]ima Masami, 31-jara oficistino de Asocio 鉄ooma kun evalo tiujn evalojn prizorgas kaj sendas al la norda insulo Hokajdo. La 4an de aprilo ]i trovis unu vundiintan kaj maldikiintan evalon sur la strato. \i tre bedamras, ke ]i ne povas savi tiujn forlasitajn evalojn pro radioakteiveco kaj posttertremoj.

(la 5urnalo Maini i, la 11an de aprilo)
Bovinoj

irkam la nukleaj centraloj loas multaj bovistoj. Mi tradukas parton de du raportoj en du revuoj.


Malaperis iuj sonoj el la urbo krom bruoj de fortaj ventoj. Sur la efa strato ku]is granda hundo, siberia huski, kaj tien kolektiis aliaj du hundoj. Ili rigardis min sub la ]ildo 鄭tomenergio, nia esperplena, estonta energio Tiu i loko estas 4 kilometrojn fore de la Huku]ima-centralo n-ro 1....

Ni eniris en la urbon Namie. En la tereno de terkulturisto mi trovis bovinejon. Kiam ni eniris en in, venis al ni forta malbona odoro. En la malluma bovinejo ni vidis dekkelkajn bovinojn, iuj ku]antaj, iuj starantaj, iuj tute senmovaj. La unu, kiuj ]ajne dormas, ne havis okulon. Eble korvoj formanis in. 6 bovinoj jam mortis. Tiu malbonodoro estis kadavra fetoro. iuj bovinoj estis ligitaj per du ]nuroj al la fostoj....

(la revuo 擢ocus la 20an de aprilo).
Malferminte la pordon, tie mi vidis inferon. Rigardis min maldikegaj bovinoj. Sur la planko ku]is multnombraj kadavroj. Bovinoj lois/as po kelkaj en la 10 fakoj apartigitaj per bariloj. Triono jem mortis. Vivantaj bovinoj plendas ion. Ili sekvis min per siaj okuloj. Ili diris: 泥onu al mi akvon En alia angulo estis evalo, kiu lekis sian mortan amikon....

Ni proksimiis al la zono 15 kilometrojn fore de la nuklea centralo. Mi vidis multajn korvojn sur la tegmento de bovinejo. Ni eniris. Etendiis terurega pejzao. Multaj bovinoj morte ku]is, kvazam unu sur la alia. Iuj perdis siajn okulojn, iuj jam skeltiis. Perdiis kapo el bovido. Eble pli frue ili estis for5etitaj ol bovinoj en la antama bovinejo, tial vivantaj estis tre malmultaj. Ili vivis, sed apenam vivis, maldikiinte kaj ne povante stari. Iuj baraktis tiel, ke iliaj genuoj sangis.

Mi ne povas plu rigardi ilin, kaj eksteren iris. Sur la strato vagadis 都ovaajbovinoj. Eble bovistoj esperis, ke ili pli longe vivos ekstere.

Mi renkontis bovistojn, kiuj ankoram prizorgas siajn bovinojn. S-ro Konno Ei5i (62-jara) donis lakton al bovido nomata Sajuri, dirante: 貼ia patrino ne zorgas pri ]i, do anstatame mi devas. \i estas tre aminda. Kiam mi vokas ]ian nomon, ]i venas al mi Li loas en la rifuejo, de kiu dufoje iun tagon li vizitas sian bovinejon.

S-ro Takaha]i Tadamasa 56-jara revenis al sia bovinejo post 10-taga rifuado. 溺i ne melkis ilin dum 10 tagoj, do ili muis pro mamdoloro. Poste mi venas i tien iun tagon Melkitan lakton li devas for5eti, ar estas malpermesite al li sendi in al merkato pro radioaktiveco. Li palpis unu bovinon, dirante: 典iu i estas tre entila. Mi amas ]in

S-ro Konno Hiro]i 50-jara diras: 鉄e io estus perdita, mi povus rezigni, sed i tie ]ajne io estas bonorda. Se estos malpermesite al ni loi i tie, kio okazos al miaj bovinoj? u mi lasos bovinojn morti i tie? u mi renkontos mortintajn bovinojn post la permeso? Mi ne povas toleri tion

Mi estas kortu]ita pro la vortoj de la bovistoj, kiuj prizorgadas siajn 吐amilianojne en tia senespera situacio.

(la revuo Friday la 29an de aprilo)


Lam la registaro, jam mortis am estas mortigitaj 14000 bovinoj.
Savita kato

Sinsekvis tro malojigaj raportoj. Laste mi prezentos bonan nova5on de s-ino Suzuki Nozomi (46-jara):Mi amdis, ke mia kato nomata Hinata estas irkam i tie, kaj mi venis. Mi vidis ]in sola sidanta sur la ruba5o. Mi plorkriis pro ojego. Jam pasis pli ol unu monato, tial mi rezignis ]in. \i estas iom maldika sed fartas bone. En la rifuejo mi ne rajtas havi katon, do mi devas lasi ]in i tie, sed tio estas tre malfacila por mi. Mi volus palpi al ]i la kapon eterene i tie. (la 5urnalo Asahi la 15an de aprilo)

µ §


Elŝuti 11.58 Kb.


Elŝuti 11.58 Kb.