Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Kvina leciono – Rilatoj kun aliuloj

Elŝuti 85.06 Kb.

Kvina leciono – Rilatoj kun aliuloj
Dato29.11.2017
Grandeco85.06 Kb.

Elŝuti 85.06 Kb.

Kvina leciono – Rilatoj kun aliuloj


Kiam mi komencis lerni Esperanton, kiel juna gimnaziano, mi ankoraŭ sciis preskaŭ nenion pri ĝi. Mia patrino iam alportis hejmen ian maldikan, malgrandan libron, kies titolo estis „Esperanta lernolibro”. Estis interese al mi, ke la libro tute ne estis tiel dika kiel miaj aliaj lernejaj libroj. Ĝi estis eĉ malpli dika ol ili. Mi povas diri, ke ĝis nun tiu libro estas unu el la plej maldikaj lingvaj lernolibroj el tiuj, kiujn mi havas: kaj mi povas diri, ke mi havas jam multnombrajn. Tre interesis min tiu libro, do mi decidis lerni el ĝi. Poste mi komprenis, ke Esperanto estas vere la plej facila lingvo de la mondo. Ĉiam mi suspektis, ke ial kaj iel oni ĉiam uzis ĝin dum la komunikado kun aliuloj, dum korespondado kun personoj, kiuj parolas aliajn lingvojn, sed konas kaj uzas ankaŭ Esperanton. Kiam mi komencis lerni ĝin, kaj ankaŭ poste, kiam mi jam sciis iom Esperante, mi neniel komprenis, kial oni ne uzas Esperanton ĉie. Mi nun jam kredas tion, ke Esperanto estas „nenies” lingvo, kaj samtempe, ĝi estas ĉies lingvo. Tio signifas, ke ne ekzistas ŝtato, politika grupo, ekonomia povo, al kiu Esperanto apartenus, kaj kiu apogus ĝin, sed tamen ĉiuj, kiuj ellernas ĝin povas uzi la internacian lingvon dum la komunikado kun aliuloj de aliaj landoj. Ne gravas, se ili estas eŭropanoj, azianoj, afrikanoj aŭ eble amerikanoj, oni povas komuniki per la helpo de Esperanto kun ĉiuj, kiuj konas kaj ellernas ĝin, el ĉiuj partoj de la mondo. Esperanto estas ankaŭ peranto de kulturaj valoroj.

Kiam mi komencis lerni Esperanton, la plej ĝenerala formo de la internacia komunikado estis korespondado, ja telefoni al fremdaj landoj estis pli multekoste. La letero estis ĉiam pli malmultekosta afero ol telefoni al fremdaj landoj. Poste, de kiam jam en nia vivo aperis interreto kaj la retadresoj, oni povas komuniki pli facile. Oni kredas, ke tiu formo de la komunikado estas nuntempe la plej rapida. Ekzemple, oni povas ekkoni fremdulojn per interreto, eĉ sen la angla, hispana, franca, germana, araba, rusa, itala, portugala, ĉina aŭ aliaj lingvoj, nur pere de Esperanto. Estas interese, ke Esperanto ne estas tiel facila kiel la angla lingvo aŭ aliaj naciaj lingvoj: ĝi estas pli facila ol ili. Mi eĉ povus diri, ke Esperanto estas la plej facila lingvo el ĉiuj tiuj lingvoj, kiujn mi konas. Mi povas diri ankaŭ tion, ke kiam mi lernis Esperante, poste mi komencis lerni hispane, portugale ktp. mi vidis, ke pere de Esperanto, ĝia logiko, sistemo estis pli facile lerni tiujn eŭropajn lingvojn.

Kiam oni lernas kaj komencas paroli fremdajn lingvojn, ĉiam alfrontas ankaŭ la problemon, ke tiu ulo, kies patra (nacia) lingvo estas la lingvo, per kies helpo oni interparoladas, kaj tiu lingvo ne estas nia patra (nacia) lingvo, la fremduloj ĉiam komunikas pli facile ol ni. Dank’ al Dio, en tiu senco, kiel mi jam diris, Esperanto estas nenies lingvo, kaj tial oni ne havas tiaspecajn problemojn dum la komunikado. Ekzistas jam pluraj hejmpaĝoj Esperantaj, interretaj radiostacioj en Esperanto, kaj oni ĉiam povas trovi noticojn esperantlingvajn. Kaj tiam oni ankoraŭ ne menciis la grandan esperantlingvan literaturon. Iam eĉ ekzistis interreta televidkanalo Esperanta, sed mankis la mono, kaj tial la televidkanalo nun ne funkcias.Per la helpo de Esperanto oni povas veturi al aliaj landoj, povas renkonti aliulojn, koni aliajn kulturojn dum oni veturas kaj babilas kun fremduloj, kaj mi kredas, ke ne nur mi, sed ekzemple ankaŭ la mondo mem estus pli malriĉa sen ĝi.
Vortoj


afrikano

afrikai

alfronti

szembenézni

aliulo

más (személy)

alporti

elhozni

amerikano

amerikai

apogi

támogatni

araba

arab

aziano

ázsiai

babili

csevegni

ĉiam

mindig

ĉies

mindenkié

ĉina

kínai

dank’

hál’

decidi

elhatározni

dika

kövér, vastag

Dio

Isten

dum

alatt (időben); míg

eble

talán

ekonomia

gazdasági

esperantlingva

eszperantó nyelvű

eŭropa

európai (adj)

eŭropano

európai (subst)

formo

forma, alak(zat)

franca

francia

fremdulo

idegen (személy)

funkcii

működni

ĝenerala

általános

germana

német

gimnaziano

gimnazista

gravi

számítani, fontosnak lenni

grupo

csoport

hejmpaĝo

honlap

helpo

segítség

ial

valamiért

iam

valamikor

iel

valahogyan

interese

érdekesen

interesi

érdekelni

interparoladi

társalogni, beszélgetni

interreta

internetes

interreto

internet

iom

valamennyi

itala

olasz

korespondado

levelezés

ktp. (= kaj tiel plu)

stb. (= és így tovább)

kultura

kulturális

kulturo

kultúra

kun

-val, -vel (társhatározó)

letero

levél

lingva

nyelvi, nyelv-

logiko

logika

maldika

vékony, sovány

malmultekosta

olcsó

malpli

kevésbé

mem

maga (nyomatékosító szó)

mencii

(meg)említeni

multekoste

drágán

multnombra

számos, nagyszámú

neniel

sehogyan

nenies

senkié

notico

hír

nuntempe

mostanság, mostanában

ol

mint

patra

apai

per

-val, -vel (eszközhatározó)

peranto

közvetítő

pere de

által, révén

persono

személy

plej

leg- (felsőfok jele)

pli

-bb (középfok jele)

plura

számos

politika

politikai

portugala

portugál

portugale

portugálul

poste

aztán, később

povo

hatalom

problemo

probléma

radiostacio

rádióállomás

rusa

orosz

samtempe

ugyanakkor

sen

nélkül

signifi

jelenteni

sistemo

szisztéma, rendszer

telefoni

telefonálni

telefono

telefon

televidkanalo

tévécsatorna

tiaspeca

olyanfajta, ilyenfajta

ulo

személy

valoro

érték

vere

tényleg, igazából

Gramatiko
1. A maradék tabellaszavak
Az alább látható tabellaszavak kiegészítésül szolgálnak az előző leckében megismertekhez. A már tanultak szerint a nen- kezdetű szavak mellett nem kell a kettős tagadás.


Határozatlan

Általános

Tagadó

iel

valahogyan

ĉiel

mindenhogyan

neniel

sehogyan

ial

valamiért

ĉial

mindenért

nenial

semmiért

iam

valamikor

ĉiam

mindig

neniam

semmikor

iom

valamennyi(t)

ĉiom

mindahány

neniom

sehány

ies

valakié

ĉies

mindenkié

nenies

senkié


Iel vi devus fari tiun ekzamenon. Valahogyan meg kéne csinálnod azt a vizsgát.

Ial li ne volas kompreni tion. Valamiért nem akarja megérteni.

Iam mi jam vidis vin. Valamikor már láttalak.

Iom mi jam scias pole. Valamit már tudok lengyelül.

Kies estas tiu ilo? Ies. Kié ez a szerszám? Valakié.

Ni devas atingi niajn celojn ĉiel. Mindenképpen el kell érnünk céljainkat.

Li ĉial estas kolera. Mindenért dühös.

Vi ĉiam povas viziti nin. Te mindig meglátogathatsz bennünket.

Kiom monon vi volas? Ĉiom. Mennyi pénzt akar? Az összeset.

Onidire la amantinoj de la francaj reĝoj estis veraj ĉiesulinoj. Állítólag a francia királyok szeretői igazi szajhák voltak.

Mi neniel povas trovi tiun restoracion. Sehogy nem vagyok képes megtalálni azt az éttermet.

Li nenial koleras. Semmiért nem haragszik.

Mi estis neniam en Vieno. Soha nem voltam Bécsben.

El liaj vortoj mi neniom komprenis. Szavaiből semmennyit sem értettem.

Li volas dependi de nenies kaprico. Senki szeszélyétől nem akar függeni.
2. A melléknevek fokozása, összehasonlító szerkezetek. A határozók fokozása
A) Alapfokú összehasonlítás esetén, amikor is két tulajdonság egyenlő mértékét fejezzük ki, mellékneveknél (és határozóknál egyaránt) leggyakrabban a (tiel)…, kiel (olyan…, mint) szerkezetet használhatjuk, de jó erre a célra még a same (tiel),… kiel (ugyanolyan…, mint) és a tiom,… kiom (annyi, amennyi) szerkezet is.

Mi estas (tiel) alta kiel vi. Olyan magas vagyok, mint te.

Mia sekretariino ne estas tiel saĝa kiel bela kaj altira. A titkárnőm nem olyan okos, mint amilyen szép és vonzó.

Vi estas same tiel dika kiel antaŭe. Pont ugyanolyan kövér vagy, mint előtte.

Mi havas tiom kiom li. Annyim van, mint neki.

Mi amas mian edzinon tiom/tiel kiom/kiel mian sekretariinon. Úgy/annyira szeretem a feleségemet, mint/amennyire a titkárnőmet.

Mi laboras tiel bone kiel vi. Olyan jól dolgozom, mint te.

Li kuras (tiel) rapide kiel leporo. Úgy fut, mint a nyúl.
B) középfokú összehasonlításnál (amikor is kisebb vagy nagyobb fokot fejezünk ki) a melléknevek és határozók középfokú alakján túl, melyet a pli (felfelé fokozás) és malpli (lefelé fokozás) szócskákkal képezhetünk (kivétel nincs!) szükségünk van még az ol (mint) hasonlító szóra is. Ahogy az látható, alap- és középfok esetén más-más szó felel meg a magyar mint szónak (kiel/kiom vs ol). Erre nyelvvizsgán különösen ügyeljünk. Meg persze akkor is, ha eszperantóul kommunikálunk, nyelvvizsgától függetlenül.

Li estas pli ruza ol diligenta. Ravasszabb annál, mint amilyen szorgalmas.

Se vi scius, kiu mi estas, vi pli estimus mi. Ha tudnád, ki vagyok, jobban tisztelnél.

Karpatoj estas malpli altaj ol Alpoj. A Kárpátok kevésb magas, mint az alpok.

Pli bone silenti ol poste pripenti. Jobb hallgatni, mint aztán megbánni a dolgot.

Li laboras pli diligente ol vi. Ő szorgalmasabban dolgozik, mint te.

Li estas malpli bela ol diablo. Kevésbé szép az ördögnél.
C) felsőfoknál, amikor is kettőnél több dolgot stb. hasonlítunk össze, a la határozott névelő mellett kell még használnunk a plej szócskát (felfelé fokozás) vagy a malplej szócskát (lefelé fokozás) a melléknevek összehasonlításánál. Ha a la helyett birtokos névmás áll, az sem probléma. Hogy mihez képes beszélünk a legről, leggyakrabban az el, inter, en, sur prepozíciókkal fejezhetjük ki:

Ŝi estas la plej bela el la tri virinoj. Ő a legszebb a három nő közül.

Li estis la malplej alta homo en la mondo. Ő volt a legkisebb ember a világon.

Inter tutaj landoj de la mondo, Esperanta Respubliko estas la plej demokratia. A világ összes országa közt az Eszperantó Köztársaság a legdemokratikusabb.

La nomo de ilia plej juna filino estas Maria. Legfiatalabb lányuk neve Mária.
Határozók esetében a la elmarad a (mal)plej előtt:

Li laboras plej bone en la departamento. Ő dolgozik a legjobban az osztályon.

Li kuras plej rapide el ĉiuj. Mindenki közül ő fut a leggyorsabban.
D) Ha két dolog közül választjuk ki a leget, akkor la mellett pli használatos. Gondoljunk csak arra, hogy mondjuk a Kékes és az Írottkő közül előbbi a magasabbik, ami kettejük vonatkozásában azt is jelenti, hogy a Kékes a legmagasabb is egyben, ám azt már messzemenően nem, hogy a Kékes lenne a legmagasabb az egész Kárpát-medencében, a bolygó egyéb hegyeiről meg már nem is szólva.
El la du montoj, Kékes kaj Írottkő, la unua estas la pli alta. Tamen, Kékes ne estas la plej alta monto en la Karpata bazeno, sed ĝi vere estas la plej alta en Hungario.
E) Ha túlzófokról beszélünk, a pleje alak betoldásával tehetjük meg ezt az eszperantóban:
Ŝi estas la pleje plej bela aktorino en la tuta mondo. Ő a legeslegszebb színésznő az egész világon.
F) Végezetül fontos elmondani, hogy a kiel szóval nem csupán alapfokú összehasonlítást végezhetünk, de jelölhetünk szerepet vagy állapotot is. Magyarra ilyenkor igen gyakran a –ként végződéssel fordítható.
Dum la tuta vivo li laboris kiel fervojisto. Egész életében vasutasként dolgozott.

Dum la tago mia kunulino laboras kiel instruistino, hejme ŝi agas kiel bona kuiristino, bona dommastrino kaj samtempe bona kelnerino sed nokte en la lito ŝi kondutas kiel leonino: post vespermanĝo ŝi tuj fordormas. Napközben a barátnőm tanárnőként dolgozik, otthon jó szakácsnőként, jó háziasszony módjára és ugyanakkor jó pincérnőként cselekszik, de éjjel az ágyban nőstény oroszlánként: vacsora után rögtön elalszik.

Kiel amiko, li estas bona, sed kiel viro, li ne valoras. Barátként jó, de férfiként nem ér semmit.
Álljon itt a lényeg egy összefoglaló táblázatban, a melléknevek és a határozók összevetésével:

Alapfok

Középfok

Felsőfok

Melléknevek

bonapli bona

jobb


la plej bona

a legjobbHatározók

bone

jól


pli bone

jobban


plej bone

(a) legjobban
3. Képzők és prepozíciók
Ebben a leckében megismerkedünk a dum, kun, per, sen, pri prepozíciókkal, melyek közül egyik sem állhat tárgyesettel, és az -ul- képzővel.
A dum prepozíció jelentése: időben valami alatt. Ilyen értelemben nem összekeverendő a sub prepozícióval, mely helyhatározó.
Dum la parolado ni silente aŭskultis la instruiston. Beszéde közben csendben hallgattuk a tanárt. Dum mi spiras, mi esperas. Amíg élek, remélek (tkp. amíg lélegzem, remélek: dum spiro, spero). Dum la mondmilito ankaŭ Esperanto estis en malfavora situacio. A világháború alatt az eszperantó is kedvezőtlen helyzetben volt. Dum studhoroj la hundo de ilia blinda instruisto ĉiam kuŝis sub la tablo. Tanórák alatt vak tanáruk kutyája mindig az asztal alatt feküdt. Li parolis; dume ŝi ekdormis. A férfi beszélt; közben a nő elaludt.
A kun elöljárószó jelentése -val, -vel; kifejezetten társhatározói értelemben. Nem összekeverendő az alább következő, eszközhatározói értelemben használatos per prepozícióval.
Li jam delonge ne parolas kun la parencoj. Ő már régóta nem beszél a rokonokkal.

Mi prenas kun mi tiun libron. Magammal viszem azt a könyvet.

Kune kun mia kunulino ni kunvenis en iu internacia kunveno kun niaj amikoj. Társnőmmel együtt egy nemzetközi összejövetelen jöttünk össze barátainkkal.

Dum la kunsido li povis paroli nur pere de interpretisto kun aliuloj, ĉar sen Esperanto oni ne povas komuniki. Az ülés alatt tolmács révén tudott beszélni a többiekkel, mert eszperantó nélkül az ember nem tud kommunikálni.

Ĉu vi jam povas paroli kaj korespondi kun alilandanoj per la helpo de Esperanto? Tudsz már beszélni és levelezni más országok lakóival az eszperantó segítségével?

Kial vi kuntiras la brovojn? Mi volis nur promeni kun via edzino, kaj dum tuta nia kunesto okazis nenio. Miért vonod össze a szemöldököd? Én csak sétálni akartam a feleségeddel, s egész együttlétünk alatt semmi sem történt.

Mi ne kunvivas kun ŝi, tial ni bone povas kunlabori. Nem élek vele együtt, ezért jól tudunk együttműködni.
Ahogy azt mondottam vala, a per prepozíció eszközhatározóként jelöli a magyar -val, -vel ragot.
Per la helpo de ia peranta lingvo oni povas komuniki kun alilandanoj sen interpretisto. Valamely közvetítő nyelv segítségével az emberek tolmács nélkül kommunikálhatnak más országok lakóival.

Oni ne povas mezuri amon per mono. Nem lehet pénzzel mérni a szerelmet.

Li minacis la infanojn per la pugno. Az öklével fenyegette meg a gyerekeket.

Mi malfermis la pordon per ŝlosilo. Kulccsal nyitottam ki az ajtót.

Oni devas kaj decas manĝi per kulero, forko kaj tranĉilo. Ie per manĝbastonetoj (kiujn oni ankaŭ nomas haŝioj). Kanállal, villával és késsel kell és illik enni. Néhol evőpálcikával.

La paketo alvenis per aeropoŝto. A csomag légipostával érkezett.

Iam mi iras per biciklo, ĉefe kiam mi ne havas bileton, sed kelkfoje mi veturas per la Trajno de Loka Intereso kun mia biciklo. Valamikor biciklivel megyek, főleg, ha nincs jegyem, de néha HÉV-en utazom a biciklimmel.
A sen prepozíció jelentése: nélkül.
Sen vi, kamarado ĉefsekretario, ni ne povas komenci la kunsidon. Ön nélkül, főtitkár elvtárs, nem kezdhetjük meg az ülést.

Li eksprimis gravajn sentojn eĉ sen vortoj. Szavak nélkül is fontos érzéseket fejezett ki.

Sen mono oni povas fari nenion. Pénz nélkül semmit nem tehet az ember.

Senlaboruloj kaj senhejmuloj protestis antaŭ la nacia parlamento. Munkanélküliek és hajléktalanok tiltakoztak a nemzeti parlament előtt.

Nek sen vi, nek kun vi mi povas ja vivi. Se veled, se nélküled élni nem tudok.
A pri prepozíció leginkább pl. a tárgy megjelölésére vonatkozik, amire a cselekvés vonatkozik. Számos esetben a magyar -ra, -re, -ról, -ről, -on, -en, -ön ragokkal fordítandó, ám világosan el kell különíteni a hasonló ragokkal fordítható sur vagy éppen de prepozícióktól. Számos kifejezés és ige vonzataként áll, így célszerű azokkal együtt megjegyezni. Igekötőként is igen gyakori.
Mi ĉiam nur pensas pri la patrino. Mindig csak anyámra gondolok.

Temas pri tio, ke vi ne volas partopreni la kongreson. Arról van szó, hogy önök nem akarnak részt venni a kongresszuson.

Dum la konferenco oni parolis pri la ebloj. A konferencia alatt a lehetőségekről beszéltek.

Ni jam priparolis la eblojn. Már megbeszéltük a lehetőségeket.

Kiam la lampoj prilumis la geaktorojn, la publiko prifajfis ilin. Amikor a lámpák megvilágították a színészeket, a közönség kifütyülte őket.

La gepatroj zorgas pri la geknaboj. A szülők gondoskodnak a gyerekekről.

Mi ĉion konsideris, mi ĉion pripensis – diris Francisko Jozefo en 1914, kiam la Monarĥio deklaris militon al Serbio. Mindent megfontoltam, mindent meggondoltam – mondta Ferenc József 1914-ben, amikor a Monarchia hadat üzent Szerbiának.

Bonvolu priskribi tiun ulon, kiu prirabis la domon kaj priŝtelis vin. Legyen olyan szíves leírni azt a személyt, aki kirabolta a házat és meglopta önt.
Az -ul- utóképzővel („személyképző”) olyan személyeket, egyéneket képezhetünk, akikre a szótő utal. avarulo fösvény; almozulo koldus; apartenulo hozzátartozó; drinkulo részeges; ĝibulo púpos (ember); flatulo hízelgő; junulo fiatalember, ifjú; malfeliĉulo szerencsétlen (ember); riĉulo gazdag (ember); sanktulo szent (ember); Virgulino a Szűz; ulo egyén, személy. Néha állatokra is utalhatunk vele: mamulo emlős; rampuloj csúszómászók; vertebruloj gerincesek. Ritkán a tőszó által jelzett tárgy, épület, jármű képzésére is használatos: dumastuloj kaj trimastuloj két- és háromárbocos hajók; nubskrapulo felhőkarcoló.
El la nubskrapuloj la riĉuloj ofte ne vidas tiujn malfeliĉulojn, almozulojn kaj mizerulojn, kiuj vivas sube, en la ombro de la nubskrapuloj. Eble la Sankta Virgulino helpos al tiuj malriĉuloj. A felhőkarcolókból a gazdagok gyakorta nem látják azon szerencsétleneket, koldusokat és nyomorultakat, akik lent élnek, a felhőkarcolók árnyékában. Talán a Szent Szűz majd segít ezeknek a szegényeknek.

Punikoj kaj romianoj feroce kaj kruele luktis sur ferdekoj de dumastuloj kaj trimastuloj. Punok és rómaiak küzdöttek vadul és kegyetlenül két- és háromárbocosok fedélzetén.

Mi jam konas lin delonge, kaj mi sincere kredas, ke li ne estas homo, sed rampulo, eĉ mi dirus, ke li estas simpla senvertebrulo. Már régóta ismerem, s őszintén úgy gondolom, hogy ő nem ember, hanem egy csúszómászó, sőt azt mondanám, egyszerű gerinctelen.
4. Az aposztróf (’) használata
Az aposztrófot () csupán néhány esetben használja az eszperantó. Ezek nagyjából az alábbiak:
A) igen gyakran a de prepozíció után, a la határozott névelő helyett pusztán l’ használatos. Ugyanez történik akkor is, ha la után esetleg a- vagy más magánhangzóval kezdődő szó következik. Mindez azonban leginkább a költői nyelvben használatos:
Kolomano Kalocsay, la granda hungara esperantisto tradukis la libron de Madách: La tragedio de l’ homo. Kalocsay Kálmán, a nagy magyar eszperantista fordította Madách „Az ember tragédiája” c. könyvét.

Sur la ondoj de l’ oceano. Az óceán hullámain.
B) versekben (prózában viszont nem) a főnevek -o végződése helyett használják, ritmikai okokból. Ha valaki esetleg tanulmányai későbbi szakaszában eszperantó versírásra szánná magát, annak annyit feltétlenül tudnia kell, hogy jobbára csak alanyesetben és egyes számban álló főnevek esetében használható. Ilyenkor arra kell ügyelni, hogy mivel az aposztróf az -o végződés helyett áll, azt helyettesítve, a szó hangsúlya megmarad eredeti helyén. Így másként hangsúlyozandó ĉiel’ (a ĉielo helyett) és a ĉiel szó. Álljon itt egy remekbe szabott idézet Az ember tragédiájából, aposztrófokkal:
Finita, jes, la Verk’, la mondkreado.

Ripozas la kreint’, turniĝas rado1
C) talán mégis a hétköznapi eszperantó nyelvhasználatban a dank’ al Dio (tkp. „hála Istennek”) kifejezésben fordul elő, ahol is rendhagyó használatával találkozunk, hiszen a fent leírt két eset egyikéről sincs szó.
5. A mem nyomatékosító szócska
A mem nyomatékosító szó (maga, önmaga) alakjában változatlan, állhat az előtt a szó előtt és mögött is, amire vonatkozik.
Amu vian proksimulon, kiel vin mem. Szeresd felebarátod, miként saját magad.

Mem la prezidanto de la Esperanta Resupubliko vizitis hieraŭ nian landon. Maga az Eszperantó Köztársaság elnöke látogatta meg tegnap országunkat.

Faru vi mem – tio estas la devizo de nia movado. Csináld magad – ez mozgalmunk jelszava.

Eble eĉ la generaloj mem dubis pri la sukceso de la ofensivo. Talán még maguk a tábornokok is kételkedtek az offenzíva sikerében.

Mia tuta memo protestis, escepte certajn partojn de mia korpo, do finfine mi lasis konvinki min mem, kaj mi cedis al ŝiaj kisoj kaj karesoj. Egész lényem tiltakozott, kivéve testem bizonyos részeit, így végül aztán hagytam magam meggyőzni és engedtem csókjainak és simogatásának.
Ekzercoj
A) Próbálkozzunk meg az alábbi teszt helyes kitöltésével. Cél a 60% elérése…


1. Mi … povis diri la respondon.

A) neniam ne

C) al nenies

B) ĉies

D) neniel

2. Li estas … forta … mia frato.

A) pli … kiel

C) tiel … kiel

B) la plej … ol

D) malpli … el

3. El la tri urboj, Budapeŝto estas … granda.

A) kiel

C) plej

B) malplej

D) la plej

4. Ŝi kuiras … bone … mia edzino.

A) tiel … ol

C) pli … kiel

B) pli … ol

D) kiel … tiel

5. La hundo kuris … la tablon.

A) dum

C) al

B) sub

D) el

6. … la kunveno ni sidis … la suno.

A) Dum … sub

C) Dum … dum

B) Sub … dum

D) Sub … sub

7. Mi metis la libron … la tablon.

A) pri

C) al

B) dum

D) sur

8. Mia patrino malfermis la pordon … ŝlosilo.

A) per

C) sur

B) kun

D) pri

9. Mi parolis nur … la nuna situacio.

A) sur

C) pri

B) sub

D) de

10. Li ĉiam pensas …, sed li neniam diras al ni, … .

A) sur iun … sur kiun

C) sur iu … sur kiu

B) pri iun … pri kiun

D) pri iu … pri kiu

B) Fordítsuk le az alábbi mondatokat, ügyelve a melléknevek és határozók fokozására és az összehasonlító szerkezetekre:


1. A titkárnőm szebb, vékonyabb és vonzóbb, mint a feleségem. 2. Olyan szép, mint az ördög. 3. Neki is annyija van, mint nekünk. 4. Olyan jól él, mint egy gazdag ember. 5. Jobb, mint a szentek. 6. Kevésbé szorgalmasan dolgozik, mint a szülei. 7. A fösvény nem olyan gazdag, mint a koldus. 8. A három felhőkarcoló közül az a legmagasabb. 9. A két ország közül ez a nagyobb. 10. Te vagy nekem a legeslegszebb ajándék a világon.
C) A leckében megismert képzők és prepozíciók, valamint a mem szócska segítségével fordítsuk le az alábbi mondatokat:
1. Míg vártunk, ő a konyhában dolgozott. 2. Tanórák alatt soha nem figyelt a tanárra, ezért nem tud eszperantóul. 3. Az összejövetel alatt nem beszélt senkivel. 4. Az ülésen a pad alatt kommunikáltak a kezeik segítségével. 5. A főnök összehúzta a szemöldökét. 6. Nem tudok vele együtt élni. 7. Pénzzel segített a koldusnak. 8. Én magam nem tudok pálcikával enni. 9. Mehetünk biciklivel, de a HÉV-vel gyorsabban megérkezünk. 10. Veled együtt és a te segítségeddel gyorsan befejezzük a munkát. 11. Nélküled nem tudok élni. 12. Munkanélküliként és pénz nélkül nem lehet otthont építeni. 13. Éjjel és nappal rád gondolok. 14. Arról van szó, hogy meg kell beszélnünk a kérdést. 15. Gondoltál már arra, ki fog rád gondot viselni, amikor öreg leszel? 16. Valaki kirabolta a szerencsétlent. 17. Írja le, legyen szíves, a gerinceseket! 18. Azt hiszem, van egy kétárbocos hajója. 19. Maga a Szent Szűz segítsen benneteket a háromárbocos fedélzetén! 20. Laktam már felhőkarcolóban, híd alatt, sőt, a háború alatt még hajléktalan is voltam.
D) A maradék tabellaszavak felhasználásával fordítsuk le ezeket a mondatokat magyarról eszperantóra:
1. Valahogyan meg kellene mondani neki. 2. Valamiért nem értette meg. 3. Találkoztunk már valamikor? 4. Beszélek valamit németül. 5. Mindenképpen meg kell tanulnom eszperantóul. 6. Mindig és mindenért a boltba megy. 7. Az eszperantó mindenki nyelve. 8. Sehogyan nem értem a helyzetet. 9. Még soha nem voltam az Eszperantó Köztársaságban. 10. Semennyit nem adott nekem.
E) A cd-n található szöveg alapján válaszoljunk az alábbi kérdésekre:
1. Kial mia ĉefo koleras? 2. Laŭ li, kiu estas tiel diligenta, kiel mi? 3. Laŭ li, kiu laboras pli rapide ol mi? 4. Laŭ li, kiu estas la plej bela en la mondo? 5. Kial mi telefonis al li hodiaŭ matene? 6. Per kio mi venis al mia laborejo? 7. Kun kiu mi alvenis? 8. Dum la vojo, kion diris al ni la senhejmulo? 9. Laŭ mia ĉefo, en kies lando ni vivas?


1 Imre Madách: La tragedio de l’homo. Tradukis: Kálmán Kalocsay. Unua bildo. http://mek.niif.hu/00900/00928/html/madach1.htm Az idézetben található egyéb nyelvtani jelenségekkel később foglalkozunk.


Elŝuti 85.06 Kb.


Elŝuti 85.06 Kb.