Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Kvina dimanĉo de advento jaro c – Ambrozia Rito 16ª de Decembro 2006ª 1 eniraj ritoj

Elŝuti 43.18 Kb.

Kvina dimanĉo de advento jaro c – Ambrozia Rito 16ª de Decembro 2006ª 1 eniraj ritoj
Dato06.01.2018
Grandeco43.18 Kb.

Elŝuti 43.18 Kb.


KVINA DIMANĈO DE ADVENTO

Jaro C – Ambrozia Rito 16ª de Decembro 2006ª
1 ENIRAJ RITOJ
ENIRA ANTIFONO (Kp. Ps. 79, 2-4. 15) (starante)

A. Montru Vin, ho Vi, Kiu sidas super la keruboj! Manifestu Vian potencon kaj venu, Sinjoro, savu nin. De la cielo turnu al ni Vian rigardon, ho ĉiopova Dio, kaj venu, Sinjoro, savu nin.

C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.
A. Amen.

C. La graco de nia Sinjoro Jesuo Kristo, la amo de Dio Patro kaj la komuneco de la Sankta Spirito estu kun vi ĉiuj.
A. Kaj kun via spirito.
KONFESO DE PEKOJ

Gefratoj, kun granda fido en la amo, kiun la Filo de Dio montras al ni pere de Sia alveno, ni pardonpetu pro niaj pekoj por inde celebri la Eŭkaristion, misteron de graco kaj de savo.(mallonga silento)

C. Vi, Kiu venas inter nin kiel Savanto, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu venas nin renovigi per Via amo, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu venas nin purigi per la fajro de la Spirito, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Kompatu nin la ĉiopova Dio kaj pardoninte niajn pekojn, Li gvidu nin al la eterna vivo.

A. Amen.
JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO

C. Ni preĝu. (silenta momento)

Rigardu, ho Dio, de la ĉielo Vian popolon kaj venu: Vi, Kiu komencis la agon de savo, ĝin plenumu plikreskigante en ni la kredon kaj la amon al Vi, nia sinjoro kaj nia Dio, Kiu vivas kaj regas kun la Patro, en unueco kun la Sankta Spirito en ĉiuj jarcentoj da jarcentoj.A. Amen.
2 LITURGIO DE LA PAROLO
UNUA LEGAĴO (sidante)

L. Benu min, ho Patro.C. La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.

A. Amen.

"La Sinjoro ĝoje triumfos pri vi."

L. El la libro de Profeto Cefanja (3, 14-18a).

Ĝoju, popolo de Ciono; jubilu Izraelo; ĝoju kaj estu gaja el via tuta koro, popolo de Jerusalemo! La Sinjoro revokis la verdikton pri vi, forpelis vian malamikon. La Sinjoro, reĝo de Izraelo, estas kun vi, kaj vi ne plu vidos malfeliĉon.
En tiu tago oni diros al Jerusalemo: "Ne timu, Ciono! Ne senfortiĝu viaj manoj." La Sinjoro, via Dio, estas kun vi; Li estas forta savanto. Li ĝojos pri vi, renovigante vin per Sia amo; Li ĝojos kiel en la festaj tagoj.

- Jen la parolo de Dio.A. Al Dio estu danko!
RESPONSORIA PSALMO (Jes. 12, 2-6)

L. Haleluja: Dio, fonto de ĝojo, venas al ni.A. Haleluja: Dio, fonto de ĝojo, venas al ni.

L. Dio estas nia savo; al Li mi fidas. Neniam mi timos, ĉar mia forto kaj mia kanto estas la Sinjoro:Li estas mia savo.A. Haleluja: Dio, fonto de ĝojo, venas al ni.

L. Ĉerpu kun ĝojo akvon el la fontoj de la savo. Danku la Sinjoron, voku Lian nomon; diskonigu Liajn mirindajn agadojn inter la popoloj; proklamu, ke elstara estas Lia nomo.A. Haleluja: Dio, fonto de ĝojo, venas al ni.

L. Himnojn kantu al la Sinjoro, ĉar grandaĵojn Li faris: tio estu diskonata sur la tuta tero. ĝojkriu kaj jubilu, popolo de Ciono, ĉar granda estas inter vi la Sanktulo de Izraelo.A. Haleluja: Dio, fonto de ĝojo, venas al ni.
DUA LEGAĴO

L. Benu min, ho Patro.
C. La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L.
Amen.

"La Sinjoro estas proksima."

L. El la letero de la Sankta Apostolo Paŭlo al la Filipianoj. (4, 4-7)

"Gefratoj, ĝoju en la Sinjoro, ĉiam; denove mi diras: ĝoju. Via mildeco estu konata al ĉiuj. La Sinjoro estas proksima. Ne maltrankviliĝu; sed pri ĉio sciigu, per preĝo kaj peto kun dankesprimo, viajn dezirojn al Dio. Kaj la paco de Dio, kiu superas ĉiun intelekton, gardos viajn korojn kaj pensojn en Kristo Jesuo.

- Jen la parolo de Dio.A. Al Dio estu danko!
AKLAMA KANTO (Kp Mk 11, 9-10) (starante)

A. Haleluja, haleluja. La Spirito de la Sinjoro estas sur mi; Li sendis min por anonci savon al la malriĉuloj. Haleluja.

EVANGELIO

C. La Sinjoro estu kun vi.
A. Kaj kun via spirito.

("Kion ankaŭ ni faru?")

C. El la evangelio laŭ Luko (3, 10-18)

A. Gloro estu al Vi, Sinjoro.

C. Kiam Johano instruis apud Jordano, demandis lin homamasoj, dirante: "Kiel ni kondutu?" Kaj Johano respondis: "Kiu havas du tunikojn, donu unu el ili al nehavanto; kaj kiu havas manĝaĵojn, faru la samon."
Ankaŭ kelkaj impostistoj venis al Johano por esti baptitaj. Ili demandis lin: "Majstro, kion ni devas fari?" Johano respondis: "Ne postulu pli ol tion, kio estas ordonita:" Fine ankaŭ soldatoj demandis lin, dirante: "Kaj ni, kion ni faru?" Johano respondis: "De neniu forprenu monon nek perforte, nek per falsaj akuzoj; kaj estu kontentaj pri via salajro".
La popolo streĉe atendis, kaj ĉiu demandis en sia koro pri Johano: "Ĉu li estas la Mesio?" Sed Johano diris al ĉiuj: "Mi vin baptas per akvo, sed venas iu, kiu estas pli potenca ol mi. Mi eĉ ne estas inda malligi la rimenojn de Liaj ŝuoj. Li baptos vin per la Sankta Spirito kaj fajro. Li havas ŝovelilon por apartigi la tritikon disde la pajlo. La tritikon Li kolektos en Sian grenejon; sed la pajlon Li bruligos per fajro neestingebla."
Per ĉi tiuj kaj per multaj aliaj vortoj li admonis la popolon, anoncante al ĝi la savon."

- Jen la parolo de la Sinjoro.A. Al Kristo estu laŭdo!
POST LA EVANGELIO (Cef. 3, 16-17a)

A. Ne timu, Ciono, ne lasu, ke falu viaj brakoj! La Sinjoro, via Dio, kiu estas ĉe vi estas potenca savanto: pro vi Li ĝojegos.

(Sidante, oni aŭskultas la homilion)

C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.
A. Ĉiam li estu laŭdata.
UNIVERSALA PREĜO

C. Gefratoj, pere de nia komuna preĝo ni alvoku la senfinan bonecon de Dio, nia Patro, malfermante al Li nian animon, kiu deziras gracon kaj pardonemon.

L. Ni preĝu kune kaj diru: "Donu al ni, Sinjoro, Vian gracon".A. Donu al ni, Sinjoro, Vian gracon.

L. Por la Eklezio: por ke meze de la nekredemo kaj de la indiferenteco de la mondo, ĝi preparu, pere de la silento, de la preĝo kaj de vivo riĉa je bonaj faroj, la naskiĝon de la Filo de Dio: ni preĝu.A. Donu al ni, Sinjoro, Vian gracon.

L. Por ĉiuj homoj de nia urbo: por ke la dramoj, kiujn oni ĉiutage en ĝi travivas iĝu pli kaj pli kompreneblaj kaj solveblaj je la lumo de la mistero de la Filo de Dio, kiu fariĝas homo: ni preĝu.A. Donu al ni, Sinjoro, Vian gracon.

L. Por tiuj, kiuj ne havas pacon en la koro: por ke ili kapablu rigardi al la mistero de la Kristnasko kiel al signo de la amo de Dio kaj en la Eklezio malkovru la eblecon renkontiĝi kun la Sinjoro pardonema: ni preĝu.A. Donu al ni, Sinjoro, Vian gracon.

L. Por nia komunumo, kiu preparas sin por akcepti la Filon de Dio, kiu descendas de la ĉielo: por ke ni volonte akceptu lian purigan agon, cele, ke plenigitaj ni estu de Spirito de sankteco: ni preĝu.A. Donu al ni, Sinjoro, Vian gracon.

(aliaj intencoj)

KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Apudestu, ho Dio ĉiopova, al tiu, kiu Vin atendas kun koro sincera; al tiu, kiu sin sentas tro malforta kaj malriĉa, donu la forton kaj la riĉon de Via karitato, kiu neniam elĉerpiĝos. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.
3 EŬKARISTIA LITURGIO
RITO DE LA PACO

C. Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni interŝanĝu pacosignon.
DONACOFERO (sidante)

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi panon por ke ĝi fariĝu korpo de Kristo, Via Filo.
A. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon por ke ĝi fariĝu sango de Kristo, Via Filo.
A. Amen.
KREDO-KONFESO (starante)

C. Gefratoj, kunvenigitaj de la Spirito de Kristo mem, ni konfesu kun koro sincera la simbolon de nia kredo.

C. MI KREDAS JE UNU DIO,

C.A. la Patro ĉiopova, Kreinto de la ĉielo kaj de la tero, de ĉiuj aĵoj videblaj kaj nevideblaj. Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo, ununaskita Filo de Dio, kaj el la Patro generita antaŭ ĉiuj jarcentoj. Dio el Dio, Lumo el Lumo, Dio vera el Dio vera, generita, ne kreita, samsubstan­ca kun la Patro: per Kiu ĉio estas farita. Kiu por ni homoj kaj por nia savo descendis de la ĉieloj. Kaj per la Sankta Spirito Li en­karniĝis el Maria, la Virgulino, kaj fariĝis homo. Krucumita por ni sub Poncio Pilato, Li mortis kaj estis entombigita. La trian tagon Li resurektis laŭ la Skriboj, ascendis al la ĉielo kaj sidas dekstre de la Patro. Kaj Li revenos kun gloro, juĝi la vivantojn kaj la mortintojn, kaj Lia re­gno estos senfina. Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Vivig­anto, kiu devenas de la Patro kaj de la Filo. Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata; Kiu parolis per la profetoj. Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola. Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj. Kaj mi atendas la revivigon de la mort­intoj, kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.
ORACIO PRI LA DONACOJ

C. Ni preĝu:

Bonvolu akcepti niajn oferojn, ho Dio, Kiu en Via Filo al ni donis pardonon kaj pacon; zorgu por ke ne difektiĝu en nia komunumo plenakorda amo kaj amo fratA. Per kristo nia Sinjoro.A. Amen.
PREFACO

C. La Sinjoro estu kun vi.
A. Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!
A. Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.
A. Estas inde kaj juste.

Vere estas inde kaj juste, ĝuste kaj save, ke ni ĉiam kaj ĉie danku al Vi, ho Dio, kaj ke ni Vin laŭdu kun ĝojoplena koro.


Nia elaĉeto estas apuda, la antikva espero plenumiĝis: aperas la promesita liberigo kaj ekbrilas la lumo kaj la ĝojo de la sanktuloj. Pro ĉi tiuj donacoj de graco, kune kun la angelĥoroj, ni levas al Vi la himnon de Via gloro:

C.A. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj. Plenas de Via gloro la ĉielo kaj la tero. Hosana en la altoj! Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!

(Oni surgenuiĝu)
C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco. Ni petas do: sanktigu ĉi tiujn donacojn per la roso de Via Spirito, por ke ili fariĝu por ni la Korpo † kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo.

Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono, Li prenis la panon kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:
Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas mia korpo, kiu por vi estos oferdonata.
Simile post la vespermanĝo, prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante, Li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:
Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas la kaliko de mia sango, de la nova kaj eterna testamento, kiu por vi kaj por multaj estos verŝata por forigo de la pekoj. Faru tion je mia rememoro.
C. Jen la mistero de la kredo!

A. Ni anoncas Vian morton, Sinjoro, kaj konfesas Vian resurekton, gis Vi revenos en gloro.
C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro, la panon de vivo kaj la kalikon de la savo, dankante, ke Vi konsideris nin indaj stari antaŭ Vi kaj servi al Vi. Kaj humile ni pet­egas ke, partoprenante en la kor­po kaj la sango de Kristo, ni unuiĝu per la Sankta Spirito.

Rememoru, Sinjoro, Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo kaj perfektigu ĝin en la karitato kune kun nia Papo........, nia Episkopo ........, kaj la tuta klerikaro.

Memoru ankaŭ niajn gefratojn, kiuj endormiĝis en la espero pri la resurekto, kaj ĉiujn, kiuj mortis en Via kompato; kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizaĝo.

Kompatu nin ĉiujn, ni petas, ke kun la beata Dipatrino virga Maria, kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj, kiuj surtere plaĉis al Vi, ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭ­di kaj glori Vin.

Per Via Filo Jesuo Kristo.

C. Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo, al Vi, Dio Patro Ĉiopova, en unu­eco kun la Sankta Spirito, estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.
A. Amen.
4 RITO DE KOMUNIO
JE LA DISPECIGO DE LA PANO

A. La Savanto estas alvenonta en la brilo de Sia gloro: ni estu pretaj akcepti la regnon de Dio.

C. Obeante la vorton de la Savinto kaj formitaj de Lia Dia instruo, ni kuraĝas diri:

C.A. PATRO NIA, Kiu estas en la ĉielo, sanktigata estu Via nomo. Venu Via regno. Fariĝu Via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero. Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj. Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.

C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj malbonoj; donu favore pacon en niaj tagoj, por ke, helpitaj de Via kompato, ni estu ĉiam liberaj de la peko kaj sekuraj kontraŭ ĉiu danĝero, atendante la beatan esperon kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.
A. Ĉar Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.

C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj: "Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi", ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio; kaj degnu laŭ Via volo pacigi kaj unuigi ĝin. Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.
A. Amen.

C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.
A. Kaj kun via Spirito.

C. Jen la Ŝafido de Dio, jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo. Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido.
C.A. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton, sed diru nur unu vorton kaj resaniĝos mia animo.
KOMUNIA ANTIFONO (Kp. Ps. 39, 2-3; Tb 5,13; Lk 21, 28.)

A. En la Sinjoro mi esperis, Li min aŭskultis; jen, nia savo estas apuda. Li aŭskultis mian krion, Li firmigis miajn paŝojn.
ORACIO (starante)

C. Ni preĝu: (silenta momento)

Kune kun Vi, ho Patro, konduku al la eterna logejo Vian familion, kiu en la savofesto jam ĝuas la ĝojon de Via ĉeesto. Per Kristo nia Sinjoro.A. Amen.
5. KONKLUDAJ RITOJ

C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Vin benu Dio ĉiopova, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

A. Amen.

C. Ni foriru en paco.

A. En la nomo de Kristo.

L’Esperanto è una lingua internazionale ideata da L. L .Zamenof, che ne ha pubblicato la grammatica nel 1887
Già dai tempi di Pio X, la Chiesa ha prestato attenzione a questa lingua, fino a riconoscerla come lingua liturgica, con l’approvazione del Messale Romano nel 1990. Il Santo Padre dal 1994 usa anche questa lingua per gli auguri prima delle benedizioni Urbi et Orbi e, dal 1977, la Radio Vaticana dif­fon­de regolar­i trasmissioni in Esperanto.
Dal 1910 si è costituita la Internacia Katolika Uniĝo Esperantista (IKUE: Unione Esperantista Catto­lica Inter­na­zionale) che dal 1992 è riconosciuta dal Pontificio Consiglio per i Laici.
(Per ulteriori informazioni sull’IKUE e sulla sua sezione italiana (UECI), telefonare al 02.2621149 o al 02.66301958) www.ueci.it.


Elŝuti 43.18 Kb.


Elŝuti 43.18 Kb.