Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Kvara leciono – Lernado, lernejoj

Elŝuti 118.1 Kb.

Kvara leciono – Lernado, lernejoj
Dato20.10.2017
Grandeco118.1 Kb.

Elŝuti 118.1 Kb.

Kvara leciono – Lernado, lernejoj
Hieraŭ mi havis teruran sonĝon. Mi estis denove lernanto, mi estis en ia lernejo. Mi pensas, ke mi estis en bazlernejo aŭ en mezlernejo, sed certe ne en altlernejo aŭ universitato. Mi estis en lernoĉambro. Mi sidis en pupitro, dekstre de la pordo. Apud mi sidis iu, kiu povis esti mia samklasano, sed mi ne konis lin. Sur nia pupitro kuŝis diversaj objektoj, kiel ekzemple kajeroj, lernolibroj, skribiloj, krajonoj. Apud nia pupitro estis niaj lernejaj dorsosakoj. Ĉirkaŭ ni sidis aliaj gelernantoj. Kiel mi vidis, preskaŭ ĉiuj ĉeestis, neniu mankis. Ĉiuj silentis. Antaŭe, sur la muro pendis horloĝo, bildo, mapo de la mondo, ia afiŝo. Apud la afiŝo, inter la mapo kaj la bildo, sub la horloĝo estis granda tabulo. Antaŭ ĝi staris severa, maljuna instruistino. En ŝia dekstra mano mi vidis kreton, en ŝia maldekstra mano viŝilon. Ŝia seĝo estis malantaŭ la tablo. Super la tablo pendis lampo. La instruistino severe rigardis al mi. Ŝi diris nenion. Sed post momento, ŝi diris mian nomon: - Venu ĉi tien. Venu al la tabulo.

Mi iris tien, apud la tablon, inter ŝian seĝon kaj la tabulon, antaŭ la instruistinon. Mi haltis tie. Neniu diris eĉ vorton. Oni povis aŭdi ankaŭ la zumadon de iu muŝo. Post momento eĉ la muŝo eksilentis. Tiam ŝi komencis demandadi min:

- Do, ni rigardu la biologion: ĉu la helikoj havas biologian sekson?

Mi nur staris, staradis tie, sed diris nenion. Mi nur sciis, ke oni nomas la signon @ de la retadresoj heliko. Do, mi diris tion.- Bone, erari estas home – ŝi diris. – Do, vi havas alian ŝancon. Kiu estis la dua reĝo de Romo?

Kiel mi ne respondis, ŝi diris: - Mi atendas vian respondon. Mi aŭskultas vin. Vi devus ja diri ion.

Sed vane. Mi sciis nenion. Post minuto ŝi denove demandis ion.

- Ĉu geografio? Bonvolu diri al mi, kio estas la ĉefurbo de Makedonio?

Mi ĉirkaŭrigardis. Miaj samklasanoj silente rigardis al mi, sed neniu volis aŭ povis helpi al mi. Do, mi respondis malbone. – Estas bone, ke vi diras ion, sed mi tre bedaŭras: via respondo estas malbona.

Kaj la instruistino demandis, demandadis:

- Literaturo: En kies verko aperas la frazo „ĉu esti aŭ ne esti – tiel staras nun la demando”? Gramatiko: Kien oni ĝenerale metas en frazo la subjekton? Kanto: Kia muzika instrumento, kia muzikilo estas la violono?

Nenio. Sed la severa instruistino ne lasis min en paco, kaj demandis: - Ĉu vi lernis aŭ vi nur lernadis? Ĉu vi ellernis la hieraŭan lecionon?

Mi respondis nenion. – Bone, fiziko: kiel vi povas difini la lumon? Kemio: Kiam oni bezonas, kaj kie oni uzas la pezan akvon? Matematiko: Kiom estas du plus du? Latina lingvo: Kial oni devas uzi akuzativon en la originala latina frazo: Romianoj, iru hejmen? En kiu filmo oni povas aŭdi ĉi tiun frazon?

Tiam en la malantaŭa parto de mia cerbo mi komencis senti ion. Ion mi suspektis. Kaj subite mi jam sciis: vespere mi sidis en la fotelo antaŭ la televidilo kaj mi ekdormis. Mi rigardis la filmon: La vivo de Bryan. Kiam en mia sonĝo la severa instruistino demandis la lastan demandon, mi malfermis miajn okulojn: ĵus tiam la romiana soldato demandis la saman demandon de Bryan.Tamen, mi devas konfesi, ke mia abiturienta ekzameno jam estis antaŭlonge…


Vortoj


abiturienta

érettségi (adj)

afiŝo

plakát

akuzativo

tárgyeset

altlernejo

főiskola

antaŭ

előtt, elé

antaŭe

elöl, előzőleg, korábban

antaŭlonge

régen

apud

mellett, mellé

atendi

várni

aŭdi

hallani

aŭskulti

(meg)hallgatni, (ki)hallgatni

bazlernejo

általános iskola

bezoni

szüksége lenni vmire

biologia

biológiai

biologio

biológia

bonvoli

szíveskedni

Bryan

Bryan

ĉeesti

jelen lenni

cerbo

agy

certe

biztosan, bizonyára

ĉirkaŭ

körül, köré

ĉirkaŭrigardi

körülnézni

ĉiu

mindenki, minden egyes

dekstra

jobb-

dekstre

jobbra

demandadi

kérdezgetni

demando

kérdés

denove

újból, ismét

difini

definiálni, meghatározni

diversa

különböző, különféle

dorsosako

hátizsák

ekdormi

elaludni

eksilenti

elhallgatni

ekzameno

vizsga

ekzemple

például

ellerni

megtanulni

erari

tévedni

filmo

film

fiziko

fizika

fotelo

fotel

frazo

mondat

gelernantoj

tanulók

geografio

földrajz

halti

megállni

hejmen

haza (adv)

heliko

csiga; @

hieraŭa

tegnapi

home

emberies

horloĝo

óra(szerkezet)

ia

valamilyen

instruistino

tanítónő, tanárnő

instrumento

eszköz; műszer; hangszer

inter

között, közé

io

valami

iu

valaki, valamelyik

kanto

ének

kemio

kémia

kial

miért, amiért

kiam

mikor, amikor

kiel

hogyan, ahogyan

kien

hova, ahova

kies

kié, akié

kiom

mennyi, hány, amennyi, ahány

komenci

kezdeni

krajono

ceruza

kreto

kréta

lampo

lámpa

lasta

utolsó

latina

latin (adj)

lernadi

tanulgatni

lernado

tanulás

lerneja

iskolai

lernoĉambro

tanterem

literaturo

irodalom

longe

hosszan, hosszasan

lumo

fény

Makedonio

Makedónia

malantaŭ

mögött, mögé

malantaŭa

mögötti

maldekstra

bal

malfermi

nyitni, kinyitni

manki

hiányozni

matematiko

matematika

meti

tenni, rakni

mezlernejo

középiskola

minuto

perc

momento

pillanat

mondo

világ

muro

fal

muŝo

légy

muzika

zenei

muzikilo

zeneszerszám, hangszer

nenio

semmi

neniu

senki

nomi

nevezni

originala

eredeti

parto

rész

pendi

függeni, lógni

peza

nehéz

plus

plusz, meg

post

után

preskaŭ

majdnem

pupitro

iskolapad

respondi

felelni, válaszolni

respondo

válasz

retadreso

emailcím

romiana

római (adj)

romiano

római (subst)

Romo

Róma

sama

ugyanaz

samklasano

osztálytárs

ŝanco

esély

seĝo

szék

sekso

(biológiai) nem; szex

senti

érezni

severa

szigorú

severe

szigorúan

signo

jel(zés); nyom

silente

csendben

silenti

csendben lenni, hallgatni

skribilo

toll, íróeszköz

soldato

katona

sonĝo

álom

staradi

álldogálni

sub

alatt, alá

subite

hirtelen

subjekto

alany

super

felett, fölé

suspekti

gyanítani, gyanúsítani

tabulo

tábla

televidilo

tv-készülék

terura

szörnyű

tiam

akkor, ekkor

tiel

úgy, így

tien

oda, ide

universitato

egyetem

vane

hiába

verko

mű, alkotás

vespere

este (adv)

violono

hegedű

viŝilo

szivacs; törlő

zumado

zümmögés


Gramatiko
1. Tabellaszavak I.
Ebben a leckében megismerkedünk az összes kérdőszóval s ezek vonatkozó értelmű párjaival. Mivel a tapasztalat az, hogy a tanulóknak általában nehézséget jelent a tabellaszavak rendszerének elsajátítása, talán azt a tanácsot érdemes megfogadni, hogy ezeket mondatba ágyazva tanuljuk meg:
Kiu estas la hungara ĉefministro? Ki a magyar miniszterelnök? La ĉefministro estas tiu, kiu sidas tie. Az a miniszterlenök, aki ott ül.

Kiuj estas niaj amikoj? Kik a barátaink? Niaj amikoj estas nur tiuj, kiuj helpas al ni. Csak azok a barátaink, akik segítenek nekünk.

Kiun libron vi aĉetos? Melyik könyvet veszed meg? Mi aĉetas tiun libron, kiu kuŝas sur la tablo. Azt a könyvet veszem meg, amelyik az asztalon fekszik.

Kio estas Esperanto? Mi az eszperantó? Esperanto estas internacia lingvo. Az eszperantó nemzetközi nyelv. Mi kredas tion, kion vi diras. Elhiszem azt, amit mondasz.

Kion vi diras? Mit mondasz? Mi ne aŭdis bone, kion vi diris. Nem hallottam jól, mit mondtál.

Kia vetero estas hodiaŭ? Milyen ma az időjárás? Hodiaŭ estas bela vetero. Ma szép idő van. Hodiaŭ estas tia vetero, kian mi tre ŝatas. Ma olyan idő van, amilyent nagyon szeretek.

Kiaj virinoj estas tiuj? Milyen nők azok? Tiuj estas belaj, hungaraj virinoj. Azok szép, magyar nők. Tiuj estas tiaj virinoj, kiaj ĝenerale tre plaĉas al mi. Azok olyan nők, amilyenek általában nagyon tetszenek nekem.

Kie vi loĝas? Hol laksz? Mi loĝas tie, kie antaŭe. Ott lakom, ahol korábban.

Kien1 vi iras, sinjoro? Hova mész, uram? Quo vadis, domine? Mi iras tien, kien eĉ la reĝo iras piede. Oda megyek, ahova a király is gyalog jár.

Kiel oni diras Esperante „asztal”? Hogy mondják eszperantóul azt: asztal? Vi tiel bone scias, kiel oni diras Esperante „asztal”, kiel mi. Te olyan (tkp. „úgy”) jól tudod, hogyan mondják eszperantóul azt, hogy „asztal”, mint (tkp. „ahogy”) én.

Kial vi lernas Esperante? Miért tanulsz eszperantóul? Mi lernas Esperante tial, kial vi. Azért tanulok eszperantóul, amiért te.

Kiom tagojn havas la semajno? Hány nap van egy héten? La semajno havas tiom tagojn, kiom estas du plus kvin. Annyi nap van a héten, amennyi 2 meg 5.

Kiam vi komencis lerni Esperante? Mikor kezdtél el eszperantóul tanulni? Mi komencis lerni Esperanton tiam, kiam mi eksciis, ke mi devas fari lingvekzamenon kaj/aŭ mi ekkonis la nomon de Zamenhof. Akkor kezdtem el eszperantót tanulni, amikor megtudtam, hogy nyelvvizsgát kell tennem és/vagy megismertem Zamenhof nevét.

Kies estas la tero? Kié a föld? La tero estas ties, kiu kulturas ĝin. A föld azé, aki megműveli. Kies regiono, ties religio. Akié a föld, azé a vallás. Cuius regio, eius religio.
Fentiek ismeretében összefoglalhatjuk a k- és t- kezdetű tabellaszavakat:

Kérdők és vonatkozók

Mutatók

kiu

ki, melyik; aki, amelyik

tiu

az a, ez a

kio

mi; ami

tio

az, ez

kia

milyen; amilyen

tia

olyan, ilyen

kie

hol; ahol

tie

ott, itt

kien

hova; ahova

tien

oda, ide

kiel

hogyan; ahogyan

tiel

úgy, így

kial

miért; amiért

tial

azért, ezért

kiam

mikor; amikor

tiam

akkor, ekkor

kiom

mennyi, hány; amennyi, ahány

tiom

annyi, ennyi

kies

kié; akié

ties

azé, ezé

Amint az a példákból is kiviláglik, csak az -u és -a végűek kaphatnak többes számot, csak az -u, -a, -e, -o végűek kaphatnak tárgyesetet. Mindez a szabály a többi, később tanulandó tabellaszóra is áll.


2. Tabellaszavak II.
A tabellaszavak közül fentiekben megismerkedtünk gyakorlatilag az összes k- és t- kezdetűvel, de az olvasmányból az is kiderül, hogy bizony vannak még más kezdőbetűvel ellátott tabellaszavak is, melyek közül most az alábbiakkal ismerkedünk meg:


Határozatlan

Általános

Tagadó

iu

valaki; valamelyik, az egyik

ĉiu

mindenki; mindegyik

neniu

senki, semelyik

io

valami

ĉio

minden

nenio

semmi

ia

valamilyen

ĉia

mindenféle

nenia

semmilyen

ie

valahol

ĉie

mindenhol

nenie

sehol

ien

valahova

ĉien

mindenhova

nenien

sehova

Azok a tabellaszavak, melyek nem kezdődnek, csupán egy i-vel, magyarra a vala- kezdetű szavakkal fordíthatók. Mivel végződéseik is megegyeznek a k- és t- kezdetű szavakéval, alapvetően használatuk is, s ez vonatkozik a ĉ- és nen- kezdetű általános és tagadó értelmű tabellaszavakra is.Fentiekhez csupán néhány általános észrevétel: többes számot kaphatnak az -u és -a végűek, az -u, -a, -o és –e végűek pedig tárgyesetet (legutóbbiakra példák -ien, ĉien, nenien- már benne is vannak a táblázatban). Az -u végűek szokás szerint személyre vagy a (rendelkezésre álló) dolgok, személyek stb. valamelyikére (iu), mindegyikére (ĉiu), vagy ezek közül egyikre sem (neniu) utalnak. Az -o végűek mellett szokás szerint nem lehet más -o végű szó. Az -a végűek tulajdonságra utalnak, az -e végűek helyre, az -en végű alcsoport pedig irányt jelöl.
Iu sekvis nin. Valaki követett bennünket.

Iuj scias, aliaj ne. Egyesek (némelyek) tudnak, mások nem.

Iuj estas interesaj el viaj libroj, sed aliaj ne. Könyveid közül egyesek (némelyek) érdekesek, mások nem.

Iu verko de Zamenhof estis en la librovendejo. Zamenhof valamelyik műve a könyvesboltban volt.

Io okazis al li. Valami történt vele.

Mi diras al vi ion. Mondok neked valamit.
Nézzük meg az alábbi mondatok közti különbséget:
Venis viro. Jött egy férfi.

Iu viro alvenis. Valamelyik férfi megérkezett.

Ia viro alvenis. Valamilyen férfi érkezett.
További példák:
Kien ni iru? Hova menjünk? Ni iru ien. Menjünk valahova.

Ie en Eŭropo. Valahol Európában.

Ĉiuj partoprenis la kurson. Mindenki részt vett a tanfolyamon. Ĉiu lernanto lernas bone. Minden egyes diák jól tanul.

Ĉiuj politikistoj mensogas. Ĉiuj. Minden politikus hazudik. Az összes.

Fino bona, ĉio bona. Minden jó, ha a vége jó.

Li renkontis ŝin ĉiutage sur la sama strato. Minden nap találkozott vele ugyanazon az utcán.

Nia ĉiutaga agado difinas niajn rilatojn. Minennapi tevékenységünk határozza meg kapcsolatainkat.

Oni povas trovi ĉion kaj ĉie. Mindent és mindenhol meg lehet találni.

En la mondo ekzistas ĉiaspecaj homoj. A világban mindenféle ember van.
Külön figyelmet érdemelnek a nen- kezdetű tagadószók: ezek mellett ugyanis nincs kettős tagadás, azaz a mondatban szereplő igét már nem kell tagadni. Olyasmi ez, mintha azt mondanánk magyarul ahelyett, hogy „Senkit sem láttam”: „Senkit láttam”.
Mi vidis neniun kaj nenion. Senkit és semmit sem láttam.

Neniu historiisto neas tion. Egyetlen történész sem tagadja.

Nenio nova sub la suno. Semmi új a nap alatt.

Vi povas iri nenien. Sehova nem mehetsz.

Nenie ni estis. Sehol nem voltunk.

Estas nenia danĝero en la negoco. Az üzletben semmilyen veszély nincs.
3. Prepozíciók és képzők
Ebben a leckében az ek-, -il-, -an- és -ad- képzőkkel, valamint az apud, inter, sub, super, ĉirkaŭ, antaŭ, malantaŭ és post prepozíciókkal ismerkedtünk meg.
Az ek- képzővel mozzanatosságot vagy a cselekvés megkezdését fejezhetjük ki („mozzanatképző”):

La glasoj ektintis. Megcsörrentek a poharak.

Li ekvidis ŝin. Meglátta őt.

Ni ĉiuj eksciis tiam la veron. Akkor mindannyian megtudtuk az igazságot.

Ĉiuj ekis. Mindenki elindult.

Indulatszóként Ek! jelentése: fel, nosza, rajta.


Az -il- képzővel az eredeti szótővel összefüggésben eszközöket képezhetünk („szerszámképző”).

La birdoj havas flugilojn. A madaraknak szárnyuk van.

La agrikulturistoj havas plugilojn, fosilojn, rastilojn kaj ankaŭ aliajn ilojn. A földműveseknek vannak ekéik, ásóik, gereblyéik és más eszközeik is vannak. (Ld: plugi, fosi, rasti)

En la ĉambro estis ludiloj, skribiloj, eĉ unu viŝilo. En la banĉambro estis kombilo, tondilo, razilo, broso, en la ŝranko polvosuĉilo, martelo. A szobában voltak játékszerek, íróeszközök, még egy szivacs is. A fürdőben volt fésű, olló, borotva, kefe, a szekrényben porszívó, kalapács.

La serpo (falĉileto), la martelo kaj la kvinpunta ruĝa stelo estas simboloj de la laboristoj. A sarló, kalapács és az ötágú vörös csillag a munkások szimbólumai.
Ahogy az látható, nem minden szerszámot képzünk-az -il- képzővel (pl. broso, martelo).
Az -an- képzővel (tkp. „tagképző”) azt az egyént fejezhetjük ki, aki valamely csoporthoz, a szótőben megjelölt egységhez tartozik, annak tagja.
Vilaĝanoj kaj urbanoj: ni ĉiuj estas civitanoj de la sama lando. Falusiak és városiak: mi mindannyian ugyanannak az országnak vagyunk a polgárai.

Ĉiuj partianoj partoprenis la unuan kongreson de la Partio, kaj ĉiuj laŭte aplaŭdis, kiam la ĉefsekretario prononcis la vortojn: „Hodiaŭ ni komencas konstrui novan mondon.” Minden párttag részt vett a Párt első kongresszusán, s mindannyian hangosan tapsoltak, amikor a főtitkár kiejtette a szavakat: „Ma új világot kezdünk építeni."”

Kristanoj, judoj kaj mahometanoj reciproke devus kompreni unu la alian. Keresztényeknek, zsidóknak és muzulmánoknak kölcsönösen meg kéne érteniük egymást.

Kiu estas ano de iu klubo, tiu estas klubano. Aki valamely klub tagja, az a klubtag.

Mi kaj miaj aliaj parencoj kaj familianoj estas anoj de la sama familio; Hungario estas membro de la granda familio de la Eŭropa Unio. Én és más rokonaim és családtagjaim ugyannak a családnak vagyunk a tagjai; Magyarország pedig az Európai Unió nagy családjának a tagja.
Az -ad- képző („gyakorítóképző”) segítségével egyrészt már meglevő igei szótövekhez adva a képzőt tartós vagy gyakori cselekvést fejezhetünk ki (igen gyakran a magyar -gat, -get, -dogál, -dögél végződésekkel fordíthatjuk le):
skribi – skribadi, sidi – sidadi, trinki – trinkadi, stari – staradi

Mi sidis, sidadis tie, trinkadis kaj diris nenion. Ültem, üdögéltem ott, iszogattam és nem mondtam semmit.
Képezhetünk vele főneveket is; ilyenkor magára a cselekvésre utalunk, s gyakran a magyar -ás, -és végű főnevekkel fordítható:
brosi – broso – brosado, marteli – martelo – martelado, danci – danco – dancado, niti – nito – nitado; de úgyanígy paroli – parolo – parolado, pafi – pafo – pafado, kanti – kanto – kantado

Mi preferas la kantadon al la dancado. Az éneklést jobban szeretem a táncolásnál.

Ni ĉiutage aŭdis marteladon, paroladon, brosadon el la najbara loĝejo, sed la pafado eĉ nin surprizis.
Az apud prepozíció elsődleges jelentése: mellett (alanyesettel).2
Apud la lampo kuŝas libro. A lámpa mellett könyv fekszik.

Apud lia edzino kuŝas alia viro. Felesége mellett más férfi fekszik.

Li metis la lampon apud la pordon. A lámpát a fal mellé tette.
Latint ismerőknek javallott nem összekeverni az apud és a már korábban tanult ĉe prepozíciókat, bár kétségtelen, hogy néha csak nüansznyi a különbség.3
Kroatio situas apud/ĉe la maro. Horvátország a tenger mellett/a tengernél helyezkedik el.

Ni legas (ĝin) ĉe Cicerono. Cicerónál olvassuk (azt).4
Az inter prepozíció alapjelentése: között (alanyesettel).5
Inter ni povas esti nur unu afero: la distanco. Köztünk csak egy dolog lehet: a távolság.

Esperanto celas esti la dua lingvo (apud la naciaj lingvoj) en la komunikado inter la popoloj de la tuta mondo. Az eszperantó az anyanyelv mellett a második nyelv szeretne lenni a világ nemzetei közötti kommunikációban.

Inter la ŝranko kaj la muro estas nur polvo. A szekrény és a fal közt csak por van.

Ili interparolis nur Esperante. Csak eszperantóul beszélgettek.

Hodiaŭ mi tute ne volas iri inter homojn. Ma egyáltalán nem akarok emberek közé menni.
A sub prepozíció alapjelentése: alatt (alanyesettel).6
Nenio nova sub la suno. Semmi új a nap alatt.

La romano „Sub la jugo”7 estas unu el la ĉefverkoj de la bulgara literaturo.8 La romano fabelas la historion de Bulgario, kiam la bulgaroj vivis sub la jugo de la turkoj. Az „Iga alatt” c. regény a bolgár irodalom egyik fő műve. Szerzője Ivan Vazov. A regény Bulgária történetét meséli el, amikor a bolgárok a törökök igája alatt éltek.

Vi loĝos en la subtegmento. A padláson fogtok lakni.

Kien falis la skribilo? Ĝi falis sub la tablon. Hova esett a toll? Az asztal alá
A super prepozíció alapjelentése: felett (alanyesettel).9
Ie super la ĉielarko, supre, alte, estas lando pri10 kiu iam mi aŭdis en lulilo” – kantis iam Judy Garland en la filmo „La magiisto de Oz”. Somewhere over the rainbow, Way up high, There is a land that I heard of Once in a lullaby – énekelte Judy Garland az „Óz, a nagy varázsló”-ban.

Homo super homo – skribis Nietzsche. Mensch über Mensch – írta Nietzsche.

Li havas superhomajn kapablojn – ŝi ridis. Emberfeletti képességi vannak – nevetett.

Grizaj nuboj alvenis super la urbon kaj ekkuŝis super ĝi. Szürke felhők érkeztek a város fölé és elterültek felette.
A ĉirkaŭ prepozíció jelentése alanyesettel: körül.11 Lehet idő- és helyhatározó is:
Li faris grandan vojaĝon ĉirkaŭ la mondo. Nagy, világkörüli utat tett.

Ŝi malfermis al mi la pordon, kaj mi vidis, ke ŝi portis nur kolĉenon ĉirkaŭ la kolo. Kinyitotta nekem az ajtót s láttam, hogy csak egy nyaklánc van rajta (nyaklánc van a nyaka körül).

La edzino metis ankaŭ kravaton ĉirkaŭ la kolon de la edzo. Samtempe, la ekzekutisto metis la ŝnuron ĉirkaŭ la kolon de la viktimo. A feleség a férj nyakára (=nyaka köré) tette a nyakkendőt. Ugyanakkor a hóhér a kötelet tette az áldozat nyakára.

La romianoj ĉirkaŭis la urbon per12 muro. A rómaiak fallal vették körül a várost.
Az antaŭ prepozíció jelentése alapesetben kettős: lehet időhatározói és helyhatározói értelmű. Alanyesetben „előtt” jelentéssel bír.13

Antaŭe mi timis paroli antaŭ publiko. Korábban féltem közönség előtt beszélni.

Antaŭ du tagoj mi renkontis la veran amon. Két nappal ezelőtt találkoztam az igaz szerelemmel.

Hanibal antaŭ la pordegoj.14 Hannibal a kapuk előtt.

Li metis la plenajn butelojn antaŭ la pordon. A ház elé tette az üres üvegeket.

Antaŭen!” – ekkriis la brava soldato, kaj li atakis la malamikajn liniojn. „Előre!” – kiáltotta a bátor katona, s megtámadta az ellenséges vonalakat.


A malantaŭ jelentése alanyesetben: mögött.15 Csak helyhatározóként funkcionál.
Mi vidis mondfaman fotomontaĵon de iu diktatoro, kies titolo estas: Milionoj staras malantaŭ mi. Láttam valami diktátor világhírű fotómontázsát, melynek címe: Milliók állnak mögöttem.

Kiam la rabisto malfermis la pordon, li vidis, ke estis policistoj malantaŭ ĝi. Amikor a rabló kinyitotta az ajtót, látta, hogy rendőrök voltak mögötte.

Li metis la rastilon malantaŭ la pordon. Az ajtó mögé tette a gereblyét.
A post prepozíció pedig mintegy párja a malantaŭ elöljárószónak, abban az értelemben, hogy míg malantaŭ helyhatározóként viselkedik, post időhatározóként jelenti azt: után, múlva.16
Post la dua mondmilito la internacia situacio estis tute alia. A második világháború után a nemzetközi helyzet egészen más volt.

Ĉu ekzistas vivo post la morto? Van élet a halál után?

Antaŭ la milito ili estis grandaj terposedantoj. Ili ĉiam sidadis antaŭ la palaco kaj rigardis la panoramon. Post la milito ili havis nenion: oni lasis loĝi ilin nur en malgranda domo malantaŭ la preĝejo. A háború előtt nagy földbirtokosok voltak. Mindig a palota előtt üldögéltek s nézték a tájat. A háború után semmijük sem volt: csak egy kis házban hagyták őket lakni a templom mögött.
4. A tárgyeset speciális használata irány kifejezésére
Általánosságban elmondható, hogy az eszperantóban a tárgyeset egyik speciális használata az irány kifejezése. Már a „hova?” kérdőszó is tárgyesettel képezhető a „hol?” kérdésből, a megfelelő mutató, általánosító, határozatlan és tagadó jelentésű tabellaszavak szintén:
Kien vi iras? Hova mész? Mi iras tien. Oda megyek. Venu ĉi tien. Gyere ide. Ni iru ien. Menjünk valahova. Vi libere povas iri ĉien, neniu diras al vi, ke vi iru nenien. Szabadon mehetsz mindenhova, senki nem mondja neked, hogy ne menj sehova.
Ahogy azt már számos esetben előre jeleztük, bizonyos prepozícióknak más jelentése lesz, ha nem alanyesettel, hanem tárgyesettel állnak. Fontos azonban látni, hogy kétféle, helyhatározói értelmű prepozíció létezhet.

Az egyik csoportba azok tartoznak, melyek már eleve irányt jelölnek: ezek mindig alanyesettel állnak. Ilyenek pl. az eddig tanultak közül el, ĝis, al, de:el la najbara domo, ĝis lundo, al mi, de Petro
Ehhez képest pl. en, sur, apud, inter, sub, super, ĉirkaŭ, antaŭ, malantaŭ, ha alanyesettel állnak, helyre utalnak, ha pedig tárgyesettel, irányra:17

en la domo – en la domon a házban – a házba (Kie? – Kien?)

sur la tablo – sur la tablon az asztalon – az asztalra

apud la ŝranko – apud la ŝrankon a szekrény mellett – a szekrény mellé

inter la popoloj – inter la popolojn a népek közt – a népek közé

sub la seĝo – sub la seĝon a szék alatt – a szék alá

super la tegmento – super la tegmenton a tető fölött – a tető fölé

ĉirkaŭ la urbo – ĉirkaŭ la urbon a város körül – a város köré

antaŭ la tabulo – antaŭ la tabulon a tábla előtt – a tábla elé

malantaŭ mi – malantaŭ min mögöttem – mögém
5. Határozói végződés (-e) használata melléknévi (-a) helyett
Három olyan eset van, amikor joggal várnánk el egy -a végződést, s e helyett mégis -e van (állítmánykiegészítői szerepkörben, az esti ige mellett):
A) a mondatban nincs alany:

Interese. Érdekes.

Estas interese. Érdekes.

Bone. Jó.
B) a mondat alanyát főnévi igenévvel fejezzük ki:

Erari estas home. Tévedni emberi (dolog). Errare humanum est.

Kuri estas honte sed utile. Szégyen a futás, de hasznos.
C) a mondat alanyát a mellékmondat fejezi ki:

Estas bone, ke vi alvenis. Jó, hogy eljöttél.

Estas afable, ke vi helpas. Kedves, hogy segítesz.

Nem árt ugyanakkor megjegyezni, hogy az alany közvetlen felbukkanása a mondatban azonnal helyreállítja a magyar agy számára is elfogadható logikai helyzetet:


Estas interese.

Tio estas interesa. Ankaŭ vi estas interesa. La libro estas interesa.

6. Feltételes mód
A feltételes módról röviden és elöljáróban annyit, hogy végződése -us, ugyanúgy viselkedik, mint a többi, eddig tanult igei végződés:


mi parolus

beszélnék

ni parolus

beszélnénk

vi parolus

beszélnél

vi parolus

beszélnétek

li/ŝi/ĝi parolus

beszélne

ili parolus

beszélnének

Szerencsénkre az eszperantó feltételes mód használata voltaképpen megegyezik a magyaréval, különös tekintettel a feltételes mondatokra:18


Se mi havus monon, veturus al Meksikio. Ha lenne pénzem, elutaznék Mexikóba.

Se mi povus helpi, mi helpus al vi. Ha tudnék segíteni, segítenék.
7. Az udvarias felszólítás – a bonvoli igével. A bonvoli ige egyéb használata.
A bonvoli ige alapjelentése: szíveskedni.
A) Használhatjuk udvarias felszólítás, kérés esetén. Jelentése ilyenkor „légy szíves, legyen szíves, legyetek szívesek, legyenek szívesek”. Állhat az ige előtt is, felszólító módban (ilyenkor maga a főige főnévi igenévi alakban áll):
Bonvolu diri al mi la respondon. Légy szíves megmondani nekem a választ.

Bonvolu lasi la ĉambron. Legyen szíves elhagyni a szobát.
Állhat az ige mögött is, attól vesszővel elválasztva, ám ilyenkor a főige maga felszólító módban áll.
Helpu al li, bonvolu. Segíts neki, légy szíves.

Lasu min en paco, bonvolu. Hagyjon engem békén, legyen szíves.
B) Használatos azonban „tessék, fogd, nesze, itt van” jelentésben is. Nézzük az alábbi párbeszédet:


  • Bonvolu doni al mi cent forintojn. Légyszi, adj nekem száz forintot.

  • Kion vi diras? Mi ne komprenis. Mit mondasz? Nem értettem.

  • Donu al mi cent forintojn, bonvolu. Adj nekem száz forintot, légyszi.

  • Aĥ, jes. Bonvolu. Ah, ja. Tessék.

  • Dankon. Köszi.

  • Nedankinde. Volonte. Nincs mit. Szívesen.


Ekzercoj
A) Fordítsuk le az alábbi mondatokat az eddig tanult tabellaszavak felhasználásával:
1. Kik vagytok? 2. Az vagyok, aki melletted ül. 3. Melyik könyvet olvasod most? 4. Azt a könyvet, amelyik az asztalon fekszik. 5. Mi Magyarország fővárosa? 6. Én is azt akarom, amit te. 7. Milyen idő volt tegnap? 8. Tegnap is olyan idő volt, amilyen ma. 9. Hol lakik a király? 10. A király nem ott lakik, ahol te. 11. Hova tettem a szemüvegem? 12. Oda, ahova tegnap is tetted. 13. Hogy mondják eszperantóul? 14. Úgy csinálom, ahogy akarod. 15. Miért nem tanultál angolul? 16. Azért nem tanultam angolul, mert németül tanultam. 17. Hány éves vagy? 18. Annyi, amennyi tegnap is voltam. 19. Mikor tudtad meg, hogy holnap van a vizsga? 20. Akkor, amikor mondtad nekem. 21. Kié ez az ország? 22. Azoké, akik megvették, vagy azoké, akiké akkor volt, amikor még szocializmus volt az országban, vagy azoké, akiké akkor lesz, amikor már nem lesz ember a földön? 23. Látott valaki benneteket? 24. Valami történt. 25. Jött valamilyen nő és kérdezett valamit, hogy hol van valami, amit te valahova tettél. 26. Mindenki hibázik. 27. Minden új a nap alatt. 28. Itt mindent megvehetsz. 29. Ő mindenhol jelen van. 30. Senki nem látott bennünket. 31. Semmi sem történt. 32. Sehova nem mehetsz. 33. Sehol nincsenek ma már fasiszták. 34. Most semmilyen válasz nem jó. 35. Semmit sem értek.
B) Döntsük el, –a vagy –e a helyes végződés:
1. Ĉu bona/bone? 2. La libro estas interesa/interese. 3. Ĝi estas interesa/interese. 4. Estas bona/bone, ke vi alvenis. 5. Kuri estas sana/sane. 6. La kurado estas sana/sane. 7. La martelado estas bona/bone, niti estas malbona/malbone. 8. Ami estas bona/bone. 9. Viziti niajn amikojn estas bela/bele. 10. Estas malbela/malbele, ke vi amas la edzinon de via ĉefo, sed malami vian ĉefon estas bela/bele.
C) Fordítsuk le az alábbi mondatokat a leckében tanult prepozíciók és képzők segítségével:
1. A férfiak is elhallgattak. 2. A nők is használnak borotvát. 3. A párttagok a sarló és kalapcs szimbóluma alatt vettek részt a kongresszuson. 4. Amíg az ember nem tudja, mi a különbség szegecselés és kalapálás közt eszperantóul, nem beszél jól eszperantóul. 5. A lámpa mellé tettem a könyvet. 6. Senki nem áll mellettem. 7. Az ajtó és az ablak közé tettem a szekrényt. 8. Semmi nincs köztünk. 9. A kutya az asztal alatt alszik. 10. A regény alát tettem a pénzt. 11. Fény van a szivárvány felett. 12. Az asztal körül ültünk. 13. A ház előtt álltam. 14. Eléd tettem a papírokat. 15. Mögöttem állt. 16. Ne gyere mögém. 17. Utánam jöhetsz, de mögöttem nem. 18. A háború előtt minden itt volt, ebben a szobában. 19. A háború után senki nem értette a helyzetet. 20. A város köré rómaiak építettek falat.
D) Fordítsuk le a következő feltételes mondatokat:
1. Ha tudnám a választ, megmondanám. 2. Ha tudnék segíteni, megtenném. 3. Ha eljönne hozzám, megmutatnám neki a bélyegeimet. 4. Ha én főnök lennék, nem lennének barátaim. 5. Mexikóba utazna, ha lenne pénze. 6. Az aztalra tenném, ha tudnám, hol van. 7. Ha megvennéd, eladnám neked. 8. Megvenné, ha tudná. 9. Segítene, de nem tud. 10. Ha lenne valami gondolatom, biztosan leírnám.
E) A cd-n található szöveg alapján válaszoljunk a következő kérdésekre:
1. Kiu estas Petro? 2. Kion li aĉetis? 3. Kia vetero estis? 4. Kie li estis? 5. Kien li iris? 6. Kiel li demandis la viron sur la strato? 7. Ĉu la viro respondis? 8. Kial Petro volis iri tien, kien li iris? 9. Kiom jarojn Petro havis? 10. Kiam li komencis lerni Esperante? 11. Kies estis la libro, kiun Petro renkontis sur la strato? 12. Ĉu Petro konis iun en domo? 13. Ĉu la virino ĉe la domo povis diri al Petro, kie estis la esperantistoj? 14. Ĉu estis iu en la domo? 15. Kien ili iris?


1 Az -e végű tabellaszavak tárgyesetben irány kifejezére szolgálnak, számos más, -e végű határozóval egyetemben. Lásd alább.

2 Tárgyesettel: mellé. A kérdés részletes tárgyalását lásd a következő nyelvtani részben.

3 Bár nyilván ők nem is fogják összekeverni a két prepozíciót.

4 Apud Ciceronem legimus (latin)

5 Tárgyesettel: közé. A kérdés részeltes tárgyalását lásd a következő nyelvtani részben.

6 Tárgyesettel: alá. A kérdés részletes tárgyalását lásd a következő nyelvtani részben.

7 Под игото.

8 La verkisto estas Ivan Vazov.

9 Tárgyesettel: fölé. A kérdés részletes tárgyalását lásd a következő nyelvtani részben.

10 A pri prepozícióról lásd később.

11 Tárgyesettel: fölé. A kérdés részletes tárgyalását lásd a következő nyelvtani részben.

12 A per prepozíció használatát és jelentését lásd az 5. leckében.

13 Tárgyesettel: elé A kérdés részletes tárgyalását lásd a következő nyelvtani részben.

14 Hannibal ante portas.

15 Tárgyesettel: mögé. A kérdés részletes tárgyalását lásd a következő nyelvtani részben.

16 Elvben semmi nem zárja ki post helyhatározóként való használatát, de a tévedés elkerülése végett javallott diferenciálni post és malantaŭ közt.

17 Ĉe és post is állhatnak helyhatározóként tárgyesettel, ilyen használatuk azonban nem túl gyakori.

18 Az összetett feltételes módra meg majd később térünk ki.


Elŝuti 118.1 Kb.


Elŝuti 118.1 Kb.