Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Kvara dimanĉo de pasko enira antifono (Kp. Jes. 48, 20) (starante) K

Elŝuti 57.52 Kb.

Kvara dimanĉo de pasko enira antifono (Kp. Jes. 48, 20) (starante) K
Dato11.11.2017
Grandeco57.52 Kb.

Elŝuti 57.52 Kb.

4.a de Pasko – jaro C – N.L.A.

KVARA DIMANĈO DE PASKO

ENIRA ANTIFONO (Kp. Jes. 48, 20) (starante)

K. Anoncu kun ĝoja voĉo,
disportu ĝin ĝis la fino de la tero:
«La Sinjoro liberigis sian popolon», haleluja.

C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.
K. Amen.

KONFESO DE PEKOJ.
C. Gefratoj, por inde celebri la sanktajn misterojn, ni agnosku niajn pekojn.

(mallonga silento)

C.K. Mi konfesas al Dio ĉiopova kaj al vi, gefratoj,
ke mi ege pekis per penso, parolo, faro kaj neglekto:


mia kulpo, mia kulpo, mia tre granda kulpo.

Tial mi petas la beatan Marian ĉiam virgan,
ĉiujn Anĝelojn, la Sanktulojn kaj vin, gefratoj,
preĝi por mi al nia Sinjoro Dio.


C. Dio Ĉiopova kompatu nin, li pardonu niajn pekojn kaj nin konduku al la eterna vivo.
K. Amen.

GLORO AL DIO

C. GLORO AL DIO EN LA ALTOJ
C.K. Kaj sur la tero paco al la homoj de lia bonvolo.
Ni laŭdas vin, ni benas vin, ni adoras vin, ni gloras vin,
ni dankas al vi pro via granda gloro, Sinjoro Dio,
ĉiela Reĝo, Dio Patro Ĉiopova.
Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo.
Sinjoro Dio, Ŝafido de Dio, Filo de l' Patro;
kiu forigas la pekojn de l' mondo, kompatu nin,
kiu forigas la pekojn de l' mondo, akceptu nian petegon,
kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin.
Ĉar vi sola estas sankta, vi sola Sinjoro,
vi sola Plejaltulo,
Jesuo Kristo, kun la Sankta Spirito: en la gloro de Dio Patro.
Amen.


JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO

C. Ni preĝu. (silenta momento)

Ho Dio, kiu unuigas sub unu solan volon viajn fidelulojn, permesu, ke via popolo amu tion, kion vi ordonas kaj deziru tion, kion vi promesas, cele ke, inter la pluraj mondaj okazantaĵoj, firmaj estu niaj koroj tie, kie la vera ĝojo regas. Per Jesuo Kristo via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, kiu vivas kaj regas kun vi, en la unueco de la Sankta Spirito, dum ĉiuj jarcentoj da jarcentoj.
K. Amen.

LITURGIO DE LA PAROLO (sidante)

LEGAĴO (Ago 21, 8b-14)

L. Benu min, ho Patro.
C. La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"Preteco de Paŭlo morti pro la Sinjoro"

L. Legado de la Agoj de la Apostoloj

En tiuj tagoj.
Enirinte en la domon de la evangeliisto Filipo,
kiu estis unu el la sepo, ni restis ĉe li.
Ĉi tiu havis kvar filinojn virgulinojn, kiuj havis la doton profeti.
Ni estis tie de kelkaj tagoj,
kiam unu profeto, nomata Agabo, alvenis el Judujo.
Veninte al ni, li prenis la zonon de Paŭlo,
ligis siajn piedojn kaj manojn, kaj diris:
«Tiele diras la Sankta Spirito:
tiamaniere la Judoj en Jerusalem ligos la viron, kies estas ĉi tiu zono,
kaj ili transdonos lin en la manojn de la paganoj».
Aŭdinte tion, ni kaj la tieuloj petis lin, ke li ne aliru Jerusalemon.
Sed Paŭlo respondis:
«Kial vi faras tion, plorante kaj dispremante mian koron?
Mi estas preta ne nur esti ligita,
sed ankaŭ morti en Jerusalem pro la nomo de la Sinjoro Jesuo».
Kaj, ĉar li ne lasis sin persvadi, ni silentis, dirante:
«Plenumiĝu la volo de la Sinjoro».


- Jen la parolo de Dio.
K. Al Dio estu danko!

PSALMO (Ps. 15(16))

L. En viaj manoj, Sinjoro estas mia vivo.
K. En viaj manoj, Sinjoro estas mia vivo.

L. La Sinjoro estas mia hereda parto kaj mia kaliko:
en liaj manoj estas mia vivo.
Loto agrabla trafis min:
Mirinda estas mia heredo.

K. En viaj manoj, Sinjoro estas mia vivo.

L. Mi gloras la Sinjoron, kiu gvidas min;
eĉ dum la nokto li instruas mian koron.
Ĉiam mi kontemplas la Sinjoron antaŭ mi.
Li estas ĉe mia dekstra mano
, por ke mi ne falu.
K. En viaj manoj, Sinjoro estas mia vivo.

L. Pro tio ĝojas mia koro,
jubilas mia animo;
eĉ mia korpo ripozas trankvile.

K. En viaj manoj, Sinjoro estas mia vivo.

L. Vi konigos al mi la vojon de la vivo,
kaj plenigos min per la ĝojo de via ĉeesto,
senfina dolĉeco ĉe via dekstra mano
K. En viaj manoj, Sinjoro estas mia vivo.

EPISTOLO (Flp 1, 8-14)

L. Benu min, ho Patro.
C. La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"Kuraĝigitaj de miaj katenoj, la fratoj anoncas sentime la vorton de Dio"

L. Letero de la Sankta Apostolo Paŭlo al la Filipanoj

Gefratoj,
Dio estas mia atestanto, pri mia fervora sopiro al vi ĉiuj
laŭ la koramo de Kristo Jesuo.
Pro tio mi preĝas, ke via amo kresku plie kaj plie, en scio kaj plena saĝeco,
por ke vi aprobu la plej bonajn aferojn kaj estu sinceraj kaj neriproĉindaj
ĝis la tago de Kristo,
plenigitaj de la frukto de justeco, kiu estas akirebla per Jesuo Kristo,
al la gloro kaj laŭdo de Dio.


Mi volas certigi vin, fratoj,
ke miaj aferoj plie efektiviĝis por la progresado de la evangelio,
tiel, ke tra la tuta Pretorio kaj ĉie aliloke,
oni scias, ke mi estas katenita pro Kristo.
Pro tio la plimulto el la fratoj en la Sinjoro,
kuraĝigitaj de miaj katenoj,
eĉ plie audacas anonci sentime la vorton de Dio.


- Jen la parolo de Dio.
K. Al Dio estu danko!

KANTO ĈE LA EVANGELIO (Joh 10, 14) (starante)

K. Haleluja.
Mi estas la bona paŝtisto - diras la Sinjoro;
mi konas miajn ŝafojn, kaj ili konas min.
Haleluja.

EVANGELIO (Joh 15, 9-17)

C. (mallaŭte)
Purigu mian koron kaj miajn lipojn, ho ĉiopova Dio, por ke mi povu digne anonci vian evangelion.


C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

"Mi elektis vin.Vivu en mia amo."

C. Legado de la Evangelio laŭ Johano
K. Gloro estu al Vi, Sinjoro.

C. En tiu tempo. Jesuo diris al siaj disĉiploj:
«Kiel la Patro amis min, tiel ankaŭ mi amis vin.
Vivu en mia amo.
Se vi observos miajn ordonojn, vi vivos daŭre en mia amo;
same mi ankaŭ observis la ordonojn de mia Patro,
kaj mi vivas konstante en lia amo.
Tion mi diris al vi,
por ke mia ĝojo estu ankaŭ en vi kaj via ĝojo estu plena.


Jen mia ordono:
ke vi amu unu la alian samkiel mi amis vin.
Ne ekzistas amo pli granda ol ĉi tiu: doni sian vivon por la amikoj.
Vi estas miaj amikoj, se vi plenumos tion, kion mi ordonas al vi.
Mi ne nomas vin servistoj,
ĉar la servisto ne scias, kion la sinjoro faras.
Mi nomis vin amikoj,
ĉar mi sciigis al vi ĉion, kion mi aŭdis de mia Patro.
Ne vi elektis min, sed mi elektis vin,
por ke vi donu frukton, multan kaj daŭran frukton.


Tiam la Patro donos al vi ĉion ajn, kion vi petos de li en mia nomo.
Jen mia ordono: amu unu la alian!».


- Jen la parolo de la Sinjoro.
K. Al Kristo estu laŭdo!

C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.
K. Ĉiam li estu laŭdata.

(sidante, oni aŭskultas la homilion)

POST LA EVANGELIO (Ps. 85 (86), 1a.2b.3a )

K. Vian atenton turnu al mi, Sinjoro, min elaŭskultu.
Savu vian serviston, ho Dio, via servisto esperas en vi.
Kompatu min, ĉar mi ĉiam vokas vin, haleluja.

UNIVERSALA PREĜO

C. Gefratoj, Jesuo, nia Paŝtisto kaj nia Majstro, propetas por ni ĉe la Patro.
Ni unuigu al lia preĝo nian humilan kaj malfortan voĉon.


L. Ni preĝu kune kaj diru:"Kristo, elaŭdu nin!"
K. Kristo, elaŭdu nin

L. Cele, ke la familioj, la paroĥoj, la asocioj kaj la movadoj subtenu, pere de la lerneja partopreno, la engaĝiĝon de tiuj, kiuj volas doni altan kvalifikon al la eduko-proponoj de la lernejo: ni preĝu.
K. Kristo, elaŭdu nin

L. Por la Misiistoj: kun la animo de la bona Paŝtisto, kiu iras serĉadi la forperdiĝintan ŝafidon, ili malfermu al ĉiuj nacioj la vojon de la Evangelio:
ni preĝu.

K. Kristo, elaŭdu nin

L. Por ni, kunigitaj de ununura fido en Kristo: cele, ke ni agnosku en la sacerdotoj kaj en la homoj konsekritaj nerezigneblan donacon de Dio, kaj por ke ni kapablu ilin ami, kompreni kaj helpi: ni preĝu.
K. Kristo, elaŭdu nin

(aliaj intencoj)KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Ho Dio, kiu ĉiam malfermas la brakojn de via patra bonvolemo al kiu fidas je vi, kompateme gvidadu niajn paŝojn por ke, laŭirante la vojon de via volo, ni ricevu la gracon ne devojiĝi kaj ne malapudiĝi de la fonto de la vivo.
Per Kristo nia Sinjoro.

K. Amen.

EŬKARISTIA LITURGIO

RITO DE LA PACO

C. Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni interŝanĝu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi panon por ke ĝi fariĝu la korpo de Kristo, Via Filo.
K. Amen.

(La diakono aŭ la celebranto, verŝas vinon en la kalikon kaj iom da akvo mallaŭte dirante:C. El la malfermita flanko de Kristo elvenis sangvo kaj akvo.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon por ke ĝi fariĝu la sango de Kristo, Via Filo.
K. Amen

(La celebranto, kliniĝinte diras mallaŭte:)C. Kun humilo kaj pento ni petas, Sinjoro, ke vi akceptu nin,
kaj nia ofero tiel plenumiĝu antaŭ vi hodiaŭ,
ke ĝi plaĉu al vi, Sinjoro Dio.


KREDO-KONFESO (starante)

C. Gefratoj, kunvenigitaj por partopreni je la sama pano kaj je la sama kaliko, en komuneco kun la tuta Katolika Eklezio, ni konfesu nian kredon:

C. MI KREDAS JE UNU DIO,
C.K. la Patro ĉiopova, Kreinto de la ĉielo kaj de la tero,
de ĉiuj aĵoj videblaj kaj nevideblaj.
Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo,
ununaskita Filo de Dio,
kaj el la Patro generita antaŭ ĉiuj jarcentoj.
Dio el Dio, Lumo el Lumo, Dio vera el Dio vera,
generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro:
per Kiu ĉio estas farita.
Kiu por ni homoj kaj por nia savo
descendis de la ĉieloj.


(Oni klinas la kapon, ĝis: "fariĝis homo")

Kaj per la Sankta Spirito li enkarniĝis
el Maria, la Virgulino, kaj fariĝis homo.
Krucumita por ni sub Poncio Pilato,
li mortis kaj estis entombigita.
La trian tagon li resurektis laŭ la Skriboj,
ascendis al la ĉielo kaj sidas dekstre de la Patro.
Kaj li revenos kun gloro,
juĝi la vivantojn kaj la mortintojn,
kaj lia regno estos senfina.
Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,
kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.
Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata;
Kiu parolis per la profetoj.
Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.
Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.
Kaj mi atendas la reviviĝon de la mortintoj,
kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.


ORACIO PRI LA DONACOJ

C. La ofero, kiun ni dediĉas al vi, ho Dio eterna kaj sankta, donu al ni benon kaj savon, kaj tio, kio estas plenumita en la mistero de la celebrado fariĝu en ni principo de forto kaj de vivo. Per Kristo nia Sinjoro.
K. Amen.

PREFACO

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!
K. Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.
K. Estas inde kaj juste.

C. Vere estas inde kaj juste, nia devo kaj fonto de savo, vin danki ĉiam, ĉi tie kaj ĉie, sankta Patro, per Kristo nia Sinjoro.
Ema al kompato por la homaro, kiu forvojiĝis, li degnis naskiĝi de la virgulino Maria; per la morto, li liberigis nin de la morto kaj releviĝinte, li al ni donis senmortan vivon. Per li la anĝeloj laŭdas vian gloron, la dominantaro vin adoras, la potencularo vin time honoras. Al vi himnas la ĉieloj, la ĉielaj spiritoj kaj la serafenoj unuiĝintaj en daŭra ekzultado.
Al ilia kantado, ho Patro, permesu, ke kunigu ankaŭ niaj voĉoj humilaj por kanti la himnon de Via laŭdo:


C.K. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj.
Plenas de Via gloro la ĉielo kaj la tero.
Hosana en la altoj!
Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro.
Hosana en la altoj!

(oni surgenuiĝu)

(Kun etenditaj manoj, la celebranto diras:)

C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco.

(La celebranto kunigas la manojn, kaj, etendante poste ilin super la pano kaj la kaliko, diras:)Ni petas do:
sanktigu ĉi tiujn donacojn per la roso de Via Spirito,

(Li kunigas la manojn kaj krucosignas la oferaĵojn, aldonante:)por ke ili fariĝu por ni la Korpo + kaj la Sango
de nia Sinjoro Jesuo Kristo.

(La celebranto kunigas la manojn.


En la sekvaj formuloj la vortoj de la Sinjoro estu prononcataj klarvoĉe, laŭ la postulo de ilia signifo.)

Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono,

(La celebranto prenas la panon, kaj tenante ĝin super la altaro, daŭrigas:)Li prenis la panon
kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj,
dirante:

(li iomete kliniĝas)Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj:
ĉar tio estas mia korpo,
kiu por vi estos oferdonata.

(La celebranto montras al la popolo la konsekritan hostion, remetas ĝin sur la patenon, kaj surgenue adoras. Poste li daŭrigas:)Simile post la vespermanĝo,

(li prenas la kalikon kaj, tenante ĝin iomete super la altaro, aldonas:)prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante,
Li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

(li iomete kliniĝas)Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj:
ĉar tio estas la kaliko de mia sango,
de la nova kaj eterna testamento,
kiu por vi kaj por ĉiuj estos verŝata
por forigo de la pekoj.
Faru tion je mia rememoro.

(La celebranto montras la kalikon al la popolo, remetas ĝin sur la korporalon, kaj surgenue adoras.


Poste li diras:)

ANAMNEZO

C. Jen la mistero de la kredo!
K. Vi nin elaĉetis per Via kruco kaj Via resurekto: savu nin, ho Savinto de la mondo.

(Etendante la manojn, la celebranto diras:)C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro,
la panon de vivo kaj la kalikon de la savo,
dankante, ke Vi konsideris nin indaj
stari antaŭ Vi kaj servi al Vi.
Kaj humile ni petegas
ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo,
ni unuiĝu per la Sankta Spirito.


Rememoru, Sinjoro,
Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo
kaj perfektigu ĝin en la karitato
kune kun nia Papo .................
nia Episkopo ................., kaj la tuta klerikaro.


Memoru ankaŭ niajn gefratojn,
kiuj endormiĝis en la espero pri la resurekto,
kaj ĉiujn, kiuj mortis en Via kompato;
kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizaĝo.


Kompatu nin ĉiujn, ni petas,
ke kun la beata Dipatrino virga Maria,
kun la beata Jozefo, ŝia fianĉo,
kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj,
kiuj surtere plaĉis al Vi,
ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭdi kaj glori Vin.

(La celebranto kunigas la manojn)Per Via Filo Jesuo Kristo.

(Tiam la celebranto prenas la patenon kun la hostio kaj la kalikon kaj, ambaŭ levante, diras:)Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo,
al Vi, Dio Patro ĉiopova,
en unueco kun la Sankta Spirito,
estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.
K. Amen.

RITO DE KOMUNIO

JE LA DISPECIGO DE LA PANO (kp. Sag. 16, 20)

K. Vi donis al ni, Sinjoro, panon de la Ĉielo,
kiu estas plena de dolĉajo, haleluja, haleluja.


C. Obeante la vorton de la Savinto kaj formitaj de lia Dia instruo,
ni kuraĝas diri:


C.K. PATRO NIA, Kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu via nomo.
Venu via regno.
Fariĝu via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ
kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.


(Kun etenditaj manoj, la celebranto daŭrigas:)

C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj malbonoj;
donu favore pacon en niaj tagoj,
por ke, helpitaj de via kompato,
ni estu ĉiam liberaj de la peko
kaj sekuraj kontraŭ ĉiu danĝero,
atendante la beatan esperon
kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.
K. Ĉar Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.

C. Sinjoro Jesuo Kristo, kiu diris al viaj apostoloj:
"Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi",
ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de via Eklezio;
kaj degnu laŭ via volo pacigi kaj unuigi ĝin.
Vi, kiu vivas kaj regas eterne.
K. Amen.

C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.
K. Kaj kun via Spirito.

C. (mallaŭte)

La akcepto de Via Korpo kaj Sango, Sinjoro Jesuo Kristo,
ne fariĝu por mi juĝo kaj kondamno,
sed pro Via kompato, ĝi utilu al mi
kiel gardilo kaj kuracilo por mia animo kaj korpo.


(La celebranto genufleksas, prenas la hostion kaj, tenante ĝin iom super la pateno, sin turnas al la popolo kaj diras klarvoĉe:)

C. Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido.
Jen la Ŝafido de Dio,
jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.


(Kaj, kun la popolo, li aldonas unufoje:)

C.K. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton,
sed diru nur unu vorton kaj resaniĝos mia animo.


(mallaŭte:)
C. La korpo de Kristo gardu min por la eterna vivo.
C. La sango de Kristo gardu min por la eterna vivo.

(Tiam la celebranto prenas la patenon aŭ hostiujon, iras al komuniiĝontoj kaj montras al ĉiu el ili hostion iom levitan, dirante:)

C. La korpo de Kristo.
(La komuniiĝanto respondas:) Amen.

KANTO DUM LA KOMUNIO (Cp. Psa 77 (78), 24,25)

K. Akceptu kun timo la sakramenton
kaj gustumu la mildecon de Kristo.
La Sinjoro donis al ni la panon de la Ĉielo,
la homo manĝis la panon de la anĝeloj,
haleluja, haleluja.


ORACIO POST LA KOMUNIO (starante)

C. Ni preĝu: (silenta momento)
La Sakramento, kiun ni ricevis, ho Patro, nutru kaj fortikigu nian spiriton kaj ĝi estu por ni ŝirmilo kaj helpo en la bezonoj de la surtera ekzistado.
Per Kristo nia Sinjoro.

K. Amen.

KONKLUDAJ RITOJ

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via Spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito
K. Amen.

C. Ni foriru en paco.
K. En la nomo de Kristo.Elŝuti 57.52 Kb.


Elŝuti 57.52 Kb.