Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Korpo kaj sango de kristo

Elŝuti 55.21 Kb.

Korpo kaj sango de kristo
Dato24.11.2017
Grandeco55.21 Kb.

Elŝuti 55.21 Kb.


KORPO KAJ SANGO DE KRISTO

Katolika Esperanta Centro - Milano S. MESO (Jaro B - Ambrozia rito) 17ª de Junio 2006ª

1. ENIRAJ RITOJ
ENIRA ANTIFONO (Kp. Ps. 80, 17) (starante)

A. Vi nin nutris, Sinjoro, per la plej bona tritiko, Vi nin satigis per mielo el roko.

C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.

A. Amen.

C. La Dio de la espero, Kiu nin plenigas je ĉia ĝojo kaj je paco en la kredo pro la potenco de la Sankta Spirito, estu kun vi ĉiuj.

A. Kaj kun via spirito.
KONFESO DE PEKOJ

C. Gefratoj, la Eŭkaristia Pano estas por ni subteno en la tagoj de nia migrado de ĉi mondo al la regno de Dio. Por inde celebri ĉi misteron de amo, ni agnosku niajn pekojn.

(mallonga silento)

C. Vi, Kiu estas la vivanta pano de la ĉielo descen­dinta, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu donas Vian korpon por la vivo de la mondo, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu loĝas en tiuj, kiuj manĝas ĉe Via bankedo, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Kompatu nin la ĉiopova Dio kaj pardoninte niajn pekojn, Li gvidu nin al la eterna vivo.

A. Amen.
GLORO AL DIO

C. GLORO AL DIO EN LA ALTOJ

C.A. Kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo. Ni laŭdas Vin, ni benas Vin, ni adoras Vin, ni gloras Vin, ni dankas al Vi pro Via granda gloro, Sinjoro Dio, ĉiela Reĝo, Dio Patro Ĉiopova.

Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo. Sinjoro Dio, Ŝafido de Dio, Filo de l' Patro; Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kompatu nin, Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akceptu nian petegon, Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin. Ĉar Vi sola estas sankta, Vi sola Sinjoro, Vi sola Plej­altulo, Jesuo Kristo, kun la Sankta Spirito: en la gloro de Dio Patro. Amen.
JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO

C. Ni preĝu (silenta momento)

Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu en la mirinda sakramen­to de Via Korpo kaj de Via Sango al ni lasis la memo­ron de Via pasko, okazigu, ke adorante viglakrede ĉi tiun sanktan misteron, ni ekhavu en ni la bonojn de la el­aĉeto, farita de Vi, nia Sinjoro kaj nia Dio; Vi, Kiu vi­vas kaj regas kun la Patro, en unueco kun la Sankta Spirito, en ĉiuj jarcentoj da jarcentoj.A. Amen.
2. LITURGIO DE LA PAROLO
UNUA LEGAĴO (sidante)

L. Benu min, ho Patro.

C. La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.

L. Amen.

"Jen estas la interligo, kiun la Sinjoro faris kun vi."

El la libro de la Eliro (24, 3-8)

En tiuj tagoj Moseo raportis al la popolo ĉiujn vor­tojn kaj la leĝojn donitajn de la Sinjoro. La tuta popolo unuvoĉe proklamis: "Ĉiujn ordonojn de la Sinjoro ni plenumos." Moseo skribis ĉiujn vortojn de la Sinjoro. Frumatene li leviĝis kaj konstruis altaron sub la mon­to kaj dek du steleojn, laŭ la dek du triboj de Izraelo. Li komisiis kelkajn junulojn el la izraelidoj, alporti brul­oferojn kaj buĉi bovidojn kiel pacoferojn al la Sinjoro. Moseo prenis duonon de la sango kaj ver­ŝis tion en pelvojn; la alian duonon li elversis sur la altaron. Tiam li prenis la libron de la interligo kaj laŭt­legis ĝin al la popolo. Tiu proklamis: "Ĉion, kion la Sinjoro ordonis, ni fidele plenumos!". Tiam Moseo prenis la sangon kaj surŝprucigis ĝin sur la popolon, dirante: "Jen estas la sango de la interligo, kiun la Sinjoro faris kun vi per ĉi tiuj vortoj!"

- Jen la parolo de Dio.A. Al Dio estu danko!
RESPONSORIA PSALMO (El Psalmo 115)

L. Vi nin sensoifigas, Sinjoro, je la kaliko de la ĝojo.

A. Vi nin sensoifigas, Sinjoro, je la kaliko de la ĝojo.

L. Kion mi redonos al la Sinjoro por ĉiuj Liaj bonfaroj?

Mi levos la kalikon de la savo, alvokante la nomon de la Sinjoro.A. Vi nin sensoifigas, Sinjoro, je la kaliko de la ĝojo.

L. Grandvalora antaŭ la okuloj de la Sinjoro estas morto de Liaj fideluloj. Mi estas Via sklavo, Sinjoro, kaj filo de Via sklavino, sed Vi rompis miajn katenojn.

A. Vi nin sensoifigas, Sinjoro, je la kaliko de la ĝojo.

L. Al Vi mi levos laŭdoferon, glorante la nomon de la Sinjoro. Miajn promesojn al la Sinjoro mi plenumos

antaŭ Lia tuta popolo.A. Vi nin sensoifigas, Sinjoro, je la kaliko de la ĝojo.
DUA LEGAĴO

L. Benu min, ho Patro.

C. La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.

L. Amen.

"La sango de Kristo purigos nian konsciencon."

L. El la letero al la Hebrejoj (9, 11-15)

Gefratoj, Kristo aperis kiel ĉefpastro de la estonta realo kaj eniris unufoje por ĉiam en la sanktejon - kiu ne estis per mano farita, nek el tiu ĉi mondo - akirinte la eternan savon per propra sango, ne per la sango de oferitaj kaproj kaj bovidoj. Se tamen sango de la oferitaj kaproj kaj bovidoj, kaj cindro de la bruloferita bovino, per kiuj oni aspergas pekulojn, purigas ilin; des pli la sango de Kristo, kiu per spirito al Dio oferis Sin mem kiel senmakulan oferon, purigos viajn kon­sciencojn el pekoj, por ke vi povu servi al la vivanta Dio. Pro tio Li estas peranto de la nova interligo, por ke per Lia morto pro la pekoj de la unua interligo rice­vu la promeson tiuj, kiuj estas vokitaj al la eterna heredajo.

- Jen la parolo de Dio!

A. Al Dio estu danko!
AKLAMA KANTO (Joh. 6, 51) (starante)

A. Haleluja, haleluja.

Mi estas la viva pano, kiu malsupreniris de la ĉie­lo - diras la Sinjoro. Kiu manĝas el ĉi tiu pano, vi­vos eterne.

Haleluja.
EVANGELIO

C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

"Ĉi tio estas mia korpo. Ĉi tio estas mia sango."

C. El la evangelio laŭ Marko (14, 12-16. 22-26)

A. Gloro estu al vi, Sinjoro.

En la unua tago de la festoj, kiam la Judoj oferis la paskan ŝafidon, la disĉiploj de Jesuo diris al Li: "Kie Vi volas, ke ni pretigu por Vi la Paskon?" Li elektis du el Siaj disĉiploj, dirante al ili: "Iru en la urbon. Tie vi renkontos viron portantan kruĉon da akvo. Sekvu lin, kaj kie ajn li eniros, tie vi diru al la domomastro: 'La Majstro diras: Kie estas Mia gastoĉambro en kiu Mi manĝos la Paskon kun Miaj disĉiploj?' Tiam li mon­tros al vi grandan supran salonon jam prete aranĝi­tan. Kaj tie pretigu por ni." La disĉiploj foriris, eniris la urbon, kaj trovis ĉion, kion Jesuo diris al ili; kaj ili pre­tigis la Paskon. Dum ili manĝis, Jesuo prenis panon, dankopreĝis, dispecigis kaj donis la panon al la disĉi­ploj, dirante: "Prenu: tio estas mia korpo." Poste Li prenis la kalikon da vino, dankopreĝis kaj donis ĝin al ili; kaj ĉiuj trinkis el ĝi. Kaj Li diris: "Tio estas Mia san­go de interligo, kiu estos verŝata por multaj. Vere Mi diras al vi: Mi ne plu trinkos el la frukto de la vito, ĝis tiu tago, kiam Mi trinkos ĝin nova en la regno de Dio." Ili kantis la himnon de la festo, kaj poste iris al la Oliv­arba Monto.

- Jen la parolo de la Sinjoro.

A. Al Kristo estu laŭdo!
POST LA EVANGELIO (Joh. 6, 51)

A. "Mi estas la viva pano, kiu malsupreniris de la ĉielo - diras la Sinjoro -. Kiu manĝas el ĉi tiu pa­no, vivos eterne; kaj la pano, kiun mi donos, es­tas mia karno, por la vivo de la mondo."

(sidante, oni aŭskultas la homilion)

C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.

A. Ĉiam li estu laŭdata.
UNIVERSALA PREĜO

C. Gefratoj, al Dio, Kiu, pere de la morto kaj de la re­surekto de Jesuo starigis kun ni eternan interligon, ni turnu nian humilan preĝon.

L. Ni preĝu kune kaj diru:

"Gardu, Sinjoro, Vian popolon por la eterna vivo".A. Gardu, Sinjoro, Vian popolon por la eterna vivo.

L. Por la tuta kristana komunumo: cele ke, pere de la engaĝiĝo en la evangelizado kaj per la atesto de tra­vivata kredo, ĝi pluetendu al la mondo la ĉeeston de Kristo, Kiun oni celebras en la Eŭkaristio: ni preĝu.

A. Gardu, Sinjoro, Vian popolon por la eterna vivo.

L. Por tiuj, kiuj ne apartenas al la Eklezio de Kristo: cele, ke ili komprenu, ke ĉiu homa espero havas sian bazon sur la Evangelio, kaj, ke en la obeemo al la Si­njoro kuŝas la vera libero: ni preĝu.

A. Gardu, Sinjoro, Vian popolon por la eterna vivo.

L. Cele, ke la kompatemo de la Sinjoro donu al ni okulojn por vidi la Filon de Dio, Kiu pasas apud ni sub la ŝajno de malriĉulo aŭ de suferanto: ni preĝu.

A. Gardu, Sinjoro, Vian popolon por la eterna vivo.

L. Por nia asembleo: cele, ke ni montru viglan kredon en la Eŭkaristio ankaŭ per la atenta kaj preciza parto­preno en la dimanĉa celebrado: ni preĝu.

A. Gardu, Sinjoro, Vian popolon por la eterna vivo.

(aliaj intencoj)
KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Ekfajrigu en nia koro, ho Dio, la deziron de la ĉielo kaj donu grandan soifon je la eterna vivo al ni, kiuj kuniĝis por honori grandlaŭde la profundan misteron de la korpo kaj de la sango de Kristo Sinjoro, Kiu vi­vas kaj regas en jarcentoj da jarcentoj.

A. Amen.

3. EŬKARISTIA LITURGIO
RITO DE LA PACO.

C. Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ pre­zen­ti sur la altaro niajn donacojn, ni inter­ŝanĝu paco­signon.
DONACOFERO (sidante)

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi pa­non por ke ĝi fariĝu korpo de Kristo, Via Filo.

A. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon por ke ĝi fariĝu sango de Kristo, Via Filo.

A. Amen.
KREDO-KONFESO (starante)

C. Gefratoj, kunvenigitaj de la Spirito mem de Kristo, ni konfesu kun koro sincera la simbolon de nia kredo:

C. MI KREDAS JE UNU DIO,

C.A. la Patro Ĉiopova, Kreinto de la ĉielo kaj de la tero, de ĉiuj aĵoj videblaj kaj ne­vi­deblaj. Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo, ununaskita Filo de Dio, kaj el la Patro ge­nerita antaŭ ĉiuj jarcentoj. Dio el Dio, Lu­mo el Lumo, Dio vera el Dio vera, gene­ri­ta, ne kreita, samsubstanca kun la Patro: per kiu ĉio estas farita. Kiu por ni homoj kaj por nia savo descendis de la ĉieloj. Kaj per la Sankta Spirito Li enkarniĝis el Maria, la Virgulino, kaj fariĝis homo. Kru­cu­mita por ni sub Poncio Pilato, Li mortis kaj estis entombigita. La trian tagon Li resurektis laŭ la Skriboj, ascendis al la ĉielo kaj sidas dekstre de la Patro. Kaj Li re­venos kun gloro, juĝi la viv­antojn kaj la mortintojn, kaj Lia regno estos sen­fina. Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto, kiu devenas de la Patro kaj de la Filo. Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata; Kiu parolis per la profetoj. Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola. Mi konfe­sas unu bapton por la pardono de la pekoj. Kaj mi atendas la revivigon de la mortintoj, kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.
ORACIO PRI LA DONACOJ

C. Liveru korfavore al Via Eklezio, ho Patro, la dona­cojn de unueco kaj paco, mistike simboligitaj per ĉi tiuj oferaĵoj. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.
PREFACO

C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!

A. Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.

A. Estas inde kaj juste.

C. Vere estas inde kaj juste, ke ni ĉiam kaj ĉie danku al Vi, ĉiopova kaj pardonema Dio. Kristo, Sacerdoto ve­ra kaj eterna, starigis la riton de la sinofero ĉiam­daŭ­ra; al Vi, kiel unua, Li sin oferis viktimo de savo, kaj ordonis al ni daŭrigi la oferon en Lia memoro. Lia kor­po, por ni oferita, estas nutraĵo kaj al ni donas for­ton. Lia sango verŝita por ni estas nia trinkaĵo kaj nin la­vas de ĉia kulpo. Pro ĉi tiu mirindaĵo de senfina amo, kune kun la anĝeloj kaj la sanktuloj, ni kun ĝojo kan­tas la himnon de Via laŭdo:

C.A. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj. Plenas de Via gloro la ĉielo kaj la tero. Hosana en la altoj! Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!

(Oni surgenuiĝu)

C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco. Ni petas do: sanktigu ĉi tiujn donacojn per la roso de Via Spirito, por ke ili fariĝu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo.

Kiam Li estis fordon­on­ta sin memvole al la Pasi­ono, Li prenis la panon kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas mia korpo, kiu por vi estos oferdonata.Simile post la vespermanĝo, prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante, Li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas la kaliko de mia sango, de la nova kaj eterna testamento, kiu por vi kaj por multaj estos verŝata por forigo de la pekoj. Faru tion je mia rememoro.C. Jen la mistero de la kredo!

A. Ĉiun fojon, kiam ni manĝas el ĉi pano kaj trin­kas el ĉi kaliko, ni anoncas Vian morton, Sinjoro, en la atendo de Via alveno.

C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni ofe­ras al Vi, Sinjoro, la panon de vivo kaj la kalikon de la savo, dankante, ke Vi konsi­de­ris nin indaj stari antaŭ Vi kaj servi al Vi. Kaj humile ni pet­egas ke, partoprenante en la kor­po kaj la sango de Kristo, ni unuiĝu per la Sankta Spirito.

Rememoru, Sinjoro, Vian Eklezion disvast­igi­tan tra la tuta mondo kaj perfektigu ĝin en la karitato kune kun nia Papo ............, nia Episko­po ............, kaj la tuta klerikaro.

Memoru ankaŭ niajn gefratojn, kiuj endorm­iĝis en la espero pri la resurekto, kaj ĉiujn, kiuj mortis en Via kompato; kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizaĝo.

Kompatu nin ĉiujn, ni petas, ke kun la beata Di­patr­ino virga Maria, kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj, kiuj surtere plaĉis al Vi, ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭ­di kaj glori Vin.

Per Via Filo Jesuo Kristo.
C. Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo, al Vi, Dio Patro Ĉiopova, en unueco kun la Sankta Spirito, estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.

A. Amen.
4. RITO DE KOMUNIO
JE LA DISPECIGO DE LA PANO (1 Kor.11, 26)

A. "Ĉiun fojon, kiam vi manĝas el ĉi pano kaj trin­kas el ĉi kaliko, vi anoncas la morton de la Sinjo­ro, ĝis ĝi venos."

C. Gvidataj de la Spirito de Jesuo, kaj prilumigitaj de la saĝo evangelia, ni kuraĝas diri:

C.A. Patro nia, Kiu estas en la ĉielo, sankt­igata estu Via nomo. Venu Via regno. Fariĝu Via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero. Nian panon ĉiu­ta­gan donu al ni hodiaŭ kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj. Kaj ne konduku nin en ten­ton, sed liberigu nin de la malbono.

C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj malbonoj; donu favore pacon en niaj tagoj, por ke, helpitaj de Via kompato, ni estu ĉiam liberaj de la peko kaj sekuraj kontraŭ ĉiu dan­ĝero, atendante la beatan esperon kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.

A. Ĉar Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.

C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apo­sto­loj: "Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi", ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio; kaj degnu laŭ Via volo pacigi kaj unu­igi ĝin. Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.

A. Amen.

C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.

A. Kaj kun via spirito.

C. (mallaŭte) La akcepto de Via Korpo kaj San­go, Sinjoro Jesuo Kristo, ne fariĝu por mi juĝo kaj kondamno, sed pro Via kompato, ĝi utilu al mi kiel gardilo kaj kuracilo por mia animo kaj korpo.

C. Jen la Ŝafido de Dio, jen tiu, kiu forigas la pe­kojn de la mondo. Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido.

C.A. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton, sed diru nur unu vor­ton kaj resaniĝos mia animo.

C. La korpo de Kristo gardu min por la eterna vivo.

C. La sango de Kristo gardu min por la eterna vivo.

C. Tion, kion ni prenis per la buŝo, Sinjoro, ni akceptu per pura menso; kaj la portempa donaco fariĝu por ni la eterna savilo.
KOMUNIA ANTIFONO

A. Ni laŭdas Vin, ĉiopova Sinjoro, glora reĝo de la tuta universo. Vin benas la anĝeloj kaj la ĉefange­loj, Vin laŭdas la profetoj kun la apostoloj. Ni laŭ­das Vin, ho Kristo, kliniĝante antaŭ Vi, Kiu venis elaĉeti niajn pekojn. Ni Vin vokas, ho granda El­aĉe­tinto, Kiun la Patro al ni sendis kiel paŝtiston. Vi estas la Filo de Dio, Vi estas la Savanto, Kiu naskiĝis de la Virgulino Maria. Pro Via valora san­go ebriiĝintaj, permesu ke de ĉia kulpo ni estu liberigitaj.
ORACIO (starante)

C. Ni preĝu: (silenta momento)

Ni ricevis, ho Patro, la donacojn de la sankta mistero: la celebrado, kiun Via filo al ni ordonis plenumi en memoro de Li, estu efika helpo al nia malforteco kaj nin gardu en komuneco kun Li, Kiu vivas kaj regas en jarcentoj da jarcentoj.A. Amen.
5. KONKLUDAJ RITOJ

C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

Kyrie eleison, Kyrie elejson, Kyrie elejson.

C. Kliniĝu por la beno.

Dio ĉiopova kaj pardonema vin benu, donu al vi la donacon de la vera scio, kiu alportas la savon.A. Amen.

C. Vin ĉiam Li lumigu per la instruoj de la kredo kaj Li vin helpu elteni en la bono.

A. Amen.

C. Li montru al vi la vojon al la vero kaj al la paco kaj Li gvidadu viajn paŝojn dum la iro al la eterna vivo.

A. Amen.

C. Kaj la beno de Dio Ĉiopova, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito, descendu sur vin kaj kun vi ĉiam restu.

C. Ni foriru en paco.

A. En la nomo de Kristo.

_________________________________________________________________________________________

L’Esperanto è una lingua internazionale ideata da L. L .Zamenof, che ne ha pubblicato la grammatica nel 1887.

Già dai tempi di Pio X, la Chiesa ha prestato attenzione a questa lingua, fino a riconoscerla come lingua liturgica, con l’approvazione del Messale Romano nel 1990. Il Santo Padre dal 1994 usa questa lingua, tra le altre, per gli auguri di Na­tale e di Pasqua prima della benedizione Urbi et Orbi e, inoltre, dal 1977, la Radio Vaticana dif­fon­de regolar­i trasmis­sioni in Esperanto (tre programmi settimanali).

Dal 1910 si è costituita la Internacia Katolika Uniĝo Esperantista (IKUE: Unione Esperantista Catto­lica Inter­na­zio­nale) che dal 1992 è riconosciuta dal Pontificio Consiglio per i Laici. Annualmente l’IKUE organizza un congresso internazionale, che ogni due anni, diventa ecumenico perchè acco­mu­nato a quello del KELI (l’analoga organizzazione protestante).(Per ulteriori informazioni sull’IKUE e sulla sua sezione italiana (UECI), telefonare al 02.2621149 o al 02.66301958

oppure sito internet: www.ueci.it).

Elŝuti 55.21 Kb.


Elŝuti 55.21 Kb.