Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Kongresa bulteno

Elŝuti 33.95 Kb.

Kongresa bulteno
Dato20.03.2017
Grandeco33.95 Kb.

Elŝuti 33.95 Kb.


LA 2-A

KONGRESA BULTENO

84-a SAT-KONGRESO

SARAJEVO 30.07 – 06.08.2011


Temo: Tutmondiĝo kaj nacia fenomeno
KONGRESURBO
-la ĉefurbo de la ŝtato Bosnio kaj Hercegovino

-la urbo de KULTURO kie renkontiĝas la Oriento kaj la Okcidento

-la urbo de RELIGIO kie kunekzistadas je distanco de nur cent metroj ĉefpreĝejoj de kvar grandaj mondaj religioj – «la eŭropa Jeruzalemo»

-la urbo de moderna eŭropa HISTORIO en kiu la atenco en 1914 komencigis la unuan mondmiliton kaj la sieĝo en 1992-1995 finis tragikan flankon de la 20-a jarcento-la urbo de TURISMO kun multaj vizitindaj monumentoj, tre pitoreska malnova urbo kaj la bela ĉirkaŭaĵo.
KONGRESEJO
Hotela komplekso TERME en Ilidža (Iliĝa), pitoreska urboparto de Sarajevo, la plej populara loka ripozejo, basenoj kun fluanta kaj termala akvoj, granda parko, aleo-promenejo 4 km longa al fonto de la rivero Bosna, termofontoj, scenejo.
LOĜADO
En la hotela komplekso je dispono estas hoteloj TERME, Hungaria, Hercegovina, Austria kaj Bosna, ĉiuj kun 1-litaj kaj 2-litaj ĉambroj, necesejo, duŝejo, televido, basenoj kun termala akvo, saŭno, masaĝo, sportejoj, ambulantorio, frizejo.
LOKAJ EKSKURSOJ
D1- Urbovizitado - promenado tra jarcentoj, Malnova parto de Sarajevo.

D2-Milita tunelo - la tunelo fosita en 1993 sub flugejo de la sieĝita urbo.

D3-Bosniaj piramidoj - sensacie, en Visoko je 30 km de Sarajevo estas malkaŝitaj antikvegaj piramidoj!!!

D4-Promenado al fonto de la rivero Bosna - aleo-promenejo 4 km longa, ebla veturado per fiakro.
TUTTAGAJ EKSKURSOJ
T1- Mostar - pitoreska urbo kun simbola Malnova Ponto sub protekto de Unesko; lunĉo en Blagaj, spiritejo de derviŝa ordeno ĉe fonto de rivero Buna.

T2- Srebrenica – tipa bosnia urbeto konata pro arĝentminejo kaj sanigaj banejoj; famiĝis en 1995 pro unua genocido post la dua mondmilito; poste vizito al urbo Tuzla.
KONGRESKOTIZOJ


Kongreskotizoj (en €)

Ĝis 31.12.10.

Ĝis 28.02.11.

Ĝis 30.04.11.

Ĝis 30.06.11.

Pli poste

SAT-membro

40

45

50

55

60

SAT-geedzoj (se ambaŭ)

60

70

80

85

90

SAT junul(in)o ĝis 25 j.

15

20

25

30

35

Nemembro dr SAT

50

55

60

65

70

Junula nemembro de SAT

20

25

30

35

40

-Infanoj ĝis 15 jaroj ne pagas kotizon

-La partoprenantoj el Ĉehio, Estonio, Hungario, Litovio, Latvio, Pollando kaj Slovakio ĝuas 30% rabaton

-La partoprenantoj el Albanio, Bulgario, Rumanio, eksa Jugoslavio (krom Slovenio) kaj eksa Sovetunio (krom Estonio, Litovio kaj Latvio) kaj ekster Eŭropo (krom Aŭstralio, Izraelo, Japanio, Kanado, Sud-Afriko kaj Usono) ĝuas 50% rabaton

-Kongresaneco ne estas transdonebla al alia persono

-La kotizo ne estas repagebla senkonsidere pro kia kaŭzo la aliĝinto ne povas partopreni la kongreson.

-La kotizo ne inkluzivas loĝadon, ekskursojn kaj aliajn aparte pagendajn aferojn, ankaŭ nenian asekuron

-Aliĝilon sen pago de la kotizo kaj mendo de loĝado la OKK ne traktosMENDILO POR LOĜADO KAJ EKSKURSOJ
Mi mendas la jenan loĝadon:
HOTELO TERME

plena pensiono – 3 manĝoj tage („sveda tablo“) principe ekde vespermanĝo 30.07 ĝis lunĉo 6.8.2010

 1-lita ĉambro (por la tuta kongresa semajno) 364,00 €

 2-lita ĉambro (por la tuta kongresa semajno) 273,00 €

 1-lita ĉambro (tranokto, kun metnmanĝo) 315,00 €

 2-lita ĉambro (tranokto, kunmatenmanĝo) 245,00 €

 tagmanĝo kaj vespermanĝo (izolite menditaj po 15 €) 210,00 €


HOTELO HERCEGOVINA

 1-lita ĉambro (plena pensiono, kongresa semajno) 588,00 €

 2-lita ĉambro (plena pensiono, kongresa semajno) 420,00 €
HOTELO HUNGARIA

 1-lita ĉambro (plena pensiono, kongresa semajno) 672,00 €

 2-lita ĉambro (plena pensiono, kongresa semajno) 504,00 €
Por gastoj de la hoteloj je dispono estas senpage basenoj kaj sportejoj.
STUDENTA DOMO

(je tri tramhaltejoj – 20 minutoj de la kongresejo – se malfermota, se ne malfermota disponeblos alia je 10 km de la kongresejo – vojaĝo per tramo kaj urba buso 50 minutoj)

 1-lita ĉambro (tranokto kun matenmanĝo, semajno) 175,00 €

 2-lita ĉambro (tranokto kun matenmanĝo, semajno) 140,00 €AŬTO-KAMPADEJO

(je 15 minutoj piede de la kongresejo)

 kabano 3-litaj ĉambroj (tranokto kun matenmanĝo, semajno) 210,00 €

 aŭto-ĉaro por 2 personoj – nur tranoktado – semajno 140,00 €


LOKAJ EKSKURSOJ duontagaj
 D1 - urbovizitado – senpage (malnova urba kerno)

 D2 - milita tunelo 5,00 €

 D3 – bosniaj piramidoj en Visoko 10,00 €

 D4- fonto de la rivero Bosna – promenado – senpage


TUTATAGAJ EKSKURSOJ
 T1- Mostar (kun inkluzivita lunĉo en restoracio ĉe la fiŝbredejo) 40,00 €

 T 2 - Srebrenica (kun inkluzivita lunĉo en Srebrenica) 30,00 €


La mendiloj por loĝado kaj ekskursoj estos traktataj nur post ricevita 30% antaŭpago.
Ĉiu mendo estas transdonebla al alia persono kun informo al OKK ĝis unu semajno antaŭ la kongreso. Okaze de kompleta nuligo de la mendo la OKK retenas 10% de la mendita servo.
Donaco „Helpfonduso – Kongresontoj“ (helpas meritajn membrojn nekapapablaj pagi partoprenon)

_______ €

Libervola donaco (subvencias la kongreson) ________ €
PAGEBLECOJ
El eksterlando per eŭroj:

* Poŝtkonto: SAT nº 1234-22 K, Paris.

*IBAN: FR41 2004 1000 0101 2342 2K02 064 BIC: PSSTFRPPPAR

Rimarkigo: Se vi pagas tra SAT (Parizo) aŭ tra SAT konto ĉe UEA, sendu al SAT kopion de via aliĝilo

*Savez za esperanto BiH: IBAN BA39 3389002206352698, Unicredit bank d.d.

SWIFT code:UNCRBA22A

*Konto de SAT ĉe UEA: satx-s

*Konto de ELBkH ĉe UEA: elbh-j, kun indiko „SAT-Kongreso 2011“
El enlando per BAM:

*Savez za esperanto BiH, Rn. 338-900-220-635-2698, Unicredit bank d.d. SarajevoRimarkigo: Tuj post la pago la plenigitan aliĝilon sendu al la OKK kaj indiku al kiu konto estas transĝirita la pago.


84-a SAT-KONGRESO, SARAJEVO 2011

ALIĜILO
Persona nomo:___________________Familia nomo:__________________________

Plena adreso:__________________________________________________________

Telefonnumero:____________ Telefakso:________________ Retadreso:__________

Viro/virino(trastreku) Naskiĝjaro:_________ SAT-Matrikulo:___________________

Vegetarano:_________ Ĉiomanĝanto:________ Manĝoj memzorge:______________

Aliaj dietaj limigoj:_________________ Aliaj fizikaj limigoj:____________________

Partoprentempo (se ne la tutan kongreson): de la:________ ĝis la:________________


Mi deziras esti en dulita ĉambro kun kongresano:__________________________

Mi pagis kotizon kaj loĝadon al la konto:__________________________________

Mi planas alveni (dato, transportilo):______________________/Mi sendos detalojn poste.

Mi planas forveturi (dato, transportilo):___________________ /Mi sendos detalojn poste.

Mi bezonas invitleteron _____ (limdato por peti invitleteron estas la 1-an de julio 2011)

PLENIGI SE VIZO BEZONATA:

PASPORTA NUMERO:____________________________________________

PASPORTO VALIDA EKDE:____________ ĜIS:____________________

MI SENDAS FOTOKOPION DE LA PASPORT-PAĜO KUN FOTO ____

Por la invitletero senecese konfirmota ĉe notario oni devas krompagi 10 eŭrojn.
Mi povas kontribui al la kongresa programo per:

-prelego pri la ĉeftemo (temo)____________________________________________

-faka prelego (temo)____________________________________________________

-populara prelego/debato (temo)___________________________________________

-kultura programo (priskribo)_____________________________________________

-alia interesa programero (priskribo)________________________________________ADRESOJ DE LA ORGANIZA KONGRESA KOMITATO
Poŝtadreso: Retadresoj:

84-a SAT-KONGRESO www.esperanto.ba

Pf. 452 www.satesperanto.org

Kralja Tvrtka 19 info@esperanto.ba

BA-71000 SARAJEVO satkongreso@esperanto.ba

Bosnio kaj Hercegovino programkontribuantoj: satprogramo@esperanto.ba

Telefono: +387 33 205 487 fetah.zvirac@energoinvest.comTelefakso: +387 33 205 487 senad.colic@esperanto.baElŝuti 33.95 Kb.

 • LOKAJ EKSKURSOJ D1- Urbovizitado
 • TUTTAGAJ EKSKURSOJ T1- Mostar
 • MENDILO POR LOĜADO KAJ EKSKURSOJ Mi mendas la jenan loĝadon: HOTELO TERME
 • HOTELO HERCEGOVINA
 • Por gastoj de la hoteloj je dispono estas senpage basenoj kaj sportejoj. STUDENTA DOMO
 • LOKAJ EKSKURSOJ duontagaj
 • La mendiloj por loĝado kaj ekskursoj estos traktataj nur post ricevita 30% antaŭpago.
 • PAGEBLECOJ El eksterlando per eŭroj: * Poŝtkonto: SAT nº 1234-22 K
 • IBAN BA39 3389002206352698
 • Rimarkigo: Tuj post la pago la plenigitan aliĝilon sendu al la OKK kaj indiku al kiu konto estas transĝirita la pago. 84-a SAT-KONGRESO, SARAJEVO 2011
 • PLENIGI SE VIZO BEZONATA
 • ADRESOJ DE LA ORGANIZA KONGRESA KOMITATO Poŝtadreso: Retadresoj: 84-a SAT-KONGRESO www.esperanto.ba Pf. 452 www.satesperanto.org

 • Elŝuti 33.95 Kb.