Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Komitata Forumo pri Konsciigo

Elŝuti 20.75 Kb.

Komitata Forumo pri Konsciigo
Dato17.03.2017
Grandeco20.75 Kb.

Elŝuti 20.75 Kb.

Komitataj Forumoj 2014


Komitata Forumo pri Konsciigo
Ĉeestas: Fettes, MacGill, Vergara, Saito, Syozi, Lee, Maurelli, Akerlund, Demmendaal, Nourmont, Weidmann, Pietilainen, Poór, Moerbeek, Pietrzak
1. Informkampanjo ĉirkaŭ la 100a UK
La Komitata Forumo rekomendas al LA:

  • nomi respondeculon pri la UK-informkampanjo

  • kunlabore kun siaj landaj sekcioj de TEJO, organizi reklamkampanjojn pri Eo celante ĉefe junulojn kaj studentojn, i.a. produkante kaj financante reklamilojn por ili.

La Komitata Forumo rekomendas al la Estraro kaj Konsilio:  • nomi respondeculo(j)n inter si pri la UK-informkampanjo

  • ampleksigi la kunordigan teamon por la venonta jaro

  • disponigi rimedojn el la kongresa buĝeto por tiu informkampanjo, kun celo sisteme informadi la publikon antaŭ, dum kaj post la kongreso mem

  • kontakti kongresanojn en la monatoj antaŭ la kongreso por peti ilian kunlaboron

  • prioritate ellabori la ŝlosilajn mesaĝojn por tiu kampanjo, emfazante la kulturan kaj interkulturan rolon de la kongresoj

  • starigi apartan monkolektadon/donackampanjon por subteni la informkampanjon.2. Amikaro de Esperanto
La Komitata Forumo rekomendas al la Estraro kaj Konsilio:

 • kunmeti grupon de aktivuloj en sociaj medioj, kiuj pretas okupiĝi pri kreo de laŭlingvaj Amikaroj de Esperanto en Facebook (kaj eventuale aliaj retmedioj), alireblaj el la retejoj de UEA/TEJO

 • Kolekti informojn kaj spertojn pri grupoj de simpatiantoj flanke de diversaj grupoj kaj asocioj, por fari rekomendojn al landaj asocioj pri plej sukcesaj formoj de tiu agado

 • Ellabori strategion por peti donacojn kaj aliajn formojn de subteno de tiuj simpatiantoj.

3. Daŭripova evoluo, evoluigaj celoj de UN post 2015
La Komitata Forumo rekomendas al la Estraro kaj Konsilio:

  • krei informmaterialojn (presitajn kaj enretajn) kiuj klarigas la rilatojn inter Esperanto kaj daŭripova evoluo

  • komenci okazigi trejnseminariojn pri tiu temo (kaj inkluzivi la temon en AMO-seminarioj kiuj kovras ankaŭ aliajn temojn)

  • plibonigi la strukturojn por ebligi partoprenon de individuaj aktivuloj en tia agado, ekz. per pli vasta utiligo de retaj forumoj kaj kreo de internacia kunordiga teamo por kunlabori kun la Estraro4. Esperanto por UN (kaj Unesko) – partopreno je landa, loka niveloj
La Komitata Forumo rekomendas al LA:

  • kontakti siajn landajn UN-asociojn kaj Unesko-komisionojn (listo ĉe http://www.linguistic-rights.org/uea/mondaevoluo.html) kun peto ricevi informojn, aliĝi;

  • kunlabori en lokaj kaj landaj inciatoj pri UN-agado;

  • inviti aktivulojn kaj reprezentantojn de UN-asocioj kaj Unesko-komisionoj al eventoj organizitaj de la E-movado;

  • traduki kaj disvastigi E-novaĵojn pri agadoj ĉe UN kaj Unesko kaj rilataj temoj

La Komitata Forumo rekomendas al la Estraro kaj Konsilio:  • Pretigi informnpakaĵon (retan kaj/aŭ paperan) pri rilatoj inter Eo kaj UN/Unesko, kiu enhavu detalajn informojn pri kiel kontakti ties oficejojn, pri kiel vortumindas la mesaĝoj, pri kio substreki en la interkomunikado, kaj pri kiel tiaj kontaktoj povus helpi plifortigi la lokan/landan/internacian movadon.

  • Pretigi modelan leteron al Unesko-komisiono

  • Kunlige kun tio, peti landajn asociojn kun spertoj pri tia agado dividi siajn spertojn kaj konsilojn kun aliaj.


Komitata Forumo pri Kapabligo
Ĉeestas: Fettes, MacGill, Vergara, Saito, Syozi, Lee, Maurelli, Risso, Bute, Isikawa, Akerlund, Demmendaal, Nourmont, Rozenfelde, Weidmann, Mueller, Zerbetto
1. Aktivula Maturigo
La Komitata Forumo rekomendas al la Estraro kaj Konsilio:

 • Prioritate labori por certigi la daŭripovon de la AMO-programo, i.a. per starigo de administra teamo ekster la Estraro kaj kreo de daŭra buĝeta ero kiu inkluzivas honorario(j)n por la administrantoj;

 • Plifortigi kaj pliintensigi la kunlaboron kun TEJO pri aktivula trejnado, ekzemple en la disponigo de materialoj, la serĉado de subvencioj, la interligado de trejnantoj kaj trejnitoj, ktp;

 • Daŭre pliampleksigi la temaron de la AMO-seminarioj, i.a. per kapabligo pri multlingveco, lingva justeco kaj daŭripova evoluo, temoj gravaj por la agado pri Konsciigo, kaj per kapabligo de gvidantoj (inkluzive de komitatanoj) por diversaj movadaj roloj;

 • Ellabori novajn rimedojn (ekz. retejojn, videojn, libretojn) por disponigi la materialojn kaj ideojn el la AMO-seminarioj al pli vasta esperantlingva publiko.

La Komitata Forumo rekomendas al LA: • Esplori la okazigon de AMO-seminario en sia lando aŭ regiono;

 • Trovi rimedojn (eventuale ekstermovadajn) por subvencii la partoprenon de gejunuloj kaj aliaj aktivuloj en la seminarioj;

 • Ellabori propran planon de aktivula trejnado, eventuale kunlabore kun aliaj landaj asocioj en la sama regiono;

 • Fari strategian analizon de la fortoj, lamaĵoj, avantaĝoj kaj minacoj (FLAM-analizon) kiujn spertas la movado en la koncerna lando aŭ regiono.

2. Kunlaboro kun ILEI
La Komitata Forumo rekomendas al la Estraro kaj Konsilio:

 • Daŭre subteni la agadon de ILEI, inkluzive de la venontjara Tutmonda Kolokvo pri Instruado de Esperanto en Svislando;

 • Serĉi manierojn stimuli kaj apogi instruistan trejnadon en la diversaj landoj kaj kontinentoj, laŭeble reprenante la iniciaton MITE (Modula Instruista Trejnado en Esperanto);

 • Apogi kaj disvastigi la pluan aperigadon de la reta kurso “Esperanto etape”;

 • Kunlabore ankaŭ kun ESF, daŭrigi la subtenon de la Interlingvistikaj Studoj en Poznano per diskonigo, varbado de studentoj kaj donacoj, buĝetaj kaj organizaj rimedoj, kaj kontribuoj al la programo.

La Komitata Forumo rekomendas al LA: • Kunlabori kun sia landa ILEI-sekcio;

 • Registri ĉiujn enlandajn kursojn ĉe edukado.net;

 • Konsideri okazigon de KER-ekzamenoj ĉe landa kongreso aŭ alia aranĝo.

3. Konferenco de universitatoj kunlige kun UK Lillo 2015
La Komitata Forumo rekomendas al la Estraro kaj Konsilio:

 • Konsulte kun la CED-estraro, ILEI kaj AIS, entrepreni la okazigon de dua konferenco de universitatoj kun kursoj aŭ programoj pri Esperanto kaj interlingvistiko, kiel okazis en 2008 en Amsterdamo antaŭ la UK en Roterdamo;

 • Serĉi rimedojn el movadaj kaj ekstermovadaj fontoj por parte kovri la kostojn de tiu konferenco.


Komitata Forumo pri la Komunumo
Ĉeestas: Fettes, Mueller, MacGill, Vergara, Nourmont, Moerbeek, Saito, Syozi, Pietrzak, Akerlund, Demmendaal, Weidmann

1. Jaro “Montevideo 60” – agadplano
La Komitata Forumo rekomendas al la Estraro kaj Konsilio:

  • Prioritate starigi internacian laborgrupon pri la Jaro, publikigi ĝian laborplanon en la retejo de UEA, regule ĝisdatigi ĝin tra la Jaro, kaj peri informojn pri ĉiuspecaj eventoj kaj iniciatoj kadre de la Jaro tutmonde;

  • Malfermi kunlaboron kun TEJO kaj Vinilkosmo pri realigo de artista datumbazo konsultebla en la reto;

  • Subtene al ILEI-rezolucio el Montevideo, lanĉi kaj kunordigi projekton de grupaj (ret)tradukoj (aŭ almenaŭ resumoj) de elstaraj eldonaĵoj pri edukado, scienco kaj kulturo rekomendataj de Unesko.

  • Iniciati la kreon de Esenca Vikipedieto pri Esperanto, konsistanta el kelkdek vikipediaj paĝoj celataj por prioritata traduko en naciajn lingvojn, kiuj kune reliefigas la atingojn de Esperanto sur la kampoj de edukado, scienco kaj kulturo;

  • Strebi al papera eldono de samtema libro/enciklopedieto por marki la Jaron.

La Komitata Forumo rekomendas al LA:  • Transdoni alvokon de UEA al lokaj grupoj por ĝemelurba agado en kontakto kun la internacia laborgrupo de UEA sur tiu kampo;

  • En ĉiu lando aŭ regiono, okazigi almenaŭ unu kulturan festivalon aŭ grandan kulturan programon en la kadro de la jaro;

  • Informi kaj inviti Unesko-funkciulojn kaj aliajn agantojn en UN-medioj ĉeesti tiujn eventojn;

  • Informi pri tiuj eventoj la kunordigantojn de la Jaro kaj la kunagantojn en aliaj regionoj.2. Faka kaj scienca agado
La Komitata Forumo rekomendas al FA:

  • Utiligi la ŝancojn kiujn interreto, aparte la vikiaj projektoj kiel Vikipedio, Vikiversitato kaj Vikilibroj, provizas por modernigi kaj plivastigi la fakan agadon.

  • Laŭeble eluzi la ekzistantan kaj ĝisdatigatan artikolaron aŭtomate tradukitan de la projekto Vikitrans.

  • Zorgi pri la graveco de la terminologia aspekto de la faka agado, sekvante la rekomendojn de TEC kaj utiligante la kreotan sekcion pri terminologio en la Lingvejo de la Esperanta Vikipedio

  • Klopodi al kunlaboro kaj kunordigo inter la tradiciaj fakasocioj kaj la novaj aktivuloj arigataj de la branĉo pri Scienca kaj Faka Agado de TEJO

3. Biblioteka agado
La Komitata Forumo rekomendas al la Estraro kaj Konsilio:

  • Subteni la klopodojn krei komunan elektronikan katalogon de E-bibliotekoj, ekzemple per gastigo de datumbazo ĉe la paĝoj de UEA, kunlaboro de Biblioteko Hodler, kaj aliaj agadoj;

  • Subteni la iniciaton de ILEI pri depon-bibliotekoj “Savi niajn semojn,” cele al la kreo de plurkontinenta reto de bibliotekoj kiuj garantias konservadon de la movada heredaĵo.


Komitata Forumo pri Kunordigo

1. Baza kotizo 2015
Laŭ komitata decido el 2001 la baza kotizo (MA-kotizo en Nederlando) devas ĉiujare esti plialtigita por kompensi la inflacion en Nederlando en la antaŭa jaro.
En 2013 la inflacio estis 1,4%. La ĉi-jara MA-kotizo estas 63 euroj, el kio 1,4% estas 0,88 euroj. La plialtigo do devos esti 1 eŭro kaj la baza kotizo por 2015 fariĝu 64 euroj.
2. Buĝeto 2015
La Komitata Forumo rekomendas al la Estraro kaj Oficejo:

 • Pli aktive varbi anoncojn (movadajn kaj ekstermovadajn) por la Jarlibro kaj revuo, kaj pli regule memorigi jamajn anoncintojn pri la ebleco tion renovigi ĉiujare;

 • Enkonduki retejajn anoncojn, ekzemple kunlige kun la kongreso;

 • Esplori pri alternativaj retaj formatoj de la Jarlibro, kiuj povus esti pli allogaj por la uzantoj kaj do malkreskigi la kvanton de presitaj Jarlibroj;

 • Taŭge analizi la bezonojn kaj rimedojn por UK, tiel ke ĝi laŭeble ne estu malprofita, eĉ kun malgranda kongresanaro;

 • Esplori pri novaj formoj de librokomerco, uzantaj retajn rimedojn por kreskigi la vendojn, ankaŭ de elektronikaj libroj kaj aliaj novspecaj vendaĵoj, ne nepre limigitaj al E-produktoj;

 • Proponi al la oficistoj (kaj eventuale aliaj aktivuloj) regulajn trejnkursojn, ne nepre en Esperanto, kiel normale okazas en multegaj labormedioj;

 • Esplori pri novaj kategorioj en la membrokotizoj kiuj povus allogi pli da membroj, ekzemple tre junaj, enretaj, kaj simpatiantaj;

 • Fari FLAM-analizojn pri la nuna strategia situacio de UEA kaj pri specifaj aspektoj de la agado, ekzemple libroeldonado;

 • Celi al estonta financa situacio, kiu permesos disponigon de subvencioj por konkretaj movadaj agadoj laŭ proponoj submetitaj al UEA.

.

La Komitata Forumo rekomendas al la Estraro kaj Konsilio: • Verki regularon pri intereskonfliktoj por ofichavantoj;

 • Enkonduki regulan ĉiumonatan raportadon pri planataj kaj plenumitaj agadoj, simile al la sistemo aplikata en TEJO.


Elŝuti 20.75 Kb.

 • 3. Daŭripova evoluo, evoluigaj celoj de UN post 2015
 • 4. Esperanto por UN (kaj Unesko) – partopreno je landa, loka niveloj
 • Komitata Forumo pri Kapabligo
 • 3. Konferenco de universitatoj kunlige kun UK Lillo 2015
 • Komitata Forumo pri la Komunumo
 • 2. Faka kaj scienca agado
 • Komitata Forumo pri Kunordigo 1. Baza kotizo 2015

 • Elŝuti 20.75 Kb.