Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Kiel VI mem povas partopreni

Elŝuti 14.31 Kb.

Kiel VI mem povas partopreni
Dato17.03.2017
Grandeco14.31 Kb.

Elŝuti 14.31 Kb.

KIEL VI MEM POVAS PARTOPRENI

EN LA ASOCIAJ AKTIVECOJ?
moto: "ĈEA estas ne komitato, sed ni ĉiuj!"
Estimataj ĈEA-membroj!

En la numero 2013/4 vi povis legi la raporton de la ĈEA-prezidanto, kiu dum la konferenco en Nymburk resumis staton de plenumado de la alprenitaj prioritatoj en nia asocio. Nemalmulto sukcesis aŭ progresis, same nemalmulto stagnas aŭ atendas pluan disvolviĝon pro manko de kunlaborantoj (aŭ de financoj).

Estus logike en tiu ĉi numero, kune kun la budĝeto por 2014 listigi ankaŭ niajn nunajn agadcelojn. Tamen, verkante ĝin, ni rimarkis, ke grandparte temas pri administraj aŭ organizaj taskoj, kiuj apartenas al komitatanoj aŭ komisiitaj plenumantoj. Legi tian liston estus iom tede. Pli gravas, en kiuj aktivecoj-projektoj povas partopreni VI MEM (ĉu kiel individuoj, ĉu kiel membroj de kluboj aŭ sekcioj). Nur tiel nia organizo povas plenumadi sian celon kaj havi veran sencon. Estu laŭeble ĉies libervola devontigo laŭ siaj eblecoj iel kontribui, ne nur konsumi rezultojn de alies laboro.

Jen rigardu la liston de la plej gravaj nuntempaj aktivaĵoj de ĈEA.

Ĉu vi mem aŭ via klubo trovas en ili ion interesa kaj partopreninda?
NOVA TUTJARA EKSPOZICIO EN ESPERANTO-MUZEO

EN SVITAVY

La nuna arta ekspozicio "Esperanto kaj muzoj" estos fine de septembro 2014 anstataŭita per la nova "ESPERANTO KAJ KOLEKTADO".

Temos pri a) "Esperantaĵoj" (poŝtmarkoj, bildkartoj, insignoj, glumarkoj, suveniroj, aliaj tridimensiaj objektoj) b) "Ĉio kion kolektas esperantistoj"

(neesperantaj objektoj, laŭeble kuriozaĵoj, ekz. nekutimaj suveniroj el Esperanto-vojaĝoj). Ĉu vi havas ion interesan por prezenti, kion vi pretus senpage pruntedoni por unu jaro? Bv. sendi al ni vian oferton kun priskribo, ev. fotaĵojn de tio, kion vi povas pruntedoni. Ni garantias enordan redonon. Ĉar dume la asocia budĝeto pliboniĝis, ni povas ev. repagi kostojn por sendo aŭ resendo (kvankam ni preferos personan transdonon). Tamen bv. ne sendi tuj, sed nur post antaŭa interkonsento!


MIGRA EKSPOZICIO "Ĉu Esperanto estas morta lingvo?"

Ĝi gastis jam en 27 institucioj en 9 regionoj de la lando kaj finiĝos verŝajne en 2015. Ĉu vi volus helpi organizi ĝin ankaŭ en via urbo (plej taŭge en biblioteko)? Ĉi-momente restas kvin liberaj monatoj por povi rezervi ĝin. Petu pliajn informojn pri la kondiĉoj! Ne postulatas via mono, nur helpo dum (mal)instalado, loka informado kaj ev. pretigo de la inaŭguro aŭ publika programo (ne nepre). Jen unika okazo por videbligi Esperanton ĉe vi!


MEMORO DE LA MOVADO

Ne ĉiuj kluboj havas tiel modele prilaboritan historion de la Esperanto-movado en sia regiono, kiel ekz. Přerov, Prostějov aŭ Pardubice. Ni instigas klubojn serĉi, kolekti kaj skani historiajn fotojn kaj gravajn dokumentojn kaj serĉi biografiajn informojn pri gravaj esperantistoj el via ĉirkaŭaĵo. En http://eo.wikipedia.org/wiki/Listo_de_ĉeĥaj_ esperantistoj vi povas vidi, kies nomoj ankoraŭ mankas aŭ ĉe kiuj nomoj ankoraŭ aperas malmultaj informoj aŭ mankas fotoportretoj. Eble de tiuj personoj konserviĝis iliaj verkoj, kiuj devus esti en la asocia arkivo. Koncerne teknikan prilaboron kaze de bezono vi povas peti konsilon de ni.CIFERECIGADO (= digitalizace) DE ESPERANTO-MATERIALOJ

Multo el nia Esperanta kultura heredaĵo ankoraŭ atendas sian arkivadon en komputilo kaj sekve ev. disponigon en interreto.

- Ĉu vi scipovas senerare tajpi? En nia arkivo multas valoraj manuskriptoj (beletraj, lingvaj, fakaj, movadaj), kiuj atendas sian transskribon kaj transformon al elektronika formo.

- Ĉu vi bone konas la lingvon kaj havas "atenteman okulon"? Ni bezonas ankaŭ ekzaktemajn legantojn por kontrolo de eraroj kaj mistajpoj en la ciferecigitaj tekstoj.

- Se vi pli amikas kun komputilo, ni bezonas ankaŭ homojn por skanado de fotaĵoj kaj artikoloj, por ciferecigado pere de komputila programo (instrukciadon ni prizorgos), por transformado de diskoj kaj kasedoj al mp3 aŭ por ciferecigo de videoj.

PROJEKTO "FONOTEKO"

Ni serĉas volontulojn por sonregistri tekstojn taŭgajn por studado de Esperanto, ĝenerala kleriĝo aŭ amuziĝo. Instruado okazos i.a. dum la 9-a Sabla Printempo en Skokovy (13.-18.5.). Interesitoj povos esti instrukciataj ankaŭ perrete (koncerne laboron kun voĉo kaj laboron kun la programo Audacity). La registraĵoj povos esti disponigitaj por internacia uzo (en eksterlandaj retaj radioj, en la projekto Bretaro.org, Lernu.net, en multlingvaj projektoj kiel Librivox.org ktp). La materialoj por Esperanto-instruado povos esti eldonitaj en formo de KD. Skribu al ni viajn ideojn/preferojn aŭ petu liston de proponataj tekstoj por elekti. Jen interesa sencohava laboro por viaj klubaj kunvenoj, en kiu pluraj homoj povas partopreni! Ev. vi povas mendi ankaŭ instrukciadon rekte en via klubo - laŭ niaj ebloj ni klopodos trovi konvenan daton kaj veni.PROJEKTO "KAREL ČAPEK"

La 20-an de septembro ni prezentos niajn tradukojn kaj sonregistraĵojn dum la publika kultura aranĝo en la Memormuzeo de Karel Čapek en Strž apud Dobříš. Por tio ni i.a. volas realigi novajn tradukojn al Esperanto el lia verkaro - prefere mallongajn artikolojn kaj felietonojn pri ĝis nun aktualaj temoj (ekz. la libroj "Marsyas", "Jak se co dělá" ktp). La ĉeĥlingvajn originalojn vi povas senpage elŝuti en www.mlp.cz. Membroj de la tradukgrupo konsilos kaj helpos vin por atingi postulatan kvaliton de la traduko. La tradukoj povos esti publikigitaj en interreto aŭ ev. ankaŭ voĉregistritaj.


KONTRIBUADO AL STARTO KAJ WWW.ESPERANTO.CZ

Ambaŭ informiloj pli buntos kaj pli legindos, se kunkreos ilin pli da homoj!

Por Starto ni serĉas ekz. iun por kontribui al "Lingva rubriko" (eĉ surbaze de malnovaj Startoj) kaj al la rubrikoj "Humuro" kaj "Por komencantoj". Kion vi volas trovi kaj legi en la gazeto? Ĝi ne devas esti nur informilo pri intaj kaj ontaj aranĝoj. Same por www.esperanto.cz ni bonvenigos de vi taŭgajn aktualaĵojn (kiujn ni sekve adaptos en redakta kodo por publikigo). I.a. ni serĉas iun por rubriko "Počítačová gramotnost". Skribu al ni viajn ideojn pri temoj aŭ rekte proponon de la teksto! Helpus nin ekz. kunlaboranto sekvanta novajn interesajn artikolojn kaj videojn en Interreto aŭ novaĵojn en eksterlanda Esperanto-gazetaro, pri kiuj ni povos informi.
TRADUKADO DE URBAJ RETEJOJ KAJ DE ĈIĈERONAJ TEKSTOJ

Jen unu moderna kaj efika maniero por videbligi Esperanton kiel utilan praktikan lingvon. Post ĉiu Esperanto-aranĝo laŭeble devintus postresti krom fotaĵoj ankaŭ unu tia daŭra publike havebla materialo! Nuntempe ni ekz. tradukas tekston pri Bierfara muzeo en Plzeň, pri kies konservo la muzeo mem montris intereson. Skribu al ni por listo de proponataj konkretaj tekstoj taŭgaj por traduko (dividitan laŭ regionoj). Kadre de la estiĝonta tradukgrupo ni povos komune solvi malfacilajn vortojn/parolturnojn kaj komune poluri la tekstojn. Temas pri afero prestiĝa ankaŭ por via prezentiĝo en via urbo, ĉar vi faros ion por ĝi utilan kaj povos diskonigi vian regionon eksterlande. Ni donos al vi subtenon kiel konkrete fari tion. Laborseminario pri tiu ĉi temos estas preparata por 29.9.2014 en Svitavy (dimanĉe post sabata inaŭguro de la nova ekspozicio).


PLUAJ PROJEKTOJ KAJ AGADCELOJ

Krome povas temi pri: verkado de ĉeĥlingvaj artikoloj pri Esperanto, vigligo de konkreta internacia kunlaboro, kreado de instruhelpiloj por lingvokursoj, kolektado de interesaj materialoj por klubaj kunvenoj aŭ aranĝoj, reklamado por E-kursoj, eldonaj aktivecoj, kreado de strategioj por serĉado de sponsoroj, verkado por Vikipedio, subtekstigado aŭ dublado de mallongaj filmoj, kreo de prezentaĵo kaj metodiko por gvidado de "fulmokursoj" k.a. Ĉio ĉi povos plu iom post iom disvolviĝi, sed nur kaze de via intereso kaj aktiva laboro!


Bv. skribi viajn proponojn/demandojn al

PAVLA.DVORAKOVA@ESPERANTO.CZ aŭ al poŝtadreso de la koncernaj komitatanoj (vidu la paĝon 2). Ni antaŭĝojas vian helpemon kaj nian komunan kunagadon.


Elŝuti 14.31 Kb.

  • NOVA TUTJARA EKSPOZICIO EN ESPERANTO-MUZEO EN SVITAVY
  • MIGRA EKSPOZICIO "Ĉu Esperanto estas morta lingvo"
  • CIFERECIGADO (= digitalizace) DE ESPERANTO-MATERIALOJ
  • KONTRIBUADO AL STARTO KAJ WWW.ESPERANTO.CZ
  • TRADUKADO DE URBAJ RETEJOJ KAJ DE ĈIĈERONAJ TEKSTOJ
  • PLUAJ PROJEKTOJ KAJ AGADCELOJ
  • PAVLA.DVORAKOVA@ESPERANTO.CZ

  • Elŝuti 14.31 Kb.