Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Kiam la insulo Selando (Sjalland) ankorau ne ekzistis la cefdio Odino sendis

Elŝuti 165.06 Kb.

Kiam la insulo Selando (Sjalland) ankorau ne ekzistis la cefdio Odino sendis
Dato23.03.2017
Grandeco165.06 Kb.

Elŝuti 165.06 Kb.

Gefiono

Kiam la insulo Selando (Sjalland) ankorau ne ekzistis.
Selando (angle Sealand - mara lando, la oficiala nomo: Princlando de Selando, Principality of Sealand) estas memproklamita ŝtato (mikronacio) ĉe la Norda Maro, lokita sur la forlasita instalaĵo. La areo de la instalaĵo estas ĉ.
la cefdio Odino sendis
Gefionon orienten por havigi pli da tero al Danio.TIu diino de la virguiinoj venis ai Svedio, kies regxo Gylfe trovis sin tiel rava, ke post keiktempa amorad li promesis ai ŝi tiom da tero,kiom sxi povos elplugi dum unu tago. Por havigi tirbestojn taugajn por tiu laboro Gefiono iris ai iu jotuno (grandegulo) , kiu gravedigis ŝin. Naux monatojn poste la diino naskis kvar filoj Ilin ŝi sxangxis en gigantajn virbovojn kaj jungis antau la plugilon. Per siaj enormaj fortoj la filoj tiris kaj tiradis.La plugilo trancis tre profunde . Finiĝis la longa tago.La elplugitan teron la virbovoj tiris okcident kie Gefiono lokis gxin inter Fueno (Fyn) kaj Skania (Skane).En Svedio restis responda truo:la lago Vänern.Jen la estigo de Selando,lau la mitologio.

La bors-konstruajo

La bor s-kcRstruaj o estas vidinda domo,kiu situas proksime al Knippelsbro sur la insuleto Slotsholmen(la kastelinsuleto).Kristian la IV-a konstruigis la bo son dum la jaroj 1619 ĝis 1622.La arkitektoj nomifis Lorenz kaj Hans Steenwin du fratoj.Poste oni konstruis la drako-pinton kun la kvar drakoj,kies vostoj formas la pinton (Ludvig Heideritter desegnis gxin.Ankau la tegment-etagxoj ka. la orienta fronto konstruiĝ"is en 1640.La brikoj estis unue flavaj kun rugxaj strioj,sed komence de la dudeka jarcento oni anstataŭigis la flavajn brikojn per rugaj,kaj la originalaj figuroj de sablosxtono per kopioj .

Komence la teretago estis magazenoj.Sxipoj povis transporti la varojn rekte al
la pordegoj tiutempe.En la supra etago estis butikoj.Ek de la jaro 1681 okazij
kunvenoj de komercistoj,kaj ek de la jaro 1857 funkcias la konstruajo kiel borso
Saman jaron acetis la merkat-societo la domon.Nun la bors-aferoĵ okazas
alialoke - ek de aŭtuno 1974. r.

Trinitato (Triuno)Preĝejo

La pregejo Trinitato estas konstruigita de Kristiano la IV.Cefe altiras nian atentoij ĝia Ronda Turo,34 m.alta.De la strato al la supro kondukas ne ftuparo sed spiralforma vojo (209 m.).En 1717 la rusa caro Petro la Granda(1689-1725) gastis cxe la dana reĝo Frederiko la IV-a (1691-1730) kaj tiain faris viziton i.< al la Ronda Turo.CarI.no Katarina supreniris per kariolo tirata de ses 'cevaloj . Caro Petro sekvis sian edzinon sur propra besto.La neordinara rajdado tiel placxis al la suvereno de Rusio,ke li gxin ripetis du fojojn.

Dum pluraj jarcentoj la Ronda Turo servis kiel astronomia observatorio por la Kopenhaga Uni versitato. Nun amatoraj stelarnikoi en klaraj vesperoj per bona teleskopo montras al la publiko surĉielajn interesaĵojn.

De la alta supro oni havas belan vidon al la multaj kopenhagaj turoj.
La vidkapablo aŭ vida percepto estas tiu el la kvin sensoj, kiu ebligas percepton, observon, kaj analizon de onia medio per la ricevo kaj interpretado de lumo. La sensa organo estas la okulo -kiu konsistas el la okula globo kaj la pluaj organoj- estas la organo, kie registriĝas impresoj de videbla lumo, sed la vidprocedo inkluvizas ankaŭ agadojn en specifaj regionoj de la cerbo (vida kortekso): Tie la kolektitaj informoj analiziĝas kaj kunordiĝas laŭ formo, koloro, materialo, reliefo, ktp., kaj kompariĝas kun antaŭe memorigitaj bildoj. La vidkapablo estas celata precipe por perceptado de kontrasto, kaj per tio ankaŭ konturoj. La vidkapablo tial permesas vidadon de la konturoj de objektoj, iliajn distancojn kaj signife ĝi partoprenas en orientado en spaco. Por homo, vidkapablo estas la plej grava senso, kiu perceptigas proksimume 80 % da ĉiuj informoj pri la medio. Iuj uzas okulvitrojn por plibonigi sian vidkapablon. Oni kiu ne povas vidi, aŭ kiu preskaŭ ne povas vidi estas blinda.


Iun nokton en 1943 la toraoj de la danaj judoj estis sekrete transportitaj e la proksima Sinagogo en la kripton de Trinitato kaj kaisitaj inter la sarkofago malantau falsa muro.Ecf hodiaŭ oni ne scias,kiu(j) prizorgis tion.La sanktaj skribrulaĵfoj reaperis post la liberig"o en maj o 1945. Ekde tiam ekzistas tute specialaj konfidencaj rilatoj inter la juda sinagogo kaj la dana pregejo Trini

Tiu estis kaj estas distrikta preĝejo, sed longatempe gxi krome servis kiel studenta preg"ejo.La granda universitata biblioteko en la subtegmentej o perdigi dum terura incendio en 1728;je tiu katastrofo 40 % de la urbo forbrulis.

Dum la 1980-jaroj iom neordinara grupo da personoj komencis arig^i cxirkaux Trinitato: enmigrintaj kristanaj cinoj kaj parencoj de Cinio.-misiistoj . Ciun dua semajnon okazas alta meso en la fora azia lingvo.

Pregxejo de Nia Sinjorino

En jaro 1807 britaj trupoj komencis 3-noktan bombardadon al la cefurbo (tiutempe 100.000 enloĝantoj ) . Plej dense log^ata estis la distrikto kun Nia Sin rino "Ĉefpregejo,al kies 125 m.alta spajro (turpinto) la malamiko celis multajn raketojn kaj bombojn.En la tria nokto brulsago trafis la pinton de la spajro. Rapide g*i fandis la kupron kaj ekbruligis la lignan internon. Frumatene la spajro falis kaj grandparte detruis la pregxejon. Je la falo trabo funkciigis la sonori laron.En la terura nokto audigis la melodio de mortohimno. La britoj jetis sur Kopenhagon 14.000 bombojn.Post la rapida kapitulaco la malamiko forkondukis "ciujn danajn militsxipojn escepte de unu jahxto, kiujn kelkajn jarojn antaue la brita reĝo donacis al sia "kara kuzo la dana kronprinco" . Tiu resendis gxin al Britio kun afabla saluto:"Pro la hasto vi forgesis jenan sxipon en Kopenhago Gis 1814 regis milita stato inter Britio Kaj Danio.Je la pacigo post la falo de Napoleono ni perdis ankaŭ Norvegion al Svedio.En 1813 la dana stato bankrot Je la posta rekonstruo Nia Sinjorino ne ricevis novan spajron.

Absalon

En la jaro 1902 starigis kopenhaga komunumo statuon pri la urba kreinto: la episkopo Absalon.Bone ili elektis tiun lokon,car Absalon alte sidanta sur sia 'ceva.lo povas rigardi rekte al Slotsholmen, kie li konstruigis la unuan kastelon de Kopenhago.

Absalon estis unu el plej rimarkindaj kaj elstaraj personoj,kiu naskigis en Danlo.Li apartenis al mezselanda potenca nobela familio.Tiu havis granda influon en la 12-a jarcento.ne nur al la rega potenco sed ankaŭ al la eklez

Iun tagon en la jaro 1128 Absalon kaj lia gemelfrato vidis la tagan lumon en la urbeto Fjenneslev apud Soro.En la bapto la knaboj ricevis la nomojn Axel kaj Esbern,sed en sia matura vivo la nomo Axel estis anstatauita per la pia nomo Absalon kaj per tiu li iĝ^is famekonata.

De kiam Valdemar la Granda iĝis regxo en 1157 devenas la scio pri Absalon. Li estis intima amiko de Valdemar kaj kaŭze de tio donis Valdemar al li episkopan postenon en Roskilde. Absalon bone kaj sincere apogis Valdemar en lia regperiodo ne nur per sia sagxeco kaj kuragxo,sed ankau kiel cxefpoliti kisto de Danio.Lia scio estis erainenta kaj pro gi li plurfoje venkis la batalojn kontraŭ la malamikoj: la Vendoj.

En la jaro 1167 konstruigis Absalon la unuan kastelon de Kopenhago.Gi ne
estis luksa kiel la postaj kasteloj.Gxi funkciis kiel defendejo de la urbo.

Gi nur havis turon cUrkaŭita de ringmuro.Dum jarcentoj tiu kastelo ankaŭ

funkciis kiel restadejo de danaj reĝoj,sed tiam oni ne pensis pri metoda

plano de la urba konstruo kaj tial la domoj tute hazarde situis apud la

kastelo.Tamen dum sekvaj jaroj ili estis forigitaj por doni lokon al novaj

kasteloj.

Jam en la antikva tempo estis malgranda haveno cxe Kopenhago kaj versajne

ankau komerca trafiko el gxi.Samjare kiel la kastelkonstruo okazis plibonigo

de la haveno.Absalon konstruigis pontojn inter Amagero kaj Selando,kaj

en la haveno la kajoj estis pligrandigitaj .

Sub nuna Christiansborg oni povas vidi la ruinojn de la antaua kastelo,same

ankaŭ la murojn de Absalona kastelo.krom tio ankau la puton de Absalon.

Nyhavn (nova haveno)

elfosigis cx. 1670. De 1700-1770 la domojn oni iom post iom konstruis por la komer-cistoj, havenistoj, gastejoj k. t. p. Sed tiutempe la domoj havis nur 2-3 etaĝojr cio pro manko de sufica spa.co en Kopenhago plialtiĝis ia konstruaĵoj, kiuj cetere estas bone Ŝirmitaj, kaj ia regionen stampas kolorricaj domoj.

l/espere oni pov/as audi viglan muzikon kaj kanton de ia multnombraj kafejoj en la
tiel nomata senbrida Nyhawn, kie oni ankaŭ dancas.


La artefaritaj frontono-trianguloj plejofte ankaŭ ornamls la antaŭajn konstruaĵojn En Nyhavn la domoj direktas la flankon al la kanaio. - En Nederlando esta rnale, tle la konstruaĵoj havas la frontonon al la kanalo. - Ankoraŭ oni trovas tra bajajn domojn en Nvhavn.

La poeto H. C. Andersen loĝis en Nyhavn kaj en numero 18 kaj en 20, sed dum preskat 20 jaroj en numero 67 en la dua etaĝo. En numero 20 li verkis siajn unuajn fabelojr Dum siaj lastaj jaroj li logis en numero 18.

La ankro "ce Kongens Nytorv (la nova placo de la reĝo) estas memorigajo pri la danaj maristoj, kiuj mortfalis dum la dua mondmilito.

Antaŭe Kopenhago havis botanikan gardenon tie, kie nun kelkaj para-numeraj konstru-
ajoj situas. Restas ankorau arboj de tiu tempo malantaŭ Charlottenborg (universita-
to por skulptura arto kaj pentra arto).

l/idindajoj en Nyhavn: Firm-tabuloj ('ŝildoj) pri vel-, kompas- kaj flagfaristoj, ŝtonaj tabuloj sur Nyhavn-konstruajoj 41 kaj 65. - Sur la muro de numero 59 situas statueto; Krusto kun la globo: 'ci tiu konstruaĵb cetere nomiĝas: "la domo de la alhxemistoj.

Kongens Nytorv

(la nova placo de la reĝo).

La plej altranĝa placo de la urbo estas Kongens Nytorv,kie situas grandaj komereaj domoj t. e. tutmondaj establaĵoj kiel A. P. Møller, sipa arangxejo; Granda Skandinavi Telegrafa Kompanio, la magazeno MAGASIN. Krome ni vidas la regan teatron, kie oni prezentas la plej bonan aktoran arton en Danlando, kaj kies baleto apertenas al la plej fama de Europo. :

La franca ambasado havas sidejon en numero 4 sur Kongens Nytorv; tiu domo estas la sola konservita konstruaĵo de 1670.

Cxi tiuj domoj - krom aliaj - cirkauxas "Krinsen", tre malgrandan gxardenajxon, kaj meze
en tiu situas skulpturo, farita de C. L'Amoreaux: regxo Christian V sur ĉevalo. -
Ciujare la noubakitaj gestudentoj cirkaŭdancas KRINSEN post la ekzameno.
Antaŭ la reĝa teatro ni vidas 2 skulptaĵojn: la poetoj Oehlenschlæeger kaj Holberg.
La domo de Harsdorff (Kongens Nytorv 3-5) estas la akademio por la arkitekteduko
de la art-universitato.

La biblioteka gardeno

Gxi estas unu el la plej cxarmaj lokoĵ en Kopenhago.Gxin oni kreis en 1915.Sed ne ciam tlu ci loko aspektis tia.En 1603 rego Kristiano la IV-a malfermis gu, tiun ci lokon kiel milit-havenon,kaj ankoraŭ ni trovas allig-ringojn enla mu En 1867 oni plenigis la havenon.La menciitaj 3 jar-nombroj,faritaj en ŝ°tono situas supre de la g^arden-pordegoj .

Grandaj konstruaj^oj ^irkauas la bibliotekan gardenon:la rega biblioteko, la provianto-domo,la armila muzeo kaj la §tata arkivo,kaj tiuj sirmantaj kon; truajoj konsistas parte el muroj , f aritaj de masonaj o-nun atentu! "gis 4 metro; pro tio la bruo de la grand-urba trafiko ne povas geni vin en tiu preskaŭ monahejo-simila gardeno. Ne strange,ke multaj homoj de la proksimaj kontoroj dum siaj lunc-paŭzoj somere sidas sur la benkoj por gui la sunon,la vidon de la floroj kaj de la papilioj krom espereble ankau bongustan luncT-paketon.

En la antau-korto-kun hipo-kaŝtanoj kaj tilioj-ni vidas la statuon de Peder Schumacher (au Griffenfeldt),fondinto de la stata administradejo.-Apude situa la nuna stata arkivo.Reg*o Frederiko lalll-a konstruigis tiun domon,tiam konsistantan el arsenalo en la ter-etag"o, biblioteko en la unua etago kaj arto t^ambro en la dua.

La nuna rega biblioteko, trans la g*ardeno, estas konstruita je la komenco de n jarcento.-En la granda antau-halo,ok-angula,kopio de baptejo en Aachen,oni arangas diversajn ekspoziciojn.Sur muro en tiu halo oni vidas reliefon,montra tan 1?ipon.La reliefo estas kopio de tiu muro en Akropolis,kiun danaj arkeolog elfosis.Temas pri Akropolis en Lindos sur la insulo Rhodos.

Ceteraj vidindaj^oj en la fardeno: statuo de ia filozofo Soren Kierkegaard. Sur la tegmento de la proviant-konstruajo situas ankoraŭ lum-turo por sipoj en la haven-tempo.

Apud la pordego inter la biblioteko kaj la provianto—domo staras statuo de Demosthenes,kopio de figuro,starigita en Atheno en la jaro 280,-Alia vidindaj

apud tiu statuo kaj la provianto-domo kreskas morusa-arbo de c.l650.Giaj bero. similas frambojn,ili estas tre suko-plenaj kaj kolorigaj-mi nur avertas!

La Urbdomo kaj gxia placo

La Urbdomo-placo estas, almenaŭ lau trafika vidpunkto, la centro de la urbo, ĉar 22 dlversaĵ autobuslinioj trapasas gin. Ili iras al ĉiuj diversaĵ kvartaloĵ: 0sterbro, City, la haveno kun Christianshavn kaj Amager, Vesterbro, Frederiksberg kaĵ Nørrebro,

Starante kun la dorso al la aŭiobusa terminalo ni Tidas sur la maldekstra flanko la domon de"Politikenn kun la lua-gazeto; poste ni preterpasas ."Strøget", la pied-irantan straton, kiu trairas la tielnomatan mez-aĝan urbon kun la plej agaj konstruaĵoj kaj mal- : : larĝaj stratoj.

La sekva konstruaĵo, la Palace-hotelo^ havas belaa turon, kaj sur ĝi estas kvar mozaikoj^ kluj slasbolas matenoiij tagmezon, vesperon kaj nokton.

La urbdomo mem estas flankita de 2 konataj monumentoj: maldekstre la kolono kun du lurblovistoj, pri kiuj oni dirasf ke ili nur blovas se preterpasis vir-gulinon pli ol 13-jara. . - Ĝis nun neniuj aŭdis sonon. Dekstre, antau la urbdomo, la faakonata Drako-fontano ĵetas akvo-gutojn sur la fotantaj turietoj. Ĝi eetis modelita de la skulpturistoj Th. Bindesbøll kaj Joaldm SkoTgard en 19o4 kaj 1923. - La skulpturo montras batalon inter virbovo kaj drako.

Sur la dekstra flanko de la urbdomo* laŭlonge de H. C. Andersens Boulevard, estas malgranda ĝardeno kun skulp-turo de H. C. Andersen.

Vid al Tide la urbdomo, ĉe la autobusterminale, staras alia skulpturo, la malgranda kornoblovisto, kiel memo-raĵo de la milito 1348/5o kontraux la germanoj.

Se vi deziras sciigon pri la urba historlo^ vlzltu la urbdomon, kiu lau tiu Tidpunkto estas treege interesa; samtempe la turo estae vizitebla, kaĵ el ĝi la panoramo estas ege impona.

La astronomia horloĝo

La kreinto estis naskita la 27-an de julio en la jaro 1872 en la jutlanda urbo Ribe. Kvankam lia infana hejmo estis modesta resfris tle bona kaj gaja atmosf ero, Oni ŝ*atis laŭtlegi dum oni faris alian laboron kaj vespere oni fin la tagon per kantoj kaj ludoj.

Jens Olsen frekventis burĝan lernejon. Dum siaj lernej j aroj II montris speci. lajn talentojn por matematiko,fiziko kaj aritmetiko.

Jam de siaj infanjaroj li pensis i"gi hor lo"gisto, sed lia patro trovis alian okupon por li "ce fajna meiianisto.Dum sia metia lerntempo f?e li,Jens Olsen le; cion pri mehanismo de horloĝoj kaj iom post iom ankau legis pri astronomio. Jens i^gis bona mehanisto,

En la jaro 1897, post la akiro sia metiista atesto,li kiel "vaganta metiis" la tiel nomata "Naver" vojagxis eksterlanden.

Li laboris i.a. en Germanio en la urbo Strassburg,kie li profunde studis
la astronomian horlogon en la katedralo.Li rakontis al siaj amikoj,ke la peri
sita tempo de vizito en la katedralo ne estis sufic:a por li.Tial li kasxis sii
en iu angulo kaj atendis "gis kiara la aliaj vizitantoj estis for.kaj "c"io esti:
trankvila. Poste li profunde studis 'ciujn detalojn de la horlog"o.
Li ne intencis kopii ^in sed nur konstati,ke lia astronoma horloĝ^o almenau
ne estu tia. . [

En Svislando li ŝ^angis metion kaj nun laboris kiel horlogisto. Ne nur en la universitato, sed ankaŭ en la biblioteko li esti.s taga gasto.Multe li studis. Tamen povus ankaŭ okazi,ke li partoprenis en la kunvenoj kune kun siaj amikoj kaj tiam li estis la plej gaja el 'ĉiuj.Post liaj laborjaroj en Svislando li voja^is al Parizo kaj tie laboris dum 1 kaj 1/2 jaroj i.a. dum la raonda ekspozicio en la jaro 1900.

Li finis sian c^irkaŭvoj a"gon per kelk monata restado en Londono. : Lia restado eksterlande dauris 5 jarojn.

Li venis al Kopenhago kaj tie li edzi^gis al Anna Sofie Kroldrup.La geedza paro loĝis en Hallingsgade 8.La domo estis posedaĵ*o de lia edzino.En la domo li starigis sian propran entreprenon,sed li tamen laboris 'ce Cornelius Knudse kiel ĉefo.

Dum jaroj apud sia taga laboro li profundigis sin en elkalkulajoj de sia infana revo:la astronomia horlogo.Preskau 50 jaroj pasis de lia vivo,sed fine la prikalkulajoj estis pretaj.Li montris la planojn al la astronomo,profesoro Elis Stromgren,kiu aprobis "cion.Por efektivigi la planojn,oni ankaŭ devas hav monon kaj tial oni kreis fondumon,kies celo estis havigi tiun.

Multaj elstaraj personoj elektigis kiel estraranoj de la fondumo,precipe tiu kiuj havis altan influon diversloke.

Malgrau tio pasis ankoraŭ 20 jarojn antaŭ ol la fondumo atingis la deciditan sumon.Por la konstruado de la horlogo oni kalkulis pri 125 mil kronoj.

daurigo:

La fondumo turnis sin ai institucioj kaj aliaj fondumoj pri ekonomia helpo. .Ekzemple ai Societo de metiistoĵ kaj Rask-Orsted fondumo.Pro la kolektita mon

Jens Olsen kun la helpanto,ingeniero Axel Flint faris la lastaĵn detalajn lab

desegnaĵojn. . La S-an de decembro 1943 Jens rakontis en la Societo de Metiistoj pri siaj

horlogaj planoj.De La Metiistaj Societoj en Kopenhago kaj de la provinco. kaj

de La Dana Societo de Fabrikantoĵ venis grandaj mondonacoj.

En la jaro 1944 oni faris kontrakton Inter Jens Olsen kaj la fondumo.

Nun povis la preskau 70 jara Jens komenci la konstruon de sia horlogo.

Bedaurinde li ne vidis sian verkon fine konstruita.Li mortis la 17-an de nov.

1945_Lia plej proksima kunhelpanto Otto Mortensen daŭrigis la laboron.

Li estis la sola, kiu okupis sin tuttempe pri la horlo^ga konstruado.

Kostrui horlogon estas multekosta afero,kaj tial la sumo de 125 mil kronoj ne estis sufiĉa.Ce la fina konstruo 1955 la horlog"a komiteo elspezis 700 mil En la jaro 1944 la fondumo decidis.ke estas necese trovi kopetentajn personojn por prizorgi la plej belan enkadrigon de la horlogo.

Komisiono iniciatis oficialan konkuradon.Dana arkitekto Gunnar Bilmann Peterst helpe de skulptisto Mogens Boggild gajnis la konkuron.

La astronomia horlog^o montas ne nur ordinaran tempon sed ankaŭ diversajn tempojn de astronomia intereso.La horlo^go montras mezeuropan tempon, mezsuntemj la veran suntempon kaj tempojn de sunlevifo kaj sunsubiro. Plie estas kalendaro kiu montras la diversajn lunfazojn kaj la orbitan iron de la grandaĵ astroj.Gi ankau montras j aron, monaton, tagon kaj daton. La horlofo staras sur soklo de granito en vitrino.La skeleto de la vitrino estas farita el senrusta stalo.En la soklo trovifas kanaloĵ por risortsnuroj kaj lokoj por gxiaj peziloj.Plie trovigxas ankau kanaloj por enblovi varman aeron.Per tio okazas superpremo en la vitrino kaj tiu malebligas,ke la polvo enpenetras difektante la genian mehanismon. La 13-an de decembro 1955 regxo Frederiko la IX-a ekfunkciigis la horlofon.

La urbodomo estas vizitebla tage je la 10.00 : :

Sabate la horlogxo je la 10.00 gis 13.00. ..

Tivoli

Kopenhaga amuza gardeno estas famekonata de multaj turistoj en la mondo,car al Tivoli venas jare 5 milionoj da hornoj por gxui ia diversaĵn amuzafojn dum kelke da horoj.La kreinto de Tivoli estis dana jxurnalisto Georg Carstensen, Li estis aktiva kaj gaja homo.Liaj multaj eksterlandaj vojaĝ^oj impresis lin kaj post iu voja^o li konstruigis la parkon Tivoli lau angla kaj franca model En la jaro 1843 okazis la inauguro.Tivoli estas lokigita sur la resto de la malnova remparo,kiu iam ŝirmis la malnovan Kopenhagon kontrau malamikoj . Se vi estas floramanto vi vizitas Tivoli dum tage por admiri la abundan flor-amason.Ciujare 160 mil da floroj ornamas la gardenon.Tre rimarkinde estas ank promenado en la gardeno vespere por vidi la 100 mil multkolorajn lampojn,kiuj disjetas agrablan kaj belan lumon £ie. Ni ankaŭ ne forgesu admiri la belan fontanon antaŭ la kocertsalonego.Multkolorajn akvofadenojn gi alten sprucas.

La malnova koncertsalonego estis maŭrestila konstruita en la jaro 1901-1902. Gi estis tre unika,cxar gxia tegmento estis kovrita per centoj da multkoloraj gaslampoj . Bedaŭrinde g"i estis detruita 1944 helpe de danaj partianoj de Hitle -Nun en la jaro 1956 la nova koncertsalonego estis inaugurita.Dufoje vespere okazas muzikprezentado en "gi.Multfoje la koncerto estas senpaga.sed ofte vena eksterlandaj famekonataj muzikistoj kaj kantistoj al Kopenhago por prezenti "satatajn programojn.Al tiuj koncertoj oni devas antauaceti biletojn "ce la biletvendejo proksime al la 'cefa enirejo.

Trovigas ankaŭ "Vitradomo" (Glassalen) ,gxi estas konstruita 1863.

Tiu domo estis plurfoje rekonstruita.Iam oni prezentis teatrajojn tie,sed nun

tempe oni prezentas varieteajn programojn.

Tre alloga loko en Tivoli estas la Pantomime teatro.Gi estas konstruita 1874.

La antaŭkurteno estas vosto de la pavo kaj supre sur la kadro de la scenejo

oni metis frazonrper "cinaj silaboj:"Kun la popolo, komuna plezuro".

Ciuvespere dum la somero okazas prezentado de Comedia dell Arte,(itala metiis comedio) . Kun granda gxoj o oni vidas artistojn Arlekin kun sia Columbine kaj Kassander kaj lian serviston Pjerrot.

Je la 21.45 okazas arauza baleto, Proksime al la koncertsalonego situas subcxie prezentejo (Planen),kie ekvilibristoj prezentas siajn akrobatajn saltojn por distri la publikon.Proksime 20 restoracioj atendas turistojn por servi bongus a j n specialajfoj n. Ce kelkaj la mangxajxo multekostas , sed se oni flankeniras el 1 mallargaj stratetoj oni povas manĝi je moderaj prezoj.

Fine oni povas promeni "cirkaŭ la lago de Tivoli.La tuta lago estas randgarni per bluaj kaj rug^aj elektraj lampoj,kiuj donas duoblan efikon pro rebrilo en la laga akvo.Oni ankau multe admiras la ĥnan turon,kiu sin respegulas mult-kolore en la akvo surface.Merk.sab.dim.okazas artfajrajxo.

La Urbodomo de Kopenhago

La nunan urbdomon en kopenhago oni konstruis en 1905 laux desegnaĵoj de arkitekto Martin Nyrop en itaia renesanco stilo. Trl el la kvar antaŭaj urbdomoj, kiuj forbrulis, situis sur la placo "Gammeltorv", kie la nuna jugxejo troviĝas.

Super la cxefpordo estas vitro mosaiko kun la urbo-blazona insigno kaj super ĝi staras, kiel ora reliefo en la muro, la fondinto de la urbo; la episkopo Absalon. En la maldekstra angulo sin

levas la turo l05m ĝis la pinto.

.

La tuta urbdomo estas granda kvar-angulo, kiu estas dividita en du partoj per mez-konstruaĵo. La plej antaua parto havas -,

grandan halon kun balkono, kolonado kaj vitro-tegmento. Super ciuj pordoj kaj kolonoj estas belaj ornamentoj, kaj sub la

kolonado estas skribitaj la plej gravaj okazaĵoj en la urba

El ĉi tiu kolonado oni venos al la plej gravaj salonoj de la urbdomo: La festsalono, biblioteko, ĉambroj de la urbestroj - kaj salono por la urbaj delegitoj.

Ciuloke, sur kolonadoj, ŝtuparoj, salonoj, ĉambroj k.t.p.,
muroj kaj tegmentoj estas treege bele dekoritaj per freskoj
, faritaj precipe de J.oaklm Skovgaard kaj Martin Nyrop. Ili
uzis motivojn de la urba vivo kaj de la pejzaĝo en la cirkau-
aĵo (homoj, bestoj, floroj ktp.), kaj meze de tlo pendas kaj
staras skulpturoj kaj pentrajoj de famaj urbanoj kune kun
altvaloraj donacoĵ el fremdaj iandoj, ,

La plej belaĵ dekofcitaj salonoj estas la edziĝo-salonoĵ, kiuj bedaŭrinde ne estas viziteblaj, almenaŭ ne dumtage, car ile estas ĉiam okupataj. Sed vespere vizito de grupoj povas esti aranĝita. ■ , . . .

La dekoraĵoj nur konsistas el gobelenoj kaj freskoj en belaj koloroj. Ili rakontas la historioĵn el du popolkantoj.

La malantaŭa parto de la urbdomo enhavas precipe oficejojn en tri flankaĵoj kun ĝardena korto, kle staras urso-fontano, ankaŭ farita de Bindesbøll kaj J, Skovgaard.

Pondirado kun gvidanto ĉiutage: 11.- ĝis 15. Enirprezo: l,oo kr.

Amalienborg

Pro la farulo de Christiansborg en 1794 la rega familio perdis sian logejon. Car Kristian la Vl-a ankau posedis la palacon de Schack,kaj car la palaco de Moltke estis por vendo ,i3aj nis tre nature elekti Araalienborg kiel kopenhaga rego-restadej o, kaj de tiu tempo Amalienborg, konsista el kvar palacoj (Tirkau ok-angula placo,restis tia.

Dum 1669-1675 la re^ĝino de Frederik la III-a,nomata Sophie Amalie, konstruigi plezurkastelon:Amalienborg,kiu brulis en 1689,kaj la regiono restis senuzita "gis la oldenburga re^a familio decidis pro sia 300-jara jubileo krei novan kvartalon.

Kvar terpecojn ricevis 4 el tiam plej gravaj viroj,kiuj rekorapense devigis sin laŭ la planoj de la arkitekto Eigtved konstrui siajn palacojn. La gvida inter tiuj viroj estis sendube kortega supermarsalo kaj sekreta konsilisto Gottlib Moltke,kies palaco(sud-okcidenta) estas konstruita en 1754 La sud-orientan palacon ricevis konsilisto Severin L6venskjold,kiu vendis gin al vidva grafino Schack,kaj la palaco havas ties nomonjgi estas konstruita en la jaro 1759.La nord-orienta palaco,apartenanta al Joachim Brockdorff, kaj la nord-okcidenta,apartenanta al Kristian F.Levetzau,estis ekuzita en 176

Kutime la diversaj reĝaj vidvinoj lo^gas en la palaco,kie lo^gis dum sia regin, tempo.La nova re^ĝo/regUno ekloĝas en alia el la 4 palacoj , tiel la rezida rest; dejo s"angas lokon je t:iu nova reĝo. _ La reĝa familio lo^as dum la plej grand; parto de la jaro en Amalienborg,kies stilo estas rokoko.

La kolonaro estas farita el ligno kiel kopiajo de raarmoraj kolonoj
en la Ateno-sanktej o de Priene.

Holmens Kirke.
La pregeĵo sur la insuleto havas ne-ordinaran historion . Cxi tie situas ek de ĵaro l560 ankroforgxejo, sed en la ĵaro 1617 fondiĝis nova eklezia distrikto nomiĝita "paroĥo de insuleto" Tiu parono ampleksas cxiujn, kiuj apartenas la militŝiparo, kaj al tiu mankas loko por diservo. La milit-ŝiparanoj devis uzi malgrandan mangxejon sanktita de episkopo

kiel pregxejon.

Tio ne placxis al rego Chr. d. 4., kiu ĉiam deziris helpi la diokulton. Li decidis, ke lan ankroforĝejo estu rekonstruita kiel preĝejo, kaĵ en la jaro 1619 oni solene malfermis gin.

La frontono apud la kanalo estas parto de la plej malnova konstruaĵo, sed kalkajo kaj pentrado de pli malfruaj tempoj bedaurinde kovras ĝin tiel, ke oni ne plu povas vidi, kiel

gi origine aspektis. La postrestita parto de la konstruajo iĝis parto de la preĝejo en la jaro 1643, kaj samtempe konstruiĝis la krucbrakoj tiel, ke la preĝejo ekhavis sian nuntempan formon. La arkitekto nomiĝis Leonhard Blasius. La longa tombkapelo laŭlonge la kanalo konstruiĝis 1705

( de arkitekto C. Ernst.) Cxi tie oni trovas multajn belajn sarkofagojn. La du famaj marist-herooj: Niels Juel kaj Tordenskjold estas entombiĝita tie.

La malgranda konfessefa-domo apud Holmens bro. (ponto de
insuleto) estas pli nova. Gi konstruiĝis okaze de la renovigo
en la jaro 1870. (Arkitekto L. Fenger)
Nun estas en ĝi kontoroj.

Holmens Kirke havas interne ankoraŭ iom de sia antikva karaktero. La stukoplafono kaj la sidlokoj devenas de la plivastigo de la preĝejo en la ĵaro 1643. La altartabulo kaj la predika pupitro estas pli nova. Ili estas faritaj en festa.kartilag-baroka lignoskulptaĵo dum. la ĵaroj 1661 - 1662 de Abel Schröder. - Sur la muroj pendas multaj belaj malnovaj tombo-surskriboj.

La tombejo fondigls en la jaro 1660 kaj estas la plej malnova

tombejo en Kopenhago.


Elŝuti 165.06 Kb.


Elŝuti 165.06 Kb.