Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Jartempa 4 b 1993/94 a jartempa dimanco enira antifono

Elŝuti 80.63 Kb.

Jartempa 4 b 1993/94 a jartempa dimanco enira antifono
Dato24.11.2017
Grandeco80.63 Kb.

Elŝuti 80.63 Kb.

Jartempa 4 B - 1993/94

4.A JARTEMPA DIMANCO


ENIRA ANTIFONO (Jes. 63, 7) (starante)
A. Mi memoros la amon de Dio, Tiun laùdante pro ciuj Liaj donacoj, pro la sennombraj bonajoj, kiujn Li malavare disdonis, dank' al Lia kompatemo, kiu estas senfina.
C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.

A. Amen.
C. La Sinjoro, Kiu gvidas niajn korojn laù la amo kaj la pacienco de Kristo, estu kun vi ciuj.

A. Kaj kun via spirito.

KONFESO DE PEKOJ.
C. Gefratoj, la Vorto de Dio, forta kaj liberiga, al ni estas donata de la Sinjoro kune kun la Eùkaristio, kiu estas garantiajo de eterna vivo. Por ke ni estu indaj celebri ci tiun misteron de repacigo kaj espero, ni agnosku niajn pekojn.
(mallonga silento)
C. Vi, Kiu venis por detrui la faritajojn de la Maliculo, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu havas povon super la morto, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu al ni donos la kronon de la vivo, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.
C. Kompatu nin la ciopova Dio kaj pardoninte niajn pekojn, Li gvidu nin al la eterna vivo.

A. Amen.

GLORO AL DIO EN LA ALTOJ:

C.A. Kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo.

Ni laùdas Vin, ni benas Vin,

ni adoras Vin, ni gloras Vin,

ni dankas al Vi pro Via granda gloro,

Sinjoro Dio, ciela Rego,

Dio Patro Ciopova.

Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo.

Sinjoro Dio, Safido de Dio,

Filo de l' Patro;

Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kompatu nin,

Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akceptu nian petegon.

Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin.

Car Vi sola estas sankta,

Vi sola Sinjoro,

Vi sola Plejaltulo, Jesuo Kristo,

kun la Sankta Spirito:

en la gloro de Dio Patro. Amen.

JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO.
C. Ni pregu. (silenta momento)
Gardu, ho kompatema Patro, al Via familio kun amo nelacigema, kaj gin purigu pere de granda beno; permesu, ke en gi daùre kresku la lumo de Via vero kaj la forto de Via favoro.

Per Jesuo KrIsto, Via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, Kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la sama Sankta Spirito, dum ciuj jarcentoj da jarcentoj.

A. Amen.


LITURGIO DE LA PAROLO
L. Benu min, ho Patro.

C. La profeta legajo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.

UNUA LEGAJO
"Profeton Mi starigos kaj Mi metos miajn vortojn en lian buson."
El la libro de la Readmono 18, 15-20
En tiuj tagoj Moseo parolis al la popolo, dirante:

"La Sinjoro Dio starigos el inter vi, el viaj fratoj,

profeton similan al mi: lin aùskultu!

Ci tion vi petis de la Sinjoro via Dio ce Horeb

en la tago de la kunveno, dirante:

'Ni ne plu volas aùskulti la vocon de la Sinjoro, nia Dio,

kaj ne plu ni volas vidi tiun grandan fajron, por ke ni ne mortu.'

Kaj la Sinjoro diris al mi:

'Bone, Mi starigos profeton el inter viaj fratoj, similan al vi.

Mi inspiros Miajn vortojn al li,

kaj li parolos al ili cion, kion Mi ordonos.

Se iu ne aùskultos la vortojn, kiujn li parolos en Mia nomo,

Mi jugos severe lin.

Sed mortos profeto,

kiu arogus diri en Mia nomo ion, kion Mi ne ordonis al li,

aù kiu parolus en la nomo de aliaj dioj.'"
- Jen la parolo de Dio.

A. Al Dio estu danko!


RESPONDA PSALMO (El Psalmo 94 (95))
L. Permesu, Sinjoro, ke ni aùskultu Vian vocon.

A. Permesu, Sinjoro, ke ni aùskultu Vian vocon.
L. Venu, ni aplaùdu al la Sinjoro,

ni goje aklamu al Dio, la roko de nia savo.

Ni iru al Li kun laùdkantoj;

per psalmoj ni goje gloru Lin.

A. Permesu, Sinjoro, ke ni aùskultu Vian vocon.

L. Venu, ni adorklinigu;

ni genuigu antaù la Sinjoro, Kiu kreis nin.

Li estas nia Dio, kaj ni la popolo de lia pastado,

la safaro de Li gvidata.

A. Permesu, Sinjoro, ke ni aùskultu Vian vocon.

L. Aùskultu hodiaù la vocon de la Sinjoro;

ne obstinigu vian koron, kiel en Meriba,

kiel en la tago de Masa en la dezerto,

kie viaj patroj Min incitis kaj kontraùstaris,

kvankam ili vidis miajn mirindajojn.

A. Permesu, Sinjoro, ke ni aùskultu Vian vocon.


DUA LEGAJO
L. Benu min, ho Patro.

C. La apostola legajo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
"La virgulino, estante zorgema pri la aferoj de la Sinjoro, celas pri Dio, car si deziras vivi entute por Li."
L. El la unua letero de la Sankta Apostolo Paùlo al la Korintanoj (7, 32-35)
Gefratoj, mi volus, ke vi estu sen zorgoj.

Fakte, ne edziginta viro estas zorgema pri la Sinjoro

kaj celas placi al Li.

Sed la edziginto prizorgas la aferojn de la mondo,

kaj celas placi al sia edzino.

Kaj tial li travivas malpacon.
Sammaniere ne edziniginta virino kaj virgulino

zorgas pri la aferoj de Dio,

pri tio, ke si estu sankta korpe kaj spirite,

dum la edziniginta zorgas pri la mondo kaj celas placi al sia edzo.
Ci tion mi diras por via propra utilo,

ne por embarasi vian konsciencon,

sed por helpi vin al honesta vivo, kaj ama persisto ce la Sinjoro.
- Jen la parolo de Dio!

A. Al Dio estu danko!


AKLAMA KANTO (Luk. 7, 16) (starante)
A. Haleluja, haleluja.

Granda profeto levigis inter ni:

Dio vizitis Sian popolon.

Haleluja.


EVANGELIO
"Li instruis, kiel iu havanta aùtoritaton."
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. El la evangelio laù Marko (1, 21-28)

A. Gloro estu al vi, Sinjoro.
Iun sabaton Jesuo en Kafarnaumo eniris en la sinagogon por instrui.

Oni miris pro liaj vortoj,

car Li parolis ne kiel la legdoktoroj, sed kiel iu havanta aùtoritaton.
En tiu sinagogo estis viro obsedita de malpura spirito.

Iumomente li kriis: "Kion Vi volas de ni, Jesuo de Nazaret?

Cu Vi venis por pereigi nin?

Mi scias, kiu Vi estas: la Sanktulo sendita de Dio."

Sed Jesuo severe ordonis al li: "Silentu, kaj eliru el tiu homo."

Tiam la malpura spirito tirskuis lin kaj laùte kriante eliris el li.

La ceestantoj miregis, kaj diris inter si: "Kio okazas?

Ci tiu estas nova instruado, donita kun aùtoritato.

Li ordonas ec al la inferaj spiritoj, kaj ili obeas Lin."
Tuj la famo pri Li disvastigis en la tuta cirkaùajo de Galileo.
- Jen la parolo de la Sinjoro.

A. Al Kristo estu laùdo!

KANTO POST LA EVANGELIO (Kp. El. 32, 12-13)
A. Sinjoro, cesu Via kolero; kompatorica estu al la kulpoj de Via popolo, kiel je Vi mem Vi juris, ho Dio.
(sidante, oni aùskultas la homilion)
C. Laùdata estu Jesuo Kristo.

A. Ciam li estu laùdata.


UNIVERSALA PREGO
C. Gefratoj, Dio, Sinjoro Ciopova, montru al ni Sian kompatemon disdonante la gracojn, kiujn bezonas la Eklezio kaj la tuta homaro.
L. Ni pregu kune kaj diru: "Elaùdu nin, ho Sinjoro".

A. Elaùdu nin, ho Sinjoro.

L. Por la Episkopoj: cele, ke la Sankta Spirito ilin gvidadu kaj subtenadu dum ili promocias la religian vivon kaj favoras la spiritajn donacojn, kiuj enestas en la konsekrita vivo: ni pregu.

A. Elaùdu nin, ho Sinjoro.

L. Por la sacerdotoj: cele, ke ili kapablu efike prezenti al la fideluloj la konsekritan vivon laù ciuj ties facetoj, de la Eklezio agnoskitaj: ni pregu.

A. Elaùdu nin, ho Sinjoro.

L. Por la virinoj kaj la viroj al Dio konsekritaj: cele, ke ili proponu al la kristana komunumo apartan ateston de unuarangeco Dia kaj de plena fideleco al la Evangelio: ni pregu.

A. Elaùdu nin, ho Sinjoro.

L. Por la konfeso-prenantoj kaj por la spiritaj gvidantoj: cele, ke ili akompanu kaj subtenadu tiujn, kiuj sentas sin vokitaj konsekrigi porciame al Dio: ni pregu.

A. Elaùdu nin, ho Sinjoro.

L. Por la kristanaj komunumoj kaj por la familioj: cele, ke ili edukadu la junulojn starigi la vivon sur la bazo de la kristanaj valoroj kaj la filojn edukadu al la malfermigo al la voko de sindonemo al la fratoj kaj de konsekrigo al Dio: ni pregu.

A. Elaùdu nin, ho Sinjoro.

(aliaj intencoj)

KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO
C. Ho Ciopova Dio, Via Patra kaj forta mano cirkaùadu Viajn servistojn per sirmado sekura: subtenante ilin kontraù ciaj atakoj de la malbono, ilin gvidadu serene al la cielaj bonajoj. Per Kristo, nia Sinjoro.

A. Amen.
EUKARISTIA LITURGIO - RITO DE LA PACO.
Laù la instigo de la Sinjoro, antaù prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni intersangu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)
A. Benata la Sinjoro en jarcentoj.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ci panon por ke gi farigu korpo de Kristo, Via Filo.

A. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ci vinon por ke gi farigu sango de

Kristo, Via Filo.

A. Amen.

KREDO-KONFESO (starante)
C. Gefratoj, vokitaj por partopreni je la sama pano kaj je la sama kaliko, en komuneco kun la tuta Eklezio katolika, ni konfesu nian kredon:
C. MI KREDAS JE UNU DIO:

C.A. la Patro Ciopova, Kreinto de la cielo kaj de la tero,

de ciuj ajoj videblaj kaj nevideblaj.

Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo,

ununaskita Filo de Dio,

kaj el la Patro generita antaù ciuj jarcentoj.

Dio el Dio, Lumo el Lumo,

Dio vera el Dio vera,

generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro:

per kiu cio estas farita.

Kiu por ni homoj kaj por nia savo

descendis de la cieloj.
(Oni klinas la kapon, gis: "farigis homo")
Kaj per la Sankta Spirito Li enkarnigis

el Maria, la Virgulino, kaj farigis homo.

Krucumita por ni sub Poncio Pilato,

Li mortis kaj estis entombigita.

La trian tagon Li resurektis laù la Skriboj,

ascendis al la cielo kaj sidas dekstre de la Patro.

Kaj Li revenos kun gloro,

jugi la vivantojn kaj la mortintojn,

kaj Lia regno estos senfina.

Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,

kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.

Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata;

Kiu parolis per la profetoj.

Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.

Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.

Kaj mi atendas la revivigon de la mortintoj,

kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.


ORACIO PRI LA DONACOJ
C. Ni pregu:
La prezento de ci tiu ofero, ho Dio kompatema, nin purigu de cia malbono kaj ciam subtenadu nian malfortecon. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.

EUKARISTIA LITURGIO - PREFACO
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. Levigu viaj koroj!

A. Ni havas ilin ce la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.

A. Tio estas inda kaj justa.
Vere estas inde kaj juste Vin danki, ho Dio de senfina potenco. Vi kapabligas la Eklezion de Kristo celebri la misterojn grandiozajn, en kiuj nia eteco de mortemulaj kreitajoj sin altigas al eterna rilato, kaj nia ekzistado en la tempo komencas ekfloradi al vivo senfina. Tiel, postsekvante planon aman, la homo pasas de iu kondico de morto al iu, mirinda, de savo. Miroplenaj kaj felicaj, ni nin unuigas je la horo de ciuj vocoj, kiuj surtere kaj enciele kantas Vian gloron, kaj komune gojante, ni levas la himnon de laùdo:
C.A. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj. Plenas de Via gloro la cielo kaj la tero. Hosana en la altoj! Benata, kiu venas en

la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!
(Oni surgenuigu)

(Kun etenditaj manoj, la celebranto diras:)


C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ciu sankteco.
(La celebranto kunigas la manojn, kaj, etendante poste ilin super la pano kaj la kaliko, diras:)
Ni petas do: sanktigu ci tiujn donacojn per la roso de Via Spirito,
(Li kunigas la manojn kaj krucosignas la oferajojn, aldonante:)
por ke ili farigu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo.
(La celebranto kunigas la manojn. En la sekvaj formuloj la vortoj de la Sinjoro estu prononcataj klarvoce, laù la postulo de ilia signifo.)
Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono,
(La celebranto prenas la panon, kaj tenante gin super la altaro, daùrigas:)
Li prenis la panon

kaj dankante rompis kaj donis gin al siaj disciploj,

dirante:
(li iomete klinigas)
Prenu kaj mangu el gi vi ciuj:

car tio estas mia korpo,

kiu por vi estos oferdonata.
(La celebranto montras al la popolo la konsekritan hostion, remetas gin sur la patenon, kaj surgenue adoras. Poste li daùrigas:)
Simile post la vespermango,
(li prenas la kalikon kaj, tenante gin iomete super la altaro, aldonas:)
prenante ankaù la kalikon kaj denove dankante,

Li donis gin al siaj disciploj, dirante:
(li iomete klinigas)
Prenu kaj trinku el gi vi ciuj:

car tio estas la kaliko de mia sango,

de la nova kaj eterna testamento,

kiu por vi kaj por multaj estos versata

por forigo de la pekoj.
Faru tion je mia rememoro.
(La celebranto montras la kalikon al la popolo, remetas gin sur la korporalon, kaj surgenue adoras. Poste li diras:)
C. Jen la mistero de la kredo!

A. Savanto de la mondo, Kiu liberigis nin per Via kruco kaj resurekto, savu nin.
(Etendante la manojn, la celebranto diras:)
C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro,

la panon de vivo kaj la kalikon de la savo,

dankante, ke Vi konsideris nin indaj

stari antaù Vi kaj servi al Vi.

Kaj humile ni petegas

ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo,

ni unuigu per la Sankta Spirito.
Rememoru, Sinjoro,

Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo

kaj perfektigu gin en la karitato

kune kun nia Papo ......................................

nia Episkopo ................................, kaj la tuta klerikaro.
----------
(En la meso por mortintoj oni povas aldoni:)
C. Memoru pri via servant(in)o ...............................

kiun Vi hodiaù vokis al Vi el ci tiu mondo.

Bonvolu, ke li (si),

kiu estis similigita al Via Filo en la morto,

ankaù similigu en lia resurekto.

Memoru ankaù niajn gefratojn,

kiuj endormigis en la espero pri la resurekto,

kaj ciujn, kiuj mortis en Via kompato;

kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizago.
Kompatu nin ciujn, ni petas,

ke kun la beata Dipatrino virga Maria,

kun la beataj apostoloj kaj kun ciuj sanktuloj,

kiuj surtere placis al Vi,

ni meritu partopreni la eternan vivon, laùdi kaj glori Vin.
(La celebranto kunigas la manojn)
Per Via Filo Jesuo Kristo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon kun la hostio kaj la kalikon kaj, ambaù levante, diras:)
Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo,

al Vi, Dio Patro Ciopova,

en unueco kun la Sankta Spirito,

estu ciu honoro kaj gloro eterne.

A. Amen.

KOMUNIAJ RITOJ - DISPECIGO DE LA PANO (Jo. 17, 11b)
A. Mi ascendos al la altaro de Dio, al la Dio, Kiu gojon donas sensubiran. Kial vi malgojigas kaj estas genata, animo mia? Esperu en Dio, car nur en Li, mia Savanto kaj mia Dio, mi fidas.

C. Gvidataj de la Spirito de Jesuo kaj lumigitaj de la sageco de la Evangelio, ni kuragas diri:
PATRO NIA, Kiu estas en la cielo,

sanktigata estu Via nomo.

Venu Via regno.

Farigu Via volo, kiel en la cielo, tiel ankaù sur la tero.

Nian panon ciutagan donu al ni hodiaù

kaj pardonu al ni niajn suldojn,

kiel ankaù ni pardonas al niaj suldantoj.

Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.
(Kun etenditaj manoj, la celebranto daùrigas:)
C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ciuj malbonoj;

donu favore pacon en niaj tagoj,

por ke, helpitaj de Via kompato,

ni estu ciam liberaj de la peko

kaj sekuraj kontraù ciu dangero,

atendante la beatan esperon

kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.

A. Car Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.
C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj:

"Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi",

ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio;

kaj degnu laù Via volo pacigi kaj unuigi gin.

Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.

A. Amen.
C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ciam.

A. Kaj kun via spirito.
C. (mallaùte)

La akcepto de Via Korpo kaj Sango, Sinjoro Jesuo Kristo,

ne farigu por mi jugo kaj kondamno,

sed pro Via kompato, gi utilu al mi

kiel gardilo kaj kuracilo por mia animo kaj korpo.
(La celebranto genufleksas, prenas la hostion kaj, tenante gin iom super la pateno, sin turnas al la popolo kaj diras klarvoce:)
C. Jen la Safido de Dio,

jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.

Beataj la alvokitaj al la festeno de la Safido.
(Kaj, kun la popolo, li aldonas unufoje:)
C.A. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton,

sed diru nur unu vorton kaj resanigos mia animo.
C. La korpo de Kristo gardu min por la eterna vivo.

C. La sango de Kristo gardu min por la eterna vivo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon aù hostiujon, iras al komuniigontoj kaj montras al ciu el ili hostion iom levitan, dirante:)
C. La korpo de Kristo.
(La komuniiganto respondas:)

A. Amen.
C. Tion, kion ni prenis per la buso, Sinjoro, ni akceptu per pura menso;

kaj la portempa donaco farigu por ni la eterna savilo.

KOMUNIA ANTIFONO
A. Ni Vin laùdas, Sinjoro Ciopova, glora rego de la tuta universo. Vin benadas la angeloj kaj la cef-angeloj, Vin laùdas la profetoj kune kun la apostoloj. Ni Vin laùdas, ho Kristo, kusantaj antaù Vi, Kiu venis por elaceti niajn pekojn. Ni Vin vokas, ho granda Elacetinto, Kiun la Patro al ni sendis kiel Pastiston. Vi estas la Filo de Dio, Vi estas la Mesio, Kiu naskigis de la Virgulino Maria. De Via valora sango ebriigitaj, permesu, ke de cia kulpo ni estu liberigitaj.

ORACIO (starante)
C. NI pregu: (silenta momento)
Ho Dio, Kiu nutradis Viajn fidelulojn pere de la Pano viva, kiu descendis de la cielo: nin elacetu de nia mortemuleco kaj plikreskigu en ni la esperon de la beata revivigo en Kristo, nia Sinjoro, Kiu vivas kaj regas en jarcentoj da jarcentoj. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.

KONKLUDAJ RITOJ
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
C. Benu vin la Ciopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

A. Amen.
C. Ni foriru en paco.

A. En la nomo de Kristo.Elŝuti 80.63 Kb.


Elŝuti 80.63 Kb.