Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Jartempa 23 c 1994/95 23. A jartempa dimanco enira antifono

Elŝuti 90.53 Kb.

Jartempa 23 c 1994/95 23. A jartempa dimanco enira antifono
Dato03.11.2017
Grandeco90.53 Kb.

Elŝuti 90.53 Kb.

Jartempa 23 - C - 1994/95


23.A JARTEMPA DIMANCO


ENIRA ANTIFONO (Ps. 61, 9) (starante)
A. Esperu en Dio, popoloj cieaj, antaù Li malfermu Vian koron; nia rifugejo Li estas.
C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.

A. Amen.
C. Gefratoj, elektitaj laù la antaùkono de Dio Patro, pere de la sanktigo de la Spirito, por obei al Kristo Jesuo kaj por esti alsprucataj de Lia sango, graco kaj paco estu abunde al vi ciuj.

A. Kaj kun via spirito.

KONFESO DE PEKOJ.
C. Gefratoj, ni kun gojo dedicu ci tiun tempon por celebri la Sinjoron, Kiu estas nia vivo kaj nia espero: por Li estu nia tuta amo kaj dankemo. Por inde Lin povi celebri, ni sincere agnosku niajn pekojn.
(mallonga silento)
C. Vi, Kiu igis homo por nin savi, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu igis viktimo elaceta pro niaj pekoj, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu farigis nia advokato ce la Patro, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.
Kompatu nin la Ciopova Dio kaj pardoninte niajn pekojn, Li gvidu nin al la eterna vivo.

A. Amen.

GLORO AL DIO EN LA ALTOJ:

C.A. Kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo.

Ni laùdas Vin, ni benas Vin,

ni adoras Vin, ni gloras Vin,

ni dankas al Vi pro Via granda gloro,

Sinjoro Dio, ciela Rego,

Dio Patro Ciopova.

Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo.

Sinjoro Dio, Safido de Dio,

Filo de l' Patro;

Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kompatu nin,

Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akceptu nian petegon.

Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin.

Car Vi sola estas sankta,

Vi sola Sinjoro,

Vi sola Plejaltulo, Jesuo Kristo,

kun la Sankta Spirito:

en la gloro de Dio Patro. Amen.

JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO.
C. Ni pregu. (silenta momento)
Venu, ho Dio kompatema, kaj protektadu Viajn Filojn, kiuj nur en Vi metas ciun sian esperon: forvisu de nia koro ciun kulpan senton kaj gardu nin en la fideleco al Via lego por ke, kontentiginte je tio, kio suficas por nin subteni dum la surtera vivo, ni fidoplene rajtu atendi la heredajon, kiu al ni estas promesita.

Per Jesuo KrIsto, Via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, Kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito, dum ciuj jarcentoj da jarcentoj.

A. Amen.

LITURGIO DE LA PAROLO (sidante)
L. Benu min, ho Patro.

C. La profeta legajo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.

UNUA LEGAJO
"Kiu povas antaùkoni la diajn planojn?"
El la libro de la Sageco (9, 13-19)
Kiu povas antaùkoni la diajn planojn,

aù prijugi tion, kion la Sinjoro celas?

Malfirmaj estas la intencoj de la homoj kaj iliaj pripensoj malcertaj,

car putrema korpo malliberigas la animon,

la surtera tendo bremsas viglan menson.

Apenaù ni sukcesas koni surterajojn;

kaj la plej proksimajn ni malfacile malkasas:

kiu povas do koni la cielajn?
Kiu konus vian intencon, se Vi ne estus doninta al li de la alto

vian Sanktan Spiriton kun lia sageco?

Tiel estis rektigataj la vojoj de la homoj:

ili estis instruataj pri cio, kio estas al Vi agrabla,

kaj savataj per Via Sageco.
Jen la parolo de Dio.

A. Al Dio estu danko!

RESPONDA PSALMO (El Psalmo 89 (90))
L. Donu al ni, ho Dio, la sagecon de la koro.

A. Donu al ni, ho Dio, la sagecon de la koro.
L. Vi, Sinjoro, revenigas homon al polvo, dirante:

Malantaùen, homoj!

Mil jaros estas en viaj okuloj kiel la hieraùa tago,

kiu pasis, kaj kiel nokta gardoparto.

A. Donu al ni, ho Dio, la sagecon de la koro.

L. Vi mergas ilin en dormon.

Ili estas kiel herbo, kiu matene ekgermas;

matene gi germas kaj floras;

vespere gi estas falcata kaj sekigas.

A. Donu al ni, ho Dio, la sagecon de la koro.

L. Instruu nin kalkuli niajn tagojn,

por ke ni vivu kun sageco.

Turnigu al ni, Sinjoro! Kiel longe Vi atendas?

Kompatu Viajn servantojn.

A. Donu al ni, ho Dio, la sagecon de la koro.

L. Satigu nin matene per Via graco,

kaj ni kantos kaj gojos dum nia tuta vivo.

La favoro de la Sinjoro, nia Dio, estu super ni.

Benu, Dio, la agadojn de niajn manoj.

A. Donu al ni, ho Dio, la sagecon de la koro.


DUA LEGAJO
L. Benu min, ho Patro.

C. La apostola legajo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
"Havu lin ne kiel sklavon, sed kiel fraton amatan."
L. El la letero de la Apostolo Paùlo al Filemono (9b-10. 12-17)
Mi, Paùlo, maljunulo, kaj nun ankaù malliberulo pro Kristo Jesuo,

petegas vin por mia filo,

por tiu, kiun mi naskis per bapto en miaj katenoj,

tio estas por Onesimo.

Nun mi sendas al vi lin, kiel mian propran koron.

Volonte mi tenus lin apud mi, prizonulo pro Kristo,

por ke li povu helpi min anstataù vin,

sed mi volis nenion fari sen via konsento,

por ke via boneco estu ne kvazaù deviga sed laùvola.
Eble li foriris de vi por kelka tempo, por ke vi havu lin por ciam.

Ne plu pritraktu lin kiel sklavon, sed, male, kiel fraton amatan.

Li estas tre kara al mi,

kaj des pli li devas esti kara al vi, kiel homo kaj kiel kredanto.

Se vi do rigardas min kiel amikon, akceptu lin kiel min mem.
- Jen la parolo de Dio!

A. Al Dio estu danko!

AKLAMA KANTO (Lk. 14, 27) (starante)
A. Haleluja, haleluja.

Kiu ne portas sian krucon kaj ne sekvas Min, diras la Sinjoro,

tiu ne povas esti Mia disciplo.

Haleluja.

EVANGELIO
"Kiu el vi ne forlasas siajn posedajojn, ne povas esti Mia disciplo."
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. El la evangelio laù Luko (14, 25-33)

A. Gloro estu al vi, Sinjoro.
En tiu tempo

granda homamaso akompanis Jesuon dum lia vojirado.

Kaj Jesuo instruadis, dirante:

"Se iu sekvas Min,

sed ne amas Min pli al sian patron kaj patrinon,

ol siajn edzinon kaj infanojn,

pli ol siajn fratojn kaj fratinojn, kaj ec pli ol si mem,

tiu ne povas esti mia disciplo.
Kiu sekvas Min, sed ne portas sian krucon,

ne povas esti Mia disciplo.
Se iu el vi decidas konstrui domon, kion li faras?

Li kalkulas zorge la elspezojn,

por scii, cu li havas sufice da monrimedoj, por atingi sian celon.

Car se li metas fundamentojn,

sed poste li ne kapablas finkonstrui sian domon,

la vidantoj komencos moki lin, dirante:

'Li komencis konstrui, sed ne kapablis fini.'
Alia ekzemplo:

se iu rego volas ataki per batalo alian regon,

kion li faros?

Li kalkulas, cu li povas kun dek mil soldatoj alfronti la alian,

kiu venas kontraù li kun dudek mil: cu ne?

Se li vidas, ke tio estas neebla, li sendas ambasadoron,

dum la malamiko estas ankoraù malproksime,

kaj petas la kondicojn de la paco.

Same estas por vi.

Kiu ne forlasas ciujn siajn posedajojn, ne povas esti Mia disciplo."
- Jen la parolo de la Sinjoro.

A. Al Kristo estu laùdo!

KANTO POST LA EVANGELIO (Ps. 85, 1a.2b-3a)
A. Ekatentu per Via orelo, Sinjoro, kaj aùskultu min. Savu Vian serviston, ho Dio, car li esperas en Vi. Kompatu min, car ciam mi Vin propetas.
(Sidante, oni aùskultas la homilion)
C. Laùdata estu Jesuo Kristo.

A. Ciam li estu laùdata.

UNIVERSALA PREGO
C. Gefratoj, la Sinjoro disdonadas la abundon de Siaj donacoj al tiuj, kiuj Lin aùskultas kaj Lin super cio amas. Dum ni Lin agnoskas kiel ununuran Dion, ni alvoku Lian bonvolemon sur ciujn.
L. Ni pregu kune kaj diru: "Helpu nin, Sinjoro, en Via pardonemo."

A. Helpu nin, Sinjoro, en Via pardonemo.

L. Por la Papo kaj por ciuj, kiuj konsekris sian vivon je la plena servo de la Evangelio: por ke ilia engagigo povu kontribui por pliapudigi al Dio ciujn homojn: ni pregu.

A. Helpu nin, Sinjoro, en Via pardonemo.

L. Por la mondo, kiu vivas indiferente rilate religion: por ke ricajo, prestigo kaj bonstato ne estu la idoloj, kiuj anstataùas Dion: ni pregu.

A. Helpu nin, Sinjoro, en Via pardonemo.

L. Por la mondo de la lernejo, kiu rekomencis agadi: ekestu la engagigo de ciuj respondeculoj por krei la kondicojn por la instruado kaj por vera edukado de la junuloj: ni pregu.

A. Helpu nin, Sinjoro, en Via pardonemo.

L. Por nia kristana komunumo: por ke la partopreno en la Eùkaristio estu la plej grava momento de la kununigo kun Kristo, kaj por ke tio daùru dum la tuta semajno: ni pregu.

A. Helpu nin, Sinjoro, en Via pardonemo.
(aliaj intencoj)

KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO
C. Disdonadu abunde, ho Dio, Vian kompatemon al la popolo, kiu propetas Vin: permesu, ke Viaj filoj senlace postsekvadu la vojon de Viaj ordonoj, por ke ili konsolon ricevu dum la forfugemaj tagoj de la vivo kaj cele, ke ili sukcesu atingi la senfinan gojon. Per Kristo, nia Sinjoro.

A. Amen.

EUKARISTIA LITURGIO - RITO DE LA PACO.
Laù la instigo de la Sinjoro, antaù prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni intersangu pacosignon.
DONACOFERO (sidante)
A. Benata la Sinjoro en jarcentoj.
C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ci panon por ke gi farigu korpo de Kristo, Via Filo.

A. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ci vinon por ke gi farigu sango de

Kristo, Via Filo.

A. Amen.

KREDO-KONFESO (starante)
C. Gefratoj, kunigitaj de la Spirito mem de Kristo, ni konfesu sincerakore la simbolon de nia kredo:
C. MI KREDAS JE UNU DIO:

C.A. la Patro Ciopova, Kreinto de la cielo kaj de la tero,

de ciuj ajoj videblaj kaj nevideblaj.

Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo,

ununaskita Filo de Dio,

kaj el la Patro generita antaù ciuj jarcentoj.

Dio el Dio, Lumo el Lumo,

Dio vera el Dio vera,

generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro:

per kiu cio estas farita.

Kiu por ni homoj kaj por nia savo

descendis de la cieloj.
(Oni klinas la kapon, gis: "farigis homo")
Kaj per la Sankta Spirito Li enkarnigis

el Maria, la Virgulino, kaj farigis homo.

Krucumita por ni sub Poncio Pilato,

Li mortis kaj estis entombigita.

La trian tagon Li resurektis laù la Skriboj,

ascendis al la cielo kaj sidas dekstre de la Patro.

Kaj Li revenos kun gloro,

jugi la vivantojn kaj la mortintojn,

kaj Lia regno estos senfina.

Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,

kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.

Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata;

Kiu parolis per la profetoj.

Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.

Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.

Kaj mi atendas la revivigon de la mortintoj,

kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.


ORACIO PRI LA DONACOJ
C. Ni pregu:
Ho Dio, Kiu plenigas je graco la celebradon de Viaj misteroj, permesu, ke nia servado dum ci tiu sankta rito estu inda kaj malfermu nian koron por ke tiu estu preta ricevi kun profito Viajn donacojn de savo. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.

EUKARISTIA LITURGIO - PREFACO
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. Levigu viaj koroj!

A. Ni havas ilin ce la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.

A. Tio estas inda kaj justa.
Vere estas bone kaj juste Vin laùdadi kaj ekzaltadi, ho Patro de kompatemo senlima. Kristo Sinjoro, kortusita pro la homaj eraroj, volis naskigi de Maria Virgulino: pere de Lia memvola morto cekruce Li nin liberigis de la eterna morto kaj pere de Lia resurekto, Li konkeris por ni vivon senfinan. Dankemaj kaj gojoplenaj pro ci tiu favora donaco, ni kununuigas en agordo kun la angelaj kaj sanktulaj legiaroj, kiuj himnadas Vian gloron:
C.A. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj. Plenas de Via gloro la cielo kaj la tero. Hosana en la altoj! Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!
(Oni surgenuigu)

(Kun etenditaj manoj, la celebranto diras:)


C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ciu sankteco.
(La celebranto kunigas la manojn, kaj, etendante poste ilin super la pano kaj la kaliko, diras:)
Ni petas do: sanktigu ci tiujn donacojn per la roso de Via Spirito,
(Li kunigas la manojn kaj krucosignas la oferajojn, aldonante:)
por ke ili farigu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo.
(La celebranto kunigas la manojn. En la sekvaj formuloj la vortoj de la Sinjoro estu prononcataj klarvoce, laù la postulo de ilia signifo.)
Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono,
(La celebranto prenas la panon, kaj tenante gin super la altaro, daùrigas:)
Li prenis la panon

kaj dankante rompis kaj donis gin al siaj disciploj,

dirante:
(li iomete klinigas)
Prenu kaj mangu el gi vi ciuj:

car tio estas mia korpo,

kiu por vi estos oferdonata.
(La celebranto montras al la popolo la konsekritan hostion, remetas gin sur la patenon, kaj surgenue adoras. Poste li daùrigas:)
Simile post la vespermango,
(li prenas la kalikon kaj, tenante gin iomete super la altaro, aldonas:)
prenante ankaù la kalikon kaj denove dankante,

Li donis gin al siaj disciploj, dirante:
(li iomete klinigas)
Prenu kaj trinku el gi vi ciuj:

car tio estas la kaliko de mia sango,

de la nova kaj eterna testamento,

kiu por vi kaj por multaj estos versata

por forigo de la pekoj.
Faru tion je mia rememoro.
(La celebranto montras la kalikon al la popolo, remetas gin sur la korporalon, kaj surgenue adoras. Poste li diras:)
C. Jen la mistero de la kredo!

A. Ciun fojon kiam ni mangas el ci pano kaj trinkas el ci kaliko, ni anoncas Vian morton, Sinjoro, en la atendo de Via alveno.
(Etendante la manojn, la celebranto diras:)
C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro,

la panon de vivo kaj la kalikon de la savo,

dankante, ke Vi konsideris nin indaj

stari antaù Vi kaj servi al Vi.

Kaj humile ni petegas

ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo,

ni unuigu per la Sankta Spirito.
Rememoru, Sinjoro,

Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo

kaj perfektigu gin en la karitato

kune kun nia Papo ......................................

nia Episkopo ................................, kaj la tuta klerikaro.
----------
(En la meso por mortintoj oni povas aldoni:)
C. Memoru pri via servant(in)o ...............................

kiun Vi hodiaù vokis al Vi el ci tiu mondo.

Bonvolu, ke li (si),

kiu estis similigita al Via Filo en la morto,

ankaù similigu en lia resurekto.
Memoru ankaù niajn gefratojn,

kiuj endormigis en la espero pri la resurekto,

kaj ciujn, kiuj mortis en Via kompato;

kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizago.
Kompatu nin ciujn, ni petas,

ke kun la beata Dipatrino virga Maria,

kun la beataj apostoloj kaj kun ciuj sanktuloj,

kiuj surtere placis al Vi,

ni meritu partopreni la eternan vivon, laùdi kaj glori Vin.
(La celebranto kunigas la manojn)
Per Via Filo Jesuo Kristo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon kun la hostio kaj la kalikon kaj, ambaù levante, diras:)
Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo,

al Vi, Dio Patro Ciopova,

en unueco kun la Sankta Spirito,

estu ciu honoro kaj gloro eterne.

A. Amen.
KOMUNIAJ RITOJ -DISPECIGO DE LA PANO (Ps. 88,2-51a)
A. Mi kantos senfine la pardonemon de la Sinjoro. Per mia buso al ciuj gentoj mi anoncos Vian veron. Ho Sinjoro, memoru pri mi.
C. Per la bapto ni igis filoj de Dio, kaj kiel tiaj Dio mem nun invitas nin al Sia bankedo: kun la goja fido de la filoj, ni al Li adresu la pregon, kiun Jesuo mem al ni instruis:
A. PATRO NIA, Kiu estas en la cielo,

sanktigata estu Via nomo.

Venu Via regno.

Farigu Via volo, kiel en la cielo, tiel ankaù sur la tero.

Nian panon ciutagan donu al ni hodiaù

kaj pardonu al ni niajn suldojn,

kiel ankaù ni pardonas al niaj suldantoj.

Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.
(Kun etenditaj manoj, la celebranto daùrigas:)
C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ciuj malbonoj;

donu favore pacon en niaj tagoj,

por ke, helpitaj de Via kompato,

ni estu ciam liberaj de la peko

kaj sekuraj kontraù ciu dangero,

atendante la beatan esperon

kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.

A. Car Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.

C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj:

"Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi",

ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio;

kaj degnu laù Via volo pacigi kaj unuigi gin.

Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.

A. Amen.
C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ciam.

A. Kaj kun via spirito.
C. (mallaùte)

La akcepto de Via Korpo kaj Sango, Sinjoro Jesuo Kristo,

ne farigu por mi jugo kaj kondamno,

sed pro Via kompato, gi utilu al mi

kiel gardilo kaj kuracilo por mia animo kaj korpo.
(La celebranto genufleksas, prenas la hostion kaj, tenante gin iom super la pateno, sin turnas al la popolo kaj diras klarvoce:)
C. Jen la Safido de Dio,

jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.

Beataj la alvokitaj al la festeno de la Safido.
(Kaj, kun la popolo, li aldonas unufoje:)
C.A. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton,

sed diru nur unu vorton kaj resanigos mia animo.
C. La korpo de Kristo gardu min por la eterna vivo.

C. La sango de Kristo gardu min por la eterna vivo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon aù hostiujon, iras al komuniigontoj kaj montras al ciu el ili hostion iom levitan, dirante:)
C. La korpo de Kristo.

(La komuniiganto respondas:)K. Amen.
C. Tion, kion ni prenis per la buso, Sinjoro, ni akceptu per pura menso;

kaj la portempa donaco farigu por ni la eterna savilo.
KOMUNIA ANTIFONO
A. Kiu inde sin nutras je la donacoj de Kristo, kondamnita ne estos, sed savita pro Dia favoro.
ORACIO (starante)
C. NI pregu: (silenta momento)

Ho Patro, Kiu en la celebrado de ci tiu mistero nin partoprenigis je la vivo de Kristo, aliigu nin tiel, ke ni similu al Via ununura Filo, kaj permesu, ke iam ni rajtu partopreni en la eterna heredajo kun Li, Kiu vivas kaj regas en jarcentoj da jarcentoj. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.
KONKLUDAJ RITOJ
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
C. Benu vin la Ciopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

A. Amen.

C. Ni foriru en paco.

A. En la nomo de Kristo.
Elŝuti 90.53 Kb.


Elŝuti 90.53 Kb.