Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Jartempa 16 c 1994/95 16. A jartempa dimanco enira antifono

Elŝuti 89.54 Kb.

Jartempa 16 c 1994/95 16. A jartempa dimanco enira antifono
Dato09.01.2018
Grandeco89.54 Kb.

Elŝuti 89.54 Kb.

Jartempa 16 C - 1994/9516.A JARTEMPA DIMANCO


ENIRA ANTIFONO (1 Kr. 16, 9-11) (starante)
A. Kantu al la Sinjoro kaj himnadu, anoncu ciujn Liajn mirindajojn. Laùdadu Lian sanktan nomon, ekgojadu la koro de tiu, kiu Lin sercas. Sercu la Sinjoron kaj Li forton donos al vi, ciam sercadu Lian vizagon.
C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.

A. Amen.
C. La favoro kaj la paco de Dio, nia Patro, kaj de nia Sinjoro Jesuo Kristo, estu kun vi ciuj.

A. Kaj kun via spirito.


KONFESO DE PEKOJ.
C. Gefratoj, la Sinjoro preparis por ni la bankedon de Sia vorto por kreskigi nian kredon kaj por instrui al ni la veran sagon. Ni pripentu niajn pekojn, por celebri la Eùkaristion kun la koro preta akcepti Lian inviton al konvertigo.

(mallonga silento)
C. Mi konfesas al Dio ciopova, kaj al vi, gefratoj, ke mi multe pekis per penso, parolo, faro kaj forgeso (batante al si la bruston) pro mia kulpo, pro mia kulpo, pro mia plej granda kulpo. Mi petas beatan Marian ciam virgan, la angelojn, la sanktulojn, kaj vin, gefratojn, pregi por mi al la Sinjoro, nia Dio.
C. Kompatu nin la Ciopova Dio kaj pardoninte niajn pekojn, Li gvidu nin al la eterna vivo.

A. Amen.
GLORO AL DIO EN LA ALTOJ:

C.A. Kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo.

Ni laùdas Vin, ni benas Vin,

ni adoras Vin, ni gloras Vin,

ni dankas al Vi pro Via granda gloro,

Sinjoro Dio, ciela Rego,

Dio Patro Ciopova.

Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo.

Sinjoro Dio, Safido de Dio,

Filo de l' Patro;

Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kompatu nin,

Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akceptu nian petegon.

Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin.

Car Vi sola estas sankta,

Vi sola Sinjoro,

Vi sola Plejaltulo, Jesuo Kristo,

kun la Sankta Spirito:

en la gloro de Dio Patro. Amen.

JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO.
C. Ni pregu. (silenta momento)
Dio, Patro nia, ununura fonto de cia perfekta donaco, ensovu en nin la amon al Vi kaj plikreskigu nian kredon por ke, sub Via atenta sirmado, plifortikigu kaj en niaj koroj estu gardataj la emo al justeco kaj la deziro al la bono.

Per Jesuo KrIsto, Via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, Kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito, dum ciuj jarcentoj da jarcentoj.

A. Amen.


LITURGIO DE LA PAROLO (sidante)
L. Benu min, ho Patro.

C. La profeta legajo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
UNUA LEGAJO
"Mia Sinjoro, ne pasu preter Via servanto."
El la libro de la Genezo (18, 1-10a)
La Sinjoro aperis al Abrahamo ce la kverkaro de Mamre,

kiam li sidis ce la pordo de la tendo dum varmega horo.

Abrahamo levis siajn okulojn kaj vidis, ke tri viroj staras antaù li.

Tuj li kuris renkonte al ili el la pordo de la tendo,

kaj klinigis antaù ili gis la tero, dirante:

"Mia Sinjoro,

se mi trovis placon en viaj okuloj, ne pasu preter via servanto.

Permesu, ke mi alportu iom da akvo,

por ke vi lavu viajn piedojn, kaj ripozu sub la arbo.

Mi alportos iom da pano, por ke vi reprenu forton.

Poste vi foriros, car pro tio vi venis al via servanto."

Ili respondis: "Faru tiel, kiel vi diris."
Tiam Abrahamo rapidis en la tendon al Sara, sia edzino, kaj diris:

"Tuj prenu tri mezurojn da plej bona faruno,

knedu tion kaj faru kukojn."

Kaj li mem kuris al la stalo,

kaj preninte bovidon delikatan kaj bongustan,

Li donis gin al la servisto, kiu rapide pretigis gin.

Poste li prenis buteron, lakton kaj la pretigitan bovidon,

kaj metis cion antaù ilin.

Dum li staris apud ili sub la arbo, ili mangis.
Poste ili diris al li: "Kie estas Sara, via edzino?"

Li respondis: "Jen, si estas en la tendo."

Kaj la Sinjoro diris:

"Mi revenos al vi post unu jaro en ci tiu sama tempo,

kaj tiam Sara, via edzino, havos filon."
Jen la parolo de Dio.

A. Al Dio estu danko!

RESPONDA PSALMO (El Psalmo 14 (15))
L. La korpuruloj logos en la domo de la Sinjoro.

A. La korpuruloj logos en la domo de la Sinjoro.
L. Sinjoro, kiu povas logi en via tendo?

Tiu, kiu vivas senriproce,

agadas juste kaj parolas veron en sia koro;

kiu ne kalumnias per sia lango.

A. La korpuruloj logos en la domo de la Sinjoro.

L. Kiu ne faras malbonon al sia kunulo

kaj ne ofendas sian proksimulon.

Kiu ne kunsentas kun malbonulo,

sed estimas la respektantojn de la Sinjoro.

A. La korpuruloj logos en la domo de la Sinjoro.

L. Tiu, kiu monon ne donas procentege

kaj ne akceptas subacetajn donacojn kontraù senkulpulo.

Kiu tiel agas, neniam falos.

A. La korpuruloj logos en la domo de la Sinjoro.

DUA LEGAJO
L. Benu min, ho Patro.

C. La apostola legajo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
"Mistero gis nun kasita de Dio, sed nun rivelita al la mondo."
L. El la letero de la Sankta Apostolo Paùlo al la Koloseanoj (1, 24-28)
Gefratoj, mi gojas pri miaj suferoj por vi.

Pere de ili mi kompletigas en mia persono tion,

kion Kristo suferas por sia korpo, kiu estas la Eklezio.

Mi estas gia servanto laù la tasko al mi donita de Dio,

car mi devas plenumi la vorton de Dio,

nome, la misteron gis nun kasitan al ciuj nacioj.

Sed nun Dio rivelis gin al siaj sanktuloj,

al kiuj li volis sciigi, kiel granda estas la riceco de la gloro

de ci tiu mistero inter la nacianoj:

Kristo estas inter vi, Li estas la espero de gloro.

Guste Lin nin predikas

admonante kaj instruante ciun homon kun tuta sageco,

por ke ciu homo atingu perfektecon en Kristo.

- Jen la parolo de Dio!

A. Al Dio estu danko!
AKLAMA KANTO (Kp. Lk 8, 15) (starante)
A. Haleluja, haleluja.

Beataj estas tiuj, kiuj gardas la parolon de Dio en koro pura kaj sincera,

kaj donas frukton persiste.

Haleluja.

EVANGELIO
"Marta akceptis Jesuon en sian domon... Maria elektis la plej bonan parton."
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. El la evangelio laù Luko (10, 38-42)

A. Gloro estu al vi, Sinjoro.
En tiu tempo Jesuo alvenis al iu vilago.

Kaj virino, nomata Marta, akceptis Lin en sian domon.

Si havis fratinon, nomatan Maria,

kiu eksidis ce la piedoj de la Sinjoro kaj aùskultis liajn vortojn.
Sed Marta estis okupita pri multo da servado.

Kaj si alproksimigis kaj diris:

"Sinjoro, cu Vi ne vidas, ke mia fratino lasis al mi servi sola?

Diru al si, ke si helpu min."
Sed la Sinjoro respondis al si:

"Marta, Marta, vi zorgas kaj klopodas pri tro multaj okupoj.

Sed nur unu afero estas necesa!

Maria elektis la plej bonan parton, kaj neniu forprenos gin de si!"
- Jen la parolo de la Sinjoro.

A. Al Kristo estu laùdo!

KANTO POST LA EVANGELIO (Na 1, 7.3a)
A. La Sinjoro estas bona kaj nin konsolas en la tago de la doloro. La Sinjoro estas forta kaj pacienca, kaj ne forgesas tiujn, kiuj en Li fidas.
(sidante, oni aùskultas la homilion)
C. Laùdata estu Jesuo Kristo.

A. Ciam li estu laùdata.

UNIVERSALA PREGO
C. Gefratoj, la Sinjoro, Kiu nin instruas pere de Sia vorto kaj nin gvidas al la savo, aùskultu nian humilan pregon:
L. Ni pregu kune kaj diru: "Sanktigu, Sinjoro, Vian popolon".

A. Sanktigu, Sinjoro, Vian popolon.

L. Por la Papo, la Episkopoj kaj la Sacerdotoj: pere de la ministerio de la parolo, ili konduku al Kristo tiujn, kiuj estas sercantaj veron kaj justecon: ni pregu.

A. Sanktigu, Sinjoro, Vian popolon.

L. Por tiuj, kiuj plenumas laboron serve al la socio: tiaj homoj plenumu sian devon honeste kaj laboreme, memorante, ke ciu el ni vokita estas respondi al Dio pri siaj propraj agoj: ni pregu.

A. Sanktigu, Sinjoro, Vian popolon.

L. Por la homoj, kiuj en la familioj aù en la komunumoj zorgas pri la mastrumado de la domo: cele, ke ni estu al ili dankemaj kaj cele, ke ni kapablu guste taksi ilian ciutagan laboron: ni pregu.

A. Sanktigu, Sinjoro, Vian popolon.

L. Por ni, kiuj elaùskultis la parolon de Jesuo: cele, ke ni sentu la neceson de la pregado kaj de la legado de la Evangelio, por el tio eltiri lumon kaj forton por bone plenumi la aliajn taskojn: ni pregu.

A. Sanktigu, Sinjoro, Vian popolon.
(aliaj intencoj)

KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO
C. Humila kaj fidema, Via familio, ho Dio, de Vi petegas benon kaj atenton: defendu kaj trankviligu gin per Via helpo, gin favoradu dum la surtera ekzistado kaj gin preparu je la eternaj donacoj. Per Kristo, nia Sinjoro.

A. Amen.
EUKARISTIA LITURGIO - RITO DE LA PACO.
Laù la instigo de la Sinjoro, antaù prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni intersangu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)
A. Benata la Sinjoro en jarcentoj.
C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ci panon por ke gi farigu korpo de Kristo, Via Filo.

A. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ci vinon por ke gi farigu sango de

Kristo, Via Filo.

A. Amen.

KREDO-KONFESO (starante)
C. Gefratoj, kunvenigitaj de la Spirito de Kristo mem, ni konfesu kun koro sincera la simbolon de nia kredo:
C. MI KREDAS JE UNU DIO:

C.A. la Patro Ciopova, Kreinto de la cielo kaj de la tero,

de ciuj ajoj videblaj kaj nevideblaj.

Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo,

ununaskita Filo de Dio,

kaj el la Patro generita antaù ciuj jarcentoj.

Dio el Dio, Lumo el Lumo,

Dio vera el Dio vera,

generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro:

per kiu cio estas farita.

Kiu por ni homoj kaj por nia savo

descendis de la cieloj.
(Oni klinas la kapon, gis: "farigis homo")
Kaj per la Sankta Spirito Li enkarnigis

el Maria, la Virgulino, kaj farigis homo.

Krucumita por ni sub Poncio Pilato,

Li mortis kaj estis entombigita.

La trian tagon Li resurektis laù la Skriboj,

ascendis al la cielo kaj sidas dekstre de la Patro.

Kaj Li revenos kun gloro,

jugi la vivantojn kaj la mortintojn,

kaj Lia regno estos senfina.

Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,

kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.

Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata;

Kiu parolis per la profetoj.

Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.

Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.

Kaj mi atendas la revivigon de la mortintoj,

kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.

ORACIO PRI LA DONACOJ
C. Ni pregu:

La pano kaj la vino, kiujn Vi kreis, ho pardonema Dio, por subtenadi nian malfortecon, igu por ni sakramento de eterna vivo. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.

EUKARISTIA LITURGIO - PREFACO
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. Levigu viaj koroj!

A. Ni havas ilin ce la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.

A. Tio estas inda kaj justa.
Vere estas inde kaj juste, nia devo kaj fonto de savo, al Vi danki ciam, ci tie kaj cie, Patro Sankta, Dio ciopova kaj eterna Dio. Sur niajn vundojn Vi klinigis kaj nin sanigis, donante al ni kuracilon, kiu estas pli forta ol niaj fendmalsanajoj, pardonemon pli grandan ol nia kulpo. Tial ankaù la peko, pro Via nevenkebla amo, utilis por nin levi al la dia vivo. Superabunde Vi ensovis en niajn korojn la Sanktan Spiriton kaj permesis al ni kundividi kun Kristo reviviginta la eternan heredajon de la gloro. En li ekgojadas la cielo kaj la tero, en li la angeloj kaj la sanktuloj proklamas Vian nomon: ni unuigas al ili nian humilan vocon kaj al Vi ne levas, ho Patro, la himnon de laùdo:
C.A. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj. Plenas de Via gloro la cielo kaj la tero. Hosana en la altoj! Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!
(Oni surgenuigu)

(Kun etenditaj manoj, la celebranto diras:)


C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ciu sankteco.
(La celebranto kunigas la manojn, kaj, etendante poste ilin super la pano kaj la kaliko, diras:)
Ni petas do: sanktigu ci tiujn donacojn per la roso de Via Spirito,
(Li kunigas la manojn kaj krucosignas la oferajojn, aldonante:)
por ke ili farigu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo.
(La celebranto kunigas la manojn. En la sekvaj formuloj la vortoj de la Sinjoro estu prononcataj klarvoce, laù la postulo de ilia signifo.)
Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono,
(La celebranto prenas la panon, kaj tenante gin super la altaro, daùrigas:)
Li prenis la panon

kaj dankante rompis kaj donis gin al siaj disciploj,

dirante:
(li iomete klinigas)
Prenu kaj mangu el gi vi ciuj:

car tio estas mia korpo,

kiu por vi estos oferdonata.
(La celebranto montras al la popolo la konsekritan hostion, remetas gin sur la patenon, kaj surgenue adoras. Poste li daùrigas:)
Simile post la vespermango,
(li prenas la kalikon kaj, tenante gin iomete super la altaro, aldonas:)
prenante ankaù la kalikon kaj denove dankante,

Li donis gin al siaj disciploj, dirante:

Jartempa 16 - C - 1994-95
- 10 -

(li iomete klinigas)


Prenu kaj trinku el gi vi ciuj:

car tio estas la kaliko de mia sango,

de la nova kaj eterna testamento,

kiu por vi kaj por multaj estos versata

por forigo de la pekoj.
Faru tion je mia rememoro.
(La celebranto montras la kalikon al la popolo, remetas gin sur la korporalon, kaj surgenue adoras. Poste li diras:)
C. Jen la mistero de la kredo!

A. Vi nin elacetis per Via kruco kaj Via resurekto: savu nin, ho Savinto de la mondo.
(Etendante la manojn, la celebranto diras:)
C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro,

la panon de vivo kaj la kalikon de la savo,

dankante, ke Vi konsideris nin indaj

stari antaù Vi kaj servi al Vi.

Kaj humile ni petegas

ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo,

ni unuigu per la Sankta Spirito.
Rememoru, Sinjoro,

Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo

kaj perfektigu gin en la karitato

kune kun nia Papo ......................................

nia Episkopo ................................, kaj la tuta klerikaro.
----------
(En la meso por mortintoj oni povas aldoni:)
C. Memoru pri via servant(in)o ...............................

kiun Vi hodiaù vokis al Vi el ci tiu mondo.

Bonvolu, ke li (si),

kiu estis similigita al Via Filo en la morto,

ankaù similigu en lia resurekto.

Memoru ankaù niajn gefratojn,

kiuj endormigis en la espero pri la resurekto,

kaj ciujn, kiuj mortis en Via kompato;

kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizago.
Kompatu nin ciujn, ni petas,

ke kun la beata Dipatrino virga Maria,

kun la beataj apostoloj kaj kun ciuj sanktuloj,

kiuj surtere placis al Vi,

ni meritu partopreni la eternan vivon, laùdi kaj glori Vin.
(La celebranto kunigas la manojn)
Per Via Filo Jesuo Kristo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon kun la hostio kaj la kalikon kaj, ambaù levante, diras:)
Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo,

al Vi, Dio Patro Ciopova,

en unueco kun la Sankta Spirito,

estu ciu honoro kaj gloro eterne.

A. Amen.

KOMUNIAJ RITOJ - DISPECIGO DE LA PANO (Ps. 103, 13b.14c-15a)
A. Per la frukto de Viaj faroj, la teron Vi satigas, ho Sinjoro; Vi produktas la panon de la tero kaj la vinon, kiu gojigas la koron de la homo.
C. Gvidataj de la Spirito de Jesuo, kaj lumigitaj de la sago evangelia, ni kuragas diri:
PATRO NIA, Kiu estas en la cielo,

sanktigata estu Via nomo.

Venu Via regno.

Farigu Via volo, kiel en la cielo, tiel ankaù sur la tero.

Nian panon ciutagan donu al ni hodiaù

kaj pardonu al ni niajn suldojn,

kiel ankaù ni pardonas al niaj suldantoj.

Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.
(Kun etenditaj manoj, la celebranto daùrigas:)
C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ciuj malbonoj;

donu favore pacon en niaj tagoj,

por ke, helpitaj de Via kompato,

ni estu ciam liberaj de la peko

kaj sekuraj kontraù ciu dangero,

atendante la beatan esperon

kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.

A. Car Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.
C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj:

"Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi",

ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio;

kaj degnu laù Via volo pacigi kaj unuigi gin.

Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.

A. Amen.
C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ciam.

A. Kaj kun via spirito.
C. (mallaùte)

La akcepto de Via Korpo kaj Sango, Sinjoro Jesuo Kristo,

ne farigu por mi jugo kaj kondamno,

sed pro Via kompato, gi utilu al mi

kiel gardilo kaj kuracilo por mia animo kaj korpo.
(La celebranto genufleksas, prenas la hostion kaj, tenante gin iom super la pateno, sin turnas al la popolo kaj diras klarvoce:)
C. Jen la Safido de Dio,

jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.

Beataj la alvokitaj al la festeno de la Safido.
(Kaj, kun la popolo, li aldonas unufoje:)
C.A. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton,

sed diru nur unu vorton kaj resanigos mia animo.
C. La korpo de Kristo gardu min por la eterna vivo.

C. La sango de Kristo gardu min por la eterna vivo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon aù hostiujon, iras al komuniigontoj kaj montras al ciu el ili hostion iom levitan, dirante:)
C. La korpo de Kristo.
(La komuniiganto respondas:)
K. Amen.
C. Tion, kion ni prenis per la buso, Sinjoro, ni akceptu per pura menso;

kaj la portempa donaco farigu por ni la eterna savilo.

KOMUNIA ANTIFONO (Kp. 1 Kor 10, 16)
A. La kaliko de la beno, kiun ni benadas, estas komunio kun la sango de Kristo: la pano, kiun ni dispecigas estas komunio kun la korpo de Kristo.
ORACIO (starante)
C. NI pregu: (silenta momento)
Via Eklezio, ho Dio, Patro nia, sanktigata estu je la ligilo de la amo pere de ci komunio de kredo kaj de favoro, signo de nia frateco kun Kristo Sinjoro, Kiu vivas kaj regas en jarcentoj da jarcentoj.

A. Amen.

KONKLUDAJ RITOJ
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
C. Benu vin la Ciopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

A. Amen.
C. Ni foriru en paco.

A. En la nomo de Kristo.
Elŝuti 89.54 Kb.


Elŝuti 89.54 Kb.