Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Jartempa 15 c 1994/95 15. A jartempa dimanco enira antifono

Elŝuti 94.08 Kb.

Jartempa 15 c 1994/95 15. A jartempa dimanco enira antifono
Dato02.11.2017
Grandeco94.08 Kb.

Elŝuti 94.08 Kb.

Jartempa 15 C - 1994/95


15.A JARTEMPA DIMANCO


ENIRA ANTIFONO (Kp Jes. 37, 17a.20) (starante)
A. Per-orele ekatentu, Sinjoro, kaj aùskultu: savu nin, nia Dio, car ciuj devas scii, ke Vi estas la sola Dio.
C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.

A. Amen.
C. La graco el nia Sinjoro Jesuo Kristo, la amo el Dio Patro kaj la komuneco de la Sankta Spirito estu kun vi ciuj.

A. Kaj kun via spirito.

KONFESO DE PEKOJ.
C. Gefratoj, senditaj ni estas de la Sinjoro por partopreni en la bankedo de la Vorto kaj de la Pano por ricevi Lian dian vivon. Ni agnosku, ke ni estas pekintoj kaj, ke ni bezonas pardonon.
(mallonga silento)
C. Filo de Dio, Kiu naskiginte el Maria Virgulino igis nia frato, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Filo de la homo, Kiu konas kaj komprenas nian malforton, Kyrie, eleison.

C. Unugenerita Filo de la Patro, el ni faru ununuran familion, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.
C. Kompatu nin la Ciopova Dio kaj pardoninte niajn pekojn, Li gvidu nin al la eterna vivo.

A. Amen.

GLORO AL DIO EN LA ALTOJ:

C.A. Kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo.

Ni laùdas Vin, ni benas Vin,

ni adoras Vin, ni gloras Vin,

ni dankas al Vi pro Via granda gloro,

Sinjoro Dio, ciela Rego,

Dio Patro Ciopova.

Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo.

Sinjoro Dio, Safido de Dio,

Filo de l' Patro;

Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kompatu nin,

Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akceptu nian petegon.

Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin.

Car Vi sola estas sankta,

Vi sola Sinjoro,

Vi sola Plejaltulo, Jesuo Kristo,

kun la Sankta Spirito:

en la gloro de Dio Patro. Amen.

JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO.
C. Ni pregu. (silenta momento)
Gvidu, ho Dio, la iradon de Via Eklezio laù la planoj de Via supera amo; Vi, kiu gin kontempladis kaj amadis antaù la kreo de la mondo en la sekreto de Via vivo eterna, gardu gin en riceco de favoroj gis la englora plenumigo de Viaj Diaj promesoj.

Per Jesuo KrIsto, Via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, Kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito, dum ciuj jarcentoj da jarcentoj.

A. Amen.


LITURGIO DE LA PAROLO (sidante)
L. Benu min, ho Patro.

C. La profeta legajo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
UNUA LEGAJO
"Ci tiu vorto estas tre proksima al vi, por ke vi gin plenumu."
El la libro de la Readmono (30, 10-14)
Moseo parolis al la popolo, kaj diris:

"Aùskultu la vocon de la Sinjoro, via Dio,

kaj observu Liajn ordonojn kaj Liajn legojn,

kiuj estas skribitaj en ci tiu libro de la lego;

kaj konvertigu al la Sinjoro, Via Dio,

per via tuta koro kaj per via tuta animo.

Ci tiu ordono, kiun mi donas al vi hodiaù,

ne estas tro alta por vi kaj ne tro malproksima.

Mi ne estas en la cielo; kaj tiel vi ne povas diri:

'Kiu supreniros por ni en la cielon

kaj prenos kaj aùdigos gin al ni, por ke ni gin plenumu?'

Gi ne estas trans la maro, tiel ke vi ne povas diri:

'Kiu transiros por ni la maron

kaj prenos kaj aùdigos gin al ni, por ke ni plenumu gin?'

Ec, ci tiu vorto estas tre proksima al vi:

gi estas en via buso kaj en via koro, por ke vi gin plenumu."

Jen la parolo de Dio.

A. Al Dio estu danko!

RESPONDA PSALMO (El Psalmo 68 (69))
L. Proksime estas la Sinjoro al tiu, kiu Lin sercas.

A. Proksime estas la Sinjoro al tiu, kiu Lin sercas.
L. Al Vi mi pregas, Dio, en tempo de graco;

respondu al mi, pro Via granda boneco, Sinjoro:

car benoplena estas Via graco.

Laù Via granda amo turnu Vin al mi

A. Proksime estas la Sinjoro al tiu, kiu Lin sercas.

L. Mizera mi estas kaj aflikta.

Via helpo, Dio, firmigu min.

Mi gloros la nomon de Dio per kanto,

kaj mi proklamos kun danko Lian grandecon.

A. Proksime estas la Sinjoro al tiu, kiu Lin sercas.

L. La humiluloj rigardu kaj goju.

Sercantoj de Dio, viglu via koro,

car la Sinjoro aùskultas humilulojn,

kaj ne malsatas Siajn fidelulojn, kiuj estas en mallibereco.

A. Proksime estas la Sinjoro al tiu, kiu Lin sercas.

L. Dio helpos Cionon,

rekonstruos la urbojn de Judujo.

La idaro de liaj servantoj gin heredos,

kaj la amantoj de Lia nomo logos en ili.

A. Proksime estas la Sinjoro al tiu, kiu Lin sercas.

DUA LEGAJO
L. Benu min, ho Patro.

C. La apostola legajo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
"Cio estis kreita per Li kaj por Li."
L. El la letero de la Sankta Apostolo Paùlo al la Koloseanoj (Ef. 1, 15-20)
Gefratoj:

Kristo Jesuo estas bildo de la nevidebla Dio,

la Unuenaskito de la Patro inter la tuta kreitaro.

Car en Li estis kreitaj ciuj estajoj en la cielo kaj sur la tero,

la videblaj kaj la navideblaj,

tronoj, regadoj, aùtoritatoj, potencoj.

Cio estis kreita per Li kaj por Li, kaj Li estas antaù cio,

kaj cio en Li havas la ekziston.

Li estas ankaù la kapo de tiu korpo, kiu estas la Eklezio;

Li estas komenco, la unuenaskito el la mortintoj,

por ke Li estu la unua en cio.

Car Dio volis logigi en Li sian tutan plenecon,

kaj repacigi per Li kaj por Li cion sur la tero kaj en la cielo,

enkondukante pacon per la sango de Lia kruco.

- Jen la parolo de Dio!

A. Al Dio estu danko!
AKLAMA KANTO (Kp. Joh. 13, 34) (starante)
A. Haleluja, haleluja.

Novan ordonon Mi donas al vi - diras la Sinjoro -, ke vi amu unu la alian kiel Mi amis vin.

Haleluja.

EVANGELIO
"Kiu estas mia proksimulo."
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. El la evangelio laù Luko (10, 25-37)

A. Gloro estu al vi, Sinjoro.
En tiu tempo legdoktoro starigis, por inside demandi de Jesuo:

"Majstro, kion mi faru, por ricevi la eternan vivon?"
Jesuo respondis:

"Kiel estas skribite en la lego? Kiel vi legas?"
Li respondis:

"Amu vian Dion per via tuta koro, per via tuta animo,

per ciuj viaj fortoj kaj per via tuta menso,

kaj amu vian proksimulon kiel vin mem:"
Kaj Jesuo diris al li:

"Vi respondis guste: tion faru, kaj vi vivos:"
Sed tiu legdoktoro, dezirante pravigi sian demandon,

pludiris al Jesuo: "Sed, kiu estas mia proksimulo?"
Jesuo respondis:
"Iu viro malsupreniris de Jerusalemo al Jeriho,

kiam li trovigis antaù rabistoj.

Ili perforte forprenis cion de li, lin bastonadis kaj fugis,

lasante lin duonmortinta.
Hazarde laù tiu vojo pasis pastro;

li vidis la vunditon, sed li pluiris.
Simile faris ankaù levido de la templo:

alvenante antaù li kaj lin vidinte, li flankenpasis kaj pluiris.
Sed Samariano vojaganta, alvenante tien, ekvidis lin kaj kortusigis.

Li alproksimigis, versis oleon kaj vinon sur liajn vundojn

kaj bandagis ilin.
Poste li metis tiun sur sian azenon, portis lin al gastejo

kaj zorge flegis lin.
La morgaùan tagon li prenis du argentajn monerojn

kaj donis ilin al la gastejestro, dirante:
'Flegu lin, kaj ec se vi elspezos pli ol ci tion,

mi repagos cion al vi, kiam mi revenos'"
Tiam Jesuo demandis:
"Laù vi, kiu el tiuj tri kondutis kiel proksimulo por tiu,

kiu falis en la manojn de la rabistoj?"

La legdoktoro diris: "Tiu, kiu kompatis lin."

Tiam Jesuo diris al li: "Iru, kaj kondutu ankaù vi sammaniere."
- Jen la parolo de la Sinjoro.

A. Al Kristo estu laùdo!

KANTO POST LA EVANGELIO (Kp. Jer. 29, 10.13-14)
A. Vi Min trovos - diris la Sinjoro - se el tuta koro vi Min sercos: Kaj Mi vin rekondukos liberaj de ciuj lokoj, kie sklavoj kaj forperdigintoj vi estas.
(sidante, oni aùskultas la homilion)
C. Laùdata estu Jesuo Kristo.

A. Ciam li estu laùdata.

UNIVERSALA PREGO
C. Gefratoj, ni propetu la bonvolemon de la Sinjoro, cele, ke li ensovu spiriton de amo en la koron de ciu homo.
L. Ni pregu kune kaj diru: "Savu nin, Sinjoro, pere de Via pardonemo".

A. Savu nin, Sinjoro, pere de Via pardonemo.

L. Por la Eklezio: gia zorgema ceesto apud ciu, kiu suferas, ciam estu vigla signo de la kompatema amo de Dio al la homaro: ni pregu.

A. Savu nin, Sinjoro, pere de Via pardonemo.

L. Por la paco inter la popoloj: neniu nacio igu respondeca rilate al aliaj popoloj pro funebroj kaj detruoj, sed kunlaboradu por la komunaj bono kaj justeco: ni pregu.

A. Savu nin, Sinjoro, pere de Via pardonemo.

L. Por la malfeliculoj, la forlasitoj kaj por tiuj, kiuj de ciuj estas forgesitaj: cele, ke ili farigu celo de niaj zorgoj, de atento kaj de akceptado: ni pregu.

A. Savu nin, Sinjoro, pere de Via pardonemo.

L. Por nia komunumo: la kompatemo, kiun la Sinjoro daùre havas al ni, helpu nin kreskadi laù tiuj virtoj, kiuj plinobligas la vivon: ni pregu.

A. Savu nin, Sinjoro, pere de Via pardonemo.
(aliaj intencoj)


KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO
C. Ho Dio, fonto de cia bono, Kiu elaùskultas la pregojn de Via popolo trans cia deziro kaj merito, etendu sur nin Vian pardonemon: pardonu la kulpojn, kiujn nia konscienco al ni riprocas kaj al ni donu, en Via senlima boneco, ankaù tion, kion ni ne kuragas esperi. Per Kristo, nia Sinjoro.

A. Amen.

EUKARISTIA LITURGIO - RITO DE LA PACO.
Laù la instigo de la Sinjoro, antaù prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni intersangu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)
A. Benata la Sinjoro en jarcentoj.
C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ci panon por ke gi farigu korpo de Kristo, Via Filo.

A. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ci vinon por ke gi farigu sango de

Kristo, Via Filo.

A. Amen.

KREDO-KONFESO (starante)
C. Gefratoj, vokitaj por partopreni je la sama pano kaj je la sama kaliko, en komuneco kun la tuta katolika Eklezio, ni kune konfesu nian kredon:
C. MI KREDAS JE UNU DIO:

C.A. la Patro Ciopova, Kreinto de la cielo kaj de la tero,

de ciuj ajoj videblaj kaj nevideblaj.

Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo,

ununaskita Filo de Dio,

kaj el la Patro generita antaù ciuj jarcentoj.

Dio el Dio, Lumo el Lumo,

Dio vera el Dio vera,

generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro:

per kiu cio estas farita.

Kiu por ni homoj kaj por nia savo

descendis de la cieloj.
(Oni klinas la kapon, gis: "farigis homo")
Kaj per la Sankta Spirito Li enkarnigis

el Maria, la Virgulino, kaj farigis homo.

Krucumita por ni sub Poncio Pilato,

Li mortis kaj estis entombigita.

La trian tagon Li resurektis laù la Skriboj,

ascendis al la cielo kaj sidas dekstre de la Patro.

Kaj Li revenos kun gloro,

jugi la vivantojn kaj la mortintojn,

kaj Lia regno estos senfina.

Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,

kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.

Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata;

Kiu parolis per la profetoj.

Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.

Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.

Kaj mi atendas la revivigon de la mortintoj,

kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.

ORACIO PRI LA DONACOJ
C. Ni pregu:

Estu de Vi akceptata, ho kompatema Patro, la ofero, kiu elmontras nian religian servon, kaj permesu, ke gi plikreskigu nian amon de Filoj. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.

EUKARISTIA LITURGIO - PREFACO
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. Levigu viaj koroj!

A. Ni havas ilin ce la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.

A. Tio estas inda kaj justa.
Vere estas inde kaj juste, nia devo kaj fonto de savo, al Vi danki ciam, ci tie kaj cie, Patro Sankta, Dio ciopova kaj eterna. La Sinjoro Jesuo el ciuj gentoj elformis ununuran Eklezion kaj kun gi mistere kunigis per edza amo. Ci tiu mirinda mistero, bildigita en la sakramento de la korpo de Kristo, dum ci tiu celebrado efike realigas. Kun la tuta aro de la angeloj kaj de la sanktuloj, ni kantas al Vi, Patro, pro ci tiu miraklo de graco kaj al Vi ni goje levas la himnon de laùdo:
C.A. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj. Plenas de Via gloro la cielo kaj la tero. Hosana en la altoj! Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!
(Oni surgenuigu)

(Kun etenditaj manoj, la celebranto diras:)


C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ciu sankteco.
(La celebranto kunigas la manojn, kaj, etendante poste ilin super la pano kaj la kaliko, diras:)
Ni petas do: sanktigu ci tiujn donacojn per la roso de Via Spirito,
(Li kunigas la manojn kaj krucosignas la oferajojn, aldonante:)
por ke ili farigu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo.
(La celebranto kunigas la manojn. En la sekvaj formuloj la vortoj de la Sinjoro estu prononcataj klarvoce, laù la postulo de ilia signifo.)
Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono,
(La celebranto prenas la panon, kaj tenante gin super la altaro, daùrigas:)
Li prenis la panon

kaj dankante rompis kaj donis gin al siaj disciploj,

dirante:
(li iomete klinigas)
Prenu kaj mangu el gi vi ciuj:

car tio estas mia korpo,

kiu por vi estos oferdonata.
(La celebranto montras al la popolo la konsekritan hostion, remetas gin sur la patenon, kaj surgenue adoras. Poste li daùrigas:)
Simile post la vespermango,
(li prenas la kalikon kaj, tenante gin iomete super la altaro, aldonas:)
prenante ankaù la kalikon kaj denove dankante,

Li donis gin al siaj disciploj, dirante:
(li iomete klinigas)
Prenu kaj trinku el gi vi ciuj:

car tio estas la kaliko de mia sango,

de la nova kaj eterna testamento,

kiu por vi kaj por multaj estos versata

por forigo de la pekoj.
Faru tion je mia rememoro.
(La celebranto montras la kalikon al la popolo, remetas gin sur la korporalon, kaj surgenue adoras. Poste li diras:)
C. Jen la mistero de la kredo!

A. Vi nin elacetis per Via kruco kaj Via resurekto: savu nin, ho Savinto de la mondo.
(Etendante la manojn, la celebranto diras:)
C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro,

la panon de vivo kaj la kalikon de la savo,

dankante, ke Vi konsideris nin indaj

stari antaù Vi kaj servi al Vi.

Kaj humile ni petegas

ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo,

ni unuigu per la Sankta Spirito.
Rememoru, Sinjoro,

Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo

kaj perfektigu gin en la karitato

kune kun nia Papo ......................................

nia Episkopo ................................, kaj la tuta klerikaro.
----------
(En la meso por mortintoj oni povas aldoni:)
C. Memoru pri via servant(in)o ...............................

kiun Vi hodiaù vokis al Vi el ci tiu mondo.

Bonvolu, ke li (si),

kiu estis similigita al Via Filo en la morto,

ankaù similigu en lia resurekto.

Memoru ankaù niajn gefratojn,

kiuj endormigis en la espero pri la resurekto,

kaj ciujn, kiuj mortis en Via kompato;

kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizago.
Kompatu nin ciujn, ni petas,

ke kun la beata Dipatrino virga Maria,

kun la beataj apostoloj kaj kun ciuj sanktuloj,

kiuj surtere placis al Vi,

ni meritu partopreni la eternan vivon, laùdi kaj glori Vin.
(La celebranto kunigas la manojn)
Per Via Filo Jesuo Kristo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon kun la hostio kaj la kalikon kaj, ambaù levante, diras:)
Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo,

al Vi, Dio Patro Ciopova,

en unueco kun la Sankta Spirito,

estu ciu honoro kaj gloro eterne.

A. Amen.

KOMUNIAJ RITOJ - DISPECIGO DE LA PANO
A. "Jen: Mi estas kun vi ciun tagon gis la fino de la mondo" - diras la Sinjoro.

C. Obeante la vorton de la Savinto, kaj formitaj je Lia Dia instruo, ni kuragas diri:
PATRO NIA, Kiu estas en la cielo,

sanktigata estu Via nomo.

Venu Via regno.

Farigu Via volo, kiel en la cielo, tiel ankaù sur la tero.

Nian panon ciutagan donu al ni hodiaù

kaj pardonu al ni niajn suldojn,

kiel ankaù ni pardonas al niaj suldantoj.

Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.
(Kun etenditaj manoj, la celebranto daùrigas:)
C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ciuj malbonoj;

donu favore pacon en niaj tagoj,

por ke, helpitaj de Via kompato,

ni estu ciam liberaj de la peko

kaj sekuraj kontraù ciu dangero,

atendante la beatan esperon

kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.

A. Car Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.
C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj:

"Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi",

ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio;

kaj degnu laù Via volo pacigi kaj unuigi gin.

Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.

A. Amen.
C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ciam.

A. Kaj kun via spirito.
C. (mallaùte)

La akcepto de Via Korpo kaj Sango, Sinjoro Jesuo Kristo,

ne farigu por mi jugo kaj kondamno,

sed pro Via kompato, gi utilu al mi

kiel gardilo kaj kuracilo por mia animo kaj korpo.
(La celebranto genufleksas, prenas la hostion kaj, tenante gin iom super la pateno, sin turnas al la popolo kaj diras klarvoce:)
C. Jen la Safido de Dio,

jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.

Beataj la alvokitaj al la festeno de la Safido.
(Kaj, kun la popolo, li aldonas unufoje:)
C.A. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton,

sed diru nur unu vorton kaj resanigos mia animo.
C. La korpo de Kristo gardu min por la eterna vivo.

C. La sango de Kristo gardu min por la eterna vivo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon aù hostiujon, iras al komuniigontoj kaj montras al ciu el ili hostion iom levitan, dirante:)
C. La korpo de Kristo.
(La komuniiganto respondas:)
K. Amen.
C. Tion, kion ni prenis per la buso, Sinjoro, ni akceptu per pura menso;

kaj la portempa donaco farigu por ni la eterna savilo.

KOMUNIA ANTIFONO
A. "Patro, Mi pregas por ili: ili estu ajo ununura por ke la mondo kredu, ke Vi min sendis.

ORACIO (starante)
C. Ni pregu: (silenta momento)
Ci Dia mistero, en kiu ni partoprenis, al ni donu la sagan ebrion de la Spirito, satigu nian malsaton je Vi, ho Dio eterna kaj vera, kaj faru, ke ni pli kaj pli similu al Kristo Sinjoro, Kiu vivas kaj regnas en jarcentoj da jarcentoj.

A. Amen.

KONKLUDAJ RITOJ
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
C. Benu vin la Ciopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

A. Amen.
C. Ni foriru en paco.

A. En la nomo de Kristo.
Elŝuti 94.08 Kb.


Elŝuti 94.08 Kb.