Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Jartempa 14 c 1994/95 14. A jartempa dimanco enira antifono

Elŝuti 92.85 Kb.

Jartempa 14 c 1994/95 14. A jartempa dimanco enira antifono
Dato02.11.2017
Grandeco92.85 Kb.

Elŝuti 92.85 Kb.

Jartempa 14 C - 1994/9514.A JARTEMPA DIMANCO


ENIRA ANTIFONO (Ps. 30, 3-4) (starante)
A. Vi estas, ho Dio, mia sirmejo, mia rifugejo, la savo de mia vivo. Vi estas mia forto kaj mia defendo; laù Via nomo, Vi min gvidas kaj min subtenas.
C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.

A. Amen.
C. La Sinjoro, Kiu gvidas niajn korojn laù la amo kaj la pacienco de Kristo, estu kun vi ciuj.

A. Kaj kun via spirito.

KONFESO DE PEKOJ.
C. Gefratoj, la Patro sendis al ni Sian Filon por anonci al ni la Evangelion de savo. Ni pretigu nin por Lin denove akcepti dum ci tiu dimanco, kune kun lia parolo de vivo kaj de paco por ni, kiuj estas pekantoj.
(mallonga silento)
C. Vi, Kiu estas la vojo por nin rekonduki al la Patro, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu estas la vero por lumigi la gentojn, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.

C. Vi, Kiu estas la vivo por renovigi la mondon, Kyrie, eleison.

A. Kyrie, eleison.
C. Kompatu nin la Ciopova Dio kaj pardoninte niajn pekojn, Li gvidu nin al la eterna vivo.

A. Amen.

GLORO AL DIO EN LA ALTOJ:

C.A. Kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo.

Ni laùdas Vin, ni benas Vin,

ni adoras Vin, ni gloras Vin,

ni dankas al Vi pro Via granda gloro,

Sinjoro Dio, ciela Rego,

Dio Patro Ciopova.

Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo.

Sinjoro Dio, Safido de Dio,

Filo de l' Patro;

Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kompatu nin,

Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akceptu nian petegon.

Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin.

Car Vi sola estas sankta,

Vi sola Sinjoro,

Vi sola Plejaltulo, Jesuo Kristo,

kun la Sankta Spirito:

en la gloro de Dio Patro. Amen.

JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO.
C. Ni pregu. (silenta momento)
Ho Dio, granda kaj pardonema, forprenu cian obstaklon de nia irvojo por ke en la vigleco korpa kaj en sereno spirita, ni libere povu nin dedici al Via servado.

Per Jesuo KrIsto, Via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, Kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito, dum ciuj jarcentoj da jarcentoj.

A. Amen.


LITURGIO DE LA PAROLO
L. Benu min, ho Patro.

C. La profeta legajo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
UNUA LEGAJO
"Jen mi fluigos sur Jerusalemon pacon kiel riveron."
El la libro de la profeto Jesaja (66, 10-14c)
Goju kune kun Jerusalemo kaj jubilu pri gi,

vi ciuj, kiuj amas gin.

Gojegu vi, kiuj iam por gi suferis!

Sucu kaj satigu el la brusto de giaj konsoloj;

sucu kaj guu la abundon de gia gloro.
Car tiel diras la Sinjoro:

Jen Mi fluigos sur gin pacon kiel riveron;

kaj la ricajojn de la popoloj kiel disversigantan torenton;

giaj infanoj estos portataj sur la brakoj,

kaj sur la genuoj ili estos dorlotataj.

Kiel patrino konsolas filon, tiel Mi vin konsolos;

en Jerusalemo vi estos konsolataj.

Kiam vi vidos tion, via koro gojos,

viaj ostoj vigligos kiel fresa verdajo.

Kaj la mano de la Sinjoro montrigos al Liaj servantoj."
Jen la parolo de Dio.

A. Al Dio estu danko!

RESPONDA PSALMO (El Psalmo 65 (66))
L. Grandaj estas la faroj de la Sinjoro.

A. Grandaj estas la faroj de la Sinjoro.
L. Goje aklamu al Dio la tuta tero,

kantu la gloron de Lia nomo;

Lian laùdon proklamu.

Diru al Dio: "Mirindaj estas viaj faroj!"

A. Grandaj estas la faroj de la Sinjoro.

L. "La tuta tero klinigu antaù Vi,

himnojn kantu al Via nomo."

Venu, kaj rigardu la farojn de via Dio:

mirinda Li estas en Sia agado al la homoj.

A. Grandaj estas la faroj de la Sinjoro.

L. Venu, aùskultu vi ciuj, kiuj Dion respektas,

kaj mi rakontos, kion Li faris por mi.

Gloro al Dio, Kiu ne forjetis mian pregon

kaj ne rifuzis al mi mizerikordon.

A. Grandaj estas la faroj de la Sinjoro.

DUA LEGAJO
L. Benu min, ho Patro.

C. La apostola legajo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
"Mi portas en mia korpo la cikatrojn de Jesuo, nia Sinjoro."
L. El la letero de la Sankta Apostolo Paùlo al la Galatoj (6, 14-18)
Gefratoj,

por mi neniu alia gloro estu

krom en la kruco de mia Sinjoro Jesuo Kristo.

La mondo estas krucumita por mi kaj mi por la mondo.

Car nek cirkumcido valoras ion, nek necirkumcido,

sed nova kreitajo.

Dio donu pacon kaj gracon al ciuj, kiuj iras laù tiu regulo,

kiel ankaù al la Izraelo de Dio.

Ekde nun neniu turmentu min,

car mi portas en mia korpo la signojn de Jesuo.

La graco de nia Sinjoro Jesuo Kristo estu kun via spirito, gefratoj!
- Jen la parolo de Dio!

A. Al Dio estu danko!

AKLAMA KANTO (2 Kor. 5, 19) (starante)
A. Haleluja, haleluja.

Dio repacigis nin kun si mem per Kristo,

konfidante al ni la anoncon de repacigo.

Haleluja.

EVANGELIO
"Via paco estu sur li."
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. El la evangelio laù Luko (10, 1-12. 17-20)

A. Gloro estu al vi, Sinjoro.
Notu: Oni povas mallongigi la tekston, finante la legadon ce *
En tiu tempo la Sinjoro elektis sepdek du aliajn disciplojn,

kaj ilin sendis duope antaù si en ciun vilagon, kiun Li estis vizitonta.

Li diris al ili:

"La rikolto de la tritiko estas abunda,

sed la laboristoj estas malmultaj.

Pro tio petu la Sinjoron de la rikolto,

ke Li sendu multajn laboristojn en sian kampon.
Iru! Jen Mi sendas vin kiel safidojn meze de lupoj.

Ne kunportu monujon, nek mansakon, nek sandalojn,

kaj dumvoje salutu neniun.

Kiam vi eniros en iun domon, unue diru: 'Paco al ci tiu domo!'

Kaj se tie estos iu, kiu amas la pacon, li ricevos vian pacon;

sed se ne, via bondeziro estos senefika.
En tiu sama domo restu,

mangante kaj trinkante tion, kion ili donos al vi;

car ciu laboranto meritas sian salajron.

Ne transiru de domo al domo.

Kaj en kiun ajn urbon vi eniros,

se oni vin akceptos, mangu tion, kion oni donos al vi.
Sanigu la malsanulojn, kiujn vi trovos, kaj diru al ili:

'La regno de Dio alproksimigas al vi.' *
Sed se vi eniras urbon kaj tie oni ne akceptas vin,

tiam eliru sur giajn placojn, kaj diru:

'Ni deskuas kontraù vi ec la polvon de via urbo,

kiu aligis al niaj piedoj.

Tamen sciu, ke la regno de Dio alproksimigas.'

Mi certigas vin, ke en la lasta tago

la logantoj de Sodomo estos malpli severe jugataj

ol la logantoj de tiu urbo."

La sepdek du disciploj revenis el sia mision kun gojo, dirante:

"Sinjoro, ec la demonoj submetigas al ni,

kiam ni tion ordonas per via nomo."

Jesuo diris al ili:

"Mi vidis Satanon falanta el la cielo kiel fulmo.

Jen Mi donis al vi povon piedtreti serpentojn kaj skorpiojn

kaj neniigi la tutan potencon de la malamiko.

Nenio povas vin difekti.

Tamen ne goju pro tio, ke la demonoj submetigas al vi;

sed goju, car viaj nomoj estas skribitaj en la cielo".

- Jen la parolo de la Sinjoro.

A. Al Kristo estu laùdo!

KANTO POST LA EVANGELIO (Kp. Pl. 3, 24-25)
A. Mia heredajo estas la Sinjoro

kaj mi Lin atendas kaj mi Lin deziras.

Li estas bona kun tiuj, kiuj en Li fidas,

Li sin donas al la koro de tiu, kiu Lin sercas.
(sidante, oni aùskultas la homilion)
C. Laùdata estu Jesuo Kristo.

A. Ciam li estu laùdata.

UNIVERSALA PREGO
C. Gefratoj, kunvenigitaj de la parolo de la Sinjoro kaj elacetitaj pere de la kruco de Kristo, ni pregu cele, ke ni ciuj farigu indaj je la regno de Dio.
L. Ni pregu kune kaj diru: "Elaùdu, Sinjoro, nian propeton".

A. Elaùdu, Sinjoro, nian propeton.

L. Por la Eklezio: ciuloke vivadu gia misieco pere de la proklamado de la Parolo, pere de la atestado de vivo, pere de la prego kaj de la ofero al Kristo de nia propra ciutaga kruco: ni pregu.

A. Elaùdu, Sinjoro, nian propeton.

L. Por ke neniu popolo kaj neniu kulturo forpusu la Evangelion, sed eltrovu en la instruo de Jesuo fundamentan elementon por la promociado de sia propra vivo: ni pregu.

A. Elaùdu, Sinjoro, nian propeton.

L. Por tiuj, kiuj pro religia nescio aù pro indiferento forigis de la Eklezio de Kristo: estu ili kapablaj trafi la reven-vojon pere de la helpo de la Sankta Spirito kaj de la ekzemplo de tiuj, kiuj goje persistas en la kredo: ni pregu.

A. Elaùdu, Sinjoro, nian propeton.

L. Por ni, kiuj rekonas la agadon de la graco de Dio en nia vivo: por ke ciam ni estu atentaj kaj disponeblaj je la ordonoj kaj je la invitoj de la Sinjoro, kaj tial ni estu defendataj de cia malbono: ni pregu.

A. Elaùdu, Sinjoro, Vnian propeton.
(aliaj intencoj)
KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO
C. Abunda descendu, ho Dio, Via dezirata beno kaj gi firmigu la korojn de la kredantoj cele ke ili neniam malapudigu de Via volo kaj ciam goju pro Viaj malavaraj donacoj. Per Kristo, nia Sinjoro.

A. Amen.

EUKARISTIA LITURGIO - RITO DE LA PACO.
Laù la instigo de la Sinjoro, antaù prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni intersangu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)
A. Benata la Sinjoro en jarcentoj.
C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ci panon por ke gi farigu korpo de Kristo, Via Filo.

A. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ci vinon por ke gi farigu sango de

Kristo, Via Filo.

A. Amen.
KREDO-KONFESO (starante)
C. Gefratoj, vokitaj por partopreni je la sama pano kaj je la sama kaliko, en komuneco kun la tuta Katolika Eklezio, ni konfesu nian kredon:
C. MI KREDAS JE UNU DIO:

C.A. la Patro Ciopova, Kreinto de la cielo kaj de la tero,

de ciuj ajoj videblaj kaj nevideblaj.

Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo,

ununaskita Filo de Dio,

kaj el la Patro generita antaù ciuj jarcentoj.

Dio el Dio, Lumo el Lumo,

Dio vera el Dio vera,

generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro:

per kiu cio estas farita.

Kiu por ni homoj kaj por nia savo

descendis de la cieloj.
(Oni klinas la kapon, gis: "farigis homo")
Kaj per la Sankta Spirito Li enkarnigis

el Maria, la Virgulino, kaj farigis homo.

Krucumita por ni sub Poncio Pilato,

Li mortis kaj estis entombigita.

La trian tagon Li resurektis laù la Skriboj,

ascendis al la cielo kaj sidas dekstre de la Patro.

Kaj Li revenos kun gloro,

jugi la vivantojn kaj la mortintojn,

kaj Lia regno estos senfina.

Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,

kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.

Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata;

Kiu parolis per la profetoj.

Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.

Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.

Kaj mi atendas la revivigon de la mortintoj,

kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.
ORACIO PRI LA DONACOJ
C. Ni pregu:

Plene fidante je Via amo, ho Patro, ni metu sur la sanktan altaron niajn oferojn: ci celebrado, dum kiu ni humile servadas, portu al ni la donacon

de koro purigita. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.
EUKARISTIA LITURGIO - PREFACO
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. Levigu viaj koroj!

A. Ni havas ilin ce la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.

A. Tio estas inda kaj justa.
Vere estas inde kaj juste, ke Via popolo, kun koro sincera, al Vi levu, ho Patro, la himnon de laùdo. Vi gin elacetis, kun mirinda sago, pere de la sango de Kristo Sinjoro. Amante nin preter cia penso kaj preter cia espero, Vi sendis en la mondon Vian Filon ununuran por ke la humiligo de la surkruca morto rekonduku al la gloro la homon, kiu estis kreita pro Via boneco kaj pro sia orgojlo estis perdiginta. Dankemaj kaj miroplenaj, kun ciuj kreitajoj cielaj kaj teraj, kiuj adoras, ni gojoplene al Vi levu la himnon de laùdo:
C.A. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj. Plenas de Via gloro la cielo kaj la tero. Hosana en la altoj! Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!
(Oni surgenuigu)

(Kun etenditaj manoj, la celebranto diras:)


C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ciu sankteco.
(La celebranto kunigas la manojn, kaj, etendante poste ilin super la pano kaj la kaliko, diras:)
Ni petas do: sanktigu ci tiujn donacojn per la roso de Via Spirito,
(Li kunigas la manojn kaj krucosignas la oferajojn, aldonante:)
por ke ili farigu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo.
(La celebranto kunigas la manojn. En la sekvaj formuloj la vortoj de la Sinjoro estu prononcataj klarvoce, laù la postulo de ilia signifo.)
Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono,
(La celebranto prenas la panon, kaj tenante gin super la altaro, daùrigas:)
Li prenis la panon

kaj dankante rompis kaj donis gin al siaj disciploj,

dirante:
(li iomete klinigas)
Prenu kaj mangu el gi vi ciuj:

car tio estas mia korpo,

kiu por vi estos oferdonata.
(La celebranto montras al la popolo la konsekritan hostion, remetas gin sur la patenon, kaj surgenue adoras. Poste li daùrigas:)
Simile post la vespermango,
(li prenas la kalikon kaj, tenante gin iomete super la altaro, aldonas:)
prenante ankaù la kalikon kaj denove dankante,

Li donis gin al siaj disciploj, dirante:
(li iomete klinigas)
Prenu kaj trinku el gi vi ciuj:

car tio estas la kaliko de mia sango,

de la nova kaj eterna testamento,

kiu por vi kaj por multaj estos versata

por forigo de la pekoj.
Faru tion je mia rememoro.
(La celebranto montras la kalikon al la popolo, remetas gin sur la korporalon, kaj surgenue adoras. Poste li diras:)
C. Jen la mistero de la kredo!

A. Ciun fojon, kiam ni mangas el ci pano kaj trinkas el ci kaliko, ni anoncas Vian morton, Sinjoro, en la atendo de Via alveno.
(Etendante la manojn, la celebranto diras:)
C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro,

la panon de vivo kaj la kalikon de la savo,

dankante, ke Vi konsideris nin indaj

stari antaù Vi kaj servi al Vi.

Kaj humile ni petegas

ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo,

ni unuigu per la Sankta Spirito.
Rememoru, Sinjoro,

Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo

kaj perfektigu gin en la karitato

kune kun nia Papo ......................................

nia Episkopo ................................, kaj la tuta klerikaro.
----------
(En la meso por mortintoj oni povas aldoni:)
C. Memoru pri via servant(in)o ...............................

kiun Vi hodiaù vokis al Vi el ci tiu mondo.

Bonvolu, ke li (si),

kiu estis similigita al Via Filo en la morto,

ankaù similigu en lia resurekto.
Memoru ankaù niajn gefratojn,

kiuj endormigis en la espero pri la resurekto,

kaj ciujn, kiuj mortis en Via kompato;

kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizago.
Kompatu nin ciujn, ni petas,

ke kun la beata Dipatrino virga Maria,

kun la beataj apostoloj kaj kun ciuj sanktuloj,

kiuj surtere placis al Vi,

ni meritu partopreni la eternan vivon, laùdi kaj glori Vin.
(La celebranto kunigas la manojn)
Per Via Filo Jesuo Kristo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon kun la hostio kaj la kalikon kaj, ambaù levante, diras:)
Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo,

al Vi, Dio Patro Ciopova,

en unueco kun la Sankta Spirito,

estu ciu honoro kaj gloro eterne.

A. Amen.

KOMUNIAJ RITOJ - DISPECIGO DE LA PANO (Joh. 11, 27)
A. Mi kredas, Sinjoro, ke Vi estas la Kristo, la Filo de la Dio vivanta, veninta ci-monden.
C. Dio Patro sendis en niajn korojn la Spiriton de Sia Filo, Kiu kriadas: "Aba Patro!": Sama estu nia krio, dum ni kuragas turni al la Patro la pregon, kiun Jesuo mem al ni instruis:
PATRO NIA, Kiu estas en la cielo,

sanktigata estu Via nomo.

Venu Via regno.

Farigu Via volo, kiel en la cielo, tiel ankaù sur la tero.

Nian panon ciutagan donu al ni hodiaù

kaj pardonu al ni niajn suldojn,

kiel ankaù ni pardonas al niaj suldantoj.

Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.
(Kun etenditaj manoj, la celebranto daùrigas:)
C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ciuj malbonoj;

donu favore pacon en niaj tagoj,

por ke, helpitaj de Via kompato,

ni estu ciam liberaj de la peko

kaj sekuraj kontraù ciu dangero,

atendante la beatan esperon

kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.

A. Car Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.
C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj:

"Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi",

ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio;

kaj degnu laù Via volo pacigi kaj unuigi gin.

Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.

A. Amen.
C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ciam.

A. Kaj kun via spirito.
C. (mallaùte)
La akcepto de Via Korpo kaj Sango, Sinjoro Jesuo Kristo,

ne farigu por mi jugo kaj kondamno,

sed pro Via kompato, gi utilu al mi

kiel gardilo kaj kuracilo por mia animo kaj korpo.
(La celebranto genufleksas, prenas la hostion kaj, tenante gin iom super la pateno, sin turnas al la popolo kaj diras klarvoce:)
C. Jen la Safido de Dio,

jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.

Beataj la alvokitaj al la festeno de la Safido.
(Kaj, kun la popolo, li aldonas unufoje:)
C.A. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton,

sed diru nur unu vorton kaj resanigos mia animo.
C. La korpo de Kristo gardu min por la eterna vivo.

C. La sango de Kristo gardu min por la eterna vivo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon aù hostiujon, iras al komuniigontoj kaj montras al ciu el ili hostion iom levitan, dirante:)
C. La korpo de Kristo.
(La komuniiganto respondas:)
K. Amen.
C. Tion, kion ni prenis per la buso, Sinjoro, ni akceptu per pura menso;

kaj la portempa donaco farigu por ni la eterna savilo.

KOMUNIA ANTIFONO
A. Beataj la spiritomalriculoj, car al ili apartenas la regno de la cieloj. Beataj la milduloj car ili heredos la teron.
ORACIO (starante)
C. NI pregu: (silenta momento)
La ciela sakramento, per kiu ni nin nutris, renovigu, ho Patro, niajn konsciencon kaj vivon: kaj, car en ci mistero ni anoncis la morton de Kristo kaj ni volas kun Li vivi la pasionon elacetan, permesu, ke ni estu en la eterna gloro heredantoj kune kun Li, Kiu vivas kaj regas en jarcentoj da jarcentoj.

A. Amen.

KONKLUDAJ RITOJ
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
C. Benu vin la Ciopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

A. Amen.
C. Ni foriru en paco.

A. En la nomo de Kristo.
Elŝuti 92.85 Kb.


Elŝuti 92.85 Kb.