Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Jartempa 11 s-a 2001-02 Dek Unua Jartempa Dimanco enira antifono

Elŝuti 80.48 Kb.

Jartempa 11 s-a 2001-02 Dek Unua Jartempa Dimanco enira antifono
Dato12.12.2017
Grandeco80.48 Kb.

Elŝuti 80.48 Kb.

Jartempa 11 S-A - 2001-02


Dek Unua Jartempa Dimanco

ENIRA ANTIFONO (Kp. Ps. 94, 6-7a) (starante)
A. Venu, ni adoru: ni adorklinigu al Tiu, Kiu nin kreis, car Li estas nia Sinjoro kaj nia Dio.
C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.

A. Amen.

C. La paco, la amo kaj la kredo, kiuj venas de Dio Patro kaj de nia Sinjoro Jesuo Kristo estu kun vi ciuj.

A. Kaj kun via spirito.

L. La misio de la dek du Apostoloj, rakontata en la hodiaùa Evangelio, permesas, ke ni agnosku nin "popolo de Dio", kaj ke ni celebru la novan kaj eternan Interligon en la Sinjoro Jesuo. Ni danku pro la senkosta donaco de la kredo, kaj de la Eùkaristio forton ni ricevu por la nova evangelizado.

KONFESO DE PEKOJ.
C. Gefratoj, ni fidoplene apudigu al Dio, nia Patro. Li nin repacigis al Si pere de Sia Filo kaj Li nun akceptas nian pripenton.

(mallonga silento)
C. A. Mi konfesas al Dio ciopova kaj al vi, gefratoj, ke mi ege pekis per penso, parolo, faro kaj neglekto:

(oni brustofrapas dirante:)

mia kulpo, mia kulpo, mia tre granda kulpo.

(oni daùrigas)

Tial mi petas la beatan Marian ciam virgan, ciujn Angelojn, la Sanktulojn kaj vin, gefratoj, pregi por mi al nia Sinjoro Dio.
C. Kompatu nin la ciopova Dio kaj pardoninte niajn pekojn, Li gvidu nin al la eterna vivo.

A. Amen.

GLORO AL DIO EN LA ALTOJ:
C.A. Kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo.

Ni laùdas Vin, ni benas Vin,

ni adoras Vin, ni gloras Vin,

ni dankas al Vi pro Via granda gloro,

Sinjoro Dio, ciela Rego,

Dio Patro Ciopova.

Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo.

Sinjoro Dio, Safido de Dio,

Filo de l' Patro;

Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kompatu nin,

Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akceptu nian petegon.

Kiu sidas dekstre de l' Patro, kompatu nin.

Car Vi sola estas sankta,

Vi sola Sinjoro,

Vi sola Plejaltulo, Jesuo Kristo,

kun la Sankta Spirito:

en la gloro de Dio Patro. Amen.

JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO.
C. Ni pregu. (silenta momento)
Por la kredantoj, plue montru, ho Dio forta kaj eterna, la antikvajn miraklojn, kiujn faris Via brako; supervenku cian kontraùan povon kaj igu, ke Via Eklezio profesiadu libere sian kredon kaj sen timoj gardu Vian legon.

Per Jesuo Kristo, Via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, Kiu vivas kaj regas kun Vi, en unueco kun la Sankta Spirito, dum ciuj jarcentoj da jarcentoj.

A. Amen.

LITURGIO DE LA DIA PAROLO (sidante)
L. Benu min, ho Patro.

C. La profeta legajo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.

UNUA LEGAJO

"Vi estos por Mi regno da pastroj kaj popolo sankta."
L. El la libro de la Eliro (19, 2-6a).
En tiuj tagoj la izraelidoj atingis la dezerton de Sinaj,

kaj kamplogis antaù la monto.

Moseo supreniris renkonte al Dio,

kaj la Sinjoro vokis lin de la monto, kaj diris al li:
"Sciigu al la tribo de Jakobo kaj al la popolo de Izraelo:

Vi mem vidis, kion Mi faris al la egiptoj

kaj kiel Mi portis vin per aglaj flugiloj kaj venigis vin al Mi.
Se vi do obeos Mian vocon kaj observos Mian interligon,

vi estos Mia preferata proprajo inter ciuj popoloj,

car al Mi apartenas la tuta tero.
Vi estos por Mi regno da pastroj kaj popolo sankta."
- Jen la parolo de Dio.

A. Al Dio estu danko!

RESPONDA PSALMO (El Psalmo 99 (100); Cantemus Domino, 485)
L. Ni estas popolo de Dio kaj la safoj de Lia pastado.

A. Ni estas popolo de Dio kaj la safoj de Lia pastado.

L. Goje laùdu al la Sinjoro la tuta tero!

Servu al la Sinjoro kun gojo,

iru al Li kun kanto.

A. Ni estas popolo de Dio kaj la safoj de Lia pastado.

L. Agnosku, ke la Sinjoro estas Dio;

Li nin kreis, kaj ni apartenas al Li;

ni, Lia popolo kaj safoj de Lia pastado.

A. Ni estas popolo de Dio kaj la safoj de Lia pastado.

L. Bona estas la Sinjoro,

eterna Lia korfavoro;

kaj ciamdaùra estas Lia fideleco.

A. Ni estas popolo de Dio kaj la safoj de Lia pastado.

UA LEGAJO.
L. Benu min, ho patro.

C. La apostola legajo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.

L. Amen.
"Dio repacigis nin kun Si per la morto de Sia Filo; des pli multe Li nun savos nin per Ties vivo."
L. El la letero de la Apostolo Paùlo al la Romanoj" (5, 6-11)
Gefratoj,

kiam ni ankoraù ne estis kapablaj iri al Dio,

Kristo mortis por ni, tiam ankoraù pekuloj.

Nu, apenaù por honestulo iu mortus;

car maksimume por bonulo iu kuragas doni sian vivon.

Sed Dio pruvas al ni Sian amon guste per tio,

ke Kristo mortis pro ni, kiam ni ankoraù estis pekuloj.

Krome, se Dio pere de la morto de Sia Filo repacigis nin kun Si,

des pli multe Li savos nin el la puno pere de Li.

Ni fakte estis Liaj malamikoj;

tamen Dio repacigis nin kun Si per la morto de Sia Filo,

kaj des pli multe nun, repaciginte kun ni, Li savos nin per Ties vivo.

Kaj krom tio ni povas fieri en Dio pro nia Sinjoro Jesuo Kristo,

car pere de Li ni ricevis la repacigon.
- Jen la parolo de Dio.

A. Al Dio estu danko!

AKLAMA KANTO (Mar. 1,15) (starante)
A. Haleluja, haleluja. La regno de la cieloj alproksimigas.

Konvertigu kaj kredu al la Evangelio. Haleluja.
EVANGELIO
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. El la evangelio laù Mateo (9, 36-10, 8)

A. Gloro estu al Vi, Sinjoro.
"Jesuo sendas Siajn dek du disciplojn prediki Sian savan mesagon."
En tiu tempo, vidante la homamason,

Jesuo estis kortusita pro siaj sekvantoj,

car ili estis lacaj kaj disigitaj kiel safoj, ne havantaj pastiston.
Tiam Li diris al siaj disciploj:

"La rikolto estas abunda, sed la laborantoj malmultaj.

Petu do de la Sinjoro de la rikolto,

ke Li sendu laborantojn en sian kampon!"
Poste Li alvokis al si la dek du disciplojn,

kaj donis al ili aùtoritaton elpeli la malbonajn spiritojn

kaj sanigi malsanojn kaj suferojn.

La nomoj de la dek du apostoloj estas jenaj:

la unua, Simon, kiu estis alnomata Petro, kaj lia frato Andreo;

Jakobo, filo de Zebedeo kaj lia frato Johano;

Filipo kaj Bartolomeo, Tomaso kaj Mateo, impostisto;

Jakobo, filo de Alfeo, kaj Tadeo;

Simon, la Kanaano, kaj Judas Iskariota, kiu poste perfidis Jesuon.

Ci tiujn dek du disciplojn Jesuo sendis antaù sin,

kaj donis al ili ci tiujn instrukciojn:

"Ne iru al la fremduloj kaj ne eniru en urbon de Samarianoj;

sed iru prefere al la perditaj safoj de la domo de Izraelo.

Kaj cie prediku, dirante: 'La regno de la cielo estas proksima.'

Malsanulojn sanigu, revivigu mortintojn,

purigu leprulojn, elpelu demonojn.

Kaj, car donace vi ricevis, donace donu."
- Jen la parolo de la Sinjoro.

A. Al Kristo estu laùdo!

KANTO POST LA EVANGELIO (Kp Ez. 32, 12-13)
A. Sinjoro, cesigu Vian koleron; estu pardonema al la kulpoj de Via popolo, kiel Vi juris je Vi mem, ho Dio.
(sidante, oni aùskultas la homilion)
C. Laùdata estu Jesuo Kristo.

A. Ciam li estu laùdata.

UNIVERSALA PREGO
C. Gefratoj, la Sinjoro Jesuo venas kaj venas al ni renkonte, al ni sendante siajn disciplojn, kiuj predikadas laù Lia nomo. Fidoplene kaj plendanke ni prezentu al la Patro niajn petojn.
L. Ni pregu kune kaj diru: "Elaùdu nin, Sinjoro."

A. Elaùdu nin, Sinjoro.

L. Por ciuj baptitoj, cele ke, interne de la Eklezio, ili agnosku sian ministerion kaj kapablu plenumi gin, laùigante je la Dia volo: ni pregu.

A. Elaùdu nin, Sinjoro.

L. Cele, ke la inspiro al servo kaj al sindonemo senreciproka, kiujn la Sinjoro de ni postulas, povu invadi la socion en kiu ni vivas, ni pregu.

A. Elaùdu nin, Sinjoro.

L. Cele, ke la zorgemo al la malsanuloj sen espero kaj la forta komprenemo al la angoroplenaj estu veraj signoj de la apudeco de la regno de Dio: ni pregu.

A. Elaùdu nin, Sinjoro.
(aliaj intencoj)

KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO
C. Al Viaj kreitajoj, ho Dio, Vi preferas montri pardonemon anstataù kolero; vidu kiom malfortaj kaj sancelemaj ni estas kaj igu, ke venku super nia malriceco la lumo kaj la forto de Via favoro. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.

EUKARISTIA LITURGIO - RITO DE LA PACO.
Laù la instigo de la Sinjoro, antaù prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni intersangu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)
A. Benata la Sinjoro en jarcentoj.
C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ci panon por ke gi farigu korpo de Kristo, Via Filo.

A. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ci vinon por ke gi farigu sango de Kristo, Via Filo.

A. Amen.

KREDO-KONFESO (starante)
C. Fratoj, kunvenigitaj de la Spirito mem de Kristo, ni konfesu kun koro sincera la simbolon de nia kredo.
C. MI KREDAS JE UNU DIO:
C.A. la Patro ciopova, Kreinto de la cielo kaj de la tero,

de ciuj ajoj videblaj kaj nevideblaj.

Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo,

ununaskita Filo de Dio,

kaj el la Patro generita antaù ciuj jarcentoj.

Dio el Dio, Lumo el Lumo,

Dio vera el Dio vera,

generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro:

per kiu cio estas farita.

Kiu por ni homoj kaj por nia savo

descendis de la cieloj.
(Oni klinas la kapon, gis: "farigis homo")
Kaj per la Sankta Spirito Li enkarnigis

el Maria, la Virgulino, kaj farigis homo.

Krucumita por ni sub Poncio Pilato,

Li mortis kaj estis entombigita.

La trian tagon Li resurektis laù la Skriboj,

ascendis al la cielo kaj sidas dekstre de la Patro.

Kaj Li revenos kun gloro,

jugi la vivantojn kaj la mortintojn,

kaj Lia regno estos senfina.

Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,

kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.

Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata;

Kiu parolis per la profetoj.

Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.

Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.

Kaj mi atendas la revivigon de la mortintoj,

kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.

ORACIO PRI LA DONACOJ
C. Ni pregu:
Venas al ni de Via donemo, ho Patro, la donacoj, kiujn ni nun al Vi oferas; akceptu ilin bonvole kaj ilin aliformu al Viaj sanktaj misteroj cele ke ili subtenu nian ciutagan ekzistadon kaj nin konduki al la eterna felico. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.

EUKARISTIA LITURGIO - PREFACO
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito.

C. Levigu viaj koroj!

A. Ni havas ilin ce la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.

A. Tio estas inda kaj justa.
Vere estas inde kaj juste, nia devo kaj fonto de savo,

Vin ciam glori, ci tie kaj cie, Dio ciopova kaj sankta.

De Vi ni ricevas ekzistorajton, forton por agi kaj la donacon de la vivo,

kaj per tio Vi ciutage al ni montras Vian patran amon.

Jam dum ci tiu mallongedaùra vivo, Vi certigas al ni kaj antaùdonacas

la posedon de la eterna rico

kaj, per la donaco de primicoj de la Spirito,

kiu revivigis Kriston el la mortintoj,

Vi gardas nin en la vigla espero partopreni je la gloro senfina.

Gojoplenaj pro ci certeco, kune kun la ciamdaùra kanto de la angeloj,

ni levas al Vi la himnon de danko kaj de laùdo:
SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj. Plenas de Via gloro la cielo kaj la tero. Hosana en la altoj! Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!
(oni surgenuigu)

(Kun etenditaj manoj, la celebranto diras:)


C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ciu sankteco.
(La celebranto kunigas la manojn, kaj, etendante poste ilin super la pano kaj la kaliko, diras:)
Ni petas do: sanktigu ci tiujn donacojn per la roso de Via Spirito,
(Li kunigas la manojn kaj krucosignas la oferajojn, aldonante:)
por ke ili farigu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo.
(La celebranto kunigas la manojn.

En la sekvaj formuloj la vortoj de la Sinjoro estu prononcataj klarvoce, laù la postulo de ilia signifo.)


Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono,
(La celebranto prenas la panon, kaj tenante gin super la altaro, daùrigas:)
Li prenis la panon

kaj dankante rompis kaj donis gin al siaj disciploj,

dirante:
(li iomete klinigas)
Prenu kaj mangu el gi vi ciuj:

car tio estas mia korpo,

kiu por vi estos oferdonata.
(La celebranto montras al la popolo la konsekritan hostion, remetas gin sur la patenon, kaj surgenue adoras.

Poste li daùrigas:)


Simile post la vespermango,
(li prenas la kalikon kaj, tenante gin iomete super la altaro, aldonas:
prenante ankaù la kalikon kaj denove dankante,

Li donis gin al siaj disciploj, dirante:
(li iomete klinigas:)
Prenu kaj trinku el gi vi ciuj:

car tio estas la kaliko de mia sango,

de la nova kaj eterna testamento,

kiu por vi kaj por multaj estos versata

por forigo de la pekoj.
Faru tion je mia rememoro.
(La celebranto montras la kalikon al la popolo, remetas gin sur la korporalon, kaj surgenue adoras.

Poste li diras:)


C. Jen la mistero de la kredo!

A. Ni anoncas Vian morton, Sinjoro, kaj konfesas Vian resurekton,

gis kiam Vi revenos en gloro.
(Etendante la manojn, la celebranto diras:)
C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al Vi, Sinjoro,

la panon de vivo kaj la kalikon de la savo,

dankante, ke Vi konsideris nin indaj

stari antaù Vi kaj servi al Vi.

Kaj humile ni petegas

ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo,

ni unuigu per la Sankta Spirito.
Rememoru, Sinjoro,

Vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo

kaj perfektigu gin en la karitato

kune kun nia Papo ......................................

nia Episkopo ................................, kaj la tuta klerikaro.
(En la meso por mortintoj oni povas aldoni:)
C. Memoru pri via servant(in)o ...............................

kiun Vi hodiaù vokis al Vi el ci tiu mondo.

Bonvolu, ke li (si),

kiu estis similigita al Via Filo en la morto,

ankaù similigu en lia resurekto.

Memoru ankaù niajn gefratojn,

kiuj endormigis en la espero pri la resurekto,

kaj ciujn, kiuj mortis en Via kompato;

kaj akceptu ilin en la lumon de Via vizago.
Kompatu nin ciujn, ni petas,

ke kun la beata Dipatrino virga Maria,

kun la beataj apostoloj kaj kun ciuj sanktuloj,

kiuj surtere placis al Vi,

ni meritu partopreni la eternan vivon, laùdi kaj glori Vin.
(La celebranto kunigas la manojn)
Per Via Filo Jesuo Kristo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon kun la hostio kaj la kalikon kaj, ambaù levante, diras:)
Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo,

al Vi, Dio Patro ciopova,

en unueco kun la Sankta Spirito,

estu ciu honoro kaj gloro eterne.

A. Amen.

KOMUNIAJ RITOJ - DISPECIGO DE LA PANO (Ps. 9, 2b-3)
A. "Mi anoncos, ho Dio, Viajn mirindajn faritajojn, en Vi mi ekgojas kaj ekzultadas, mi kantas himnojn al Via nomo, ho Plejaltulo".
C. Obeante la parolon de la Savinto kaj de Lia Dia instruo formitaj, ni kuragas diri:

A. PATRO NIA, Kiu estas en la cielo,

sanktigata estu Via nomo.

Venu Via regno.

Farigu Via volo, kiel en la cielo, tiel ankaù sur la tero.

Nian panon ciutagan donu al ni hodiaù

kaj pardonu al ni niajn suldojn,

kiel ankaù ni pardonas al niaj suldantoj.

Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.
(Kun etenditaj manoj, la celebranto daùrigas:)
C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ciuj malbonoj;

donu favore pacon en niaj tagoj,

por ke, helpitaj de Via kompato,

ni estu ciam liberaj de la peko

kaj sekuraj kontraù ciu dangero,

atendante la beatan esperon

kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.

A. Car Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.
C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj:

"Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi",

ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio;

kaj degnu laù Via volo pacigi kaj unuigi gin.

Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.

A. Amen.

C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ciam.

A. Kaj kun via spirito.

C. (mallaùte)

La akcepto de Via Korpo kaj Sango, Sinjoro Jesuo Kristo,

ne farigu por mi jugo kaj kondamno,

sed pro Via kompato, gi utilu al mi

kiel gardilo kaj kuracilo por mia animo kaj korpo.
(La celebranto genufleksas, prenas la hostion kaj, tenante gin iom super la pateno, sin turnas al la popolo kaj diras klarvoce:)
C. Jen la Safido de Dio,

jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.

Beataj la alvokitaj al la festeno de la Safido.
(Kaj, kun la popolo, li aldonas unufoje:)
C.A. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton,

sed diru nur unu vorton kaj resanigos mia animo.
C. La korpo de Kristo gardu min por la eterna vivo.

C. La sango de Kristo gardu min por la eterna vivo.
(Tiam la celebranto prenas la patenon aù hostiujon, iras al komuniigontoj kaj montras al ciu el ili hostion iom levitan, dirante:)
C. La korpo de Kristo.
(La komuniiganto respondas:)

K. Amen.
C. Tion, kion ni prenis per la buso, Sinjoro, ni akceptu per pura menso;

kaj la portempa donaco farigu por ni la eterna savilo.


KOMUNIA ANTIFONO
A. La vivo fluadas, kaj niaj tagoj estas finigontaj. Gis ni havas tempon, ni levigu por laùdon doni al Kristo Sinjoro. Ni eklumigadu la lampojn, car la Jugisto de la Universo estas jugonta ciujn gentojn.

ORACIO (starante)
C. NI pregu: (silenta momento)
Ni ricevis, ho Patro, la donacojn de la sankta mistero; la celebrado, kiun Via Filo ordonis al ni plenumi je Lia memoro estu efika helpo por nia malforteco kaj gi nin gardu en komuneco kun Li, Kiu vivas kaj regas en jarcentoj da jarcentoj. Per Kristo nia Sinjoro.

A. Amen.

KONKLUDAJ RITOJ
C. La Sinjoro estu kun vi.

A. Kaj kun via spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Benu vin la Ciopova Dio, la Patro kaj la Filo + kaj la Sankta Spirito.

A. Amen.

C. Ni foriru en paco.

A. En la nomo de Kristo.
Elŝuti 80.48 Kb.


Elŝuti 80.48 Kb.