Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


IX. Aldono kr (kongresa regularo) A. Ĝeneralaĵoj

Elŝuti 38.15 Kb.

IX. Aldono kr (kongresa regularo) A. Ĝeneralaĵoj
Dato02.11.2017
Grandeco38.15 Kb.

Elŝuti 38.15 Kb.IX. Aldono KR (KONGRESA REGULARO)
A. Ĝeneralaĵoj

1) Tiu ĉi regularo validas por:

a) internaciaj kongresoj organizataj de landaj asocioj, interkonsente kun la Federacio;

b) internaciaj kongresoj organizataj de IFEF, interkonsente kun landaj asocioj aŭ aliaj Esperanto-asocioj.

c) Por aliaj internaciaj renkontiĝoj validas apartaj interkonsentoj inter IFEF kaj la organizantoj.

2) Kutime okazas unu kongreso ĉiun jaron, laŭeble en majo.

3) La kongreso devas konformiĝi al § 2 kaj § 3. Se la organizantoj ne povas garantii la neŭtralecon, la estraro rajtas eksplicitigi kiel kongreson nur parton de la aranĝoj.
B. Organizado

4) Kutime la landa asocio invitas al la kongreso.

3 (tri) jarojn antaŭ la kongreso, la komitato laŭeble provizore elektu la kongreslandon.

2 (du) jarojn antaŭ la kongreso la komitato devas konfirmi tiun elekton kaj samtempe la gastigonta lando laŭeble konatigu la kongreslokon.

1 (unu) jaron antaŭ la kongreso estu prezentita provizora programo kaj aliĝilo.

5) La gastigonta landa asocio elektas la lokan kongresan komitaton (LKK), kiu aranĝas la kongreson laŭ jenaj ĝeneralaj indikoj:

a) La LKK-anoj skribe devas akcepti la enhavon de tiu ĉi kongresa regularo; ekzemplero de la skribaj akceptoj estu sendataj al la sekretario;

b) La LKK konsistu minimume el prezidanto, sekretario kaj kasisto kaj laŭbezone oni povas elekti helpantojn por apartaj taskoj;

c) oni elektu revizorojn por kontrolo de bilanco kaj librotenado laŭ la reglamentoj de la respektiva lando;

d) La LKK starigu provizoran kongresprogramon, kunlabore, interkonsente kun kaj aprobe de la estraro kaj kun aparta atento kaj respekto de la subaj punktoj D).9) kaj E).14), 17) kaj 18);

e) La LKK kreu specialan kongresemblemon, kiu laŭeble aperu sur ĉiaj eldonaĵoj preparitaj en konekso kun la kongreso;

f) La LKK pretigu konvenan kongresmaterialon, minimume nome:

1) kongresinsignon;

2) kongreslibron, kiu minimume enhavu:

2.1) la oficialan programon,

2.2) la tagordojn de ĉiuj kunsidoj,

2.3) la temo(j)n de la kongresa(j) fakprelego(j),

2.4) laŭeble kaj rekomendinde, ĉiujn priskribojn de fakaj, kulturaj, artaj kaj turismaj aranĝoj.

g) la LKK funkciigu informservon, antaŭ, dum kaj post la kongreso, por kiel eble plej bone provizi per taŭga materialo la publikajn kaj fakajn komunikilojn, la kongreslokajn fervojistojn, same kiel la kongresanaron;

h) la LKK senpage disponigu taŭgajn salonojn por ĉiuj kunsidoj (de estraro, komitato, komisionoj, fakprelegoj, ktp) oficiale starigitaj de IFEF, laŭ la programo kaj la tagordoj.

6) Ĉiuj oficialaj leteroj alvenintaj por la kongreso estas kongresa(IFEF) propraĵo. Oni devas transdoni ilin al la IFEF-sekretario.
C. Kongresanoj

7) La kongreson rajtas partopreni:

a) la IFEF-membroj;

b) iliaj familianoj;

c) aliaj esperantistoj;

d) interesitaj neesperantistoj.

8) Por publikigi la adresojn de la kongresanoj, necesas ilia antaŭa konsento.

D. Oficiala programo

9) La programo pretigita de la LKK bezonas la aprobon de la estraro.

Modelo de provizora Programo


Sabato

08.00 – 21.00
20.00 – 21.00
21.00 – 23.00

Akceptejo/informejo

Gazetara konferenco

Kunveno de la IFEF estraro kaj LKK

Kunsido de la IFEF estraro

Interkona vespero


Dimanĉo

08.00 – 13.00

10.00 – 12.00

12.00 – 12.30


14.00 – 18.30
20.30 –


Akceptejo/Informejo/Libroservo funkcias

Solena Inaŭguro

Komuna fototagmanĝo

Duontaga ekskurso 1vespermanĝo

Prelego pri la regiono, urbo;

laŭtemaj konferencoj;


Lundo

08.00 – 13.00

09.00 – 12.00

09.00 – 12.00


14.00 – 17.00

17.00 – 18.30

17.00 – 18.30
20.30 –


Informejo/Libroservo funkcias

Nepublika komitatkunsido

Urba vizitadotagmanĝo

Kunsido de la faka komisiono

Movadaj aferoj; pri IFEF

ILEI baza kurso

vespermanĝo

Distra vesperoMardo

09.00 – 12.00
14.00 – 17.00

17.00 – 18.30

17.00 – 18.30
20.30 –


Plenkunsido

tagmanĝo

Faka ekskurso

Kunsido de la faka komisiono

ILEI baza kursovespermanĝo

Dancvespero / BankedoMerkredo

09.00 – 18.30
20.30 –

Tuttaga ekskurso

vespermanĝo

La venonta kongreso sinprezentasJaŭdo

09.00 – 12.00
14.00 – 16.00

14.00 – 16.0016.00 – 17.00

17.00 – 17.30

17.30 – 18.30
20.30 –


Ĉefa prelego kaj fakprelegoj

tagmanĝo

Fakprelegoj

ILEI baza kursoSolena fermo

Kunveno de la IFEF estraro kaj LKK Konkluda kunsido de la IFEF estrarovespermanĝo

Adiaŭa vesperoVendredo

09.00 –

Duontaga ekskurso 2

Sabato
Postkongresa programo

Dimanĉo
Postkongresa programo

10) Kutimaj aranĝoj de la kongreso estas:

a) inaŭguro (solena malfermo);

Dimanĉe (10:00 – 12:00) 

10:00 – 10:10 mallonga kultura programo (se eblas)

10:10 – 10:15 komencaj vortoj, prezentado de la prezidio kaj de la gastoj (gvidas prezidanto de LKK)

10:15 – 10:40 salutvortoj de la gastoj kaj de la aliaj instancoj (kun tradukoj, neceskaze)

10:40 – 10:50 mallonga kultura programo (se eblas)

  10:50 – 11:00 paŭzo

  11:00 – 12:00 salutparoloj de la reprezentantoj de la landaj asocioj – gvidas la ĉefkomitatano aŭ anstataŭanto

salutvortoj de la IFEF prezidanto; Honorigoj; malfermo de la kongreso

- himno


- organizaj informoj – prezidanto de LKK

b) estraraj, komitataj kaj komisionaj kunsidoj;

c) faka(j) prelego(j), fervojaj aktualaĵoj kaj laŭeble vizito de fervojaj instalaĵoj;

d) kultur-artaj, folkloraj kaj turismaj aranĝoj;

e) ferma kunveno.

- konkludparoloj de la prezidanto de LKK, prezento de LKK-anoj

- konkludparoloj de IFEF prezidanto; fermo de la kongreso

- transdono / transpreno de flago

11) Kaze ke la prezidanto kaj la sekretario estas malhelpataj, la komitato nomumas prezidantojn por la unuopaj kunsidoj.

12) Komisiongvidantoj kaj komisiitoj raportas dum la plenkunsido. Ili rajtas fari rekomendojn al la komitato, kiu estas libera pridecidi ilin.


E. Financoj

13) Por kovri la organizajn elspezojn, la LKK postulas kongreskotizon, pagendan ĉe la aliĝo. Post ĉiu enorda aliĝo oni sendu konfirmilon, sur kiu estu indikitaj minimume kongresnumero kaj nomo de la aliĝinto. La kongreskotizo ne estas transigeblaj al alia persono. Kaze de nepartopreno la kongreskotizo ne estas repagebla al la aliĝinto, kiu tamen rajtas ricevi la kongresmaterialon.

14) La LKK, interkonsente kun la estraro, fiksas la bazan kongreskotizon por la IFEF-membroj, kiu validas ĝis 4 (kvar) monatoj antaŭ la kongreso. Post tiu dato la LKK rajtas plialtigi ĝin. Familianoj kaj junuloj aĝaj malpli ol dudek jaroj pagas la duonon.

15) Senpagajn aliĝinskribojn ricevas la estraranoj, ĉefkomitatano, honoraj prezidantoj, honoraj membroj, membroj de la honora patrona komitato, la sekretarioj de la faka komisiono kaj la LKK-anoj.

16) La LKK pagu la tranoktkostojn por 4 (kvar) noktoj por estraranoj, ĉefkomitatano, sekretarioj de la faka komisiono.

17) Antaŭ la 31-a de decembro la LKK prezentas buĝeton al la estraro surbaze de meza nombro de atendotaj kongresanoj. Tiel longe, kiel tiu meza aliĝnombro ne estas superita, la LKK rigore respektu la sumojn indikitajn sub "elspezoj".

18) Plej malfrue ses monatojn post la kongreso LKK devas prezenti al la estraro kompletan reviziitan bilancon. Antaŭ la finkalkulo kaj fikso de eventuala profito povas esti subtrahitaj la financaj rimedoj, kiuj estis donitaj de fervojaj instancoj, sindikatoj, ktp, aŭ kiuj fontis de fondusoj.

19) Kaze de deficito LKK respondecas pri la likvido de ĉiuj ŝuldoj.20) Kaze de profito 2/3 (du trionoj) el la sumo restas je dispono de la LKK. La reston LKK sendu al la kongresa garantia fonduso.

21) La kongresa garantia fonduso estas administrata de la IFEF-kasisto. El ĝi la estraro rajtas tute aŭ parte kovri deficitojn de kongresoj, kondiĉe ke ties LKK restis en la kadro de sia buĝeto kaj atentis la Kongresan Regularon same kiel eventualajn skribajn konsilojn de la estraro. □


Elŝuti 38.15 Kb.

  • 10.00 – 12.00
  • Nepublika komitatkunsido
  • 09.00 – 12.00 14.00 – 17.00 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 20.30 – Plenkunsido
  • 09.00 – 12.00 14.00 – 16.00

  • Elŝuti 38.15 Kb.